Obsah

usnesení 85. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 01.03.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 85. schůze rady města konané dne 1.3. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

85/  1 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2009.

85/  2 Informaci o plnění Programového prohlášení Rady města Přelouče na volební období

      2006 – 2010.

85/  3 Zprávu o odchytu holubů na budově ZŠ na Masarykově nám. v Přelouči za měsíc leden a únor

          2010.

85/  4 Žádost obyvatel 9 rodinných domů místní části Lohenice na osazení stožárů veřejného osvětlení.

 

  1. SCHVALUJE :

 

85/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 912/2 a p.p.č.

          912/6 v k.ú. Přelouč.

85/  6 Organizační směrnici č. 03/10 „Kontrolní řád města Přelouče“.

85/  7 Přehled činností, jejichž prostřednictvím zřizovatel plní své úkoly vůči příspěvkovým organiza-

          cím zřízených městem Přelouč.

85/  8 Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.3. 2010.

85/  9 Finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na úhradu cestovních nákladů sbormistra pěveckého

          sboru J.B. Foerster.

85/10 Ceník prací v lesích a ceník prodeje dříví (hroubí) k obchodní smlouvě č. SMI 1/94 platné od

  1. 2010.

85/11 Smlouvu o nájmu nebytových prostor objektu čp. 44 na Masarykově nám. v Přelouči a části

          pozemkové parcely č. 171 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a M. N.  bytem

          Staré Hradiště 125, Pardubice.

85/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt č. 2 v Palacké ul., čp. 923

          v Přelouči na dobu určitou od 1.3. 2010 do 30.6. 2010 za podmínky úhrady dlužných částek

          dle splátkového kalendáře takto:

          1 929,- Kč     uhradit do 31.3. 2010

          2 214,- Kč      uhradit do 30.4. 2010.

85/13 Dohodu o provedení I. fáze záchranného archeologického výzkumu na stavbě nové budovy

          Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02

          Pardubice za maximální náklady 192 000,- Kč vč. DPH.

85/14 Dohodu o skončení nájmu na nebytové prostory v budově čp. 44 na Masarykově nám.

          v Přelouči ke dni 15.3. 2010 s J.N. , Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

85/15 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí uzavře-

          né mezi SK Kuželky Přelouč a p. D. J., Pardubice – Studánka, Lidmily Malé

          823.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

85/16 S návrhem vydávání edice „Příroda Přeloučska“ za podmínky předložení způsobu financování.

85/17 S návrhem na vyhlášení památného stromu – topol černý  na p.p.č. 226/1 v k.ú. Klenovka u

          Březinského rybníka.

85/18 S bezúplatnou výpůjčkou prostor sportovní haly v rozsahu 2 hodin týdně (čt 8.00-10.00 hod.)

          zaměstnancům  Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, stanice Přelouč v rámci

          nácviku fyzické zdatnosti složek Integrovaného záchranného systému na dobu do 30.6. 2010.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

85/19 Na prodej budovy čp. 192 na pozemku st.p.č. 468 a pozemků st.p.č. 468 o výměře 376 m2, p.p.č.

          392/1 o výměře 3 294 m2 a st.p.č. 469 o výměře 173 m2 vše v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

          6 000 000,- Kč.

 

  1. VYHLAŠUJE :

 

85/20 Konkurz na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332.

 

  1. VYDÁVÁ :

 

85/21 Nařízení obce č. 1/2010, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní

          komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového  vozidla jen za sjednanou

          cenu.

85/22 Nařízení obce č. 2/2010 o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komu-

          nikací a průjezdních úseků silnic.

 

  1.    DOPORUČUJE :

 

85/23 Oddělení silničního hospodářství MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

          všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujícím ve volbách do Poslanecké sněmo-

          vny Parlamentu ČR konaných v květnu 2010 při konání veřejných předvolebních mítinků na

          veřejných prostranstvích města a místních částí.

 

 VIII.      POVĚŘUJE :

 

85/24 Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

          Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v květnu 2010.

 

  1.   UKLÁDÁ :

 

85/25 Veliteli Městské policie Přelouč zjistit podmínky založení sportovního klubu městské policie.

85/26 Tajemníkovi MěÚ předložit radě města v termínu do 31.3. 2010 přehled vykácených a nově

           vysazených stromů na území města Přelouče za rok 2008 a 2009 (mimo parku u Sokolovny a pod 

            Záložnou).

 

     X.                NESOUHLASÍ :

 

85/27 S návrhem na spolufinancování studia strážníků městské policie.

 

   XI.      ZAMÍTÁ :

 

85/28 Žádost p. F. L. bytem V ráji 130, Pardubice o umístění pouťových atrakcí na

          Masarykově náměstí v Přelouči.

 

  XII.       RUŠÍ :

 

85/29 Usnesení rady města č. 15/17 ze dne 2.6. 2003 „Přehled činností, jejichž prostřednictvím

          zřizovatel plní své úkoly vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem Přelouč“.

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                            ing. Ivan  M o r a v e c

                       starostka                                                                                      místostarosta


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: