Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 4. schůze rady města

konané dne 10.01. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________   4. schůze rady města konané dne 10.1. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

4/  1 Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od ledna 2011.

4/  2 Zápis č. 1 ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 5.1. 2011.

4/  3 Informaci o přípravách oslav 750. výročí povýšení Přelouče na město.

4/  4 Prezentaci architektonické studie rekonstrukce č.p. 25 a 26 na Masarykově nám.

4/  5 Informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o umístění reklamních zařízení na

        sloupech veřejného osvětlení.

4/  6 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu  prekludovaných pohledávek na úseku dopravy za

        roky 2001 – 2005 k 28.12. 2010.

4/  7 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu  prekludovaných pohledávek na úseku městské

        policie za roky 2001 – 2005 k 28.12. 2010.

 

  1. SCHVALUJE :

 

4/  8 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

        v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2011 do 31.7. 2011.

4/  9 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ 000

        14 915, na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, ČSA“, uzavřený

        na základě  § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který snižuje sjednanou cenu prací o

        částku 144 463,96 Kč vč. DPH na částku 83 363 471,04 Kč vč. DPH.

4/10 Smlouvu o nájmu technického zařízení k přenosu elektřiny pro areál bývalých kasáren v Jaselské

        ul. v Přelouči uzavřenou mezi SVOS, spol. s r.o. jako pronajímatelem a městem Přelouč jako

        nájemcem.

4/11 Změnu vnitřního platového předpisu města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení

        s účinností od ledna 2011 v návaznosti na změnu Nařízení č. 564/2006 Sb.

4/12 Mandátní smlouvu o zajištění provozu městského informačního centra uzavřenou mezi

        městem Přelouč a Jaromírem Janešem, Hradecká  153, Přelouč.

4/13 Pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 v Přelouči

        pí. M. J., bytem Přelouč, Choceňská 1106 od 1.2. 2011 na dobu neurčitou.

4/14 Pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414 v Přelouči pí.

        V. H., bytem Přelouč, nám. 17. listopadu 1256 od 1.2. 2011 na dobu neurčitou.

4/15 A vydává Vyhlášku o dni a místě konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů.

4/16 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2011 VPS uzavřenou mezi obcí Sovolusky a městem Přelouč na

         zajištění zápisu údajů v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu  § 3 odst. 3 písm. g),

         h) a v rozsahu § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

         některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4/17 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2011.

4/18 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2011.

4/19 Ve své kompetenci rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy budou

        činit 212.032 tis. Kč a výdaje 254.266 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi

        z minulých let.

4/20 Smlouvu o dodatku č. 3 ke „smlouvě o umístění zařízení na sběr a další zpracování dat pro

        cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

4/21 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti na Operační program

        životní prostředí pro akci „Dům pro volno časové aktivity mládeže, Kladenská 845, st.p.č. 820,

        Přelouč“ s ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice, IČ 131 79 527 za

        celkovou cenu 64 000,- Kč.

4/22 Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

       

  1. SOUHLASÍ :

 

4/23 S podnájmem bytu č. 17 (ozn.B4) v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce J. K.,

        trvale bytem Jana Dítěte č.p. 1563 Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do

        podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

        nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

        písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

4/24 S pořízením 2 ks ocelových ABROL kontejnerů pro potřeby Technických služeb města Přelouče

        v pořizovací ceně do 59 000,- Kč/ks  z fondu reprodukce majetku organizace.

4/25 S uzavřením smluv o smlouvě budoucí č. 4120645393 a č. 4120645422 o připojení odběrného

        zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická

        874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035 na odběrná místa pro stánkový prodej u písníků

        v Lohenicích.

4/26 S použitím znaku města  na reklamních předmětech „BUTON“ vyráběných spol. s r.o.

        AKTIV 95 Opava, Slezská 110/24, 747 05 Opava.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

4/27 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 225/1 a p.p.č. 210

        v k.ú. Tupesy u Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení

        nn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2 500,-Kč

        plus DPH.

 

  1. POVOLUJE :

 

4/28 Mateřské škole Přelouč, Kladenská 1332 výjimku z počtu dětí dle § 23, odst. 5 zákona 561/2004

        Sb. vždy současně u čtyřech různých tříd ze sedmi na počet 28 dětí. Výjimka bude trvat na dobu

        nezbytně nutnou, tj. doba rekonstrukce v mateřské škole.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

4/29 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

        23.10. 2008, odst. V, bod 3).

4/30 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

        2.6. 2009, odst. V, bod 3).

4/31 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

        17.9. 2009, odst. VI, bod  7).

4/32 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve

        znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 323-35-09 zpracovaném společností Lesprojekt východní

        Čechy, s.r.o. a pozemku p.p.č. 461/27 o výměře 15 292 m2 v k.ú. Přelouč odděleného z pozemku

        p.p.č. 461/2 dle geometrického plánu č. 1702-19/2009 obálkovou metodou za cenu minimálně

        10 061 220,- Kč.

4/33 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve

        znaleckém posudku vedeném  pod ev. č. 324-36-09 zpracovaném společností Lesprojekt

        východní Čechy, s.r.o. obálkovou metodou za cenu minimálně 10 306 540,- Kč.

4/34 Zastupitelstvu města schválit znění vyhlášených záměrů na prodej pozemků s lesními porosty.

4/35 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

        s účinností od 1.1. 2011 ve výši:

        členovi rady města                 1 815,- Kč

        předsedovi výboru, komise    1 482,- Kč

        členovi zastupitelstva  města     627,-Kč.

4/36 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu předsedovi komise SPOZ s účinností od 1.1. 2011

        ve výši 1 482,- Kč.

4/37 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu předsedům komisí místních samospráv a osadních

        výborů ve výši 1 482,- Kč, odměna bude vyplácena ode dne jejich zvolení do funkce.

4/38 Zastupitelstvu města stanovit, že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu

        výkonu více funkcí kumulovat.

 

  1. JMENUJE :

 

4/39 Členy a předsedy volebních komisí pro volby v místních částech dne 11.2. 2011 takto:

        místní část Lohenice : předseda – MUDr. Prokopec Jiří,

                                         člen – Hutlová Jana, Bína Bohuslav,

        místní část Mělice :     předseda – Harvánek Jiří,

                                         člen – Macelová Hana, Křemenák Josef

        místní část Klenovka : předseda – Tomášková Dana,

                                                     člen – Skalová Kateřina, Vacková Kristýna,

        místní část Štěpánov : předseda – Kožená Kateřina,

                                         člen – Turyna Václav, Pavlíčková Petra,

        místní část Tupesy :    předseda – Bláhová Pavlína,

                                            člen – Matičková Markéta, Morávek Václav,

         místní část Lhota – Škudly : předseda – Černá Marie,

                                                       člen – Hochmanová Michaela, Fílová Irena.

 

  1. STANOVÍ :

 

4/40 Odměnu členům a předsedům volebních komisí pro volby do komisí místní samosprávy a

        osadních výborů ve výši 450,- Kč.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

4/41 Žádost p. Čeňka Berouska, Nepolisy 21, 503 63 Nepolisy o povolení pořádání prodejních trhů ve

        městě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                 ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                  místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S knížkou do života

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi