Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 8. schůze rady města

konané dne 03.03. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 8. schůze rady města konané dne 3. 3. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

8/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 28. 2. 2011.

8/  2 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2010.

8/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 21.2. 2011.

8/  4 Žádost p. L. S. o výpůjčku pozemku města a podmiňuje pořádání kulturně-sportovních

        akcí na hrázi písníků Lohenice dohodou pořadatele s osadním výborem Lohenice.

8/  5 Zprávu o návrhu postupu elektronizace materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.

8/  6 Splnění úkolu rady města č. 3/25, 6/38 a 7/59.

8/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 28.2. 2011.

8/  8 Nabídku společnosti Eures.

8/  9 Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 21.2. 2011.

 

 1. SCHVALUJE :

 

8/10 Převod hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2010 do rezervních fondů

        těchto příspěvkových organizací.

8/111. změnu závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2011.

8/12 Změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče.

8/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č. IV-12-2007966/VB/1

        (Přelouč,Nerudova-knn-Juklíček) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

        zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1850/2 v k.ú. Přelouč.

8/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003145/VB/1 (Přelouč – knn – pro SUS) 

        uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

        břemeni k pozemkům p.p.č. 491/13 a p.p.č. 461/2 v k.ú. Přelouč.

8/15 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vybavení interiéru nové budovy MěÚ  

        Přelouč s ing. arch. Jiřím Musilem, autorizovaným architektem, podnikajícím pod obchodním

        jménem Atelier K.iM., za cenu 143.950,-Kč plus DPH.

8/16 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Pavilon základní školy 

         praktické – změna užívání, Kladenská 1384, Přelouč“ s ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická

        1243, 530 03 Pardubice, IČ 131 79 527, za celkovou cenu 31 000,- Kč.

8/17 Smlouvu o dílo na opravu fasády objektu Občanské záložny s firmou Obnova památek, s.r.o., se

         sídlem Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora za cenu 466 372,- Kč plus DPH.

8/18 Účast města Přelouče v projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“.

8/19 Finanční podporu projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“ ve výši 15 000 Kč formou

        příspěvku na zřízení půjčovny kol v železniční stanici Přelouč.

8/20 Návrh na elektronizaci materiálů nákupem produktu TED firmy OBIS.

8/21 Text odpovědi p. P. Š. na jeho stížnost ze dne 25.1. 2011.

8/22 Příspěvek ve výši 3 000,- Kč České abilympijské asociaci Pardubice na konání 19. republikové

        abilympiády.

8/23 Finanční příspěvek z fondu „oslavy 750. výročí založení města“ ve výši 5 000,- Kč  SDH Mělice

        na pořádání oslav 110.výročí  založení sboru .

8/24 Konání zábavného odpoledne pro děti dne 7.5. 2011 pořádaného v rámci oslav města Městskou

         policií a SDH – ČHJ Přelouč.

8/25 Vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3. 2011 na budově Městského úřadu Přelouč na podporu

        mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

8/26 Doplnění jmenného seznamu výtvarníků, kterým bude zaslána výzva na zpracování návrhu

        výtvarného díla pro novou budovu Městského úřadu Přelouč o p. Tomáše Kučeru, Klenovka.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

8/27 Aby příspěvková organizace Školní družina pokryla ztrátu z roku 2010 ve výši 57 819,68 Kč

        v roce 2011 organizačními opatřeními bez navýšení provozního příspěvku od zřizovatele.

8/28 Se změnou řešení instalace pevných překážek v ul. Československé armády před nemovitostí č.p. 

        1500 z původně navrhovaných betonových pevně zabudovaných sloupků na květináče, popř. 

        sklopné sloupky.

8/29 Se zavedením jednosměrného provozu v ul. Československé armády (úsek mezi křižovatkou se

        silnicí I/2 Pardubická a křižovatkou s místní komunikací Tůmy Přeloučského) včetně realizace 

        placeného oboustranného podélného parkovacího stání.

8/30 Se zařazením nové zastávky Přelouč, Pernštýnské nám. do systému MHD Přelouč k platnosti

        změn jízdních řádů červen 2011.

8/31 Se záměrem společnosti Revenge, a.s. umístit zdarma na vytipovaná stanoviště tříděného odpadu

        kontejnery na sběr použitého textilu, hraček a bot.

8/32 S ukončením činnosti města Přelouče v benchmarkingu.

 

 1. KONSTATUJE :

 

8/33 Že nelze vyhovět požadavku České pošty na umožnění parkování jejich vozidel v parkovací zóně 

        Tůmy Přeloučského, Přelouč dle nařízení města č. 1/2011, neboť Česká pošta nesplňuje

        podmínku danou v § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, tj. nejedná se o

        právnickou podnikající osobu.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

8/34 Na prodej části pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 50 m2 za cenu minimálně 

        500,- Kč/m2.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

8/35 Odboru životního prostředí MěÚ prověřit možnost celkové jednotné úpravy zeleně v ul. Obránců

        míru v rámci projektu regenerace panelového sídliště.

 

 1. ODVOLÁVÁ :

 

8/36 Ke dni 31.3. 2011 ing. Ivanu Lejhancovou z funkce vedoucí finančního odboru.

 

 1. JMENUJE :

 

8/37 Do funkce vedoucí finančního odboru ing. Zdeňku Volfovou  s účinností k 1.4. 2011.

8/38 Mgr. Šárku Junasovou předsedkyní komise místní samosprávy Lhota – Škudly.

8/39 Pí. Zdeňku Šefránkovou předsedkyní komise místní samosprávy Tupesy.

8/40 Pí. Ludmilu Turynovou předsedkyní komise místní samosprávy Štěpánov.

 

 1. ZRUŠUJE :

 

8/41 Oddělení evidence obyvatel a matriky a zřizuje oddělení občanskoprávní k 1.4. 2011.

 

 1. STANOVÍ :

 

8/42 Snížení počtu zaměstnanců v občanskoprávním oddělení o 1 zaměstnance k 1.4. 2011.

 

 

 

 1. UKLÁDÁ :

 

8/43 Tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci vodorovného značení V12c v ul. Zborovská před nemovitostí

         č.p. 52.

8/44 Tajemníkovi MěU předložit na schůzi rady města dne 18.4. 2011 novelu obecně závazné

        vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

8/45 Tajemníkovi MěÚ zajistit instalaci dopravního značení „zákaz stání“ po levé straně  ul. Riegrova

         15 m od hranice křižovatky.

8/46 Bezpečnostní a dopravní komisi projednat dopravní řešení  ve Zborovské ul. a v ul.  Tůmy

        Přeloučského.

 

 1. NEPŘIJÍMÁ :

 

8/47 Nabídku společnosti s r.o. Vesna Liberec na pronájem části pozemku p.p.č. 396/36 za účelem

        umístění velkoplošné reklamy.

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

8/48 S vybudováním nové zastávky MHD v ul. Palackého v Přelouči a doporučuje zastávku realizovat

        s novou výstavbou Na obci.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

8/49 Smlouvu o reklamě s Doly Bikers, o.s., K Zámečku 136, 530 03 Pardubice na umístění

        informačních banerů na sloupech veřejného osvětlení.

 

 1. ODKLÁDÁ :

 

8/50 V současné době zadání studie komplexního řešení dopravy na území města Přelouče.

8/51 Rozhodnutí o instalaci svislého dopravního značení P4 v místě křižovatky ulic Palackého a

        Vrchlického.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

8/52 Žádost E. M., Zborovská 51, Přelouč o povolení parkování v areálu za

        budovou HZS Pardubického kraje z bezpečnostních důvodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                                       místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi