Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 99. schůze rady města

konané dne 26.07.2010

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  99. schůze rady města konané dne 26.7. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1.  BERE NA VĚDOMÍ :

 

99/  1 Zprávu velitele městské policie o řešení přestupků v lokalitě lohenicko-mělických písníků.

99/  2 Zprávu z mimořádné kontroly účetnictví organizace Kulturní služby města Přelouče.

99/  3 Zprávu velitele městské policie o oprávnění městské policie ukládat pokuty v blokovém řízení.

99/  4 Nabídku Doly BIKERS, o. s. o zapojení města do projektu BEzpečné jízdy NA MOtocyklu.

 

 1.  SCHVALUJE :

 

99/  5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodání lesních hospodářských osnov  a lesnických map ze dne 9.1.

          2009 z důvodu stanovení finální částky za zpracování LHO Přelouč – jih odvozené od konečné

          výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) a sjednané ceny smluvní ceny

          za 1 ha vázané na změnu sazeb DPH na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

          hodnoty a výpočet dle pokynů ministerstva zemědělství.

99/  6 Smlouvu na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 50/7 v k.ú.

          Lohenice u Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

99/  7 Znění vyhlášeného záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku

          p.p.č. 1276/2 v k.ú. Přelouč.

99/  8 Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč

          a společností ELMET spol. s r.o., Nádražní 889, Přelouč.

99/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. K. na byt č. 14 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.8. 2010 do 31.7. 2011.

99/10 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská

          2479/63, Praha 9 na zhotovení pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého

          dopravního značení.

99/11 Smlouvu o dílo č. 1706/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností BECO Link, spol.

          s r.o., Jindřišská 785, Pardubice na položení chrániček pro instalaci optického kabelu.

99/12 Smlouvu o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT

          Pardubice, Pernštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“ u

          písníků Lohenice – Mělice v termínu 21.8. 2010.

99/13 Smlouvu o nájmu technického zařízení k přenosu elektřiny uzavřenou mezi městem Přelouč a

          SVOS, spol. s r.o., Choceňská 877, Přelouč.

99/14 Veřejnoprávní smlouvy na zajišťování zápisu údajů vedených v informačním systému

          evidence obyvatel, a to:

 • Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2010 sjednanou s obcí Žáravice a městem Přelouč, uzavřenou na

    dobu určitou do 31.12. 2011,

 • Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2010 sjednanou s obcí Strašov a městem Přelouč uzavřenou  na

    dobu určitou do 31.12. 2011,

 • Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2010 sjednanou mezi obcí Jankovice a městem Přelouč uzavřenou

    na dobu určitou do 31.12. 2011.

99/15 Dohodu s p. M.D., trvale bytem Pardubická 1456, 535 01 Přelouč o

          splátkách dlužné částky za vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu č. 3 v Přelouči v

          Pardubické ul. 1456 za období od 1.1. 2009 do 30.11. 2009 na splácení dluhu v celkové výši

          7 727,- Kč a to ve 3 měsíčních splátkách: 1. splátka 2 500,- Kč nejdéle do 31.7. 2010, 2. splátka

          2 500,- Kč nejdéle do 20.8. 2010, 3. splátka 2 727,- Kč nejdéle do 20.9. 2010.

99/16 Využití nových autobusových zastávek MHD pro zastávky linkových meziměstských  spojů 

           autobusové dopravy s účinností od data celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2010.

 

99/17 A vydává  Nařízení obce č. 5/2010, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze

           místní  komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou

           cenu, s účinností od 1.9. 2010.

99/18 Smlouvu  o dílo na rozšíření veřejného osvětlení Tupesy uzavřenou mezi městem Přelouč a

          ERMO s.r.o., Hradec Králové.

99/19 Smlouvu o dílo na výstavbu veřejného osvětlení in-line dráhy Přelouč uzavřenou mezi městem

          Přelouč a ERMO s.r.o., Hradec Králové.

99/20 Finanční příspěvek ve výši 8 000,- Kč MO Českému rybářskému svazu, Přelouč na úhradu

          nákladů spojených s pořádáním Mistrovství ČR – LRU přívlač juniorů  na Labi.

99/21 Text stanoviska rady města ke zrušení osmiletého gymnázia ve městě Přelouč hejtmanu

          Pardubického kraje.

99/22 Mimořádné odměny za 1. pololetí 2010 vedoucím příspěvkových organizací zřizovaných

          městem dle předloženého návrhu.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

99/23 S provedením drobných stavebních úprav (posunutí nenosné příčky, úprava rozvodu vody a

          odpadu) v bytě č. 4 v čp. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči, nájemkyně K.

          P.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

99/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1276/2 v k.ú. Přelouč

          spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ 

          Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

99/25 Zastupitelstvu města Přelouče schválit uzavření dohody mezi městem Přelouč a p. G.

          R. a pí. O. R., trvale bytem Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, o splátkách dlužné

          částky za vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu č. 10 v Přelouči, Za Fontánou č.p.         

          433 za období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 na splácení dluhu v celkové výši 18 965,- Kč a to ve

          32 měsíčních splátkách: 1. až 31. splátka po 600,- Kč v období od července 2010 do ledna 2013

          vždy nejdéle do posledního dne příslušného měsíce, 32. splátka 365,- Kč nejdéle do 28.2. 2013.

99/26 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství p.p.č.

          300/1 v k.ú. Přelouč Mgr. M. H. dne 31.7. 2010 z důvodu promítání letního kina bez

          vybírání vstupného.

 

 1. VYDÁVÁ :

 

99/27 Ceník č. 1/2010 , kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních

          komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči, s účinností od 1.9. 2010.

 

 1.    UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

99/28 V souladu s ustanovením čl.6, odst. 2) Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze zákazu pořádání

           veřejných hudebních produkcí p. R. K. bytem Činžovních domů 144, Rybitví na

           pořádání posezení s hudbou  dne 29.8. 2010 v době od 00.00  do 01.00  hodin na hokejbalovém

           hřišti v Přelouči.

 

 1.    NESCHVALUJE :

 

99/29 Rozšíření využití autobusové zastávky Přelouč, Masarykovo nám. pro další linkové spoje

          meziměstské autobusové dopravy.

 

99/30 Rekonstrukci bývalé služebny městské policie v ul. Za  Fontánou v Přelouči z důvodu vysoké

          finanční náročnosti.

 

 1.     NESOUHLASÍ :

 

99/31 S návrhem Pardubického kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy, na zrušení učebního

          oboru truhlář v SOUT Přelouč. Zrušení oboru nepřinese pro zřizovatele žádný ekonomický či

          jiný efekt, pouze bude znemožněno z důvodu neexistence vhodného dopravního spojení vyučení

          v tomto oboru žákům ze spádové oblasti Přelouče, kteří budou nuceni hledat jinou dostupnou

          učňovskou školu. O vyučence v oboru truhlář nábytku je na trhu práce zájem, absolventi tohoto

          oboru nikdy nebyli v evidenci úřadu práce.

99/32 S pronájmem parkoviště u hotelu Bujnoch p. F. L. za účelem umístění atrakcí při

          Havlovském posvícení ve dnech 11.10. 2010 až 18.10. 2010.

 

 1.      NEDOPORUČUJE :

 

99/33 Snížit poplatek za užívání veřejného prostranství – parkoviště u hotelu Bujnoch za účelem          

          umístění atrakcí na částku 6 000,- Kč.

 

 1.    ZAMÍTÁ :

 

99/34 Nabídku firmy Kasi majetková, a.s.  na pronájem reklamní tabule před budovou firmy Kasi

          v Hradecké ul., čp. 1383 v Přelouči.

99/35 Návrh firmy BISS, s.r.o. Přelouč na snížení prodejní ceny bývalého areálu kasáren.

99/36 Návrh firmy BISS, s.r.o. Přelouč na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej

          bývalého areálu kasáren z důvodu neexistence záruky odkupu areálu  navrhovatelem.

99/37 Návrh firmy BISS, s.r.o. Přelouč na společný PPP projekt na výrobu fotovoltaické elektřiny

          v areálu bývalých kasáren.

99/38 Žádost Hospice Anežky České, Červený Kostelec o finanční příspěvek z důvodu vyčerpání

          fondu rady města na příspěvky.

 

 1.    UKLÁDÁ :

 

99/39 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 31.10. 2010 radě města rozbor využití spojů MHD za

          období do 30.9. 2010 s návrhem na redukci nevyužívaných spojů MHD.

99/40 Stavebnímu úřadu provést řízení na odstranění nepovolené stavby 2 bilboardů z pozemků města

          v lokalitě Na Obci a Na Hodinářce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena B u r e š o v á                                                                       ing. Ivan M o r a v e c

                   starostka                                                                                           místostarosta 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi