Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 86. schůze rady města

konané dne 15.03.2010

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________86. schůze rady města konané dne 15.3. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

86/  1 Zápis z jednání k problematice lohenicko-mělických písníků konaného dne 18. 2. 2010.

86/  2 Zprávu o možnosti použití mechanických zábran na snížení početnosti holubů na budově školy

          na Masarykově náměstí.

86/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 3.3. 2010.

86/  4 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č.p.  8 v Mělicích uzavřené

          mezi městem Přelouč a I. Ch. ke dni 30.4. 2010.

86/  5 Dopis E. Č. ze dne 4. 3. 2010.

86/  6 Dopis pí. J. H. , Klub radost – Světlo pro děti o. s. ke zveřejněnému článku v MF

          Dnes dne 12.2. 2010 o přeloučském klubu.

 

  II.      SCHVALUJE :

 

86/  7 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 38/05 ze dne 12.9. 2005 „Dopravní zklidnění centra“, kterým

           se navyšuje smluvní částka o částku 1 310 886,00 Kč vč. DPH.

86/  8 Smlouvu o dílo dle předloženého návrhu na provedení stavby „Administrativní budova

          Městského úřadu Přelouč, ČSA“ s firmou Metrostav, a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 00014915 za smluvní cenu 83 036 957 Kč vč. DPH.

86/  9 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu

          Přelouč, ČSA“ s firmou Metrostav, a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ 00014915.

86/10 Smlouvu o poskytnutí  nadačního příspěvku č. VČ 10_10 na projekt „Dětská hrací sestava –

          Klenovka“.

86/11 Změnu osobních příplatků dle předloženého návrhu řediteli Domu dětí a mládeže Přelouč,

          Veverkova 752, řediteli Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 a ředitelce Základní školy

          praktické Přelouč, Smetanova 1384.

86/12 Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 1516 v Přelouči pí. M. B. ke dni 31.3.

          2010 dohodou.

86/13 Smlouvu uzavřenou mezi městem  Přelouč a obcí Veselí  na poskytování pečovatelské služby

          s účinností  od 16.3. 2010.

86/14 Smlouvu o umístění věcí (2 ks nápojových a 1 ks výdejového automatu) uzavřenou mezi

          městem Přelouč a Delikomat s.r.o., Modřice s účinností od 1.4. 2010 za cenu 3 600,- Kč plus

          DPH/rok.

86/15 Ceník pro přepravu  v MHD Přelouč s platností od 1.4. 2010 dle předloženého návrhu.

86/16 Nákup konvektomatu pro příspěvkovou organizaci MŠ Kladenská v ceně max. 250 000,- Kč

          z investičního fondu školy.

86/17 Pronájem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 pí. A.

          Z., bytem Krakovany 149 od 16.3. 2010 na dobu neurčitou.

86/18 Pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 pí. B.

          N. , bytem Přelouč, Hradecká 359 od 1.4. 2010 na dobu neurčitou.

86/19 Finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 2 000,- Kč občanskému sdružení Kontakt, Ústí

          nad Orlicí na  činnost Linky důvěry v roce 2010.

86/20 Finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 5 000,- Kč Charitě Přelouč, Masarykovo nám. 48,

          Přelouč na provoz Rodinného centra Kubíček.

86/21 Finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 3 000,- Kč SDH Mělice na dopravu hasičské

          stříkačky na výstavu hasičské techniky v Litoměřicích konané ve dnech  10. – 13.6. 2010.

 

 

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

86/22 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte

          1564 – 1568 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1564 – 1568 v Přelouči

           na částku 8 Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu od 1. 4. 2010.

86/23 S odprodejem nepotřebného movitého majetku z demolice:

  • garážová  vrata za cenu 500,- Kč/ks
  • profilový plech střešní za cenu 10,- Kč/m2.

 

  IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

86/24 Na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 8 v Mělicích za roční nájemné minimálně

          20 000,- Kč.

86/25 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1463 /1, p.p.č.

          1471/9 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení  a provozování

          kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou  za jednorázovou

          úhradu ve výši 10 450,- Kč plus DPH.

86/26 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 541/9, p.p.č. 541/19,

          p.p.č. 541/30, p.p.č. 605/27 a p.p.č. 763/1 v k.ú. Přelouč spočívající v právu zřízení a

          provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství ve prospěch

          VČP Net,  s.r.o. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,-Kč/bm plus DPH.

86/27 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 20/25 v k.ú. Štěpánov

          u Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve

          prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

          plus DPH.

 

   V.     DOPORUČUJE :

 

86/28 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled města Přelouče na období 2011 – 2012.

86/29 Odboru životního prostředí MěÚ Přelouč zajistit realizaci likvidace holubů na Masarykově nám.

          formou odstřelu v souladu s platnou legislativou.

86/30 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství –

          část Masarykova nám. pro Auto-Moto veteráni Přelouč, o.s. při příležitosti konání III. ročníku

          rallye Železné hory dne 28.8. 2010 v době od 6.00 do 14.00 hodin.

 

  VI.     JMENUJE :

 

86/31 Konkurzní komisi pro konkurz na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská

          1332 ve složení: předseda – ing. Ivan Moravec, členové – Mgr. Ladislava Jindrová, Mgr. Renata

          Černíková, Ladislava Bukovská, Romana Veselá, Alena Hanušová,  tajemnice – Helena

          Vítková, vedoucí personálního a mzdového oddělení, Městský úřad Přelouč (není členem

          konkurzní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise).

 

 VII.      NESOUHLASÍ :

 

86/32 S ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.3. 2010 na pronájem nebytových prostor

          v domě č.p. 8 v Mělicích .

 

VIII.     RUŠÍ :

 

86/33 Usnesení rady města č. 81/30 ze dne 25.1. 2010.

 

 

     Bc. Irena B u r e š o v á                                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi