Obsah

usnesení 80. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 11.01.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  80. schůze rady města konané dne 11.1. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

80/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          6.1. 2010.

80/  2 Zprávu o monitoringu svozu odpadu s ohledem na dodržování ustanovení o správném umístění

          kontejnerů včetně zabrzdění.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

80/  3 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2010.

80/  4 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2010.

80/  5 Pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč pí. K. Š.  

          Přelouč za roční nájemné 7 280,- Kč.

80/  6 Pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč p. J. K.

          Přelouč za roční nájemné 7 280,- Kč.

80/  7 Pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč p. L. K.

          Chrudim IV za roční nájemné 8 500,- Kč.

80/  8 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a K. Š.  

          Přelouč na pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč za účelem umístění pevného  

          prodejního stánku.

80/  9 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a J.K.

          Přelouč na pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč za účelem umístění pevného

          prodejního stánku.

80/10 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a L. K.

          Chrudim IV na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění

          pevného prodejního stánku.

80/11 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi

          městem Přelouč a RE-SIG a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům

          p.p.č. 192 a p.p.č.  226/1 v k.ú. Klenovka.

80/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002642/VB/4 Lhota

           pod Přeloučí – přípojka nn – Kubačák uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

          na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku č. 502/5 (PK) v k.ú. Lhota pod

          Přeloučí.

80/13 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi

          městem Přelouč a BECO Link, spol. s r.o.  na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k

          pozemkům č. 749/3, p.p.č. 1817/9, p.p.č. 1817/6 a p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

80/14 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene uzavřenou  mezi

          městem Přelouč a obcí Janovice na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku č.   

          293/1 (PK) v k.ú. Škudly.

80/15 Prodloužení tříměsíční lhůty pro zaplacení kupní ceny za koupi bytu č. 1457/1 v domě č.p.

          1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči pí. A. H.  do 31.12. 2010.

80/16 Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni.

80/17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o zajišťování strážní služby na provádění objektu kasárna a park

          techniky uzavřené mezi městem Přelouč a Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovická 104/158,

          Olomouc na dobu určitou do 31.12. 2010.

80/18 Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi městem Přelouč a

          SOP,a.s.

 

80/19 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 5 000,- Kč pro Auto-Moto veteráni, o.s. Přelouč na

          pořádání 3. ročníku Rallye Železné hory  v roce 2010.

80/20 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 10 000,- Kč Klubu Radost – Světlo pro děti o.s.,

          J. H. na úhradu pronájmu za klubovnu.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

80/21 S požadavkem příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče nakoupit  motorové 

          nářadí pro údržbu veřejné zeleně v hodnotě cca 60 000,- Kč.

 

   IV.     ROZHODUJE :

 

80/22 O vyřazení žádostí o pronájem městského bytu žadatelů dle předloženého seznamu, kteří

           v souvislosti s obsazováním městského bytu na základě písemné výzvy nevyzvedli  bytový

           dotazník, popřípadě tento po vyzvednutí neodevzdali, nebo kteří změnili uvedené bydliště.

 

    V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

80/23 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku č. 303/1 (PK), p.p.č.

          35/2, p.p.č. 35/4 a p.p.č. 35/1 v k.ú. Škudly spočívající v právu zřízení, provozování , údržby

          a oprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na

          dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 473,-Kč plus DPH.

80/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 541/9 a p.p.č. 605/27 v

           k.ú. Přelouč spočívající v právu zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně

           jejího příslušenství  ve prospěch  VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu

           ve výši  50,- Kč/bm včetně DPH.

80/25 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 916/97, p.p.č. 917/1, p.p.č.

          1817/7 a p.p.č. 1820/3 v k.ú. Přelouč spočívající v právu zřízení a provozování stavby plynáren-

          ského  zařízení včetně jejího příslušenství ve prospěch VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za

          jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm včetně DPH.

80/26 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 912/6, p.p.č. 912/5 a p.p.č.

           912/1 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn

          ve prospěch ČEZ Distribuce,a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

          plus DPH.

80/27 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč spočí-

           vající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ

           Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

80/28 Na pronájem nebytových prostor celku nebo jednotlivých částí restaurace Záložna v č.p. 44,

          Masarykovo nám. v Přelouči.

 

   VI.     UDĚLUJE :

 

80/29 V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 výjimku na pořádání veřejné hudební

           produkce  Sborem dobrovolných hasičů Mělice dne 16.1. 2010 v době od 00.00 do 03.00 hod.

                     

  VII.     NESOUHLASÍ :

 

80/30 Se žádostí J. N. Kutná Hora  o sjednání dohody k 31.1. 2010         

          z nebytových prostor v č.p. 44, Masarykovo nám. v Přelouči restaurace Záložna.

 

 

 

 

 

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

80/31 Tajemníkovi MěÚ jednat s nájemcem restaurace Záložna o posouzení objektivity finančních

           výdajů na zhodnocení užívaných nebytových prostor v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.

80/32 Veliteli městské policie zvýšit frekvenci kontrol městských hřbitovů i mimo návštěvní dobu.

80/33 Tajemníkovi MěÚ zabezpečit doplnění studie severní varianty obchvatu Univerzitou Pardubice

           v termínu do 15.1. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: