Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 37. schůze rady města

konané dne 30.01. 2012

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

 _____________________37. schůze rady města konané dne 30. 1.  2012_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

37/  1 Informaci zástupce společnosti BESIP o možnosti vybudování dětského dopravního hřiště na

          ploše po bývalém skateparku.

37/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 11. 1. 2012.

37/  3 Zápis ze schůze komise sociálně zdravotní komise ze dne 25. 1. 2012.

37/  4 Zápis  ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 23. 1. 2012.

37/  5 Žádost TJ Sokol o darování  přebytečného počítače s příslušenstvím a konstatuje, že město

          v současné době nevlastní žádný nepotřebný počítač.

 

 

 1. SCHVALUJE : 

 

37/  6 Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou mezi městem Přelouč a  Revenge, a.s.

          Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5.

37/  7 Vnitřní předpis č. 1/12 Organizační řád s účinností od 1. 3. 2012, kterým se ruší

           Organizační řád č. 4/11.

37/  8 Finanční příspěvek z fondu rady města :

 •  5 000,- Kč SHČMS, SDH Přelouč na činnost v roce 2012,
 • 5  000,- Kč SDH, okrsku č. 14 na pořádání hasičských soutěží v roce 2012.

37/  9 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012.

37/10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. V. R. na byt č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012.

37/11 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J. Č. na byt č. 9 v č.p. 923 v Palackého ul.

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012.

37/12 Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu uzavřený mezi městem

          Přelouč a V+M Nádražní restaurant s.r.o., Přelouč s účinností ke dni 1. 2. 2012.

37/13 Pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516, Přelouč

          pí. M. B., nar.  1921, bytem U Stadionu 236 II, Chvaletice od 1. 2. 2012 na

          dobu neurčitou.

37/14 Znění záměru na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy č.p. 25 na Masarykově nám.

          v Přelouči.

37/15 Smlouvu o dílo na servis a poskytování zkoušek činnosti při provozu a ročních periodických

          kontrol provozuschopnosti elektrické požární signalizace, zkoušek činnosti při provozu a

          ročních periodických revizí elektrické zabezpečovací signalizace, přístupového systému,

          evakuačního rozhlasu, systému jednotného času a systému společné televizní antény se

          společností SPECTRUM, spol. s r.o., Brněnská 8, Vyškov.

37/16 Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění

          ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče uzavřené mezi městem Přelouč a Veolia Transport

          Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim.

37/17 Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky pro zadávací řízení na výběr

          dodavatele cisternové automobilové stříkačky.

37/18 Seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky v zadávacím řízení na výběr

          dodavatele cisternové automobilové stříkačky.

 

 

 

 37/19 Průměrnou výši odměny členům komisí rady města za jejich práci v roce 2011 takto:

 • 1 500,- Kč/člen/rok komise SPOZ a přestupková,
 •    800,- Kč/člen/rok komise školská a kulturní, sportovní, bezpečnostní a dopravní, komise 

pro rozvoj města, sociálně zdravotní komise a komise místní samosprávy Štěpánov,

Tupesy a Lhota-Škudly.

37/20 Bezúplatný převod nepotřebného majetku DDM Přelouč,  2 ks PC Intel Celeron 2,8 GHz, 448

          MG  RAM, 120 GB TJ Sokol Přelouč.

 

 

 1. SOUHLASÍ :

 

37/21 S umístěním 2 - 3 ks  červených kontejnerů na sběr drobného použitého elektrozařízení na 

          vytypovaná stanoviště tříděného odpadu.

37/22 S vyřazením nepotřebného majetku likvidací – vozidla Škoda Felicia kombi registrační značky

          PUL 50- 96, technický průkaz série AM – číslo 445361, uvedeného do provozu 5. 11. 1996

          v pořizovací hodnotě 479 444,80 Kč.

37/23 S umístěním svislého dopravního značení B28 na místní komunikaci nám. 17. Listopadu za

          křižovatkou s místní komunikací K. Čapka u nemovitosti č.p. 1518.

37/24 S umístěním svislého dopravního značení B1+DT E 13 s textem  „Mimo dopravní obsluhy“ na

           komunikaci k nemovitosti č.p. 48 a ke kostelu sv. Jakuba.

37/25 Se žádostí p. P. M. ze dne 9.11. 2011 týkající se realizace žlutého vodorovného značení

          v ul. Tůmy Přeloučského podél nemovitosti č.p. 119.

37/26 S umístěním informační tabule „Pozor výjezd hasičských vozidel“ na fasádě hasičské zbrojnice

          v ul. Zborovská.

37/27 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP/P J. Š. na

          veřejném parkovišti před nemovitostí č.p. 1538 – 1539.

 

 

 1. ROZHODUJE : 

 

37/28 Že nejvhodnější nabídkou na zpracování územního plánu Přelouče je nabídka Atelieru T-plan

          s.r.o.  se sídlem Na Šachtě  9, 170 00 Praha 7 a stanoví pořadí na druhém  a třetím místě

          následovně: 

          2. REGIO projektový ateliér s.r.o. se sídlem Hořická 50, 500 02  Hradec Králové

          3. URBAPLAN s.r.o. se sídlem Komenského 266, 500 03 Hradec Králové.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí.

 

 

 1. ZŘIZUJE : 

 

37/29 Oddělení školství ke dni 1. 3. 2012 v rámci odboru finančního.

 

 

 1. ODKLÁDÁ : 

 

37/30 Vydání Nařízení obce č. 2/2012, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze

          místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou

          cenu.

37/31 Vydání Ceníku č. 1/2012, kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na

           místních komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči.

 

 

 

 

 

 1. ODVOLÁVÁ :  

 

37/32 Na návrh tajemnice MěÚ z funkce vedoucí odboru školství pí. Alenu Hanušovou ke dni 29. 2.

          2012 z důvodu zrušení odboru školství.

37/33 Členy povodňové komise ORP Přelouč p. Liboše Hujera, pí. Květu Bocianovou  a p. Luboše 

          Hollmanna – spolupracujícího člena komise.

37/34 Členy povodňové komise města Přelouče p. Liboše Hujera, pí. Květu Bocianovou a p. Luboše

          Hollmanna – spolupracujícího člena komise.

 

 

 1. JMENUJE :

 

37/35 Nové členy povodňové komise ORP Přelouč : ing. Antonína Marečka – oddělení vodoprávní

          MěÚ, ing. Luboše Minaříka – oddělení vodoprávní MěÚ.

37/36 Nové členy povodňové komise města Přelouče : ing. Antonína Marečka – oddělení vodoprávní

          MěÚ,  ing. Luboše Minaříka – oddělení vodoprávní MěÚ.

37/37 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky na výběr

          dodavatele na akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ ve složení : p. Luděk Novák 

          (náhradník p. Ladislav Vlk), p. Jiří Šlapák (náhradník p. Zdeněk Žítek), p. Pavel Caha 

          (náhradník p. Josef Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní 

          výbor zastupitelstva města p. Martin Macháček (náhradník p. Václav Nekvapil).

 

 

 1. DELEGUJE :  

 

37/38 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných uchazeči 

          v zadávacím řízení na výběr dodavatele pro akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky“          

          ing. Ivana Moravce (náhradník Mgr. Lubor Pacák).

 

 

 1. POVĚŘUJE : 

 

37/39 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči v zadávacím řízení na výběr

          dodavatele pro akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ otevíráním obálek s nabídkami

          uchazečů.

 

 

 1. DOPLŇUJE :  

 

37/40 Usnesení rady města č. 35/13 (finanční příspěvek o.s. Laxus Nymburk) o „ a na  podíl

          finančních  nákladů souvisejících s pořízením osobního automobilu“.

 

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :  

 

37/41 V souladu s ustanovením čl. 6), odst. 2) Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011  ze zákazu  

           pořádání veřejných hudebních produkcí pí. Janě Mokré bytem Hradecká 780, Přelouč na

           pořádání hudebních produkcí v provozovně Bistro Bar Přelouč, Hradecká 153 vždy v pátek a

           sobotu v době od 02.00 do 04.00 hodin na dobu určitou do 31.8. 2012.

37/42 V souladu s ustanovením čl. 6), odst. 2) Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011  ze zákazu  

           pořádání veřejných hudebních produkcí SDH Lohenice, okrsek č. 14 na pořádání plesu v sálu

           hospody Lohenice dne 18. 2. 2012 v době od 02.00 do 04.00 hodin.

 

 

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 

 

37/43 Na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy v č.p. 25 na Masarykově nám. v Přelouči od

          1. 4. 2012:

 • prostory podatelny o celkové výměře 35 m2  za roční nájemné 14 300,- Kč bez DPH a služby ve výši 30 765,60 Kč/rok vč. DPH,
 • prostory právního oddělení o celkové výměře 51 m2 za roční nájemné 32 100,- Kč bez DPH a služby ve výši 44 929,20 Kč/rok vč. DPH,
 • prostory pokladny o celkové výměře 24 m2 za roční nájemné 16 800,- Kč bez DPH a služby ve výši 21 074,40 Kč/rok vč. DPH.

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

37/44 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu dílu „c“ pozemku p.p.č. 310/2 v k.ú. Přelouč o

          výměře 6 m2 z vlastnictví  společnosti Komplexní domácí péče s.r.o. za díl „a“ pozemku p.p.č.

          311/4 v k.ú. Přelouč o výměře 24 m2 z vlastnictví města s doplatkem 600,- Kč/m2.

37/45 Zastupitelstvu města schválit průměrnou výši odměny členům výborů zastupitelstva města za

          jejich práci v roce 2011 ve výši 800,- Kč/člen/rok.

37/46 Zastupitelstvu města uložit předsedům výborů zastupitelstva předložit v termínu do 31. 3. 2012

          mzdové účtárně MěÚ písemný doklad o stanovení výše odměny jednotlivým členům výborů.

37/47 Zastupitelstvu města doplnit čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 o text : l) Masarykovo

           nám.  226, Přelouč.

37/48 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu dílu „c“ pozemku p.p.č. 310/2 v k. ú. Přelouč o

          výměře 6 m2 z vlastnictví společnosti Komplexní domácí péče s.r.o. za díl „a“ pozemku p.p.č.

          311/4 v k.ú. Přelouč o výměře 24 m2 z vlastnictví města s doplatkem 600,-Kč/m2.

37/49 Zastupitelstvu města zrušit usnesení X. zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 1. 2012, odst.

          IV, bod 1) (uzavření kupní smlouvy na nákup hasičského vozidla).

 

 

 1. STANOVÍ :  

 

37/50 Celkový počet zaměstnanců města Přelouče zařazených do Městského úřadu Přelouč na 88

          s účinností od 1. 3. 2012.

 

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

37/51 S poskytnutím náhrady škody p. Jaroslavu Pospíšilovi, Boženy Němcové 1554, 535 01 Přelouč

          vzniklé v důsledku jeho úrazu na chodníku (místní komunikaci) v ul. Boženy Němcové

          v Přelouči dne 11. 2. 2011 před pátou hodinou ranní.

37/52 Se zřízením nové oboustranné autobusové zastávky podél komunikace III. třídy č. 32211

          Vrchlického.

37/53 Se zavedením obousměrného provozu na Masarykově nám. v úseku od nemovitosti č.p. 23 po

          křižovatku s místní komunikací Československé armády.

 

 

 1. RUŠÍ :  

 

37/54 Odbor školství ke dni 29.2. 2012.

37/55 Pravidla pro použití finančních prostředků ze sociálního fondu města Přelouče schválená a

          vydaná Radou města Přelouče dne 10. 12. 2001, usnesením č. 71/15.

 

 

 

 1. ODMÍTÁ : 

 

 

 37/56 Nabídku na bezúplatný převod nepotřebného  majetku Domu dětí a mládeže Přelouč, 2 ks PC

           Intel Celeron 2,8 GHz, 448 MG  RAM, 120 GB z důvodu nevyhovujících parametrů a stáří

           zařízení.

 

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

37/57 Předsedům komisí rady města předložit v termínu do 31. 3. 2012 mzdové účtárně MěÚ Přelouč

          písemný doklad o stanovení výše odměny jednotlivým členům komise.

37/58 Tajemnici MěÚ zajistit realizaci  žlutého vodorovného dopravního značení v ul. Tůmy

           Přeloučského  v úseku od nemovitosti č.p. 14 po křižovatku s ul. Štítného.

37/59 Předsedům komisí místní samosprávy a osadních výborů předložit písemnou zprávu o činnosti

          za rok 2011 v termínu do 29. 2.  2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                     místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Lovci pokladů

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi