Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 7. schůze rady města

konané dne 14.02. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________7. schůze rady města konané dne 14. 2. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

7/  1 Zprávu velitele městské policie  o  výslednosti měření rychlosti za rok 2010  Městskou

        policií Přelouč.

7/  2 Informaci o výši nájemného v bytech domu s pečovatelskou službou č. p. 1516 ve Sluneční ulici

        v Přelouči.

7/  3 Zprávu o splnění úkolu rady města č. 6/36.

7/  4 Protokoly o  výsledcích voleb do komisí místní samosprávy Štěpánov,  Tupesy a Lhota – Škudly

         a do osadních výborů Klenovka, Lohenice a Mělice.

7/  5 Protokol o vyřazení majetku likvidací  č. 4/2011 z evidence Kulturních služeb města Přelouče :

 • počítač PC, inv. č. ZP476, pořizovací cena 39 900,- Kč
 • počítač AMD, inv.č. 111/013, pořizovací cena 38 126,- Kč
 • fotoaparát Olympus, inv.č. 111/022, pořizovací cena 24 603,80- Kč.

7/  6 Dopis ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, Mgr. Františka Jelínka o darování

        vyřazeného školního nábytku Klubu Radost, Jakub  Klubu, Klubu Sluníčko a Skautům.

7/  7 Zápis sepsaný na městském úřadě dne 9.2. 2011 s pí. J. Z., bytem Hálkova 272,

        Přelouč o havarijním stavu její nemovitosti.

7/  8 Termín konání valné hromady Tepelných zdrojů, s.r.o. dne 6.4. 2011 od 16.00 hodin.

 

 1. SCHVALUJE :

 

7/  9 Pro úhradu pokut používání platebního terminálu Městskou policií Přelouč.

7/10 Smlouvu  o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002876/VB/1 (Přelouč-přípojka nn-Kučera DiS) 

        uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

        břemeni k pozemku p.p.č. 1264/9 v k.ú. Přelouč.

7/11 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a p.

        P.V., MUDr. Ducháčkové 158, 530 03 Pardubice na zřízení věcného břemene

        k pozemkům p.p.č. 2255/3 a p.p.č. 2255/9,  vše v k.ú. Přelouč.

7/12 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v č. p. 404 v ul. Pardubická

        v Přelouči na dobu určitou od 1.3. 2011 do 30.6. 2011.

7/13 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. S. na byt č. 6 v č. p. 923 v Palackého ul. v Přelouči

        na dobu určitou od 1.3. 2011 do 31.8. 2011.

7/14 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E.N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

        v Přelouči na dobu určitou od 1.3. 2011 do 31.8. 2011.

7/15 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt č. 2 v Palackého ul. č. p. 923

        v Přelouči na dobu určitou od 1.3. 2011 do 28.2. 2012.

7/16 Prodloužení nájemní smlouvy  manželům O.a A. E. na byt ve Sportovní ul. ,  

        č.p. 1338 v Přelouči od 1.3. 2011 do 30.4. 2011.

7/17 Odprodej 2 ks nepotřebného hasičského materiálu a to 1 ks osvětlovacího agregátu za cenu

        5 000,- Kč bez DPH a 1 ks hadicového přívěsu za částku 12 750,- Kč bez DPH.

7/18 Znění záměru na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči

        – restaurace Záložna, p. P. N., bytem Staré Hradiště 125.

7/19 Znění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1417/92 v k.ú. Přelouč.

7/20 Směnu bytu č. 5 za byt č. 2 v č.p. 923 v Palackého ul. v Přelouči mezi pí. Z. V. a pí.

        M. R. ke dni 1.4. 2011.

7/21 Návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

7/22 Termíny konání schůzí rady města dne 3.3., 21.3., 4.4. a 18.4 a termín konání zasedání zastupitel-

         stva města dne 28.4. 2011.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

7/23 S bezplatným užíváním části pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč přiléhající k pozemku p.p.č.

        1964/15 ve vlastnictví společnosti AGROKOM CZ spol. s r.o. pro prezentaci zboží této

        společnosti. Jedná se o kompenzaci za ztížení využití pozemku nabytého od města z důvodu

        vedení vysokotlakého plynovodu po hranici tohoto pozemku. Tento souhlas platí po dobu, pokud

        se nebude pozemek nacházet v zastavěném území města určeném územním plánem, nebo do

        doby nezbytné potřeby města k jeho využití.

7/24 S podáním žalobního návrhu na vyklizení bytu č. 7 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči

        nájemcem p. P. M. po ukončení nájemního vztahu k předmětnému bydlení.

7/25 S tím, aby byla dána výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou nájemci p. Š. B., 

        z nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+kk, v domě č.p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči, a to

        z důvodu nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná  s užíváním bytu ve výši

        odpovídající trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná

        s užíváním bytu. Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce

        následujícího po měsíci, v němž bude výpověď nájemci doručena, a skončí posledním dnem 

        třetího kalendářního měsíce. V písemném vyhotovení bude nájemce poučen ve smyslu ust. § 711 

        odst. 3 Občanského zákoníku.

 

 1. ROZHODUJE :

 

7/26 Že strážníci Městské policie Přelouč budou nadále pokračovat v měření rychlosti o přesčasových

        hodinách ve smluvených obcích  i městě Přelouči.

7/27 O úpravě výše nájemného od 1.7. 2011 v bytech domu s pečovatelskou službou č.p. 1516 v ul. 

        Sluneční v Přelouči na úroveň nájemného bytů ve vlastnictví města Přelouče, u kterých bylo

        nájemné do konce roku 2010 regulováno, s rozložením úpravy do let 2011 -  2013. Pro rok 2011

        bude zvýšení provedeno o částku 3,50 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.

7/28 Neprodloužit  nájemní  smlouvu s p. P. M.,  nájemcem bytu č. 7 v ul. Za Fontánou

        č.p. 433 v Přelouči, z důvodu neplacení nájemného a  služeb spojených s užíváním předmětného

        bytu po dobu přesahující 3 měsíce.

7/29 O úpravě výše nájemného od 1.7. 2011 v bytě správce sportovní haly v Žižkově ul., č.p. 1612

        v Přelouči o míru inflace za rok 2010, tj. o 1,5%.

7/30 O zvýšení nájemného od 1.7. 2011 v chráněných bytech v č.p. 1414 ve Sluneční ul. v Přelouči o

        míru inflace za rok 2010, tedy o 1,5%.

7/31 O zvýšení nájemného od 1.7. 2011 v městských bytech v č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564 a č.p.

        1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči o míru inflace za rok 2010, tedy o 1,5%.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

7/32 Pro pořádání veřejné hudební produkce – maturitního plesu, pořádaného SRPŠD Gymnázia

        Přelouč, dne 19.2. 2011 v Sokolovně v Přelouči do 19.00  do 03.00 hodin 20.2. 2011.

7/33 Ze zákazu dle čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 pro SOUT technické v Přelouči

         na  uspořádání ohňostroje v rámci plesu dne 4.3. 2011 ve  24.00 hodin.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

7/34 Na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči – restaurace

        Záložna p. P. N., bytem Staré Hradiště 125.

7/35 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1417/92 v k.ú. Přelouč o výměře cca 20 m2 za účelem umístění

        prodejního stánku za roční nájemné 7 280,-Kč.

 

 

 

 

 1. VYDÁVÁ :

 

7/36 Nařízení města Přelouče č. 1/2011, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze

        místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou

        cenu, s účinností od 15.3. 2011.

7/37 Ceník č. 1/2011, kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních

        komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

7/38 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 190/9 v k.ú. Přelouč o výměře

        30 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

7/39 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje nebytového prostoru o velikosti 33,80 m2 včetně

        vlastnického podílu 338/71111 umístěného v suterénu bytového domu č.p. 1009 v ul. Smetanova,

        Přelouč za cenu minimálně 25 000,- Kč.

7/40 Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města

        Přelouče.

7/41 Zastupitelstvu města jmenovat vedoucím organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů

        města Přelouče p. Martina Macháčka.

7/42 Zastupitelstvu města schválit Směrnici pro odměňování členů Jednotky sboru dobrovolných

        hasičů  města Přelouče.

7/43 Zastupitelstvu města navrhnout jako zástupce města do představenstva společnosti Vodovody a

        kanalizace Pardubice, a. s.,  p. Jaroslava Kocourka.

7/44 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2011,

        kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku za provoz systému

        shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

7/45 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2011.

7/46 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 1781/22 o výměře 1 m2 v k.ú.

        Přelouč oddělného z pozemku p.p.č. 1781/6 dle geometrického plánu č. 1784-38/2010 za cenu

        minimálně 600,-Kč/m2.

7/47 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku  p.p.č. 351/2 o výměře 360 m2 a pozemku

        p.p.č. 353/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

7/48 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 2302 o výměře 918 m2, st.p.č. 997

        o výměře 440 m2, st.p.č. 998/1 o výměře 311 m2, st.p.č. 996 o výměře 1029 m2, st.p.č. 995 o

        výměře 9 m2 a části p.p.č. 917/5 o výměře cca 10 500 m2 vše v k.ú. Přelouč za cenu v místě

        obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

7/49 Zastupitelstvu města schválit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.p.č.

        106/1 v k.ú. Přelouč dohodou mezi městem Přelouč a pí. M. V. o fyzickém rozdělení

         pozemku na 2 pozemky stejné výměry, z nichž jeden bude ve výlučném vlastnictví města a

        druhý ve výlučném vlastnictví pí. M. V.

7/50 Zastupitelstvu města přijmout usnesení, že se město Přelouč zavazuje, že oddělenou část

        pozemku p.p.č. 106/1 v k.ú. Přelouč, který zůstane ve vlastnictví pí. M. V., bytem

        Lonkova 469, Pardubice, navrhne při nejbližším zadání nového územního plánu, příp. do změny

        stávajícího, jako plochu pro bydlení, to znamená umožňující výstavbu rodinných nebo bytových

        domů. U takto navržené plochy nebude dále iniciovat změnu na jiné využití bez souhlasu

        vlastníka pozemku.

7/51 Zastupitelstvu města rozšířit kapacitu MŠ Kladenská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. JMENUJE :

 

7/52 V souladu s výsledky voleb do komisí místní samosprávy  tyto členy komisí:

         Štěpánov – Turynovou Ludmilu, Koženého Václava, ing. Svobodu Jiřího, Nahaje Jaroslava a

                            Šebestiána Miloše,

         Tupesy – ing. Dvořáka Pavla, Bláhu Jaromíra, Šefránkovou Zdeňku, Badu Martina a Badovou

                         Veroniku,

         Lhota – Škudly – Bc. Veselého Petra, Mgr. Junasovou Šárku, Hochmana Pavla, Mokříže Radka

                                      a Vinklera Jaroslava.

 

 1. NEDOPORUČUJE :

 

7/53 Zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.p.č. 398/9 o výměře 862 m2 v k.ú. Lohenice u

     Přelouče z vlastnictví p. L. Z. za pozemek p.p.č. 398/57 o výměře 632 m2 a p.p.č.

     398/12 o výměře 212 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví města Přelouč.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

  7/54 Rozšíření počtu výtvarníků  vyzvaných ke zpracování návrhu výtvarného díla pro novou budovu

          MěÚ.

 

 1. ŽÁDÁ :

 

7/55 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy o udělení  výjimky

        ohledně snížení kapacity Základní školy praktické Přelouč dle § 146, odst. 2), zák. č. 561/2004

        Sb. a to tak, aby s účinností od 1.9. 2011 stanovil nejvyšší povolený počet :

        Základní škola z 61 žáků na 48 žáků,

        Základní škola – obor       na 42 žáků.

7/56 Stavební úřad o provedení místního šetření stavu chátrající budovy  v ul. Hálkova z důvodu

        možného ohrožení veřejných zájmů a předložení výsledku radě města dne 21.3. 2011.

 

 1. RUŠÍ :

 

7/57 Usnesení rady města č. 94/14 ze dne 31.5. 2010.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

7/58 Žádost p. F. K., bytem Studentská 1361, Přelouč, o přidělení bytu v č.p. 433 v ul. Za

        Fontánou v Přelouči z důvodu nenaplňování podmínek pro přidělení sociálního bydlení.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

7/59 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady dne 3.3. 2011 návrh na opatření organizační změny

        k zefektivnění činnosti odboru vnitřních věcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                          místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi