Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 89. schůze rady města

konané dne 12.04.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________ _89. schůze rady města konané dne 12.4. 2010___________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

89/ 1 Dopis společenství vlastníků bytových jednotek Studentská 1341 – 1343 Přelouč o odstranění

         stánku pro prodej pečiva z pozemku města.

89/ 2 Zprávu o vytíženosti spojů MHD Přelouč.

89/ 3 Zprávu o počtu skácených a vysazených dřevin v letech   2008 a 2009.

89/ 4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

         7.4. 2010.     

89/ 5 Zprávu o připravované realizaci konkrétních opatření v lokalitě lohenicko-mělických písníků.

89/ 6 Splnění úkolu rady města č. 81/36, 81/37 a 85/26.

 

  1.  SCHVALUJE :

 

89/ 7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006303/P/1/VB/1

          Přelouč – knn – Šetina uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva

         odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 1463/1, p.p.č. 1471/9, p.p.č. 237/1 v k.ú.

         Přelouč.

89/ 8 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005275/VB/1 Štěpánov – knn – Heřman 

         uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

         břemeni k pozemku p.p.č. 20/25 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

89/ 9 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/244-1/2009 uzavřenou mezi městem 

         Přelouč a VČP Net, s.r.o. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

         541/9,  p.p.č. 541/19, p.p.č. 541/30, p.p.č. 605/27 a p.p.č. 763/1 v k.ú. Přelouč.

89/10 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích p. P. S., Jarošova 860,

          Přelouč za roční nájemné 25 200,- Kč.

89/11 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a P. S. na pronájem

          nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích.

89/12 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. N. V., Jankovice 52 na

          pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč.

89/13 Dodatek č. 1 k dohodě ze dne 12.3. 2009 uzavřené mezi městem Přelouč a Základní školou 

           Přelouč, Smetanova 1509, který řeší rozšíření stávajícího ujednání o byt správce sportovní haly

          v č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči.

89/14 Smlouvu o dílo č. 1/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a W. M., Brdičkova

          1916, Praha 5 na restaurování a přemístění spodní stavby kulturní památky sochy sv. Václava

          při realizaci „dopravního zklidnění centra“.

89/15 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 26.3. 1997, kterým se zvyšuje odměna odbornému

          lesnímu hospodáři p. F. D. ze 65,-Kč/ha na 76,-Kč/ha za čtvrtletí a upřesňuje

          výměra dle lesního hospodářského plánu s platností od 1.4. 2010.

89/16 Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a

          společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (napojení nové budovy městského úřadu).

89/17 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště U Rybníčka.

89/18 Dohodu o provedení II. fáze záchranného archeologického výzkumu na stavbě nové budovy

          Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 

          Pardubice za maximální náklady 1.800.000,- Kč vč. DPH.

89/19 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 18 000,- Kč Klubu maminek a dětí Sluníčko

          Přelouč na úhradu nájmu za prostory v budově ZUŠ v roce 2010.

89/20 Návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

89/21 Termíny konání schůzí rady města dne 3.5., 17.5., 31.5. a 14.6., termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 23.6. 2010.

 

  1.   SOUHLASÍ :

 

89/22 S ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč

          uzavřené mezi městem Přelouč a p. L. K. ke dni 14.4. 2010.

89/23 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte

          1563 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1563 v Přelouči na částku

          8,-Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu od dubna 2010.

89/24 S použitím znaku města na znaku  JSDH Přelouč.

89/25 S obsluhováním autobusové zastávky Mokošín městskou hromadnou dopravou za roční

          příspěvek obce Mokošín ve výši 20 000,- Kč/rok.

 

  1.  ROZHODUJE :

 

89/26 O výměně minibusu za nízkopodlažní autobus SOR a souhlasí s projednáním změny smlouvy

          s Veolií Transport Východní Čechy, a.s. o závazku veřejné služby v městské autobusové

          dopravě v Přelouči.

 

  1.   VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

89/27 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2010 dle

          předložených podmínek.

89/28 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 237/1, p.p.č. 1463/1 a

          p.p.č. 1471/9, vše v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění podzemního komunikačního

          vedení veřejné komunikační sítě a síťového rozvaděče ve prospěch Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH.

89/29 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 237/1, p.p.č. 1463/1 a 

          p.p.č. 1471/9, vše v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění stavby plynárenského zařízení

          STL plynovod a přípojky ve prospěch VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou  za jednorázovou

          úhradu ve výši 50,-Kč/bm plus DPH.

89/30 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 61/3, p.p.č. 1780/18,

          p.p.č. 1780/21, st.p.č. 124/1 a st.p.č. 125, vše v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění

           podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH.

 

  1.   DOPORUČUJE :

 

89/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Přelouč o

          výměře cca 75 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2.

89/32 Zastupitelstvu města schválit prodej plynovodní přípojky pro č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči

          (pro byt správce sportovní haly) umístěné na pozemcích st.p.č. 479 a p.p.č. 913/2 v k.ú. Přelouč 

          VČP Net, s.r.o., Pražská tř. 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 274 95 949 za cenu 17 760,-Kč

          vč. DPH.

89/33 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2010

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty  

          veřejných prostranství.

89/34 Zastupitelstvu města schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 899 981,- Kč

          za rok 2009 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.

89/35 Zastupitelstvu města schválit projektový záměr obnovy a rozšíření městského parku v Přelouči.

89/36 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství –

          Masarykovo nám. v Přelouči dne 9.5. 2010 od 14.00 do 16.00 hodin za účelem konání „Dne pro

          rodinu“ Charitě Přelouč.

 

89/37 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 749/3 a části pozemku p.p.č.

         1817/9 v k.ú. Přelouč o celkové výměře maximálně 400 m2 za cenu minimálně 600,-Kč/m2.

89/38 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 5100770 na úplatný převod plynárenského

         zařízení „NTL plynovodní přípojka pro č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči“ uzavřenou mezi

         městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. Hradec Králové.

89/39 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2009.

 

  1. POSTUPUJE :

 

89/40 Žádost o finanční příspěvek Klubu maminek a dětí Sluníčko na činnost v roce 2010 kulturní

          a školské komisi.

 

  1.  UKLÁDÁ :

 

89/41 Tajemníkovi MěÚ zajistit výsadbu stromů a keřů  u nově zřízené prodejny pečiva v ul.

          Kladenská v Přelouči v termínu do 30.4. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                    ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                          místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi