Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 56. schůze rady města

konané dne 22.10.2012

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________56. schůze rady města konané dne 22. 10. 2012____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

56/  1 Pracovní materiál odboru správy majetku a infrastruktury MěÚ Přelouč na zařazení investic a

          oprav do rozpočtu města na rok 2013 a stanovuje z něho priority v návaznosti na finanční

          prostředky použitelné na investice a opravy v průběhu roku 2013.

56/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 15. 10. 2012.

56/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 10. 10. 2012.

56/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 10. a 15. 10.  2012.

56/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 9. 10. 2012.

56/  6 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o výsledku výběrového řízení na nový služební

          automobil městské policie.

56/  7 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci

          zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Optimalizace telekomunikačního řešení pro

          město Přelouč“.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

56/  8 Termíny konání schůzí rady města dne 26.11. a 10.12. a termín konání zasedání zastupitelstva

           města dne 15.11. a 20.12. 2012.

56/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o., IČ

          27495949, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1850/2 v k.ú.

          Přelouč.

56/10 Smlouvu č. 15/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a J. K., Bc. Dis a L.

          J., týkající se splnění závazků města v souvislosti se směnou pozemků v k.ú.

          Klenovka.

56/11 Mandátní smlouvu na administraci projektu „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy

          Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, reg.č. CZ.1.13/2.2.00/28.01153 se

          společností Institut projektového řízení a.s., Hradec Králové.

56/12 Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů, potřebnou pro možnost společného postupu při

          výběru dodavatele zemního plynu pro rok 2013.

56/13 Mandátní smlouvu s firmou e-tenders, s.r.o., na provedení administrace veřejné zakázky

          „Dodávka zemního plynu pro rok 2013 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace“

          elektronickou cestou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

56/14 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce „Dodávka zemního plynu

          pro rok 2013 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace“.

56/15 Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky (včetně příloh) k veřejné zakázce

          „Dodávka zemního plynu pro rok 2013 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace“.

56/16 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J. Č. na byt č. 9 v Palackého ul. č.p. 923

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013.

56/17 Prodloužení nájemní smlouvy p. F. K. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 31. 10.  2012 do 30. 4. 2013.

56/18 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a G. R. na byt č. 10 v ul. Za

          Fontánou č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013.

56/19 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L. Š. na byt č. 1 v Riegrově ul. č.p. 1537

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2017.

56/20 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. V. na byt č. 5 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 31. 10. 2012 do 31. 10. 2013.

 

56/21 Dodatek č. 3 mezi statutárním městem Pardubice a městem Přelouč k veřejnoprávní

          smlouvě č. 8/2003/VPS, ve znění jejich dodatků č. 1 a dodatku č. 2 o výkonu přenesené

          působnosti, dle které bude Magistrát města Pardubic namísto Městského úřadu Přelouč

          vykonávat přenesenou působnost na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města

          Přelouče do 31. 12. 2016.

56/22 Přijetí daru formou nadačního příspěvku ve výši 5 000,- Kč od Nadace Život umělce na podporu

          účasti dechového orchestru ZUŠ Přelouč v mezinárodní soutěži dechových orchestrů

          v Bambergu dne 27.10. 2012.

56/23 Ukončení smlouvy o připojení účastníka do počítačové sítě národního výzkumu a vzdělávání č.

          90/1-09, uzavřené s Univerzitou Pardubice dne 28. 6. 2002 včetně Dodatku č. 1 ze dne 11. 4.

          2003, Dodatku č. 2 ze dne 1. 2. 2005, Dodatku č. 3 ze dne 1. 6. 2006, dohodou k 31. 1. 2013.

56/24 Ukončení Smlouvy o nájmu a umístění zařízení sítě Internet, uzavřené s Univerzitou Pardubice

          dne 6. 5. 2002 a Dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2004, dohodou k 31. 1. 2013.

56/25 Ukončení Smlouvy o nájmu části společných částí domu za účelem umístění a provozování

          zařízení pro přenos dat, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 135 v Přelouči

          dne 23. 2. 2006 a Dodatku č.1 ze dne 8. 9. 2006, dohodou k 31. 12. 2012.

56/26 Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací s firmou RENOMEtel

          s.r.o., IČO 27304116, Loučná 269, 463 34 Hrádek nad Nisou, za nabídkovou cenu 191.172,- Kč

          bez DPH za 24 měsíců na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého

          rozsahu nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Optimalizace

          telekomunikačního řešení pro město Přelouč“.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

56/27 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit průmyslovou pračku v hodnotě

          120 000,- Kč z fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace.

56/28 S použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na pokrytí ztráty

          z roku 2010.

56/29 S ukončením smluvního vztahu (smlouvy o dílo) na dodávku technicko-ekonomické studie

          veřejného osvětlení města Přelouč, uzavřené dne 11. 1.  2012 mezi městem Přelouč a firmou

          Radek Pechman, Třešňová 520, 332 09 Štěnovice,  IČ 428 30 117, ve znění jejího dodatku ze

          dne 9. 8. 2012, dohodou ke dni 25. 9. 2012 se započtením vzájemných závazků a pohledávek,

          neboť poskytnuté částečné plnění smlouvy je pokryto sjednanou smluvní pokutou, vypočtenou

          k uvedenému dni ukončení smluvního vztahu a městu Přelouč nevznikla z důvodu řádného

          neplnění smlouvy druhou smluvní stranou škoda, jejíž náhradu by po druhé smluvní straně bylo

          oprávněno požadovat.

56/30 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 17 (B4 ve 4. n.p.) v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte

          v Přelouči s manželi R. a M. N., bytem Jana Dítěte č.p. 1562, 535 01

          Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného

          s právem nájmu uvedeného bytu, z p. J. K. a na p. R. N. a pí. M. N.

56/31 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 13 (C6 ve 3. n.p.) v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte

          v Přelouči s p. M. Š., bytem Jankovice č.p. 25, 535 01 Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu

          uvedeného bytu, z p. R. N. na p. M. Š.

56/32 S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení dle výzvy k úhradě ze dne 28. 12. 2011, č.j.

          MUPC 207/2012, a to ve výši 19 208,- Kč dlužníkům manželům A. a O. E.,

          Sportovní 1338, 535 01 Přelouč.

56/33 S bezplatným poskytnutím prostor velkého sálu Občanské záložny pro potřeby konání

          chovatelské  přehlídky trofejí za rok 2012 v termínu od 23. 4. 2013 do 28. 4. 2013 (včetně)

          z důvodu  hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře.

 

 

 

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

56/34 Řediteli Technických služeb města Přelouče zrušit veřejnou zakázku na dodávku „komunálního

          vozidla do 3,5 t s nástavbou – hákový nosič kontejnerů“ z důvodu její netransparentnosti.

          V případě vypsání nové veřejné obchodní soutěže žádá rada města o předložení zadávacích

          podmínek před jejich zveřejněním.

 

  1. JMENUJE :  

 

56/35 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky na výběr dodavatele

          pro akci „Dodávka zemního plynu pro rok 2013 pro město Přelouč a jeho příspěvkové

          organizace“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Josef Černý), ing. Ivana Lejhancová (náhradník

          ing. Zdeňka Volfová), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Petr Bína (náhradník

          Luděk Novák), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek  za kontrolní výbor

          zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE :  

 

56/36 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči

          v zadávacím řízení na výběr dodavatele na akci „Dodávka zemního plynu pro rok 2013 pro

          město Přelouč a jeho příspěvkové organizace“ MVDr. Zdeňka Zemana (náhradník ing. Ivan

          Moravec).

 

  1. POVĚŘUJE :  

 

56/37 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči v zadávacím řízení na výběr

          dodavatele pro akci „Dodávka zemního plynu pro rok 2013 pro město Přelouč a jeho

          příspěvkové organizace“ otevíráním nabídek uchazečů.

56/38 Pana Luďka Nováka a pí. Zuzanu Fišerovou osobami odpovědnými za zabezpečení a organizaci

          volby prezidenta ČR konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (popř. 2. kolo dne 25. a 26. ledna

          2013).

 

  1. ROZHODUJE : 

 

56/39 O neudělení trvalé výjimky z čl. 6, odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 p. V.

          M., Přelouč z časového omezení konání hudebních produkcí každý

          pátek a sobotu v budově v Přelouči. Odůvodnění: dle ust. čl. 6 odst. 2

          a odst. 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 je rada města oprávněna udělit výjimku z časového

          omezení konání pouze pro každou veřejnou hudební produkci nebo jiný veřejnosti přístupný

          sportovní a  kulturní podnik jednotlivě. K udělení trvalé výjimky není citovanou vyhláškou

          zmocněna.

 

  1. RUŠÍ :  

 

56/40 Část usnesení rady města č. 53/8 (termíny konání schůzí rady města dne 19.11. a 3.12. 2012 a

          termín konání zasedání zastupitelstva města dne 13.12. 2012).

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                         místostarosta

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi