Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 2. schůze rady města

konané dne 06.12. 2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

2. schůze rady města konané dne 6. 12. 2010


Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

2/  1 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o finanční náročnosti  kamerového systému pro novou

        budovu městského úřadu.

2/  2 Materiál vypracovaný k prodeji bývalého krytu CO ve Smetanově ul. č.p. 1009 v Přelouči

        společenství vlastníků bytů v domě.

2/  3 Informaci o situaci s prodejem městských lesů.

2/  4 S výstrahou přehled subjektů s uzavřenou smlouvou o pronájmu místa k umístění reklamy na

        sloupech veřejného osvětlení v Přelouči.

2/  5 Informaci o výnosech z reklamních zařízení umístěných na sloupech veřejného osvětlení

        v Přelouči.

2/  6 Materiál vypracovaný k navržené výměně pozemků mezi městem Přelouč a p. Tomášem

        Novákem, Raabova 698, Pardubice.

2/  7 Požadavek ing. arch. Košaře na určení charakteru uměleckého díla umístěného v atriu nové

        budovy městského úřadu.

2/  8 Zprávu o financování XVI. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing 2010.

2/  9 Sdělení p. Oldřicha Bujnocha, hotel Bujnoch, o ukončení činnosti Infocentra k 31.12. 2010.

 

 1. KONSTATUJE :

 

2/10 Že za stávajících podmínek poskytovaných dotací není město Přelouč ochotno participovat na

        zajištění bydlení azylantů.

 

 1. SCHVALUJE :

 

2/11 Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce mezi městem Přelouč  a příspěvkovou organizací Technické

        služby města Přelouče.

2/12 Změnu č. 5 přílohy smlouvy o výpůjčce  mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizací 

        Kulturní služby města Přelouče.

2/13 Smlouvu o poskytování pečovatelské služby v obci Semín s účinností od 7. 12. 2010.

2/14 Pravidla pro zřizování a činnost komisí místních samospráv v příslušných částech města.

2/15 Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních

        samospráv.

2/16 Odměny členům komisí za jejich práci v roce 2010 dle předloženého návrhu.

2/17 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2255/3 a 2255/9 v k.ú. Přelouč

        uzavřenou mezi městem Přelouč a P.V., MUDr. Ducháčkové 158, 530 03 Pardubice.

2/18 Částku 7 703,- Kč připadající na jednoho žáka ve školním roce 2010/2011 na úhradu

        neinvestičních výdajů přeloučských základních škol.

2/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2010 uzavřené mezi městem Přelouč a NOVOSTAV s.r.o.,

        Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové na realizaci stavby „ulice Račanská v Přelouči“, kterým se

       mění smluvní cena z částky 5 398 468,00 Kč na 5 731 920,00 Kč.

2/20 Prodloužení nájemní smlouvy pí. K. S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou č.p. 433

        v Přelouči na dobu určitou od 1.1. 2011 do 31.12. 2011.

2/21 Návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2/22 Termíny konání schůzí rady města dne 27.12. 2010, 10.1., 31.1. a 14.2. 2011 a termín konání 

        zasedání zastupitelstva města 20.1. a 24.2. 2011.

 

 

 1. SOUHLASÍ :

 

2/23 S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul. v Přelouči s p. P.

        Ď.na dobu určitou do 28. 2. 2011.

2/24 S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 923 v Palackého ul. v Přelouči s p. P.

        S.na dobu určitou do 28. 2. 2011.

 

 1. ZŘIZUJE :

 

2/25 Komisi místní samosprávy Lhota – Škudly, která bude mít 5 členů.

2/26 Komisi místní samosprávy Tupesy, která bude mít 5 členů.

2/27 Komisi místní samosprávy Štěpánov, která bude mít 5 členů.

 

 1. VYHLAŠUJE :

 

2/28 Termín konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů v místních částech města

        na pátek 11. 2. 2011.

 

 1. JMENUJE :

 

2/29 Mgr. Lenku Podlasovou členkou školské a kulturní komise.

2/30 Tomáše Černého a Romana Štefanského členy sportovní komise.

 

 1. DOPLŃUJE :

 

2/31 Znění usnesení rady ze dne 22.11., v bodě 1/30 o úplné znění názvu komise „komise pro

       otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

2/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření V rozpočtu města pro rok 2010.

2/33 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č.

        8/2010 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích 

        přístrojů  povoleno.

2/34 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 

        9/2010 o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

        využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2/35 Zastupitelstvu města Přelouče delegovat na jednání valných hromad tyto zástupce města:

        Bc. Irenu Burešovou jako zástupce města na jednání valných hromad společnosti Vodovody

                                        a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubická plavební a.s. a  Hydrolabe s.r.o.,

        ing. Ivana Moravce jako zástupce na jednání valných hromad společnosti Přístav Pardubice, a.s.

                                        a ČSAD BUS Chrudim a Honebních společenstev Přelouč, Řečany  nad

                                            Labem, Jankovice, Semín, Valy, Lipoltice, Živanice a Honebního  

        společenstva Choltice – Veselí – Jedousov,

        Ing. Milana Koženého jako zástupce města na jednání valné hromady Honebního společenstva

                                            Břehy – Lohenice.

2/36 Zastupitelstvu města Přelouče schválit výplatu odměn členům výborů zastupitelstva za jejich

        práci v roce 2010 dle předloženého návrhu.

2/37 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů

        v příslušných částech města.

2/38 Zastupitelstvu města Přelouče zřídit Osadní výbor Lohenice, který bude mít 7 členů.

2/39 Zastupitelstvu města Přelouče zřídit Osadní výbor Klenovka, který bude mít 7 členů.

2/40 Zastupitelstvu města Přelouče zřídit Osadní výbor Mělice, který bude mít 7 členů.

2/41 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními

        prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

2/42 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místní

        samosprávy.

2/43 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města pro rok 2011

        částku ve výši 550 000,- Kč na pořízení kamerového systému v nové budově městského úřadu a

        jeho integraci se stávajícím městským kamerovým systémem.

2/44 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XVII. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze 

        dne 2.6. 2009, odst. V, bod 3).

2/45 Zastupitelstvu města Přelouče ze dne 17.9. 2009, odst. VI, bod 7).

2/46 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemků s lesními porosty

        specifikovaných ve znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 323-35-09 a znaleckém posudku

        vedeném pod ev.č.  324-36-09 zpracovaných společností  Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

         obálkovou metodou za cenu minimálně 15 780 160,- Kč.

2/47 Zastupitelstvu města Přelouče schválit znění vyhlášeného záměru na prodej pozemků s lesními

        porosty. 

2/48 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtového opatření  I rozpočtu města na rok 2011

        částku ve výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti Přelouč na opravu fasády kostela Sv.

        Jakuba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan M o r a v e c

                         starostka                                                                                   místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi