Obsah

usnesení 105. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 08.11.2010

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________     _____105. schůze rady města konané dne 8.11. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

105/  1 Zprávu o zjištěních z vykonaného interního auditu a veřejnosprávní kontroly příspěvkových

            organizací za rok 2009.

105/  2 Předání Osvědčení  o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Přelouče pí. MUDr.

            Lence Roušarové dne 8. 11. 2010.

105/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota –Škudly ze dne 4.11. 2010.

105/  4 Splnění úkolu rady města č. 99/39, 101/26 a 102/29.

105/  5 Rezignaci na mandát členky zastupitelstva města pí. Doc. Ing. Jolany Volejníkové Ph.D. ke

            dni 25.10. 2010.

 

 1. OSVĚDČUJE :

 

105/  6 Nastoupení MUDr. Lenky Roušarové do funkce členky Zastupitelstva města Přelouče dnem

            26.10. 2010.

 

 1. SCHVALUJE :

 

105/  7 Jízdní řád MHD města Přelouče dle předloženého návrhu s účinností od 12. 12. 2010.

105/  8 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období

            2010 – 2011.

105/  9 Smlouvu o dílo č. 16/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Luďkem Rulíkem, IČ

            64221245 na výstavbu plochy ze zatravňovacích tvárnic v ul. Veverkova v Přelouči.

105/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi městem Přelouč a pí. Janou Waberovou, IČ

            68232063.

105/11 Smlouvu o provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací města uzavřenou mezi

            městem Přelouč a AUDIT OBCE s.r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram.

105/12 Smlouvu o provedení interního auditu uzavřenou mezi městem Přelouč a ing. Miroslavem

            Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf.

105/13 Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření města Přelouče uzavřenou mezi městem

            Přelouč a AUDIT OBCE, s.r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram.

105/14 Odměny vedoucím příspěvkových organizací města Přelouče dle předloženého návrhu.

105/15 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

105/16 S vyřazením majetku z evidence a jeho likvidací v celkové pořizovací ceně ve výši 

            1 031 011,40 Kč dle předloženého seznamu.

 

 1. JMENUJE  :

 

105/17 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města k 31.12. 2010

            ve složení : předseda: ing. Ivan Moravec, členové: ing. Zdeňka Volfová, ing. Ivana

            Lejhancová.

 

 

 

 

 1. VYDÁVÁ :

 

105/18 Nařízení města Přelouče č. 7/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve

            schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

105/19 Zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků p.p.č. 541/16 o výměře 410 m2, p.p.č. 541/17

            o výměře 410 m2, p.p.č. 541/18 o výměře 304 m2, p.p.č. 541/19 o výměře 311 m2, p.p.č. 541/20

            o výměře 731 m2, p.p.č. 541/21 o výměře 757 m2, p.p.č. 541/22 o výměře 788 m2, p.p.č. 541/26

            o výměře 527 m2, p.p.č. 541/27 o výměře 526 m2, p.p.č. 541/28 o výměře 590 m2, p.p.č. 541/29

            o výměře 428 m2, p.p.č. 541/30 o výměře 421 m2, p.p.č. 541/31 o výměře 727 m2, p.p.č. 541/32

            o výměře 804 m2, p.p.č. 541/33 o výměře 772 m2, p.p.č. 541/34 o výměře 582 m2, p.p.č. 541/35

            o výměře 527 m2, p.p.č. 541/36 o výměře 572 m2, p.p.č. 541/37 o výměře 491 m2, p.p.č. 541/38

            o výměře 491 m2, p.p.č. 541/39 o výměře 614 m2, p.p.č. 541/40 o výměře 608 m2, p.p.č. 541/41

            o výměře 784 m2, p.p.č. 541/42 o výměře 898 m2, p.p.č. 541/43 o výměře 859 m2, p.p.č. 541/44

            o výměře 505 m2, p.p.č. 541/45 o výměře 527 m2, p.p.č. 541/46 o výměře 572 m2, p.p.č. 541/47

            o výměře 491 m2, p.p.č. 541/48 o výměře 491 m2, p.p.č. 541/49 o výměře 557 m2, p.p.č. 541/50

            o výměře 579 m2, p.p.č. 541/53 o výměře 617 m2, p.p.č. 541/54 o výměře 641 m2, p.p.č. 541/55

            o výměře 663 m2, p.p.č. 541/56 o výměře 685 m2, p.p.č. 541/57 o výměře 673 m2, p.p.č. 541/58

            o výměře 820 m2, p.p.č. 541/59 o výměře 930 m2, vše v k.ú. Přelouč společnosti Volaris, s.r.o.,

            Palackého třída 314, Chrudim, IČ 27512827 v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě

            za cenu 300,-Kč/m2, t.j.  za celkovou cenu 7 104 900,-Kč.

105/20 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 3/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a

             společností Volaris, s.r.o. , Palackého třída 314, Chrudim, IČ 27512827 na prodej pozemků

             v k.ú. Přelouč.

 

 1. ZŘIZUJE :

 

105/21 V Základní škole praktická Přelouč další obor vzdělávání – Základní škola speciální – kód

             79-01-B/01 dle § 179, odst. 4, písm. d)  zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) s platností od

 1. 2011.

 

 1. STANOVÍ :

 

105/22 Cenu stolního kalendáře města Přelouče na rok 2011 na 70,- Kč/ks, pro zprostředkovatele

            prodeje na 60,- Kč/ks vč. DPH.

105/23 Cenu nástěnného kalendáře města Přelouče na rok 2011 na 110,-Kč/ks, pro zprostředkovatele

            prodeje na 100,- Kč/ks vč. DPH.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

105/24 Tajemníkovi MěÚ svolat společné jednání dotčených orgánů k problematice prosazování

             přeložky silnice I/2 (severní obchvat města) v termínu do 15. 12. 2010.

 

 1. RUŠÍ :

 

105/25 Usnesení rady města č. 102/15 ze dne 20.9. 2010 (souhlas s rozšířením nabídky vzdělávání

            Základní školy praktické Přelouč).

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

105/26 Žádost pí. J. P. o vyhrazení parkovacího místa v ul. Hradecké v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč