Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 96. schůze rady města

konané dne 14.06.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________96. schůze rady města konané dne 14.6. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

96/  1 Předloženou zprávu o návrhu parkování v centru města Přelouče.

96/  2 Nabídku Středočeské lesní, s.r.o., Ovčáry na hospodaření s lesním majetkem města Přelouče.

96/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 1.6. 2010.

96/  4 Vyjádření vedoucího Kulturních služeb města Přelouče k dopisu p. J. M.

96/  5 Zápis z výsledku kontroly pracovně právních vztahů v příspěvkové organizaci Kulturní služby

          města Přelouče.

96/  6 Žádost ZUŠ Přelouč o využívání prostor v bývalém Domě pionýrů v ul. Kladenská v Přelouči.

96/  7 Kooptaci ředitele Technických služeb města Přelouče p. Karla Šilhavého do Rady sdružení

          komunálních služeb ČR.

96/  8 Splnění úkolu rady města č. 83/38, 85/25, 94/3, 94/31, 94/32 a 94/33.

 

  1. SCHVALUJE :

 

96/  9 Dodatek č. 1 dohody č. 240/2010 o provedení II. Fáze záchranného archeologického výzkumu

          na stavbě nové budovy Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích,

          Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice.

96/10 Odstoupení města od smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč uzavřené dne

          18.1. 2010 mezi městem Přelouč a J. K. – P. z důvodu neplacení nájemného,

          pokud do 30.6. 2010 nebude uhrazeno veškeré dlužné nájemné.

96/11 Smlouvu o výpůjčce stavby bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 a pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice

          u Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč  a SK SKI Nemošice.

96/12 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  k pozemku

          p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

96/13 Smlouvu o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč

          a Služby města Pardubic, a.s.

96/14 Smlouvu o nájmu části pozemku p.p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč za účelem zřízení zahrádky

          k občerstvení uzavřenou mezi městem Přelouč a O. B., vinárna U Zlatého raka.

96/15 Odprodej nepoužitelné laminátové části dětské skluzavky p. J.M., bytem Žižkova

           970, Přelouč za cenu 300,- Kč plus DPH.

96/16 Odměny za 1. pololetí 2010 dle § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

96/17 Platový výměr s účinností od 1.7. 2010 pro nově jmenovanou ředitelku Mateřské školy Přelouč,

          Kladenská 1332, pí. Hanu Novotnou.

96/18 Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Hasičskému sboru ČHJ Přelouč na zajištění dopravy pro

          dětské soutěže a nákup vycházkových uniforem.

96/19 Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

96/20 Termíny konání schůzí rad města dne 7.7., 26.7., 16.8., 6.9. a 20.9., termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 30.9. 2010.

 

  1.  SOUHLASÍ :

 

96/21 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 12 (ozn. E3) v č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte

          v Přelouči s pí. E. S., bytem Kojice 94 po převodu členského podílu v Bytovém

          družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568 spojeného s právem nájmu uvedeného bytu  z pí.

          D. Ž. na pí. E.S.

96/22 S podnájmem bytu č. 2 (ozn.B1) v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně pí. E.

          B., trvale bytem Jana Dítěte č.p. 1563 Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

          nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

          písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

96/23 S provozováním půjčovny malých plavidel a šlapadel na písníku Lohenice – Mělice p.

          T.P. bytem Sadová 323, Pardubice.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

96/24 Na pronájem části pozemku p.p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 30 m2 za účelem umístění

          prodejního stánku za roční nájemné 7 280,-Kč na dobu neurčitou.

96/25 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2020/1 v k.ú. Přelouč

          spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ

          Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2 315,- Kč plus DPH.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

96/26 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2010.

96/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej spoluvlastnického podílu 1/7 na pozemcích st.p.č.

          45/5 o celkové výměře 46 m2, st.p.č. 47/2 o celkové výměře 36 m2, st.p.č. 48/2 o celkové

          výměře 57 m2, p.p.č. 214/6 o celkové výměře 30 m2 a p.p.č. 268/9 o celkové výměře 317 m2 vše

          v k.ú. Škudly za cenu 250,- Kč/m2 u parcel stavebních a 150,-Kč/m2 u parcel pozemkových.

96/28 Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku č. 207/3 (PK) o výměře 33 m2 v k.ú.

          Tupesy u Přelouče na základě Souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Pozemkovým fondem

           ČR a městem Přelouč.

96/29 Zastupitelstvu města konstatovat, že vyhlášenými záměry na prodej pozemků dle usnesení 

           zastupitelstva města ze dne 19.3. 2009 v odst. IV, body 1-6, nebyla budoucím nabyvatelům

           pozemků uložena povinnost vybudování veřejné komunikace na pozemcích města.

96/30 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na

          stavbu bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 a pozemku st. p. č. 91 v k.ú. Lohenice u Přelouče ve

          prospěch SK SKI Nemošice.

96/31 Zastupitelstvu města zamítnout žádost o zápis vlastnictví pozemku p.p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč ve

          prospěch pí. M. P., bytem Račanská 219, Přelouč na základě vydržení.

96/32 Zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města na volební období let 2010 –

          2014 na 21 členů.

96/33 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že severní varianta přeložky silnice č. I/2 je pro rozvoj

          města výhodnější a zařadí tuto trasu do územního plánu města jako změnu – v souladu

          s nutnými úkony dle stavebního zákona a dalších předpisů.

96/34 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XV. zasedání zastupitelstva města, odst. V ze dne 21.10.

          2004, kterým bylo zamítnuto zapracování severní varianty do územního plánu města.

96/35 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že město Přelouč podá podnět ke změně územně

          plánovací dokumentace vyššího celku – Pardubického kraje – o zanesení severní varianty

          obchvatu silnice I/2.

96/36 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí

          Mokošín na zajištění ostatní  dopravní obslužnosti MHD Přelouč.

 

  1. RUŠÍ :

 

96/37 Usnesení rady města č. 91/43.

 

 

 

 

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

96/38 Dovybavování bytů nouzového bydlení v č.p. 433 v ul. Za Fontánou sporáky a kuchyňskými

          linkami.

96/39 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči pí. M.

          R. z důvodu neuhrazení dlužného nájemného.

96/40 Žádost pí. M. R. bytem Palackého č.p. 923 v Přelouči o stanovení nového

          splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného.

 

  1.   UKLÁDÁ :

 

96/41 Vedoucímu příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče realizovat v termínu do

           31.8. 2010 souhrn doporučení uvedených v zápisu o výsledku kontroly pracovně právních

           vztahů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan M o r a v e c

                           starostka                                                                                    místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi