Obsah

usnesení 8. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 03.03. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 8. schůze rady města konané dne 3. 3. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

8/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 28. 2. 2011.

8/  2 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2010.

8/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 21.2. 2011.

8/  4 Žádost p. L. S. o výpůjčku pozemku města a podmiňuje pořádání kulturně-sportovních

        akcí na hrázi písníků Lohenice dohodou pořadatele s osadním výborem Lohenice.

8/  5 Zprávu o návrhu postupu elektronizace materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.

8/  6 Splnění úkolu rady města č. 3/25, 6/38 a 7/59.

8/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 28.2. 2011.

8/  8 Nabídku společnosti Eures.

8/  9 Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 21.2. 2011.

 

 1. SCHVALUJE :

 

8/10 Převod hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2010 do rezervních fondů

        těchto příspěvkových organizací.

8/111. změnu závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2011.

8/12 Změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče.

8/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č. IV-12-2007966/VB/1

        (Přelouč,Nerudova-knn-Juklíček) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

        zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1850/2 v k.ú. Přelouč.

8/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003145/VB/1 (Přelouč – knn – pro SUS) 

        uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

        břemeni k pozemkům p.p.č. 491/13 a p.p.č. 461/2 v k.ú. Přelouč.

8/15 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vybavení interiéru nové budovy MěÚ  

        Přelouč s ing. arch. Jiřím Musilem, autorizovaným architektem, podnikajícím pod obchodním

        jménem Atelier K.iM., za cenu 143.950,-Kč plus DPH.

8/16 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Pavilon základní školy 

         praktické – změna užívání, Kladenská 1384, Přelouč“ s ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická

        1243, 530 03 Pardubice, IČ 131 79 527, za celkovou cenu 31 000,- Kč.

8/17 Smlouvu o dílo na opravu fasády objektu Občanské záložny s firmou Obnova památek, s.r.o., se

         sídlem Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora za cenu 466 372,- Kč plus DPH.

8/18 Účast města Přelouče v projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“.

8/19 Finanční podporu projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“ ve výši 15 000 Kč formou

        příspěvku na zřízení půjčovny kol v železniční stanici Přelouč.

8/20 Návrh na elektronizaci materiálů nákupem produktu TED firmy OBIS.

8/21 Text odpovědi p. P. Š. na jeho stížnost ze dne 25.1. 2011.

8/22 Příspěvek ve výši 3 000,- Kč České abilympijské asociaci Pardubice na konání 19. republikové

        abilympiády.

8/23 Finanční příspěvek z fondu „oslavy 750. výročí založení města“ ve výši 5 000,- Kč  SDH Mělice

        na pořádání oslav 110.výročí  založení sboru .

8/24 Konání zábavného odpoledne pro děti dne 7.5. 2011 pořádaného v rámci oslav města Městskou

         policií a SDH – ČHJ Přelouč.

8/25 Vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3. 2011 na budově Městského úřadu Přelouč na podporu

        mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

8/26 Doplnění jmenného seznamu výtvarníků, kterým bude zaslána výzva na zpracování návrhu

        výtvarného díla pro novou budovu Městského úřadu Přelouč o p. Tomáše Kučeru, Klenovka.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

8/27 Aby příspěvková organizace Školní družina pokryla ztrátu z roku 2010 ve výši 57 819,68 Kč

        v roce 2011 organizačními opatřeními bez navýšení provozního příspěvku od zřizovatele.

8/28 Se změnou řešení instalace pevných překážek v ul. Československé armády před nemovitostí č.p. 

        1500 z původně navrhovaných betonových pevně zabudovaných sloupků na květináče, popř. 

        sklopné sloupky.

8/29 Se zavedením jednosměrného provozu v ul. Československé armády (úsek mezi křižovatkou se

        silnicí I/2 Pardubická a křižovatkou s místní komunikací Tůmy Přeloučského) včetně realizace 

        placeného oboustranného podélného parkovacího stání.

8/30 Se zařazením nové zastávky Přelouč, Pernštýnské nám. do systému MHD Přelouč k platnosti

        změn jízdních řádů červen 2011.

8/31 Se záměrem společnosti Revenge, a.s. umístit zdarma na vytipovaná stanoviště tříděného odpadu

        kontejnery na sběr použitého textilu, hraček a bot.

8/32 S ukončením činnosti města Přelouče v benchmarkingu.

 

 1. KONSTATUJE :

 

8/33 Že nelze vyhovět požadavku České pošty na umožnění parkování jejich vozidel v parkovací zóně 

        Tůmy Přeloučského, Přelouč dle nařízení města č. 1/2011, neboť Česká pošta nesplňuje

        podmínku danou v § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, tj. nejedná se o

        právnickou podnikající osobu.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

8/34 Na prodej části pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 50 m2 za cenu minimálně 

        500,- Kč/m2.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

8/35 Odboru životního prostředí MěÚ prověřit možnost celkové jednotné úpravy zeleně v ul. Obránců

        míru v rámci projektu regenerace panelového sídliště.

 

 1. ODVOLÁVÁ :

 

8/36 Ke dni 31.3. 2011 ing. Ivanu Lejhancovou z funkce vedoucí finančního odboru.

 

 1. JMENUJE :

 

8/37 Do funkce vedoucí finančního odboru ing. Zdeňku Volfovou  s účinností k 1.4. 2011.

8/38 Mgr. Šárku Junasovou předsedkyní komise místní samosprávy Lhota – Škudly.

8/39 Pí. Zdeňku Šefránkovou předsedkyní komise místní samosprávy Tupesy.

8/40 Pí. Ludmilu Turynovou předsedkyní komise místní samosprávy Štěpánov.

 

 1. ZRUŠUJE :

 

8/41 Oddělení evidence obyvatel a matriky a zřizuje oddělení občanskoprávní k 1.4. 2011.

 

 1. STANOVÍ :

 

8/42 Snížení počtu zaměstnanců v občanskoprávním oddělení o 1 zaměstnance k 1.4. 2011.

 

 

 

 1. UKLÁDÁ :

 

8/43 Tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci vodorovného značení V12c v ul. Zborovská před nemovitostí

         č.p. 52.

8/44 Tajemníkovi MěU předložit na schůzi rady města dne 18.4. 2011 novelu obecně závazné

        vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

8/45 Tajemníkovi MěÚ zajistit instalaci dopravního značení „zákaz stání“ po levé straně  ul. Riegrova

         15 m od hranice křižovatky.

8/46 Bezpečnostní a dopravní komisi projednat dopravní řešení  ve Zborovské ul. a v ul.  Tůmy

        Přeloučského.

 

 1. NEPŘIJÍMÁ :

 

8/47 Nabídku společnosti s r.o. Vesna Liberec na pronájem části pozemku p.p.č. 396/36 za účelem

        umístění velkoplošné reklamy.

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

8/48 S vybudováním nové zastávky MHD v ul. Palackého v Přelouči a doporučuje zastávku realizovat

        s novou výstavbou Na obci.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

8/49 Smlouvu o reklamě s Doly Bikers, o.s., K Zámečku 136, 530 03 Pardubice na umístění

        informačních banerů na sloupech veřejného osvětlení.

 

 1. ODKLÁDÁ :

 

8/50 V současné době zadání studie komplexního řešení dopravy na území města Přelouče.

8/51 Rozhodnutí o instalaci svislého dopravního značení P4 v místě křižovatky ulic Palackého a

        Vrchlického.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

8/52 Žádost E. M., Zborovská 51, Přelouč o povolení parkování v areálu za

        budovou HZS Pardubického kraje z bezpečnostních důvodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                                       místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč