Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 83. schůze rady města

konané dne 08.02.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________83. schůze rady města konané dne 8.2. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

83/  1 Kladné vyjádření p. O. M. k nabídce přidělení bytu o velikosti 3+kk v č.p. 1612 v ul.

           Ž. v Přelouči .

83/  2 Splnění úkolu rady města č. 48/58, 80/33 a 81/38.

83/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 25.1. 2010.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

83/  4 Smlouvu „O výkonu činnosti koordinátora BOZP“  dle předloženého návrhu se společností

          M. G., s.r.o., M. n. 17, 326 00 Plzeň, IČ 263 48 764, pro veřejnou

          zakázku „Výstavba nové budovy Městského úřadu Přelouč“ za částku 404.544,- Kč vč. DPH.

83/  5 Změnu jízdního řádu MHD Přelouč dle předloženého návrhu s účinností od 7.3. 2010.

83/  6 Změnu ceníku MHD Přelouč dle předloženého návrhu s účinností od 7.3. 2010.

83/  7 Výplatu odměn členům komisí rady za jejich práci v roce 2009 v této výši:

           1 500,- Kč/člen/rok komise přestupkové a SPOZ,

              800,- Kč/člen/rok komise školské a kulturní, sociálně zdravotní, bezpečnostní a dopravní,

                                           sportovní, pro rozvoj města a komise místní samosprávy Lhota –Škudly,

                                           Tupesy a Štěpánov.

83/  8 Smlouvu na poskytování hotových jídel včetně dietních pečovatelské službě uzavřenou mezi

          městem Přelouč a D. u f., L. 1060, Přelouč na tok 2010.

83/  9 Dodatek ke smlouvě o poskytování hotových jídel s V+M N. r. s.r.o. Přelouč,

          kterým se mění od 1.2. 2010 cena hotového jídla pro klienty pečovatelské služby.

83/10 Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč  Českému svazu chovatelů , základní organizaci Pře-

          louč na chovatelskou a výstavní činnost v roce 2010.

83/11 Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,  SDH Přelouč

           na činnost v roce 2010.

83/12 Přidělení bytu o vel. 3+kk v č.p. 1612 v ul. Ž. v Přelouči jako bytu služebního p. O.

          M. za nájemné 40,50- Kč/m2. Nájem tohoto bytu je vázán na výkon činnosti správce

          sportovní haly v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči pro pronajímatele město Přelouč a na

          existenci sjednaného pracovního poměru s městem Přelouč, a to pracovní smlouvou ze dne 22.6.

          2009.        

83/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003810/VB/4 na p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ D., a.s. Děčín zastoupená PEN – p.

          e., s.r.o. T. nad O.

83/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-2001097/VB/1 na p.p.č. 912/6, p.p.č. 912/1 a

           p.p.č. 912/5 v  k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ D., a.s. Děčín

           zastoupená PEN – p. e., s.r.o.  Týniště nad Orlicí.

83/15 Smlouvu o zpracování a administraci projektu „Realizace ulice Račanská v Přelouči“ uzavřenou

           mezi městem Přelouč a A-S., a.s. P..

83/16 Termíny konání schůzí rady města  dne 1.3., 15.3., 29.3., 12.4. a termíny konání zasedání

           zastupitelstva města dne 22.4. 2010.

83/17 Návrh programu XXII. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

 III.      SOUHLASÍ :

 

83/18 Po dokončení stavebních úprav s přidělením bytu o velikosti 4+1 ve S. ul. č.p. 1338

          v Přelouči manželům O. a A. E., bytem Za Fontánou 433, Přelouč na dobu  

          určitou 1 rok za podmínky  úhrady dlužného nájemného do 15.2. 2010.

83/19 S vybavením bytu správce sportovní haly Ž. č.p. 1612 v Přelouči vestavěným nábytkem

           na náklady města Přelouče a s promítnutím jeho pořizovací hodnoty do nájemného formou

           odpisů po dobu 20 let.

83/20 S vyřazením nepotřebného majetku města  a s jeho následnou likvidací –

          soubor předmětů pořízených jako kamerový systém, inv.č. MP 81, pořizovací hodnota

          1 233 284,- Kč, rok pořízení 1999.

 

 IV.     ROZHODUJE :

 

83/21 Nezvyšovat nájemné  v chráněných bytech v č.p. 1414 v ul. S. v Přelouči pro období

          od 1.7. 2010 do 30.6. 2011 o míru inflace za rok 2009.

83/22 Nezvyšovat nájemné v městských bytech v ul. J. D. v Přelouči pro období od 1.7. 2010

          do 30.6. 2011 o míru inflace za rok 2009.

 

    V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

83/23 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 912/2 a p.p.č. 912/6 v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního

          vedení ve prospěch společnosti T. O2 C. R., a.s. na dobu neurčitou za jedno-

          rázovou úhradu ve výši 480,- Kč plus DPH.

 

   VI.    UDĚLUJE :

 

83/24 V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 výjimku na pořádání veřejné hudební

           produkce  Sborem dobrovolných hasičů Lohenice v hostinci v Lohenicích dne 20.2. v době od  

           02.00 do 03.00 hod.

 

  VII.    DOPORUČUJE :

 

83/25 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2010.

83/26 Zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou studii přeložky silnice č. I/2 zpracovanou

          Univerzitou Pardubice.

83/27 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že severní varianta přeložky silnice č. I/2 je pro rozvoj

          města výhodnější a zařadí tuto trasu do územního plánu města jako změnu, v souladu s nutnými

          úkony dle stavebního zákona a dalších zákonů.

83/28 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že město Přelouč podá podnět ke změně územně pláno-

          vací dokumentace vyššího celku, Pardubického kraje.

83/29 Zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města ze dne 21.10. 2004, odst. V.

83/30 Zastupitelstvu města vydat změnu č. 2 územního plánu města Přelouče formou „Opatření

          obecné povahy číslo OOP 1/2010“ na základě ověření, že územní plán není v rozporu

          s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky

          dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

83/31 Zastupitelstvu města nepřijmout nabídku na odkoupení podílu 1/7 na pozemcích st.p.č. 45/5,

          st.p.č. 47/2, st.p.č. 48/2, p.p.č. 214/6 a p.p.č. 268/9 v k.ú. Škudly od společnosti Integral Vrcho-

          vina, IČ 60109050, a tím se město Přelouč vzdává předkupního práva.

83/32 Zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty p. O. Ú. pro zaplacení kupní ceny

          za koupi pozemků st.p.č. 135,  p.p.č. 16/40 a p.p.č. 16/50 v k.ú. Klenovka dle splátkového ka-

          lendáře, nejpozději do 31.7. 2012.

83/33 Zastupitelstvu města vzít na vědomí Výroční zprávu obvodního oddělení Policie ČR Přelouč o

          stavu bezpečnosti na teritoriu města za rok 2009.

83/34 Zastupitelstvu města schválit výplatu odměn členům výborů za jejich práci v roce 2009 ve výši

          800,- Kč/člen/rok.

83/35 Zastupitelstvu města uložit předsedům výborů finančního, kontrolního, majetkového a osadních

          výborů Lohenice, Klenovka a Mělice předat v termínu do 31.3. 2010 na MěÚ přehled o přiznané

          výši odměn jednotlivým členům s tím,  že výše odměny je zastupitelstvem stanovena jako

          průměrná a předseda výboru je oprávněn její výši určit s přihlédnutím k aktivitě každého člena

          výboru.

 

VIII.     PŘIPOJUJE SE :

 

83/36 K podpoře Kmetiněvské výzvy s cílem vyvolat hlubší a věcnou celospolečenskou diskuzi o

          věkové hranici u pachatelů obzvláště brutálních trestních činů.

 

   IX.     STANOVÍ :

 

83/37 Termín pro splnění úkolu rady města č. 56/33 (způsob využití prostor č.p. 25,26 a 27) do

           30.4. 2010.

 

    X.     UKLÁDÁ :

 

83/38 Předsedům komisí rady města předat  v termínu do 31.3. 2010 na MěÚ přehled o přiznané výši

          odměn jednotlivým členům s tím, že výše odměny na člena komise je radou města stanovena

          jako průměrná a předseda komise je oprávněn její výši určit s přihlédnutím k aktivitě každého

          člena komise.

83/39 Předsedům komisí místních samospráv Lhota – Škudly, Štěpánov a Tupesy a předsedům

          osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit v termínu do 15.3. 2010 zprávu o

          činnosti za rok 2009, která bude součástí Výroční zprávy o činnosti města,  jeho orgánů a

          zařízení  v roce 2009.

 

    XI.     ZAMÍTÁ :

 

83/40 Nabídku zařízení a služeb satelitního systému sledování, správy a zabezpečení vozového parku

          pro město Přelouč firmou ENTEF group s.r.o. Praha.

 

  XII.     RUŠÍ :

 

83/41 Usnesení rady města č. 75/34, 78/31 a 81/23.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                              místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi