Obsah

usnesení 76. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 17.06.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

______________________76. schůze rady města konané dne 17. 6. 2013___________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

76/  1 Dopis p. E. Č. ze dne 3. 6. 2013 k  problémům dopravy na katastru města.

76/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 7. 6. 2013.

76/  3 Rezignaci  členky Komise místní samosprávy Tupesy p. Veroniky Badové  k 30. 6. 2013.

76/  4 Rezignaci  člena Komise místní samosprávy  Tupesy p. Martina Bady k 30. 6. 2013.

 

 1. UDĚLUJE  VÝJIMKU :

 

76/  5 Z užití ustanovení Vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidla pro zadání veřejných zakázek malého 

          rozsahu“ z důvodu, že z posuzovaných nabídek bylo řešení firmy QCM, s.r.o. se sídlem Bellova

          40, č.p. 370, 623 00 Brno vybráno jako nejvhodnější a nejúplnější i vzhledem ke skutečnosti, že

          město již využívá další produkty (profil zadavatele a elektronické tržiště), které přímo

          spolupracují s nástrojem E-ZAK.

76/  6 Z časového omezení podle čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č.9/2012 Kulturním službám

          města Přelouče pro konání představení letního kina, vždy ve čtvrtek v období od 1.7. do 31.8.

          2013, v čase od 21.30 do 0.30 hodin následujícího dne.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

76/  7 Smlouvu o dílo a poskytování servisních  služeb s firmou QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40,

          č.p. 370, 623 00  Brno na dodávku programového vybavení – elektronického nástroje E-ZAK

          pro podporu  zadávání veřejných zakázek, právo užívání předmětu licence v celkové ceně

          68 800,- Kč bez  DPH a smlouvu poskytování servisních služeb za cenu 4 000,- Kč bez

          DPH/měsíc.

76/  8 Záměr na výpůjčku části pozemku p.p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca 2 000 m2 a pozemku

          st.p.č. 2678, odděleného z pozemku p.p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč na základě GP č. 146-39/2013,

          Tennis clubu Přelouč.

76/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi městem 

          Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku

          p.p.č. 1850/7 v k. ú. Přelouč.

76/10 Zadávací podmínky pro zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace maleb a

          nátěrů v prostoru hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny v Přelouči“.

76/11 Návštěvní řády víceúčelového sportovního areálu a dětského dopravního hřiště dle

          předloženého návrhu.

76/12 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště na Vratislavském náměstí v Přelouči.

76/13 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

           předloženého návrhu.

76/14 Odměny za 1. pololetí 2013 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle

          § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

76/15 Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace za autobusovou čekárnou v Mělicích se 

          společností  NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ

          28812875, za nabídkovou cenu 292 888,- Kč bez DPH, 354 394,- Kč s 21% DPH.

76/16 Návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

 1. SOUHLASÍ :    

 

76/17 S objednáním realizace živičného povrchu na parkovišti u kulturního zařízení v Klenovce u

          firmy SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ 25274104, za

          cenu dle nabídky ve výši 248 982,- Kč včetně DPH.

 

 1. ROZHODUJE :   

 

76/18 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na ochranu průčelí budovy základní školy na

          Masarykově náměstí č.p. 45 proti usedání holubů podal uchazeč Adolf Jakeš, Líšťany 101,

          330 35 Líšťany, IČ 11623489 s nabídkovou cenou 171 399,- Kč bez DPH, 207 393,- Kč s 21%

          DPH,

 • že ve druhém pořadí se umístil uchazeč KRAUPNER servis s.r.o., Březinova 475/3, 186 00 Praha 8, IČ 24665193 s nabídkovou cenou 173 526,- Kč bez DPH, 209 966,- Kč s 21% DPH,
 • že ve třetím pořadí se umístil uchazeč Karel Kostelník, Bezděkov 1658/49, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 68638701 s nabídkovou cenou 199 365,- Kč bez DPH, 241 232,- Kč s 21% DPH.

76/19 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na opravu místní komunikace za autobusovou 

          čekárnou v Mělicích podal uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02

          Hradec Králové, IČ 28812875, s nabídkovou cenou 292 888,- Kč bez DPH,

 • že ve druhém pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6, IČ 60838744, s nabídkovou cenou 334 929,- Kč bez DPH.

76/20 Že s účinností od 1. 7. 2013 bude mít Komise místní samosprávy Tupesy pouze 3 členy.

 

 1. JMENUJE : 

 

76/21 Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek  v zadávacím řízení veřejné

           zakázky malého rozsahu „Renovace maleb a nátěrů v prostoru hlavního schodiště a chodeb

          v objektu Občanské záložny v Přelouči“ ve složení: Miroslav Manžel, Pavel Caha a Josef Černý

          (náhradníci: Hana Mencová, ing. Iva Lehárová, Lubomír Novotný), stálý člen komisí pro

          posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček

          (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

76/22 Jako zástupce zadavatele do komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek

          v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace maleb a nátěrů v prostoru

          hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny v Přelouči“ ing. Pavla Hrdého

          (náhradník Bc. Irena Burešová).

 

 1. DOPORUČUJE :    

 

76/23 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2013.

76/24 Zastupitelstvu města schválit smlouvu č. UZSVM/HPU/4589/2013-HPUM č. ÚE 369/08/02

          uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a

          městem Přelouč o bezúplatném převodu  pozemků p.p.č. 1283/28 a p.p.č. 2290, oba v k.ú.

          Přelouč.

76/25 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 06/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi

          Ch., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.p.č. 1417/39 v k.ú.

          Přelouč.

 

 

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

76/26 S uzavřením nové smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. na 12 ks nádob na 

          tříděný odpad a zároveň rada města Přelouče vyslovuje souhlas s výpovědí stávající smlouvy o

          výpůjčce ev.č. OS 2007 200 00697 ze dne 30. 8. 2007, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou podle

          čl. III, bod 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: