Obsah

usnesení 89. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 12.04.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________ _89. schůze rady města konané dne 12.4. 2010___________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

89/ 1 Dopis společenství vlastníků bytových jednotek Studentská 1341 – 1343 Přelouč o odstranění

         stánku pro prodej pečiva z pozemku města.

89/ 2 Zprávu o vytíženosti spojů MHD Přelouč.

89/ 3 Zprávu o počtu skácených a vysazených dřevin v letech   2008 a 2009.

89/ 4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

         7.4. 2010.     

89/ 5 Zprávu o připravované realizaci konkrétních opatření v lokalitě lohenicko-mělických písníků.

89/ 6 Splnění úkolu rady města č. 81/36, 81/37 a 85/26.

 

  1.  SCHVALUJE :

 

89/ 7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006303/P/1/VB/1

          Přelouč – knn – Šetina uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva

         odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1463/1, p.p.č. 1471/9, p.p.č. 237/1 v k.ú.

         Přelouč.

89/ 8 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005275/VB/1 Štěpánov – knn – Heřman 

         uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

         břemeni k pozemku p.p.č. 20/25 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

89/ 9 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/244-1/2009 uzavřenou mezi městem 

         Přelouč a VČP Net, s.r.o. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

         541/9,  p.p.č. 541/19, p.p.č. 541/30, p.p.č. 605/27 a p.p.č. 763/1 v k.ú. Přelouč.

89/10 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích p. P. S., Jarošova 860,

          Přelouč za roční nájemné 25 200,- Kč.

89/11 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a P. S. na pronájem

          nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích.

89/12 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. N. V., Jankovice 52 na

          pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč.

89/13 Dodatek č. 1 k dohodě ze dne 12.3. 2009 uzavřené mezi městem Přelouč a Základní školou 

           Přelouč, Smetanova 1509, který řeší rozšíření stávajícího ujednání o byt správce sportovní haly

          v č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči.

89/14 Smlouvu o dílo č. 1/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a W. M., Brdičkova

          1916, Praha 5 na restaurování a přemístění spodní stavby kulturní památky sochy sv. Václava

          při realizaci „dopravního zklidnění centra“.

89/15 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 26.3. 1997, kterým se zvyšuje odměna odbornému

          lesnímu hospodáři p. F. D. ze 65,-Kč/ha na 76,-Kč/ha za čtvrtletí a upřesňuje

          výměra dle lesního hospodářského plánu s platností od 1.4. 2010.

89/16 Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a

          společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (napojení nové budovy městského úřadu).

89/17 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště U Rybníčka.

89/18 Dohodu o provedení II. fáze záchranného archeologického výzkumu na stavbě nové budovy

          Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 

          Pardubice za maximální náklady 1.800.000,- Kč vč. DPH.

89/19 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 18 000,- Kč Klubu maminek a dětí Sluníčko

          Přelouč na úhradu nájmu za prostory v budově ZUŠ v roce 2010.

89/20 Návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

89/21 Termíny konání schůzí rady města dne 3.5., 17.5., 31.5. a 14.6., termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 23.6. 2010.

 

  1.   SOUHLASÍ :

 

89/22 S ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč

          uzavřené mezi městem Přelouč a p. L. K. ke dni 14.4. 2010.

89/23 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte

          1563 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1563 v Přelouči na částku

          8,-Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu od dubna 2010.

89/24 S použitím znaku města na znaku  JSDH Přelouč.

89/25 S obsluhováním autobusové zastávky Mokošín městskou hromadnou dopravou za roční

          příspěvek obce Mokošín ve výši 20 000,- Kč/rok.

 

  1.  ROZHODUJE :

 

89/26 O výměně minibusu za nízkopodlažní autobus SOR a souhlasí s projednáním změny smlouvy

          s Veolií Transport Východní Čechy, a.s. o závazku veřejné služby v městské autobusové

          dopravě v Přelouči.

 

  1.   VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

89/27 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2010 dle

          předložených podmínek.

89/28 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 237/1, p.p.č. 1463/1 a

          p.p.č. 1471/9, vše v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění podzemního komunikačního

          vedení veřejné komunikační sítě a síťového rozvaděče ve prospěch Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH.

89/29 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 237/1, p.p.č. 1463/1 a 

          p.p.č. 1471/9, vše v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění stavby plynárenského zařízení

          STL plynovod a přípojky ve prospěch VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou  za jednorázovou

          úhradu ve výši 50,-Kč/bm plus DPH.

89/30 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 61/3, p.p.č. 1780/18,

          p.p.č. 1780/21, st.p.č. 124/1 a st.p.č. 125, vše v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění

           podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH.

 

  1.   DOPORUČUJE :

 

89/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Přelouč o

          výměře cca 75 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2.

89/32 Zastupitelstvu města schválit prodej plynovodní přípojky pro č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči

          (pro byt správce sportovní haly) umístěné na pozemcích st.p.č. 479 a p.p.č. 913/2 v k.ú. Přelouč 

          VČP Net, s.r.o., Pražská tř. 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 274 95 949 za cenu 17 760,-Kč

          vč. DPH.

89/33 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2010

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty  

          veřejných prostranství.

89/34 Zastupitelstvu města schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 899 981,- Kč

          za rok 2009 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.

89/35 Zastupitelstvu města schválit projektový záměr obnovy a rozšíření městského parku v Přelouči.

89/36 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství –

          Masarykovo nám. v Přelouči dne 9.5. 2010 od 14.00 do 16.00 hodin za účelem konání „Dne pro

          rodinu“ Charitě Přelouč.

 

89/37 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 749/3 a části pozemku p.p.č.

         1817/9 v k.ú. Přelouč o celkové výměře maximálně 400 m2 za cenu minimálně 600,-Kč/m2.

89/38 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 5100770 na úplatný převod plynárenského

         zařízení „NTL plynovodní přípojka pro č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči“ uzavřenou mezi

         městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. Hradec Králové.

89/39 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2009.

 

  1. POSTUPUJE :

 

89/40 Žádost o finanční příspěvek Klubu maminek a dětí Sluníčko na činnost v roce 2010 kulturní

          a školské komisi.

 

  1.  UKLÁDÁ :

 

89/41 Tajemníkovi MěÚ zajistit výsadbu stromů a keřů  u nově zřízené prodejny pečiva v ul.

          Kladenská v Přelouči v termínu do 30.4. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                    ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                          místostarosta


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: