Obsah

usnesení 4. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 10.01. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________   4. schůze rady města konané dne 10.1. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

4/  1 Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od ledna 2011.

4/  2 Zápis č. 1 ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 5.1. 2011.

4/  3 Informaci o přípravách oslav 750. výročí povýšení Přelouče na město.

4/  4 Prezentaci architektonické studie rekonstrukce č.p. 25 a 26 na Masarykově nám.

4/  5 Informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o umístění reklamních zařízení na

        sloupech veřejného osvětlení.

4/  6 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu  prekludovaných pohledávek na úseku dopravy za

        roky 2001 – 2005 k 28.12. 2010.

4/  7 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu  prekludovaných pohledávek na úseku městské

        policie za roky 2001 – 2005 k 28.12. 2010.

 

  1. SCHVALUJE :

 

4/  8 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

        v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2011 do 31.7. 2011.

4/  9 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ 000

        14 915, na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, ČSA“, uzavřený

        na základě  § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který snižuje sjednanou cenu prací o

        částku 144 463,96 Kč vč. DPH na částku 83 363 471,04 Kč vč. DPH.

4/10 Smlouvu o nájmu technického zařízení k přenosu elektřiny pro areál bývalých kasáren v Jaselské

        ul. v Přelouči uzavřenou mezi SVOS, spol. s r.o. jako pronajímatelem a městem Přelouč jako

        nájemcem.

4/11 Změnu vnitřního platového předpisu města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení

        s účinností od ledna 2011 v návaznosti na změnu Nařízení č. 564/2006 Sb.

4/12 Mandátní smlouvu o zajištění provozu městského informačního centra uzavřenou mezi

        městem Přelouč a Jaromírem Janešem, Hradecká  153, Přelouč.

4/13 Pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 v Přelouči

        pí. M. J., bytem Přelouč, Choceňská 1106 od 1.2. 2011 na dobu neurčitou.

4/14 Pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414 v Přelouči pí.

        V. H., bytem Přelouč, nám. 17. listopadu 1256 od 1.2. 2011 na dobu neurčitou.

4/15 A vydává Vyhlášku o dni a místě konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů.

4/16 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2011 VPS uzavřenou mezi obcí Sovolusky a městem Přelouč na

         zajištění zápisu údajů v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu  § 3 odst. 3 písm. g),

         h) a v rozsahu § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

         některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4/17 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2011.

4/18 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2011.

4/19 Ve své kompetenci rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy budou

        činit 212.032 tis. Kč a výdaje 254.266 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi

        z minulých let.

4/20 Smlouvu o dodatku č. 3 ke „smlouvě o umístění zařízení na sběr a další zpracování dat pro

        cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

4/21 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti na Operační program

        životní prostředí pro akci „Dům pro volno časové aktivity mládeže, Kladenská 845, st.p.č. 820,

        Přelouč“ s ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice, IČ 131 79 527 za

        celkovou cenu 64 000,- Kč.

4/22 Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

       

  1. SOUHLASÍ :

 

4/23 S podnájmem bytu č. 17 (ozn.B4) v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce J. K.,

        trvale bytem Jana Dítěte č.p. 1563 Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do

        podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

        nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

        písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

4/24 S pořízením 2 ks ocelových ABROL kontejnerů pro potřeby Technických služeb města Přelouče

        v pořizovací ceně do 59 000,- Kč/ks  z fondu reprodukce majetku organizace.

4/25 S uzavřením smluv o smlouvě budoucí č. 4120645393 a č. 4120645422 o připojení odběrného

        zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická

        874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035 na odběrná místa pro stánkový prodej u písníků

        v Lohenicích.

4/26 S použitím znaku města  na reklamních předmětech „BUTON“ vyráběných spol. s r.o.

        AKTIV 95 Opava, Slezská 110/24, 747 05 Opava.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

4/27 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 225/1 a p.p.č. 210

        v k.ú. Tupesy u Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení

        nn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2 500,-Kč

        plus DPH.

 

  1. POVOLUJE :

 

4/28 Mateřské škole Přelouč, Kladenská 1332 výjimku z počtu dětí dle § 23, odst. 5 zákona 561/2004

        Sb. vždy současně u čtyřech různých tříd ze sedmi na počet 28 dětí. Výjimka bude trvat na dobu

        nezbytně nutnou, tj. doba rekonstrukce v mateřské škole.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

4/29 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

        23.10. 2008, odst. V, bod 3).

4/30 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

        2.6. 2009, odst. V, bod 3).

4/31 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

        17.9. 2009, odst. VI, bod  7).

4/32 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve

        znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 323-35-09 zpracovaném společností Lesprojekt východní

        Čechy, s.r.o. a pozemku p.p.č. 461/27 o výměře 15 292 m2 v k.ú. Přelouč odděleného z pozemku

        p.p.č. 461/2 dle geometrického plánu č. 1702-19/2009 obálkovou metodou za cenu minimálně

        10 061 220,- Kč.

4/33 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve

        znaleckém posudku vedeném  pod ev. č. 324-36-09 zpracovaném společností Lesprojekt

        východní Čechy, s.r.o. obálkovou metodou za cenu minimálně 10 306 540,- Kč.

4/34 Zastupitelstvu města schválit znění vyhlášených záměrů na prodej pozemků s lesními porosty.

4/35 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

        s účinností od 1.1. 2011 ve výši:

        členovi rady města                 1 815,- Kč

        předsedovi výboru, komise    1 482,- Kč

        členovi zastupitelstva  města     627,-Kč.

4/36 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu předsedovi komise SPOZ s účinností od 1.1. 2011

        ve výši 1 482,- Kč.

4/37 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu předsedům komisí místních samospráv a osadních

        výborů ve výši 1 482,- Kč, odměna bude vyplácena ode dne jejich zvolení do funkce.

4/38 Zastupitelstvu města stanovit, že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu

        výkonu více funkcí kumulovat.

 

  1. JMENUJE :

 

4/39 Členy a předsedy volebních komisí pro volby v místních částech dne 11.2. 2011 takto:

        místní část Lohenice : předseda – MUDr. Prokopec Jiří,

                                         člen – Hutlová Jana, Bína Bohuslav,

        místní část Mělice :     předseda – Harvánek Jiří,

                                         člen – Macelová Hana, Křemenák Josef

        místní část Klenovka : předseda – Tomášková Dana,

                                                     člen – Skalová Kateřina, Vacková Kristýna,

        místní část Štěpánov : předseda – Kožená Kateřina,

                                         člen – Turyna Václav, Pavlíčková Petra,

        místní část Tupesy :    předseda – Bláhová Pavlína,

                                            člen – Matičková Markéta, Morávek Václav,

         místní část Lhota – Škudly : předseda – Černá Marie,

                                                       člen – Hochmanová Michaela, Fílová Irena.

 

  1. STANOVÍ :

 

4/40 Odměnu členům a předsedům volebních komisí pro volby do komisí místní samosprávy a

        osadních výborů ve výši 450,- Kč.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

4/41 Žádost p. Čeňka Berouska, Nepolisy 21, 503 63 Nepolisy o povolení pořádání prodejních trhů ve

        městě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                 ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                  místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč