Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 78. schůze rady města

konané dne 15.07.2013

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________78. schůze rady města konané dne 15. 7. 2013_____________________

Rada města Přelouče :

I. BERE NA VĚDOMÍ :

78/ 1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 18.6.2013

78/ 2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 9.7.2013

78/ 3 Zápis č. 4/2013 z jednání osadního výboru v Klenovce ze dne 28.6.2013

78/ 4 Dopis předsedy FK Přelouč p. Josefa Vančury ze dne 9.7.2013

78/ 5 Zápis č. 4 ze zasedání sociálně zdravotní komise MěÚ Přelouč ze dne 1.7.2013

78/ 6 Zápis z jednání sepsaný na právním odd. MěÚ Přelouč ze dne 15.7.2013

II. SCHVALUJE :

78/ 7 Smlouvu o poskytnutí dotace (ev.č. ODSH/13/22245) za účelem zajištění dopravní

obslužnosti na území Pardubického kraje autobusovou dopravou v období

od 9.6.2013 do 14.12.2013 uzavřenou mezi městem a Pardubickým krajem.

78/ 8 Zadávací podmínky veřejné zakázky na vybudování chodníku podél silnice I/2

v Přelouči.

78/9 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Renovace maleb a nátěrů v prostoru

hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny v Přelouči“, s firmou

Aleš Moravec, Jižní 1370, Přelouč za cenu 596.000,- Kč bez DPH, 721.160,- Kč včetně

DPH.

78/ 10 Smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného

k dodávce elektrické energie, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.,

na přeložku přípojky k pozemku p.p.č.16/46 v k.ú. Klenovka.

78/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o

právu stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení

práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka

78/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi

Městem Přelouč a VČP Net, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

k pozemkům p.p.č.395/2, p.p.č. 395/6 a p.p.č. 396/39, vše v k.ú. Přelouč

78/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem

Přelouč, ČR – ÚZSVM a VČP Net, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému

břemeni k pozemku p.p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč

78/14 Prodloužení nájemní smlouvy p.M. K.,  Přelouč, na dobu od 1.8.2013 do 31.7.2015

78/15 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a G. R., Přelouč,  na dobu od 1.8.2013 do 30.9.2013

78/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. Z. R., Přelouč, na dobu od 1.8.2013 do 31.7.2015

78/17 Prodloužení nájemní smlouvy p. E. N., Přelouč, na dobu určitou od 1.7.2013 do 31.7.2013, v případě, že uživatelka bytu zaplatí do 20.7.2013 měsíční předpis nájemného ve výši 2.200,- Kč a 500,- Kč k úhradě nedoplatku na nájemném za předchozí období užívání.

78/18 Vnitřní předpis č. 10/13 Pravidla pro vyřizování stížností a petic.

78/19 Vnitřní předpis č. 09/13 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím.

78/20 Vnitřní směrnici č. 11/2013 Pravidla pro připojování externích subjektů k elektřině.

78/21 Změnu provozní doby hokejbalového hřiště z důvodu konání turnaje Hokejbal-NIGHT

SHOW od 19.00 hod dne 2.8.2013 do 08.00 dne 3.8.2013.

78/22 Poskytnutí dotace pro Hasičský sbor ČHJ v Přelouči ve výši 40.000,- Kč na úhradu opravy

PS (motorová stříkačka) v roce 2013.

78/23 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 5.000,- Kč SDH Mělice na výdaje související

s pořádáním 5. ročníku soutěže historických hasičských stříkaček dne 3.8.2013

v Mělicích.

78/24 Smlouvu na poskytování služeb projektu Zvýšení kvality řízení a good governance

v Městském Úřadu Přelouč, první dílčí část – Procesní a bezpečnostní audit – se společností

Eqica, a.s., Rubeška 1/215, Praha 9 za nabídkovou cenu 191.400,- Kč bez DPH.

78/25 Smlouvu na poskytování služeb projektu Zvýšení kvality řízení a good governance

v Městském úřadu Přelouč, druhá dílčí část: Strategický plán se společností BERMAN

GROUP s.r.o., Semín 107 za nabídkovou cenu 175.000,- Kč bez DPH.

78/26 Pronájem bytu o vel. 2+1 v domě s chráněným bydlením v Přelouči manželům J. a Z. K., Přelouč od 1.8.2013 na dobu neurčitou.

78/27 Změnu závazných ukazatelů organizace Technické služby Přelouč: roční přepočtený limit

pracovníků se navyšuje na 32,5 pracovníků, limit mzdových prostředků na rok 2013 se

zvyšuje na částku 5.920.000,- Kč.

78/28 Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne

12.3 2012 mezi městem Přelouč a společností REVENGE, a.s.

III. ROZHODUJE :

78/29 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Domu pro

volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“ podal uchazeč :

- obchodní jméno: Sdružení „Webel a VHH Thermont“ , IČ 293 15 476

sídlo: náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno

nabídková cena: 1.500.678,- Kč bez DPH

- ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ 492 83 863

sídlo: Čáslavská 1247, 537 01, Chrudim

nabídková cena: 1.947.296,84 Kč bez DPH

- ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Vanderlaan s.r.o., IČ 455 37 305

sídlo: V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

nabídková cena: 1.957.355 Kč bez DPH

- o vyloučení uchazečů:

obchodní jméno: Stavitelství – Háněl s.r.o., Proseč 386, IČ 017 32 838

Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora, 284 01,

IČ 251 13 925

KONVA engineering s.r.o., Sinkulova 31/79, Praha 4, 147 00,

IČ 480 24 601

Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, Opolany, 289 07,

IČ 489 96 327

Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, Přelouč, 535 01,

IČ 474 73 053

Nabídky hodnotící komise vyřadila, jelikož byly v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými

v zadávacích podmínkách.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno

ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

78/30 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Renovace maleb a nátěrů v prostoru

hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny v Přelouči“ podal uchazeč:

Aleš Moravec, Jižní 1370, 535 01 Přelouč, IČ 493 20 262, s nabídkovou cenou 596.000,- Kč

bez DPH, 721.160,- Kč včetně DPH.

78/31 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení Zvýšení kvality řízení a good governance

v Městském úřadu Přelouč, první dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit podal uchazeč

Equica, a.s., Rubeška 1/215, Praha 9, s nabídkovou cenou 191.400,- Kč bez DPH

- druhý v pořadí se umístil uchazeč M.C.Triton, s.r.o., Evropská 846/176a, Praha

S nabídkovou cenou 209.000,- Kč bez DPH

- třetí v pořadí se umístil uchazeč Relsie, s.r.o. Na Valentince 644/15, Praha 5 s nabídkovou

Cenou 249.500,- Kč bez DPH

- pořadí čtvrté až deváté v zadávacím řízení Zvýšení kvality řízení a good governance

v Městském úřadu Přelouč, první dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit odpovídá pořadí

stanovenému hodnotící komisí.

78/32 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení Zvýšení kvality řízení a good governance

v Městském úřadu Přelouč, druhá dílčí část – Strategický plán – podal uchazeč

BERMAN GROUP s.r.o., Semín 107, s nabídkovou cenou 175.000,- Kč bez DPH,

- druhý v pořadí se umístil uchazeč M.C.Triton, s.r.o., Evropská 846/176a, Praha

s nabídkovou cenou 135.000,- Kč bez DPH.

- třetí v pořadí se umístil uchazeč Equica, a.s., Rubeška 1/215, Praha 9 s nabídkovou cenou

132.000,- Kč bez DPH.

- čtvrté až jedenácté pořadí v zadávacím řízení Zvýšení kvality řízení a good governance

v Městském úřadu Přelouč, druhá dílčí část – Strategický plán – odpovídá pořadí

stanovenému hodnotící komisí.

IV. POVĚŘUJE :

78/33 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky

na vybudování chodníku podél silnice I/2 v Přelouči otevíráním obálek s podanými

nabídkami uchazečů o realizaci této veřejné zakázky.

V. ODKLÁDÁ:

78/34 Žádost MVDr. Zdeňka Zemana o prominutí penále za místní poplatky ze psa a za komunální

odpad z důvodu neproběhnuvší platby přes internet banking ze zahraničí.

VI. SOUHLASÍ:

78/35 s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 08 (ozn. C3) Přelouči s panem Mgr. I.V., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p. Z. V., na p. Mgr. I. V.

78/36 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt B1 (v 1.n.p.) v č.p. 1565 v Přelouči s p. M. H., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, spojeného

s právem nájmu uvedeného bytu, z p. A. H. na pana M. H.

78/37 S tím, aby byl vyklizen byt č. 13 o 1 místnosti se společnou koupelnou a WC, ve zvýšeném přízemí domu v Přelouči, jehož nájemcem je p. E. N., a to ke dni 31.7.2013, v případě, že jmenovaná neuhradí ve stanoveném termínu předpis nájemného.

78/38 s uzavřením smlouvy o právním zastoupení města advokátem JUDr. Evženem Zachariášem,

Pardubice v soudních sporech ve věci zřízení veřejné cesty v Mělicích.

VII. JMENUJE:

78/39 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na

vybudování chodníku podél silnice I/2 v Přelouči ve složení Pavel Caha (náhradník

Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník Ing. Jiří Jura), Josef Černý (náhradník

Jaroslav Zelený) a stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin

Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

VIII. DELEGUJE:

78/40 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce

na vybudování chodníku podél silnice I/2 v Přelouči Ing. Ivana Moravce (náhradník MVDr.

Zdeněk Zeman)

IX. RUŠÍ:

78/41 Usnesení č. 43/28 z 43. Schůze rady města konané dne 16.4.2012

78/42 Usnesení č. 65/9 ze dne 11.2.2013

78/43 Usnesení rady města č. 70/9 ze dne 8.4.2013

78/44 Usnesení rady města č. 67/22 z 11.3.2013

X. UDĚLUJE VÝJIMKU:

78/45 Z časového omezení stanoveného v čl. 7 odst. 1 OZV č. 9/2012 na pořádání veřejně

přístupné kulturní akce v areálu Břízky v Lohenicích dne 21.7.2013 od 00.00h do 2.00h a

dne 1.9.2013 od 00.00 h do 2.00 h. p. J. H.

XI. ZAMÍTÁ:

78/46 Žádost o provozování informačního centra majitelce Gavi Caffe p. Z. Š.

.

Bc. Irena B u r e š o v á                                             ing. Ivan M o r a v e c

    starostka                                                                           místostarosta

 

Datum vložení: 22. 7. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 7. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi