Obsah

usnesení 96. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 14.06.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________96. schůze rady města konané dne 14.6. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

96/  1 Předloženou zprávu o návrhu parkování v centru města Přelouče.

96/  2 Nabídku Středočeské lesní, s.r.o., Ovčáry na hospodaření s lesním majetkem města Přelouče.

96/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 1.6. 2010.

96/  4 Vyjádření vedoucího Kulturních služeb města Přelouče k dopisu p. J. M.

96/  5 Zápis z výsledku kontroly pracovně právních vztahů v příspěvkové organizaci Kulturní služby

          města Přelouče.

96/  6 Žádost ZUŠ Přelouč o využívání prostor v bývalém Domě pionýrů v ul. Kladenská v Přelouči.

96/  7 Kooptaci ředitele Technických služeb města Přelouče p. Karla Šilhavého do Rady sdružení

          komunálních služeb ČR.

96/  8 Splnění úkolu rady města č. 83/38, 85/25, 94/3, 94/31, 94/32 a 94/33.

 

  1. SCHVALUJE :

 

96/  9 Dodatek č. 1 dohody č. 240/2010 o provedení II. Fáze záchranného archeologického výzkumu

          na stavbě nové budovy Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích,

          Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice.

96/10 Odstoupení města od smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč uzavřené dne

          18.1. 2010 mezi městem Přelouč a J. K. – P. z důvodu neplacení nájemného,

          pokud do 30.6. 2010 nebude uhrazeno veškeré dlužné nájemné.

96/11 Smlouvu o výpůjčce stavby bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 a pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice

          u Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč  a SK SKI Nemošice.

96/12 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  k pozemku

          p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

96/13 Smlouvu o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč

          a Služby města Pardubic, a.s.

96/14 Smlouvu o nájmu části pozemku p.p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč za účelem zřízení zahrádky

          k občerstvení uzavřenou mezi městem Přelouč a O. B., vinárna U Zlatého raka.

96/15 Odprodej nepoužitelné laminátové části dětské skluzavky p. J.M., bytem Žižkova

           970, Přelouč za cenu 300,- Kč plus DPH.

96/16 Odměny za 1. pololetí 2010 dle § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

96/17 Platový výměr s účinností od 1.7. 2010 pro nově jmenovanou ředitelku Mateřské školy Přelouč,

          Kladenská 1332, pí. Hanu Novotnou.

96/18 Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Hasičskému sboru ČHJ Přelouč na zajištění dopravy pro

          dětské soutěže a nákup vycházkových uniforem.

96/19 Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

96/20 Termíny konání schůzí rad města dne 7.7., 26.7., 16.8., 6.9. a 20.9., termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 30.9. 2010.

 

  1.  SOUHLASÍ :

 

96/21 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 12 (ozn. E3) v č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte

          v Přelouči s pí. E. S., bytem Kojice 94 po převodu členského podílu v Bytovém

          družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568 spojeného s právem nájmu uvedeného bytu  z pí.

          D. Ž. na pí. E.S.

96/22 S podnájmem bytu č. 2 (ozn.B1) v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně pí. E.

          B., trvale bytem Jana Dítěte č.p. 1563 Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

          nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

          písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

96/23 S provozováním půjčovny malých plavidel a šlapadel na písníku Lohenice – Mělice p.

          T.P. bytem Sadová 323, Pardubice.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

96/24 Na pronájem části pozemku p.p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 30 m2 za účelem umístění

          prodejního stánku za roční nájemné 7 280,-Kč na dobu neurčitou.

96/25 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2020/1 v k.ú. Přelouč

          spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ

          Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2 315,- Kč plus DPH.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

96/26 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2010.

96/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej spoluvlastnického podílu 1/7 na pozemcích st.p.č.

          45/5 o celkové výměře 46 m2, st.p.č. 47/2 o celkové výměře 36 m2, st.p.č. 48/2 o celkové

          výměře 57 m2, p.p.č. 214/6 o celkové výměře 30 m2 a p.p.č. 268/9 o celkové výměře 317 m2 vše

          v k.ú. Škudly za cenu 250,- Kč/m2 u parcel stavebních a 150,-Kč/m2 u parcel pozemkových.

96/28 Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku č. 207/3 (PK) o výměře 33 m2 v k.ú.

          Tupesy u Přelouče na základě Souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Pozemkovým fondem

           ČR a městem Přelouč.

96/29 Zastupitelstvu města konstatovat, že vyhlášenými záměry na prodej pozemků dle usnesení 

           zastupitelstva města ze dne 19.3. 2009 v odst. IV, body 1-6, nebyla budoucím nabyvatelům

           pozemků uložena povinnost vybudování veřejné komunikace na pozemcích města.

96/30 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na

          stavbu bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 a pozemku st. p. č. 91 v k.ú. Lohenice u Přelouče ve

          prospěch SK SKI Nemošice.

96/31 Zastupitelstvu města zamítnout žádost o zápis vlastnictví pozemku p.p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč ve

          prospěch pí. M. P., bytem Račanská 219, Přelouč na základě vydržení.

96/32 Zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města na volební období let 2010 –

          2014 na 21 členů.

96/33 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že severní varianta přeložky silnice č. I/2 je pro rozvoj

          města výhodnější a zařadí tuto trasu do územního plánu města jako změnu – v souladu

          s nutnými úkony dle stavebního zákona a dalších předpisů.

96/34 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XV. zasedání zastupitelstva města, odst. V ze dne 21.10.

          2004, kterým bylo zamítnuto zapracování severní varianty do územního plánu města.

96/35 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že město Přelouč podá podnět ke změně územně

          plánovací dokumentace vyššího celku – Pardubického kraje – o zanesení severní varianty

          obchvatu silnice I/2.

96/36 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí

          Mokošín na zajištění ostatní  dopravní obslužnosti MHD Přelouč.

 

  1. RUŠÍ :

 

96/37 Usnesení rady města č. 91/43.

 

 

 

 

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

96/38 Dovybavování bytů nouzového bydlení v č.p. 433 v ul. Za Fontánou sporáky a kuchyňskými

          linkami.

96/39 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči pí. M.

          R. z důvodu neuhrazení dlužného nájemného.

96/40 Žádost pí. M. R. bytem Palackého č.p. 923 v Přelouči o stanovení nového

          splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného.

 

  1.   UKLÁDÁ :

 

96/41 Vedoucímu příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče realizovat v termínu do

           31.8. 2010 souhrn doporučení uvedených v zápisu o výsledku kontroly pracovně právních

           vztahů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan M o r a v e c

                           starostka                                                                                    místostarosta


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč