Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 94. schůze rady města

konané dne 31.05.2010

 

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 94. schůze rady města konané dne 31.5. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

94/  1 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 26.5. 2010.

94/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 3. 5. 2010.

94/  3 Žádost p. L. S., Žižkova 963, Přelouč o zápůjčku pozemků v k.ú. Mělice.

94/  4 Společnou žádost obyvatel domu s pečovatelskou službou č.p. 1516 v ul.Sluneční v Přelouči o

          výměnu oken.

94/  5 Společnou žádost obyvatel č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči o namontování měřidel na

          radiátory ústředního topení.

94/  6 Dopis p. J. M. ze dne 17.5. 2010.

 

 1. SCHVALUJE :

 

94/  7 Pronájem prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2010 pí. H. M. a M. R., obě bytem Teplého 1572, Pardubice

          za celkovou cenu 33 000,- Kč.

94/  8 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice-

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a pí. H. M. a M.

          R., obě bytem Teplého 1572, Pardubice.

94/  9 Smlouvu o dílo č. SE/PA/2010/027 na realizaci  „Rekonstrukce ul. Tůmy Přeloučského

          v Přelouči“ uzavřenou mezi městem Přelouč a COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.

94/10Smlouvu o dílo č. 06/2010 na realizaci akce „Společná stezka pro chodce a cyklisty v Přelouči“

          uzavřenou mezi městem Přelouč a NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové.

94/11 Pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516

          v Přelouči manželům A. a Z. Š., bytem Studentská 1359, Přelouč od 1.6.

          2010 na dobu neurčitou.

94/12Smlouvu o zabezpečení svozu a ukládání komunálního odpadu uzavřenou mezi městem

           Přelouč a SOP, a.s., Pardubická 1630, Přelouč v letní sezóně na písnících Lohenice - Mělice.

94/13 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Hlavečník

           na zabezpečení zveřejnění obsahu úřední desky obce Hlavečník způsobem umožňujícím

           dálkový přístup.

94/14 Odprodej 1 ks nepotřebného osvětlovacího agregátu za cenu 10 000,- Kč vč. DPH a 1 ks

          hadicového přívěsu za cenu 15 000,- Kč vč. DPH z majetku města (ZJ SDH) a nákup

          nákladního přívěsu za dopravní automobil Renault Trafic pro potřeby zásahové jednotky SDH.

94/15 Prodloužení nájemní smlouvy pí. K. S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou, č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2010 do 31.12. 2010.

94/16 Nákup 4 ks nouzových signalizačních zařízení pro seniory v celkové výši 23 832,- Kč bez DPH.

94/17 Pronájem vývěsní skříňky na budově MěÚ Službám města Pardubic, a.s., Hůrka 1803, 530 02

          Pardubice.

94/18 Odprodej nepoužitelné laminátové části dětské skluzavky p. R. Z., bytem

          Pelechov 8 za cenu 300,- Kč plus DPH/ks.

94/19 Provedení kontroly účetnictví za období roku 2009 do 31.5. 2010 v příspěvkové organizaci

          Kulturní služby města Přelouče.

 

 

 

 

 1. SOUHLASÍ :

 

94/20 Na základě doporučení sociálního odboru MěÚ Přelouč s přidělením bytu č. 4 v ul. Za Fontánou

          č.p. 433 v Přelouči pí. M. S., bytem Pražská č.p. 2, Přelouč na dobu určitou 1 rok.

94/21 Se zřízením věcného břemene na položení elektrického kabelu nn pro ČEZ Distribuce, a.s. ve

          směru od trafostanice na dětské pláži k pozemku p. M. na písnících Lohenice –Mělice za

          podmínky, že bude ve výhledu zřízeno odběrné místo pro město Přelouč.

94/22 Se založením „Sportovního klubu Městské policie Přelouč“.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

94/23 Na prodej pozemků p.p.č. 541/51 o výměře 542 m2 a p.p.č. 541/52 o výměře 503 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu 300,- Kč/m2 společnosti Volaris s.r.o.

94/24 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1264/9  v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch

          ČEZ Distribuce, a.s.  na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2 200,- Kč plus DPH.

94/25 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1808/1, p.p.č.

          605/27, p.p.č. 776/1, p.p.č. 763/1, p.p.č. 763/5, p.p.č. 749/3, p.p.č. 905/21, p.p.č. 905/22 a p.p.č.

          1817/7 vše v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění stavby plynárenského zařízení STL

          plynovod a přípojky ve prospěch VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve

          výši 50,-Kč/bm plus DPH.

94/26 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 250/1 v k.ú. Štěpánov u

          Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve  prospěch

          ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

94/27 Zastupitelstvu města Přelouče  rozhodnout o názvu nové ulice „Jasanová“ vzniklé s výstavbou

          rodinných domů v Přelouči.

94/28 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č.

          4/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Požární řád města

          Přelouče.

 

 1. DELEGUJE :

 

94/29 Jako zástupce zadavatele do komise pro projednání změn rozpočtu při stavbě nové budovy

          Městského úřadu Přelouč  formou jednacího řízení bez uveřejnění ing. Ivana Moravce

          (náhradník Bc. Irena Burešová).

 

 1. JMENUJE :

 

94/30 Komisi pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského úřadu Přelouč

          formou jednacího řízení bez uveřejnění ve složení Pavel  Myška (náhradník ing. Jan Navrátil),

          Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdražilová), Miroslav Manžel (náhradník Ilona

          Grohmannová) a Josef Štěpánek  (náhradník ing. Jiří Jura).

   

 1. UKLÁDÁ :

 

94/31 Tajemníkovi MěÚ provést kontrolu pracovně právních vztahů v příspěvkové organizace

           Kulturní služby města Přelouče.

94/32 Místostarostovi města předložit na schůzi rady města konané dne 14.6. 2010 stanovisko

          vedoucího Kulturních služeb města Přelouče k dopisu p. J. M.

94/33 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města  ke schválení nájemní smlouvu na pronájem

          vývěsní skříňky pro Služby města Pardubic, a.s. v termínu do 1.7. 2010.

 

 1. RUŠÍ :

 

94/34 Usnesení rady města č. 92/20, 92/25 a  92/26 ze dne 17.5. 2010.

 

 X.   STANOVÍ :

 

94/35 Prodejní cenu nepotřebné laminátové části dětské skluzavky za cenu 300,-Kč plus DPH/ks.

 

    XI.    ZAMÍTÁ :

 

94/36 Žádost UNIQUE produktion s.r.o., Pardubice o pronájem hráze mezi písníky Lohenice- Mělice

          za účelem pořádání veřejných hudebních produkcí ve dnech 26.6., 26.7. a 24.8. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

                           starostka                                                                            místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi