Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 14. schůze rady města

konané dne 09.05. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________14. schůze rady města konané dne 9. 5. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

14/  1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 20. 4.  2011.

14/  2 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 20. 3. 2011.

14/  3 Informaci o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota.

14/  4 Žádost ředitelky Domova u Fontány Přelouč o podporu města při zajištění chodu Domova u

          Fontány.

14/  5 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu pohledávek za daňovými dlužníky ke dni 28.3.

          2011, a to  prekludovaných pohledávek, vzniklých uložením pokut přestupcům, na základě

          rozhodnutí o přestupcích (vydaných Komisí pro projednání přestupků) v letech 2002, 2003,

          2004, 2005 v celkové výši Kč 52 492,- a náklady řízení 1 847,65 Kč.

14/  6 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu nedobytných pohledávek za daňovými dlužníky ke

          dni 29.3. 2011, a  to pohledávek vzniklých uložením pokut osobám, na základě jejich

          protiprávního jednání, a to rozhodnutími o pokutách (vydaných bývalým Okresním úřadem

          v Pardubicích, Obecním  živnostenským úřadem a Odborem životního prostředí)  za roky 2003,

          2005 v celkové výši  55 800,- Kč.

14/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 28.2. , 9. 3. , 6. 4. a 21. 4.

          2011.

14/  8 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 18. 4. 2011.

14/  9 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 4. 2011.

14/10 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 26. 4. 2011.

14/11 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 5.5.

          2011.

14/12 Splnění úkolu rady města č. 6/37, 8/43, 8/44, 8/45, 8/46, 10/45 a  10/47.

 

 1. SCHVALUJE :

 

14/13 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Lohenice – Mělice.

14/14 Smlouvu o pronájmu mobilních toaletních kabin uzavřenou mezi městem Přelouč a společností

          WC Servis, spol.  s  r. o., Pod Borkem 318, Mladá Boleslav.

14/15 Smlouvu o zabezpečení svozu a ukládání komunálního odpadu uzavřenou mezi městem Přelouč

          a společností SOP a. s. , Pardubická 1630, Přelouč.

14/16 Dohodu o skončení nájmu pozemků a budovy v areálu v ul. Sportovní uzavřenou mezi městem

          Přelouč a společností OLPET Pardubice s.r.o.

14/17 Vzor smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky, podle které budou uzavřeny smlouvy s jednotlivými

           uživateli vývěsních skříněk.

14/18 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 11010-007877 Přelouč (PA), Štěpánov 1, KR, přípoj 

          uzavřenou mezi městem Přelouč a spol. Telefónica O2 Czech Republic, na zřízení práva

          odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 250/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

14/19 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a spol.

          Telefónica O2 Czech Republic, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům

           p.p.č. 395/5 a p.p.č. 396/39 v k. ú. Přelouč.

14/20 Pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na 

          sezónu 2011 p. M. F., bytem Pardubická 412, Holice za celkovou cenu

          33 500,- Kč.

14/21 Pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2011 p. M. N., bytem Semín 103, Přelouč za celkovou cenu 38 500,- Kč.

 

14/22 Pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji  na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2011 pí. I. R., bytem Dolní Roveň 1 za celkovou cenu 34 000,- Kč.

14/23 Pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –Mělice na sezónu  

          2011 p. P. M., bytem Ovčáry 113, Kolín za celkovou cenu 38 500,- Kč.

14/24 Pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2011 p. F. Š., bytem Nová 198, Pardubice za cenu 12 000,- Kč.

14/25 Pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče u písníků Lohenice- Mělice na

          sezónu 2011 p. M. V, bytem Mělice 59, Přelouč za cenu 8 000,- Kč.

14/26 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice- 

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. F., bytem 

          Pardubická  412, Holice.

14/27 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. N., bytem Semín

          103, Přelouč.

14/28 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – 

          Mělice  na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. I. R., bytem Dolní

          Roveň 1.

14/29 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem a p. P. M., bytem Ovčáry 113,

          Kolín.

14/30 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji  na písnících Lohenice – 

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. F. Š., bytem Nová 198, 

          Pardubice.

14/31 Smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče u písníků Lohenice 

          – Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. V., bytem

          Mělice 59, Přelouč.

14/32 Znění záměru na pronájem budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 a

          pozemku p.p.č. 507/3, vše v k.ú. Lhota p. Přeloučí.

14/33 Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.p.č. 1809/2 a části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč,

          uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi M. a J. P., oba bytem 

          Vrchlického  1646, Přelouč.

14/34 Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.p.č. 1809/2 a části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč, 

          uzavřenou mezi městem Přelouč a L. P. a S. S., oba bytem

          Vrchlického 1646, Přelouč.

14/35 Smlouvu o zprostředkování prodeje lesních pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a ing.

          Jiřím Loskotem – realitní činnost, IČ 10369384, se sídlem podnikání Tomkova 1240/2, Tábor.

14/36 Smlouvu o sdružení uzavíranou mezi městem Přelouč a stavebníky rodinných domů, pro 

          výstavbu komunikace a inženýrských sítí v lokalitě mezi ulicemi Jahnova a Nerudova

          v Přelouči.

14/37 Odprodej 10 ks betonových trubek (průměr 60 cm, délka 2,5 m – zbylý materiál z „akcí Z“, stáří 

          cca 25 let) p. E. Z., bytem Nerudova 276, 535 01 Břehy, za cenu 1 000,- Kč za 1

          kus.

14/38 Smlouvu o dílo č. 15/11 na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce ulice

          Československé armády v Přelouči“ s M.I.S., a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ

          42195683, za cenu 116 400,- Kč vč. DPH.

14/39 Smlouvu o dílo č. 28/2011 na opravu komunikace v místní části Lhota (k železniční zastávce) 

          s firmou KOREKT DIPS, spol. s r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ 155 49 160, za

          cenu 294 000,- Kč vč. DPH.

14/40 Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky pro zadávací řízení na výběr

          zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč.

14/41 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 19/3, p.p.č.

          20/1 a p.p.č. 237 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.

14/42 Podání žádosti na GŘ HZS ČR o poskytnutí státní podpory na nákup vozidla CAS 20 T

          815 4x4,2 v ceně 4,8 mil. Kč (+DPH) v roce 2012 pro JSDH města Přelouče.

 

14/43 Smlouvu o poskytnutí náhradního ubytování pro p. Š. B.,  Jana Dítěte 1562, Přelouč

          uzavřenou mezi pí. O.  D., p. A. D. a p. I.D. a městem

          Přelouč.

14/44 Posílení letních spojů na písníky Lohenice – Mělice v sezóně 2012 s využitím stávající zastávky 

          v Lohenicích.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

14/45 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1256 pro

          držitele průkazu ZTP V. P., náměstí 17. listopadu 1256, Přelouč s platností 2 roky.

14/46 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1344 pro 

          držitele průkazu ZTP/P J. Š., Studentská 1344, Přelouč s platností 2 roky.

14/47 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti  před domem č.p. 1359 pro

          držitele průkazu ZTP L. R., Studentská 1359, Přelouč s platností 2 roky.

14/48 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti  před domem č.p. 1369 pro 

          držitele průkazu ZTP/P J. S., Jižní 1369, Přelouč s platností 2 roky.

14/49 S umístěním svislého dopravního značení B29 (zákaz stání) v ulici Mánesova ze směru od ulice

          Karla Čapka.

14/50 S nákupem obrazu „Motiv v Polabí, olej – plátno“ akadem. malíře Františka Emlera za cenu dle

           znaleckého posudku 50 000,- Kč.

14/51 S případnou změnou prodejního místa na písnících Lohenice – Mělice schváleným zájemcům

          v případě zájmu o jiné prodejní místo, které  bude volné.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

14/51 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 19/3, p.p.č. 20/1 

          a p.p.č. 237 v k.ú. Štěpánov u Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování 

          kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou

          úhradu ve výši 11 250, Kč plus DPH.

14/52 Na pronájem budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č.

          507/3, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí za roční nájemné minimálně 39 000,-Kč.

14/53 Na pronájem pozemků p.p.č. 351/2 a p.p.č. 535/4 v k.ú. Přelouč   za roční nájemné ve výši 

          minimálně 7 280,- Kč/rok.

 

 1. ODVOLÁVÁ :

 

14/54 Na vlastní žádost ke dni 9. 5.2011 p. Jaroslava Vinklera z funkce člena komise místní

          samosprávy Lhota-Škudly.

 

 1. JMENUJE  :

 

14/55 Stálým členem komisí pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná 

          radou města p. Martina Macháčka (náhradník p. Václav Nekvapil) za kontrolní výbor

          zastupitelstva města.

14/56 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných uchazeči v zadávacím řízení na výběr 

          zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč ve složení : Miroslav Manžel

          (náhradník ing. Jiří Jura), Lubomír Novotný (náhradník Ivana Horáková), Pavel Caha

          (náhradník ing. Iva Lehárová), ing. Ivana Lejhancová (náhradník ing. Zdeňka Volfová).

14/57 Pí. Hanu Duškovou členkou komise místní samosprávy Lhota – Škudly na základě výsledků

          voleb.

 

 

 

 

 

 1. DELEGUJE :

 

14/58 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek , podaných uchazeči

          v zadávacím řízení na výběr zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč ing. Ivana

          Moravce  (náhradník Bc. Irena Burešová).

 

 1. POVĚŘUJE :

 

14/59 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných uchazeči v zadávacím řízení na výběr

          zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč, otevíráním obálek s nabídkami

          uchazečů.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

16/60 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství dne

          15.5. 2011 Charitě Přelouč na pořádání akce Den pro rodinu na Masarykově nám.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

14/61 Tajemnici MěÚ zadat zpracování projektu stavebních úprav v ul. Zborovská  spočívajících

           v umístění prvku  k regulaci dopravy, maximálního rozšíření chodníku před č.p. 50 (ZŠ) a

           instalací bezpečnostní zábrany mezi chodníkem u č.p. 50 a vozovkou, včetně bezpečnostního

           auditu.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

14/62 Zřízení autobusové zastávky MAD v letošní sezóně  na hrázi písníků Lohenice – Mělice.

14/63 Nabídku pí. I. R., bytem Dolní Roveň 1, na zajištění občerstvení při oslavách 750.          

          výročí založení města .

14/64 Žádost o finanční příspěvek na činnost Honitbě – Myslivecké sdružení „Borky“ Přelouč.

14/65 Žádost ZUŠ Přelouč o navýšení rozpočtu na zhotovení projektové dokumentace na vybudování

          zkušebny v budově ZUŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                                       místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi