Obsah

usnesení 10. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 04.04. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 10. schůze rady města konané dne 4. 4. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

10/  1 Variantní rozvahu nákladů na výstavbu části komunikace pro pěší z místní části Lohenice

           k mělickolohenickému písníku.

10/  2 Vyčíslení nákladů na údržbu a investice do domů č.p. 404 a č.p. 923 a příjmů z nájemného

           z uvedených domů za období od 1. 1. 2001 do března 2011.

10/  3 Vyčíslení nákladů na požadované opravy a rekonstrukce objektů ZŠ Přelouč, Smetanova 1509

           (objekty : Školní 1510, Smetanova 1509 a Kladenská 494).

10/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 27. 2.  2011.

10/  5 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 10.3. 2011.

10/  6 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 20. 3. 2011.

10/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 23. 3. 2011.

10/  8 Žádost Klubu českých turistů Přelouč a Českého svazu kanoistů Praha o vybudování   

          slalomového kanálu v rámci výstavby vodního díla „Stupeň Přelouč II“ a je připravena 

          v případě reálnosti změny současně platné projektové dokumentace tento záměr podpořit.

10/  9 Informace o dalším postupu ve výběru uměleckého díla pro novou budovu městského úřadu.

10/10 Zápis ze 4. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

          úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

10/11 Splnění úkolu rady města č. 9/29.

 

 1. SCHVALUJE :

 

10/12 Žádost na Krajský úřad Pardubického kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy o udělení

          výjimky ohledně zvýšení kapacity Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332 dle § 146, odst. 2), 

          zák.č. 561/2004 Sb. a to tak, aby s účinností od 1. 9. 2011 stanovil nejvyšší povolený počet na 

          200 dětí.

10/13 Zrušení projektantem navržených 5 parkovacích stání v ul. ČSA před budovou č. p. 1500 a

          vybudování bezbariérového chodníku po levé straně v části ulice ČSA od křižovatky  s ul. Tůmy

          Přeloučského na Masarykovo nám.

10/14 Provozní řád venkovní fontány na Pernštýnském nám. v Přelouči s následujícími údaji:

          odpovědná osoba za provoz fontány: Karel Šilhavý, ředitel Technických služeb města Přelouče,

          provozní doba fontány: duben až říjen (při teplotě okolí nad 5o C),

          provozní hodiny fontány: 7.00 – 22.30 hodin,

          nasvícení fontány: od 20.30 do 22.30 hodin.

10/15 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 01/1997 o podmínkách výkonu funkce lesního odborného  

          hospodáře uzavřený mezi městem Přelouč a p. Františkem Duškem, bytem Lesní 31, Břehy,

          IČ 65185374.

10/16 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníků MŠ Kladenská 1332 v Přelouči“ ve výši

          443 154,00 Kč vč. DPH uzavřenou mezi městem Přelouč a Novostav Komunikace a.s.,

          Střelecká 672, Hradec Králové.

10/17 Smlouvu o zajištění provozování služby Cyklopůjčovny ČD v železniční stanici Přelouč,

          uzavřenou mezi městem a České dráhy, a. s., Praha 1 za cenu 18 000,- Kč vč. DPH, hrazenou

          z příspěvků rady města.

10/18 Připojení města Přelouč k Výzvě Města Chlumec n. Cidlinou se žádostí na vládu a Parlament

          ČR, aby byly již od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1 000 do

          10 000.

 

 

10/19 Prominutí poplatku z prodlení ve výši 6 535,- Kč na základě vyčíslení poplatku z prodlení ze 

          dne 7. 3. 2011 č.j. MUPC3720/2011 manželům O.a A. E., bytem  Přelouč.

10/20 Jednosměrný provoz v horní části ul. ČSA (v úseku od č.p. 1500 po Masarykovo nám.)

          s požadavkem na vytvoření optimálního počtu parkovacích míst a osázení zelení.

10/21 Jednosměrný provoz v ul. Zborovská (v úseku od budovy školy po ul. Opatovická) s podmínkou

          dořešení stavebních úprav pro zachování bezpečného vstupu žáků do základní školy.

10/22 Zachování obousměrného provozu v ul. Tůmy Přeloučského v úseku od ul. ČSA po ul.

           Riegrova.

10/23 Placené parkování v ul. ČSA (v úseku od budovy pošty po Masarykovo nám.),  8 parkovacích 

          míst pod budovou městského úřadu, na Masarykově nám.,  v ul. Pražská a Hradecká a na

          Pernštýnském a Václavském nám. s tím, že první hodina bude od poplatku osvobozena.

10/24 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D 1100614 na akci „Zateplení objektu Mateřské školy

          Přelouč, Kladenská 1332“ v částce 258 961,28 Kč.

10/25 Odprodej cca 8 m3 nepotřebných trámů z demolice stodoly v bývalé zemědělské škole firmě AH

          Bohemia za předpokládanou cenu 13 200,- Kč.

10/26 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Charitě Přelouč, Rodinnému centru

          Kubíček na provoz v roce 2011.

10/27 Termíny konání schůzí rady města dne 9.5., 23.5., 6.6. a 20.6. a termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 30.6. 2011.

10/28 Cenu turistického deníku na 35,- Kč/ks vč. DPH a turistické vizitky na 8,-Kč/ks vč. DPH.

10/29 U příležitosti 750. výročí založení města příspěvky financované z ORG 150007:

 • 10 000,- Kč Klubu rodáků města Přelouče na autobus pro návštěvu města Přelouče,
 •  5 000,- Kč ZŠ Masarykovo nám.  na uspořádání sportovních turnajů.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

10/30 S podnájmem bytu č. 23 (ozn. E5) v č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně Bc. R.  

          H., trvale bytem Jana Dítěte č. p. 1568, Přelouč za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

          nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

          písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

10/31 S přidělením bytu č. 7 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči p. F. K., trvale

          bytem Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč, na dobu určitou 6 měsíců.

10/32 S vyřazením studny III na p.p.č. 912/2 u budovy ZŠ Kladenská, č.p. 494, vedené v soupisu 

          základních prostředků města na účtu 021 600 – ostatní stavby pod inv. č. 910 160 s účetní

          hodnotou 2 163,12 Kč z majetku města z důvodu jejího technického stavu, znemožňujícího další

          využití, ústřední likvidační komisí.

10/33 S úhradou rozdílu v odměně za výkon funkce lesního odborného hospodáře za I. čtvrtletí roku

          2011 ve výši 1 426,- Kč p. Františku Duškovi, bytem Lesní 31, Břehy, IČ 65185374.

10/34 S budoucím nabytím komunikací, oddělených stavbou Plavebního stupně Přelouč, pouze 

          v rozsahu části stávající komunikace II/322 po most přes Labe, bez vlastního mostu přes Labe

          na jezu a části komunikace III/32220 za mostem, do vlastnictví města Přelouče formou

          bezúplatného převodu od Pardubického kraje.

10/35 S přidělením bytu č. 5 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou p. A. K., trvale bytem 

          Kostomlaty pod Milešovkou,  na dobu určitou do 31. 5. 2011.

 

 

 

 1. TRVÁ :

 

10/36 Na zamítavém stanovisku města ke směně pozemku p.p.č. 398/9 o výměře 862 m2 v k.ú.

          Lohenice u Přelouče z vlastnictví p. L. Z. za pozemek p.p.č. 398/57 o výměře

          632 m2 a p.p.č. 398/12 o výměře 212 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví města Přelouč 

          s odůvodněním, že není zákonnou povinností ani zájmem města Přelouče tento pozemek  

          s veřejně přístupnou účelovou komunikací vlastnit.

 

 1. VYHLAŠUJE :

 

10/37 Konkurs na funkci ředitele/ředitelky Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1050.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

10/38 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2011 dle

          předložených podmínek .

    

 1. RUŠÍ :

       

10/39 Usnesení rady města č. 3/13, 3/26,  8/19 a 8/28.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

10/40 Zapojení města Přelouč do projektu Pardubického kraje zaměřeného na podporu integrace

          občanů sociálně vyloučených romských lokalit z důvodu, že na katastru města Přelouče se

          nenachází žádná sociálně vyloučená romská lokalita.

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

10/41 A má zásadní připomínky k plánovanému splynutí Gymnázia Přelouč, Obránců míru 1025 se

          Středním odborným učilištěm technickým Přelouč, Dukelské nám. 1513.

10/42 S administrativním snižováním počtu žáků na Středním odborném učilišti technickém Přelouč,

          Dukelské nám. 1513 a s omezováním nabídky učebních a studijních oborů v Přelouči.

 

  X.         ZAMÍTÁ :                                                 

 

10/43 Žádost p. L. S., Semín  o zápůjčku pozemku města (hráz mezi písníky Lohenice –

          Mělice) na konání akcí Maddox open air 2011 ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2011 a 5. 8. – 7. 8. 2011 

          z důvodu nesouhlasného stanoviska osadního výboru Lohenice.

10/44 Žádost p. J. V.,  bytem Lohenice  o přidělení bytu v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči z důvodu, že v současné době není v tomto objektu žádný byt volný.

 

 

 

 1. UKLÁDÁ :

 

10/45 Komisi bezpečnostní a dopravní a komisi pro rozvoj města předložit stanovisko k návrhu 

          dopravního řešení v ul. ČSA včetně návrhu na způsob zpoplatnění parkování v ul. ČSA a na

          Masarykově náměstí.

10/46 Tajemnici MěÚ požádat Krajský úřad Pardubického kraje na základě žádosti osadního výboru

           Mělice o instalaci semaforu k mostu a omezení kamionové dopravy v Mělicích.

10/47 Tajemnici MěÚ zajistit nový znalecký posudek  ceny, která je v daném místě a čase

           obvyklá, k bytu o vel. 1+1, č. 1456/2 v č. p. 1456 v ul. Pardubická v Přelouči.

10/48 Tajemnici MěÚ prověřit výkup pozemků k možné realizaci výstavby chodníku v Lohenicích.

10/49 Tajemnici MěÚ zajistit zpracování znaleckých posudků bytů v domech č.p. 404 a  č.p. 923 pro

           jejich privatizaci.

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                                      místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč