Obsah

usnesení 14. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 09.05. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________14. schůze rady města konané dne 9. 5. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

14/  1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 20. 4.  2011.

14/  2 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 20. 3. 2011.

14/  3 Informaci o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota.

14/  4 Žádost ředitelky Domova u Fontány Přelouč o podporu města při zajištění chodu Domova u

          Fontány.

14/  5 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu pohledávek za daňovými dlužníky ke dni 28.3.

          2011, a to  prekludovaných pohledávek, vzniklých uložením pokut přestupcům, na základě

          rozhodnutí o přestupcích (vydaných Komisí pro projednání přestupků) v letech 2002, 2003,

          2004, 2005 v celkové výši Kč 52 492,- a náklady řízení 1 847,65 Kč.

14/  6 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu nedobytných pohledávek za daňovými dlužníky ke

          dni 29.3. 2011, a  to pohledávek vzniklých uložením pokut osobám, na základě jejich

          protiprávního jednání, a to rozhodnutími o pokutách (vydaných bývalým Okresním úřadem

          v Pardubicích, Obecním  živnostenským úřadem a Odborem životního prostředí)  za roky 2003,

          2005 v celkové výši  55 800,- Kč.

14/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 28.2. , 9. 3. , 6. 4. a 21. 4.

          2011.

14/  8 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 18. 4. 2011.

14/  9 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 4. 2011.

14/10 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 26. 4. 2011.

14/11 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 5.5.

          2011.

14/12 Splnění úkolu rady města č. 6/37, 8/43, 8/44, 8/45, 8/46, 10/45 a  10/47.

 

 1. SCHVALUJE :

 

14/13 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Lohenice – Mělice.

14/14 Smlouvu o pronájmu mobilních toaletních kabin uzavřenou mezi městem Přelouč a společností

          WC Servis, spol.  s  r. o., Pod Borkem 318, Mladá Boleslav.

14/15 Smlouvu o zabezpečení svozu a ukládání komunálního odpadu uzavřenou mezi městem Přelouč

          a společností SOP a. s. , Pardubická 1630, Přelouč.

14/16 Dohodu o skončení nájmu pozemků a budovy v areálu v ul. Sportovní uzavřenou mezi městem

          Přelouč a společností OLPET Pardubice s.r.o.

14/17 Vzor smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky, podle které budou uzavřeny smlouvy s jednotlivými

           uživateli vývěsních skříněk.

14/18 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 11010-007877 Přelouč (PA), Štěpánov 1, KR, přípoj 

          uzavřenou mezi městem Přelouč a spol. Telefónica O2 Czech Republic, na zřízení práva

          odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 250/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

14/19 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a spol.

          Telefónica O2 Czech Republic, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům

           p.p.č. 395/5 a p.p.č. 396/39 v k. ú. Přelouč.

14/20 Pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na 

          sezónu 2011 p. M. F., bytem Pardubická 412, Holice za celkovou cenu

          33 500,- Kč.

14/21 Pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2011 p. M. N., bytem Semín 103, Přelouč za celkovou cenu 38 500,- Kč.

 

14/22 Pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji  na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2011 pí. I. R., bytem Dolní Roveň 1 za celkovou cenu 34 000,- Kč.

14/23 Pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –Mělice na sezónu  

          2011 p. P. M., bytem Ovčáry 113, Kolín za celkovou cenu 38 500,- Kč.

14/24 Pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2011 p. F. Š., bytem Nová 198, Pardubice za cenu 12 000,- Kč.

14/25 Pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče u písníků Lohenice- Mělice na

          sezónu 2011 p. M. V, bytem Mělice 59, Přelouč za cenu 8 000,- Kč.

14/26 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice- 

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. F., bytem 

          Pardubická  412, Holice.

14/27 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. N., bytem Semín

          103, Přelouč.

14/28 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – 

          Mělice  na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. I. R., bytem Dolní

          Roveň 1.

14/29 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem a p. P. M., bytem Ovčáry 113,

          Kolín.

14/30 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji  na písnících Lohenice – 

          Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. F. Š., bytem Nová 198, 

          Pardubice.

14/31 Smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče u písníků Lohenice 

          – Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. V., bytem

          Mělice 59, Přelouč.

14/32 Znění záměru na pronájem budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 a

          pozemku p.p.č. 507/3, vše v k.ú. Lhota p. Přeloučí.

14/33 Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.p.č. 1809/2 a části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč,

          uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi M. a J. P., oba bytem 

          Vrchlického  1646, Přelouč.

14/34 Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.p.č. 1809/2 a části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč, 

          uzavřenou mezi městem Přelouč a L. P. a S. S., oba bytem

          Vrchlického 1646, Přelouč.

14/35 Smlouvu o zprostředkování prodeje lesních pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a ing.

          Jiřím Loskotem – realitní činnost, IČ 10369384, se sídlem podnikání Tomkova 1240/2, Tábor.

14/36 Smlouvu o sdružení uzavíranou mezi městem Přelouč a stavebníky rodinných domů, pro 

          výstavbu komunikace a inženýrských sítí v lokalitě mezi ulicemi Jahnova a Nerudova

          v Přelouči.

14/37 Odprodej 10 ks betonových trubek (průměr 60 cm, délka 2,5 m – zbylý materiál z „akcí Z“, stáří 

          cca 25 let) p. E. Z., bytem Nerudova 276, 535 01 Břehy, za cenu 1 000,- Kč za 1

          kus.

14/38 Smlouvu o dílo č. 15/11 na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce ulice

          Československé armády v Přelouči“ s M.I.S., a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ

          42195683, za cenu 116 400,- Kč vč. DPH.

14/39 Smlouvu o dílo č. 28/2011 na opravu komunikace v místní části Lhota (k železniční zastávce) 

          s firmou KOREKT DIPS, spol. s r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ 155 49 160, za

          cenu 294 000,- Kč vč. DPH.

14/40 Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky pro zadávací řízení na výběr

          zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč.

14/41 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 19/3, p.p.č.

          20/1 a p.p.č. 237 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.

14/42 Podání žádosti na GŘ HZS ČR o poskytnutí státní podpory na nákup vozidla CAS 20 T

          815 4x4,2 v ceně 4,8 mil. Kč (+DPH) v roce 2012 pro JSDH města Přelouče.

 

14/43 Smlouvu o poskytnutí náhradního ubytování pro p. Š. B.,  Jana Dítěte 1562, Přelouč

          uzavřenou mezi pí. O.  D., p. A. D. a p. I.D. a městem

          Přelouč.

14/44 Posílení letních spojů na písníky Lohenice – Mělice v sezóně 2012 s využitím stávající zastávky 

          v Lohenicích.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

14/45 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1256 pro

          držitele průkazu ZTP V. P., náměstí 17. listopadu 1256, Přelouč s platností 2 roky.

14/46 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1344 pro 

          držitele průkazu ZTP/P J. Š., Studentská 1344, Přelouč s platností 2 roky.

14/47 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti  před domem č.p. 1359 pro

          držitele průkazu ZTP L. R., Studentská 1359, Přelouč s platností 2 roky.

14/48 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti  před domem č.p. 1369 pro 

          držitele průkazu ZTP/P J. S., Jižní 1369, Přelouč s platností 2 roky.

14/49 S umístěním svislého dopravního značení B29 (zákaz stání) v ulici Mánesova ze směru od ulice

          Karla Čapka.

14/50 S nákupem obrazu „Motiv v Polabí, olej – plátno“ akadem. malíře Františka Emlera za cenu dle

           znaleckého posudku 50 000,- Kč.

14/51 S případnou změnou prodejního místa na písnících Lohenice – Mělice schváleným zájemcům

          v případě zájmu o jiné prodejní místo, které  bude volné.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

14/51 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 19/3, p.p.č. 20/1 

          a p.p.č. 237 v k.ú. Štěpánov u Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování 

          kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou

          úhradu ve výši 11 250, Kč plus DPH.

14/52 Na pronájem budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č.

          507/3, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí za roční nájemné minimálně 39 000,-Kč.

14/53 Na pronájem pozemků p.p.č. 351/2 a p.p.č. 535/4 v k.ú. Přelouč   za roční nájemné ve výši 

          minimálně 7 280,- Kč/rok.

 

 1. ODVOLÁVÁ :

 

14/54 Na vlastní žádost ke dni 9. 5.2011 p. Jaroslava Vinklera z funkce člena komise místní

          samosprávy Lhota-Škudly.

 

 1. JMENUJE  :

 

14/55 Stálým členem komisí pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná 

          radou města p. Martina Macháčka (náhradník p. Václav Nekvapil) za kontrolní výbor

          zastupitelstva města.

14/56 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných uchazeči v zadávacím řízení na výběr 

          zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč ve složení : Miroslav Manžel

          (náhradník ing. Jiří Jura), Lubomír Novotný (náhradník Ivana Horáková), Pavel Caha

          (náhradník ing. Iva Lehárová), ing. Ivana Lejhancová (náhradník ing. Zdeňka Volfová).

14/57 Pí. Hanu Duškovou členkou komise místní samosprávy Lhota – Škudly na základě výsledků

          voleb.

 

 

 

 

 

 1. DELEGUJE :

 

14/58 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek , podaných uchazeči

          v zadávacím řízení na výběr zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč ing. Ivana

          Moravce  (náhradník Bc. Irena Burešová).

 

 1. POVĚŘUJE :

 

14/59 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných uchazeči v zadávacím řízení na výběr

          zhotovitele zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč, otevíráním obálek s nabídkami

          uchazečů.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

16/60 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství dne

          15.5. 2011 Charitě Přelouč na pořádání akce Den pro rodinu na Masarykově nám.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

14/61 Tajemnici MěÚ zadat zpracování projektu stavebních úprav v ul. Zborovská  spočívajících

           v umístění prvku  k regulaci dopravy, maximálního rozšíření chodníku před č.p. 50 (ZŠ) a

           instalací bezpečnostní zábrany mezi chodníkem u č.p. 50 a vozovkou, včetně bezpečnostního

           auditu.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

14/62 Zřízení autobusové zastávky MAD v letošní sezóně  na hrázi písníků Lohenice – Mělice.

14/63 Nabídku pí. I. R., bytem Dolní Roveň 1, na zajištění občerstvení při oslavách 750.          

          výročí založení města .

14/64 Žádost o finanční příspěvek na činnost Honitbě – Myslivecké sdružení „Borky“ Přelouč.

14/65 Žádost ZUŠ Přelouč o navýšení rozpočtu na zhotovení projektové dokumentace na vybudování

          zkušebny v budově ZUŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                                       místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč