Obsah

usnesení 35. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 09.01. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________35. schůze rady města konané dne 9. 1. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

35/  1 Informaci o současném stavu příprav, časovém výhledu a předpokládaných finančních

          nákladech na odkanalizování místních částí Lhota a Škudly.

35/  2 Informace právního oddělení MěÚ o odpisu nedobytných pohledávek za daňovými dlužníky ve

          smyslu § 158 odst. 3 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to:

 • pohledávek vzniklých nevrácením přeplatku na sociálních dávkách, neuhrazením pokuty městské policii a v dopravě, neuhrazením poplatku za komunální odpad dle příl. č. 1 – za rok 2005, 2007, 2008, 2010 a 2011 v celkové výši 43 651,- Kč ke dni 3. 1. 2012,
 • pohledávek vzniklých nezaplacením přeplatku na sociálních dávkách  za rok 2008, 2009, 2011 (předáno zpět sociálnímu odboru) v celkové výši 20 733,- Kč ke dni 29.12. 2011,
 • pohledávek vzniklých nezaplacením přeplatku na sociálních dávkách, neuhrazením pokuty městské policii a v dopravě, neuhrazením poplatku za komunální odpad za rok 2003 a roky  2005 – 2011 (týká se zemřelých osob) v celkové výši 52 402,- Kč ke dni 2. 1. 2012.

35/  3 Splnění úkolů rady města č. 18/17 (zrcadlo pro výjezd z ul. Riegrova a Komenského),  č. 32/56 

          (organizační opatření k dodržování § 41 zák.č. 128/2000 Sb.) a č. 22/29 (umístění značky

          „zákaz vjezdu“ na místní komunikaci ve  Štěpánově).

 

 1. SCHVALUJE :

 

35/  4 Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od

           ledna 2012.

35/  5 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi zřizovatelem městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací Technické služby města Přelouče.

35/  6 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 21. 4. 2008 mezi městem Přelouč a

          Fotbalovým klubem Přelouč.

35/  7 Smlouvu o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie veřejného osvětlení města 

          Přelouče s firmou Radek Pechman – ELEKTRO, Třešňová 520, 332 09 Štěnovice,

          IČ 428 30 117, za cenu 247 000,- Kč bez DPH.

35/  8 Smlouvu o poskytnutí dotace za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického

          kraje autobusovou dopravou v roce 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým

          krajem.

35/  9 Prominutí platby nájemného ve výši 2 347,- Kč z bytu č. 1 v domě s chráněnými byty v ul. 

          Sluneční 1414 za měsíc prosinec 2011 (1. 12. 2011 – 31. 12. 2011) pí. H. P.,

          Sokolova 555, Horní Jelení z důvodu odpojení elektroměru a tím vzniklé nemožnosti užívání

          bytu.

35/10 Smlouvu o provedení činnosti ve smyslu § 269 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

          ve znění pozdějších předpisů na přestěhování movitých věcí umístěných v budovách města

          Přelouč v č.p. 25, 26, 27 a v části budovy č.p. 1383 v Přelouči do nové budovy města Přelouč

          č.p. 1665 v Přelouči v ul. Československé armády uzavřenou mezi městem Přelouč a Josefem

          Spálenským, Brožkova 426, 530 09 Pardubice.

35/11 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a HOMA Holding s.r.o. , Masarykovo nám.

          900, 537 01 Chrudim na zajištění činností Turistického informačního centra města v hotelu

          Fontána Přelouč.

35/12 Statut pro udělování cen za nejlepší herecké a tvůrčí výkony v dabingu.

 

 

 

 

35/13 Finanční příspěvky z fondu rady města :

 • 10 000,- Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na terénní a sociální práci na katastru 
 •                města,
 • 10 000,- Kč Domovu sv. Josefa Žireč na úhradu nákladů spojených s léčbou občanů města,
 • 10 000,- Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu provozních nákladů v roce 2012 (el.   
 •               energie),
 •   5 000,- Kč MO Svazu tělesně postižených Přelouč na činnost v roce 2012,
 • 15 000,- Kč ČHJ, Hasičskému sboru Přelouč na úhradu nákladů spojených s činností 

                     mládeže,

 • 10 000,- Kč Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň na úhradu nákladů spojených

s vyšetřením nových dárců kostní dřeně,

 • 10 000,- Kč SK SKI Přelouč na úhradu nákladů spojených s uspořádáním celorepublikového 

závoduve vodním slalomu a figurální jízdě na písníku Lohenice – Mělice

 •   5 000,- Kč o.s. Auto-Moto veteráni Přelouč na nákup cen pro účastníky soutěže 5. Ročníku 

Rallye Železné hory,

 • 25 000,- Kč pěveckému sboru J.B. Foerstera Přelouč na úhradu cestovních nákladů 

sbormistra v roce 2012,

 •   5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, Základní organizaci č. 1 Přelouč na nákup čestných 

cen na velikonoční výstavu drobného zvířectva.

35/14 Návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 1. 2012.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

35/15 S uložením odtěžené zeminy v celkovém množství 23 469 m3 na pozemku města p.p.č. 433/1

          v k.ú. Přelouč v případě, že si  Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč zajistí souhlas

          současného nájemce pozemku ZOD Živanice.

35/16 S vydáním územního rozhodnutí Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na

          terénní úpravy p.p.č. 433/1.

35/17 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 17 (ve 4. n.p.) v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte

           v Přelouči s pí. M. P. bytem Račanská č.p. 448, 535 01 Přelouč, po převodu

           členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu

           uvedeného bytu, z p. J. K. na pí. M. P.

 

 1. TRVÁ :   

 

35/18 Na zamítavém stanovisku k žádosti p. V. M. o trvalé zapůjčení části pozemku

          města za účelem výjezdu ze sousedního pozemku z důvodu právní neexistence stavby vrat a

          oplocení.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

35/19 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. VI rozpočtu  města pro rok 2011.

35/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2012.

35/21 Zastupitelstvu města schválit převod finanční částky ve výši 10,5 mil. Kč z běžného účtu města

          na Fond na reformu veřejné správy na dofinancování výstavby nového úřadu.

35/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca

          34 613 m2 za cenu dle znaleckého posudku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ : 

 

35/23 Žádost o.s. Šance žít Chomutov na uspořádání kulturního programu v Domově u fontány (město

          Přelouč není zřizovatelem Domova).

35/24 Žádost p. D. J., L. Malé 823, Pardubice 530 02 na udělení výjimky dle čl. 6, odst. 2)

          OZV č. 5/2011 na pořádání veřejných hudebních produkcí  ve dnech od 3. 2. 2012 do 31. 12.

          2012 v provozovně v ul. Havlíčkova, č.p. 1496 v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč