Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 75. schůze rady města

konané dne 03.06.2013

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 75. schůze rady města konané dne 3. 6. 2013________________

 

Rada města Přelouče:  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ:  

 

75/  1 Dopravní studie řešení Dukelského náměstí (přednádraží) vypracované v r. 2003 ing. arch.

          Milanem Košařem ve variantách 1, 2 a 3.

75/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 14. 5. a 17. 5. 2013.

75/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 5. 2013.

75/  4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 27. 5. 2013.

75/  5 Splnění úkolu rady města č. 71/10 (umístění zákazového dopravního značení B29 v obou

          směrech ul. Přemyslova).

 

 1. ROZHODUJE:  

 

75/  6 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na výměnu radiátorových armatur v č. p. 44, 45 a

         1510 v Přelouči podal uchazeč  MIRAPE v.o.s., Na Vyšehradě 1259, 535 01 Přelouč,

         IČ 25937413 s nabídkovou cenou 484 530,00 Kč bez DPH, dodací lhůtou 3 týdny a záruční

         dobou 60 měsíců na montáž a dodávky,

 • že ve druhém pořadí se umístil uchazeč ENTES CONSULTING spol. s r.o., Žerotínova 845/8, 787 01 Šumperk, IČ 25844750, s nabídkovou cenou 530 309,00 Kč bez DPH, dodací lhůtou 1 týden a záruční dobou 60 měsíců na montáž i dodávky,
 • že ve třetím pořadí se umístil uchazeč Jan Barvínek, Pardubická 760, 535 01 Přelouč,

IČ 14548941, s nabídkovou cenou 477 108,00 Kč bez DPH, dodací lhůtou 4 týdny a záruční dobou 36 měsíců na montáž a 24 měsíců na dodávky,

 • že ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové, IČ 25941283, s nabídkovou cenou 609 766,80 Kč bez DPH, dodací lhůtou 6 týdnů a záruční dobou 36 měsíců na montáž a 24 měsíců na dodávky.

75/  7 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na výstavbu chodníku podél silnice III/32220

          v Lohenicích podal uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec

          Králové, IČ 28812875, s nabídkovou cenou 489 596,00 Kč bez DPH, dodací lhůtou 4 týdny a

          záruční dobou 84 měsíců,

 • že ve druhém pořadí se umístil uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o., oborový závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 00270211, s nabídkovou cenou 542 851,00 Kč bez DPH, dodací lhůtou 3 týdny a záruční dobou 60 měsíců,
 • že ve třetím pořadí se umístil uchazeč SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094, s nabídkovou cenou 567 525,46 Kč bez DPH, dodací lhůtou 5 týdnů a záruční dobou 84 měsíců,
 • že pořadí na čtvrtém až sedmém místě odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí a uvedenému v příslušné zprávě.  

 

 1. VYLUČUJE:     

 

75/  8 Uchazeče AKVA – FITING HK spol. s r.o., Pospíšilova ulice, 500 03 Hradec Králové, na

          základě vyřazení hodnotící komisí ze zadávacího řízení na zhotovitele výměny radiátorových

          armatur v č. p. 44, 45 a 1510 v Přelouči z důvodu nekompletní a chybně zpracované nabídky. 

 

 

 

 

 

 1. SCHVALUJE :   

 

75/  9 Smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi Městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací Mateřská škola Kladenská Přelouč.

75/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby,

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího

          věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 209, p.p.č. 210, p.p.č. 211, p.p.č. 219/2, p.p.č. 225/1,

          p.p.č. 231/10, p.p.č. 270, st.p.č. 24, č. 220 (ve zjednodušené evidenci, původ PK) a č. 497 (ve

          zjednodušené evidenci, původ PK), vše v k.ú. Tupesy u Přelouče.

75/11 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 4/1 v k.ú. Mělice o výměře cca 57 m2 p. J. B.,

          bytem Břehy za cenu 200,-Kč/m2.

75/12 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 240/9 o výměře 4 m2, odděleného z pozemku p.p.č. 240/1

          v k.ú.  Klenovka na základě GP č. 146-39/2013, p. Bc. I. P., bytem Klenovka

          za  cenu 200,-Kč/m2.

75/13 Smlouvu o dílo na výměnu radiátorových armatur v č.p. 44, 45 a 1510 v Přelouči s firmou

          MIRAPE v.o.s., Na Vyšehradě 1259, 535 01 Přelouč, IČ 25937413, za nabídkovou cenu

          484 530,00 Kč bez DPH, 586 281,30 Kč s 21% DPH.

75/14 Smlouvu o dílo na výstavbu chodníku podél silnice III/32220 v Lohenicích se společností

          NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ 28812875, za   

          nabídkovou cenu 489 596,00 Kč bez DPH, 592 411,00 Kč s 21% DPH.

75/15 Pronájem bytu č. 16 o vel. 2+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516, Přelouč  

          manželům H. a Z. K., bytem Obránců míru, Přelouč od 10. 6. 2013

          na dobu neurčitou.

75/16 Termíny konání schůzí rady města dne 15. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9. a 16. 9. 2013 a termín konání    

          zasedání zastupitelstva města dne 26. 9. 2013.

75/17 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. výplatu pololetní

          odměny jednateli dle čl. 4, odst. 4 smlouvy o výkonu funkce jednatele.

 

 1. SOUHLASÍ:

 

75/18 S tím, aby Dopravní studie pro město Přelouč byla vypracována formou magisterské práce Bc.

          Michala Rohlíčka.

75/19 Se zahájením projekčních prací na úpravě Dukelského náměstí (přednádraží) včetně parkoviště

          osobních automobilů po odkoupení pozemků od Českých drah a přístupového chodníku

          k nádraží v Hradecké a Nádražní ulici od ulice SBS.

75/20 S nákupem nového osobního automobilu značky Škoda Fabia Fresh Easy 1,2 HTP 12V 44kW

          pro potřeby sociálního odboru MěÚ Přelouč.

 

 1. POTVRZUJE:  

 

75/21 Pracovní poměr Mgr. Haně Konvalinkové, ředitelce Základní školy Přelouč, Masarykovo

          náměstí 45, okres Pardubice, s účinností od 1. srpna 2013 na dobu určitou 6 let na pracovní

          místo ředitelky na základě ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

          základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

          předpisů.

 

 1. DOPORUČUJE: 

 

75/22 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej budovy č. p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku

          st.p.č. 77/1 o výměře 445 m2 a pozemku p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2, vše v k.ú. Lhota pod

          Přeloučí, p. I. P., bytem Sulovice, Kutná Hora, za cenu dle znaleckého posudku.

75/23 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. K. Z., bytem K. Čapka, Přelouč o odkup

          pozemků v Klenovce v lokalitě Třešňovka z důvodu nutnosti řešit prodej pozemků v lokalitě

          Třešňovka jako celku.

 

75/24 Všem příspěvkovým organizacím města neposkytovat prostory v jejich vlastnictví žádným

           společnostem či soukromým osobám za účelem konání předváděcích prodejních akcí.

 

 1. NEDOPORUČUJE :  

 

75/25 Zastupitelstvu města přijmout nabídku společnosti Athena CZ, s.r.o. na odkup pozemků v k.ú.

          Přelouč a Břehy z důvodu jejich nevyužitelnosti pro město.

 

 1. NEUDĚLUJE :   

 

75/26 p. V. L. trvalou výjimku z časového omezení pro konání hudebních produkcí 

          v interiérech podle čl. 7 odst. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 k zabezpečení místních

          záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, a to pro

          každý pátek a sobotu v době od 00.00 do 04.00 hodin ráno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                              místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi