Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 84. schůze rady města

konané dne 4. 10. 2013

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________    84. schůze rady města konané dne 4. 10. 2013_____________________

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :     

 

84/  1 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za 1. pololetí roku 2013.

84/  2 Informaci o možnosti vybavit domácnosti sadou tří tašek na tříděný odpad za dotovanou cenu

          od společnosti EKO - KOM a.s.

84/  3 Koncepci obnovy a rozvoje ICT technologií a služeb Městského úřadu Přelouč.

84/  4 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 11. 9. 2013.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

84/  5 Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2442 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč společnosti Consult trade

          s.r.o., IČ: 26301229 za cenu 600 Kč.

84/  6 Záměr na prodej pozemků p.p.č. 23/3 o výměře 54 m2 a p.p.č. 311 o výměře 11 m2 v k.ú.

          Škudly p. J. H., bytem Škudly, Přelouč za cenu 150 Kč/m2.

84/  7 Záměr na prodej budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 1403 a pozemku st.p.č. 1403 o výměře

          623 m2, vše v k.ú. Přelouč společnosti JENTA, spol. s r.o., IČ:47453931 za cenu 530 000 Kč.

84/  8 Záměr na prodej budovy č.p. 88 na pozemku st.p.č. 553, pozemku st.p.č. 553 o výměře

          1 113 m2  a pozemku p.p.č. 222/3 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Přelouč, za cenu 2 060 000 Kč.

84/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby,

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího

          věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč.

84/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9/2013 se stavební společností Obnova památek s.r.o., Jiřího 

          z Poděbrad 303/12, 284 01 Kutná Hora, IČ: 25113925, na opravu fasády a výměnu oken

          v budově základní školy v Kladenské ul.,  č.p. 494 v Přelouči, kterým se zvyšuje sjednaná cena

          o částku 79.383 Kč vč. DPH za provedené vícepráce.

84/11 Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou manželům O. a G. R. na byt

          v ul. Za Fontánou v Přelouči od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013.

84/12 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje za odstraňování

          následků povodně v červnu 2013 jednotkou SDH obce,  uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice.

84/13 Výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

           rozsahu“ na objednání instalace klimatizačních jednotek do podkrovních učeben a hudebního

           sálu v objektu Základní umělecké školy K. H. Máchy 325, Přelouč firmou INTERKLIMA spol.

           s.r.o., 533 53 Pardubice – Semtín, IČ: 13586556, za cenu 376.110 Kč bez DPH, 455.093 Kč vč.

           DPH.

84/14 Smlouvu o dílo na instalaci klimatizačních jednotek do podkrovních učeben a hudebního sálu

           v objektu Základní umělecké školy K. H.  Máchy 325, Přelouč s firmou INTERKLIMA spol.

           s.r.o., 533 53 Pardubice – Semtín, IČ: 13586556.

 

 1. SVĚŘUJE :  

 

84/15 Jednání v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců zařazených

          k Městské policii Přelouč veliteli p. Bc. Radkovi Hrdému.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

84/16 S doplněním svislého dopravního značení B1 v ul. Sladovní ze směru ul. Tůmy Přeloučského o

          dodatkovou tabulku s textem „mimo dopravní obsluhy“.

84/17 S uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje

          meziobecní  spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

          (registrační  číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) uzavřenou  mezi městem Přelouč a

          Svazem měst a obcí ČR.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

84/18 O realizaci chodníku ve Vrchlického ul. v Přelouči podél silnice III/32211 (nová výstavba Na

          Obci) ve variantě s odsazením od silnice.

 

 1. UDĚLUJE : 

 

84/19 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 OZV č. 9/2012 p. V. L. pro konání

           veřejné hudební produkce dne 16. 11. 2013 od 02.00 do 03.30 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

84/20 Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů J. o prodej pozemku p.p.č. 231/8 v k.ú.

          Tupesy.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

84/21 S umístěním odrazového zrcadla v ul. Račanská v místě vyústění účelové komunikace od

          bytových domů č.p. 1261 – 1263 dle požadavku p. J. K., Račanská ul.

84/22 S realizací vodorovného dopravního značení V12c v ul. Libušina v místě vyústění účelové 

          komunikace Krokova dle požadavku občanů ulice Krokova.

84/23 S realizací vodorovného dopravního značení V12c v ul. Studentská naproti budově výjezdové 

          základny č.p. 1591 dle požadavku Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

84/24 S podáním podnětu Krajskému úřadu Pardubického kraje na změnu dopravního značení na

          silnici I/2 Pardubická před nemovitostí č.p. 243 dle požadavku manželů J.

84/25 Se změnou parkovacího režimu na veřejných parkovacích místech v ul. Labská naproti č.p. 80

          dle požadavku občanů ulice Labská.

84/26 S umístěním retardéru ani se snížením rychlostního limitu na místní komunikaci „nad

          rybníčkem“ v místní části Klenovka dle požadavku občana místní části Klenovka.

84/27 S poskytnutím náhrady škody p. A. V., Smetanova 1019, 535 01 Přelouč vzniklé

          v důsledku jejího úrazu na chodníku (místní komunikaci), křižovatky ul. K. Čapka a Žižkovy

          ul., a to na pozemku p. č. 1811/3 v k.ú. Přelouč, dne 25. 7. 2013 mezi 9.00 až 9.30 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                             místostarosta

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 11. 10. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi