Obsah

usnesení 18. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 11.07. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

18. schůze rady města konané dne 11.7.2011

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

18/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 15. 6. 2011.

 

  1. SCHVALUJE :

 

18/  2 Smlouvu o dílo na výměnu oken v Mělicích č. p. 8 a č. p. 23 s firmou SVĚT OKEN s.r.o., se

          sídlem Jasenice 1254, 755 01 Vsetín, za cenu 119 491,20- Kč včetně DPH.

18/  3 Dodatek č. 5 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 000 14 915, na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa“,

          uzavřený v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který zvyšuje sjednanou cenu

          prací o částku 1.335.828,57 Kč včetně DPH na částku 84.026.738,74 Kč včetně DPH.

18/  4 Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2011 na úseku přestupků uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí

          Sovolusky na dobu neurčitou s roční paušální úhradou ve výši 2 400,- Kč.

18/  5 Směrnici k provozu a užívání městského rozhlasu a nabídkový ceník k provozu a užívání

           městského rozhlasu.

18/ 6 Smlouvu o dílo na provedení opravy asfaltového povrchu hokejbalového hřiště v Přelouči s

         s firmou EUROVIA CZ, a.s., sídlem Národní 10, 113 19 Praha, za cenu 811.472,40 Kč

         včetně DPH.

18/ 7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008912/VB/1

         (Přelouč, Klenovka – Titzl – přípojka knn) uzavřenou mezi městem Přelouč a

         ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 149/1 v

          k.ú. Klenovka.

18/ 8 Znění písemné odpovědi na námitky stěžovatele DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo,

         sídlem Sušilovo náměstí 49/27, 683 01 Rousínov, proti zadávací dokumentaci a pokynům

         pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč“.

18/ 9 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 41613/2011 na realizaci VII. ročníku festivalu Polanského

         Přelouč, uzavřenou mezi Městem Přelouč a Pardubickým krajem a výplatu částky 10.000,- Kč

         z rozpočtu města Základní umělecké škole Přelouč jako účelovou neinvestiční dotaci

         k vyúčtování na realizaci VII. ročníku Polanského Přelouč dle podmínek smlouvy č.

         41613/2011.  

18/10 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 06/11/UBN, uzavřenou mezi Městem Přelouč a firmou

          URBAPLAN, spol. s.r.o., Komenského 266, 500 03  Hradec Králové na převod dat ÚAP

          pro ORP Přelouč do datového modelu do prostředí GEOSTORE V6 za cenu 48.960,- Kč

          včetně DPH.     

 

  1. SOUHLASÍ :

 

18/ 11 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 16 (2+KK s příslušenstvím a balkonem), A4 ve 4.

          n. p. bytového domu č. p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s p. P. P., 

          po převodu členství v Bytovém družstvu  Přelouč spojeného s právem nájmu uvedeného

          bytu, z p. V. P.  na p. P. P.

 

 

  1. ROZHODUJE :

 

18/ 12  o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Město Přelouč – Rozvoj služeb 

           eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP“ CZ.

            1.06/2.1.00/06.06852, evidenční číslo přidělené zakázce v IS VZ US: 60061966 a to

            z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby

            v zadávacím řízení pokračoval.

18/ 13  O zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Město Přelouč – Rozvoj služeb

            eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP“

            CZ.1.06/2.1.00/06.06852, evidenční číslo přidělené zakázce v IS VZ US: 60061970

            a to z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby

            v zadávacím řízení pokračoval.

 

 

    V.         RUŠÍ:

 

 18/14  usnesení RM č. 17/13 a 17/14 přijatá na schůzi RM dne 20.6.201.

 18/15   usnesení RM č. 16/15

 

 

 

  1. NEVYHOVUJE

 

18/16    námitkám stěžovatele DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo, sídlem Sušilovo nám.

             49/27, 683 01 Rousínov, proti zadávací dokumentaci a pokynům pro zpracování nabídky

             pro veřejnou zakázku „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč.

 

 

  1. UKLÁDÁ

 

18/17  předsedovi komise bezpečnostní a dopravní předložit RM stanoviska k návrhům členů

           zastupitelstva: osadit zrcadla pro bezpečný výjezd vozidel z ulice Riegrova a Komenského

           (po změně průjezdnosti) a omezit průjezd účelovou komunikací Klenovka-Štěpánov.

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan M o r a v e c

                             starostka                                                                       místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: