Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 10. schůze rady města

konané dne 04.04. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 10. schůze rady města konané dne 4. 4. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

10/  1 Variantní rozvahu nákladů na výstavbu části komunikace pro pěší z místní části Lohenice

           k mělickolohenickému písníku.

10/  2 Vyčíslení nákladů na údržbu a investice do domů č.p. 404 a č.p. 923 a příjmů z nájemného

           z uvedených domů za období od 1. 1. 2001 do března 2011.

10/  3 Vyčíslení nákladů na požadované opravy a rekonstrukce objektů ZŠ Přelouč, Smetanova 1509

           (objekty : Školní 1510, Smetanova 1509 a Kladenská 494).

10/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 27. 2.  2011.

10/  5 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 10.3. 2011.

10/  6 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 20. 3. 2011.

10/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 23. 3. 2011.

10/  8 Žádost Klubu českých turistů Přelouč a Českého svazu kanoistů Praha o vybudování   

          slalomového kanálu v rámci výstavby vodního díla „Stupeň Přelouč II“ a je připravena 

          v případě reálnosti změny současně platné projektové dokumentace tento záměr podpořit.

10/  9 Informace o dalším postupu ve výběru uměleckého díla pro novou budovu městského úřadu.

10/10 Zápis ze 4. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

          úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

10/11 Splnění úkolu rady města č. 9/29.

 

 1. SCHVALUJE :

 

10/12 Žádost na Krajský úřad Pardubického kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy o udělení

          výjimky ohledně zvýšení kapacity Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332 dle § 146, odst. 2), 

          zák.č. 561/2004 Sb. a to tak, aby s účinností od 1. 9. 2011 stanovil nejvyšší povolený počet na 

          200 dětí.

10/13 Zrušení projektantem navržených 5 parkovacích stání v ul. ČSA před budovou č. p. 1500 a

          vybudování bezbariérového chodníku po levé straně v části ulice ČSA od křižovatky  s ul. Tůmy

          Přeloučského na Masarykovo nám.

10/14 Provozní řád venkovní fontány na Pernštýnském nám. v Přelouči s následujícími údaji:

          odpovědná osoba za provoz fontány: Karel Šilhavý, ředitel Technických služeb města Přelouče,

          provozní doba fontány: duben až říjen (při teplotě okolí nad 5o C),

          provozní hodiny fontány: 7.00 – 22.30 hodin,

          nasvícení fontány: od 20.30 do 22.30 hodin.

10/15 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 01/1997 o podmínkách výkonu funkce lesního odborného  

          hospodáře uzavřený mezi městem Přelouč a p. Františkem Duškem, bytem Lesní 31, Břehy,

          IČ 65185374.

10/16 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníků MŠ Kladenská 1332 v Přelouči“ ve výši

          443 154,00 Kč vč. DPH uzavřenou mezi městem Přelouč a Novostav Komunikace a.s.,

          Střelecká 672, Hradec Králové.

10/17 Smlouvu o zajištění provozování služby Cyklopůjčovny ČD v železniční stanici Přelouč,

          uzavřenou mezi městem a České dráhy, a. s., Praha 1 za cenu 18 000,- Kč vč. DPH, hrazenou

          z příspěvků rady města.

10/18 Připojení města Přelouč k Výzvě Města Chlumec n. Cidlinou se žádostí na vládu a Parlament

          ČR, aby byly již od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1 000 do

          10 000.

 

 

10/19 Prominutí poplatku z prodlení ve výši 6 535,- Kč na základě vyčíslení poplatku z prodlení ze 

          dne 7. 3. 2011 č.j. MUPC3720/2011 manželům O.a A. E., bytem  Přelouč.

10/20 Jednosměrný provoz v horní části ul. ČSA (v úseku od č.p. 1500 po Masarykovo nám.)

          s požadavkem na vytvoření optimálního počtu parkovacích míst a osázení zelení.

10/21 Jednosměrný provoz v ul. Zborovská (v úseku od budovy školy po ul. Opatovická) s podmínkou

          dořešení stavebních úprav pro zachování bezpečného vstupu žáků do základní školy.

10/22 Zachování obousměrného provozu v ul. Tůmy Přeloučského v úseku od ul. ČSA po ul.

           Riegrova.

10/23 Placené parkování v ul. ČSA (v úseku od budovy pošty po Masarykovo nám.),  8 parkovacích 

          míst pod budovou městského úřadu, na Masarykově nám.,  v ul. Pražská a Hradecká a na

          Pernštýnském a Václavském nám. s tím, že první hodina bude od poplatku osvobozena.

10/24 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D 1100614 na akci „Zateplení objektu Mateřské školy

          Přelouč, Kladenská 1332“ v částce 258 961,28 Kč.

10/25 Odprodej cca 8 m3 nepotřebných trámů z demolice stodoly v bývalé zemědělské škole firmě AH

          Bohemia za předpokládanou cenu 13 200,- Kč.

10/26 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Charitě Přelouč, Rodinnému centru

          Kubíček na provoz v roce 2011.

10/27 Termíny konání schůzí rady města dne 9.5., 23.5., 6.6. a 20.6. a termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 30.6. 2011.

10/28 Cenu turistického deníku na 35,- Kč/ks vč. DPH a turistické vizitky na 8,-Kč/ks vč. DPH.

10/29 U příležitosti 750. výročí založení města příspěvky financované z ORG 150007:

 • 10 000,- Kč Klubu rodáků města Přelouče na autobus pro návštěvu města Přelouče,
 •  5 000,- Kč ZŠ Masarykovo nám.  na uspořádání sportovních turnajů.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

10/30 S podnájmem bytu č. 23 (ozn. E5) v č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně Bc. R.  

          H., trvale bytem Jana Dítěte č. p. 1568, Přelouč za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

          nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

          písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

10/31 S přidělením bytu č. 7 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči p. F. K., trvale

          bytem Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč, na dobu určitou 6 měsíců.

10/32 S vyřazením studny III na p.p.č. 912/2 u budovy ZŠ Kladenská, č.p. 494, vedené v soupisu 

          základních prostředků města na účtu 021 600 – ostatní stavby pod inv. č. 910 160 s účetní

          hodnotou 2 163,12 Kč z majetku města z důvodu jejího technického stavu, znemožňujícího další

          využití, ústřední likvidační komisí.

10/33 S úhradou rozdílu v odměně za výkon funkce lesního odborného hospodáře za I. čtvrtletí roku

          2011 ve výši 1 426,- Kč p. Františku Duškovi, bytem Lesní 31, Břehy, IČ 65185374.

10/34 S budoucím nabytím komunikací, oddělených stavbou Plavebního stupně Přelouč, pouze 

          v rozsahu části stávající komunikace II/322 po most přes Labe, bez vlastního mostu přes Labe

          na jezu a části komunikace III/32220 za mostem, do vlastnictví města Přelouče formou

          bezúplatného převodu od Pardubického kraje.

10/35 S přidělením bytu č. 5 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou p. A. K., trvale bytem 

          Kostomlaty pod Milešovkou,  na dobu určitou do 31. 5. 2011.

 

 

 

 1. TRVÁ :

 

10/36 Na zamítavém stanovisku města ke směně pozemku p.p.č. 398/9 o výměře 862 m2 v k.ú.

          Lohenice u Přelouče z vlastnictví p. L. Z. za pozemek p.p.č. 398/57 o výměře

          632 m2 a p.p.č. 398/12 o výměře 212 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví města Přelouč 

          s odůvodněním, že není zákonnou povinností ani zájmem města Přelouče tento pozemek  

          s veřejně přístupnou účelovou komunikací vlastnit.

 

 1. VYHLAŠUJE :

 

10/37 Konkurs na funkci ředitele/ředitelky Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1050.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

10/38 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2011 dle

          předložených podmínek .

    

 1. RUŠÍ :

       

10/39 Usnesení rady města č. 3/13, 3/26,  8/19 a 8/28.

 

 1. NESCHVALUJE :

 

10/40 Zapojení města Přelouč do projektu Pardubického kraje zaměřeného na podporu integrace

          občanů sociálně vyloučených romských lokalit z důvodu, že na katastru města Přelouče se

          nenachází žádná sociálně vyloučená romská lokalita.

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

10/41 A má zásadní připomínky k plánovanému splynutí Gymnázia Přelouč, Obránců míru 1025 se

          Středním odborným učilištěm technickým Přelouč, Dukelské nám. 1513.

10/42 S administrativním snižováním počtu žáků na Středním odborném učilišti technickém Přelouč,

          Dukelské nám. 1513 a s omezováním nabídky učebních a studijních oborů v Přelouči.

 

  X.         ZAMÍTÁ :                                                 

 

10/43 Žádost p. L. S., Semín  o zápůjčku pozemku města (hráz mezi písníky Lohenice –

          Mělice) na konání akcí Maddox open air 2011 ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2011 a 5. 8. – 7. 8. 2011 

          z důvodu nesouhlasného stanoviska osadního výboru Lohenice.

10/44 Žádost p. J. V.,  bytem Lohenice  o přidělení bytu v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči z důvodu, že v současné době není v tomto objektu žádný byt volný.

 

 

 

 1. UKLÁDÁ :

 

10/45 Komisi bezpečnostní a dopravní a komisi pro rozvoj města předložit stanovisko k návrhu 

          dopravního řešení v ul. ČSA včetně návrhu na způsob zpoplatnění parkování v ul. ČSA a na

          Masarykově náměstí.

10/46 Tajemnici MěÚ požádat Krajský úřad Pardubického kraje na základě žádosti osadního výboru

           Mělice o instalaci semaforu k mostu a omezení kamionové dopravy v Mělicích.

10/47 Tajemnici MěÚ zajistit nový znalecký posudek  ceny, která je v daném místě a čase

           obvyklá, k bytu o vel. 1+1, č. 1456/2 v č. p. 1456 v ul. Pardubická v Přelouči.

10/48 Tajemnici MěÚ prověřit výkup pozemků k možné realizaci výstavby chodníku v Lohenicích.

10/49 Tajemnici MěÚ zajistit zpracování znaleckých posudků bytů v domech č.p. 404 a  č.p. 923 pro

           jejich privatizaci.

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                                      místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vánoční dílna

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi