Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 85. schůze rady města

konané dne 01.03.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 85. schůze rady města konané dne 1.3. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

85/  1 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2009.

85/  2 Informaci o plnění Programového prohlášení Rady města Přelouče na volební období

      2006 – 2010.

85/  3 Zprávu o odchytu holubů na budově ZŠ na Masarykově nám. v Přelouči za měsíc leden a únor

          2010.

85/  4 Žádost obyvatel 9 rodinných domů místní části Lohenice na osazení stožárů veřejného osvětlení.

 

  1. SCHVALUJE :

 

85/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 912/2 a p.p.č.

          912/6 v k.ú. Přelouč.

85/  6 Organizační směrnici č. 03/10 „Kontrolní řád města Přelouče“.

85/  7 Přehled činností, jejichž prostřednictvím zřizovatel plní své úkoly vůči příspěvkovým organiza-

          cím zřízených městem Přelouč.

85/  8 Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.3. 2010.

85/  9 Finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na úhradu cestovních nákladů sbormistra pěveckého

          sboru J.B. Foerster.

85/10 Ceník prací v lesích a ceník prodeje dříví (hroubí) k obchodní smlouvě č. SMI 1/94 platné od

  1. 2010.

85/11 Smlouvu o nájmu nebytových prostor objektu čp. 44 na Masarykově nám. v Přelouči a části

          pozemkové parcely č. 171 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a M. N.  bytem

          Staré Hradiště 125, Pardubice.

85/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt č. 2 v Palacké ul., čp. 923

          v Přelouči na dobu určitou od 1.3. 2010 do 30.6. 2010 za podmínky úhrady dlužných částek

          dle splátkového kalendáře takto:

          1 929,- Kč     uhradit do 31.3. 2010

          2 214,- Kč      uhradit do 30.4. 2010.

85/13 Dohodu o provedení I. fáze záchranného archeologického výzkumu na stavbě nové budovy

          Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02

          Pardubice za maximální náklady 192 000,- Kč vč. DPH.

85/14 Dohodu o skončení nájmu na nebytové prostory v budově čp. 44 na Masarykově nám.

          v Přelouči ke dni 15.3. 2010 s J.N. , Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

85/15 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí uzavře-

          né mezi SK Kuželky Přelouč a p. D. J., Pardubice – Studánka, Lidmily Malé

          823.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

85/16 S návrhem vydávání edice „Příroda Přeloučska“ za podmínky předložení způsobu financování.

85/17 S návrhem na vyhlášení památného stromu – topol černý  na p.p.č. 226/1 v k.ú. Klenovka u

          Březinského rybníka.

85/18 S bezúplatnou výpůjčkou prostor sportovní haly v rozsahu 2 hodin týdně (čt 8.00-10.00 hod.)

          zaměstnancům  Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, stanice Přelouč v rámci

          nácviku fyzické zdatnosti složek Integrovaného záchranného systému na dobu do 30.6. 2010.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

85/19 Na prodej budovy čp. 192 na pozemku st.p.č. 468 a pozemků st.p.č. 468 o výměře 376 m2, p.p.č.

          392/1 o výměře 3 294 m2 a st.p.č. 469 o výměře 173 m2 vše v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

          6 000 000,- Kč.

 

  1. VYHLAŠUJE :

 

85/20 Konkurz na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332.

 

  1. VYDÁVÁ :

 

85/21 Nařízení obce č. 1/2010, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní

          komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového  vozidla jen za sjednanou

          cenu.

85/22 Nařízení obce č. 2/2010 o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komu-

          nikací a průjezdních úseků silnic.

 

  1.    DOPORUČUJE :

 

85/23 Oddělení silničního hospodářství MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

          všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujícím ve volbách do Poslanecké sněmo-

          vny Parlamentu ČR konaných v květnu 2010 při konání veřejných předvolebních mítinků na

          veřejných prostranstvích města a místních částí.

 

 VIII.      POVĚŘUJE :

 

85/24 Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

          Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v květnu 2010.

 

  1.   UKLÁDÁ :

 

85/25 Veliteli Městské policie Přelouč zjistit podmínky založení sportovního klubu městské policie.

85/26 Tajemníkovi MěÚ předložit radě města v termínu do 31.3. 2010 přehled vykácených a nově

           vysazených stromů na území města Přelouče za rok 2008 a 2009 (mimo parku u Sokolovny a pod 

            Záložnou).

 

     X.                NESOUHLASÍ :

 

85/27 S návrhem na spolufinancování studia strážníků městské policie.

 

   XI.      ZAMÍTÁ :

 

85/28 Žádost p. F. L. bytem V ráji 130, Pardubice o umístění pouťových atrakcí na

          Masarykově náměstí v Přelouči.

 

  XII.       RUŠÍ :

 

85/29 Usnesení rady města č. 15/17 ze dne 2.6. 2003 „Přehled činností, jejichž prostřednictvím

          zřizovatel plní své úkoly vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem Přelouč“.

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                            ing. Ivan  M o r a v e c

                       starostka                                                                                      místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi