Obsah

usnesení 104. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 25.10.2010

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________104. schůze rady města konané dne 25.10. 2010___________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE  NA VĚDOMÍ :

 

104/  1 Finanční rozbor týkající se veřejného přírodního koupaliště Lohenice – Mělice za rok 2010.

104/  2 Zpracovaný návrh na úpravu jízdního řádu MHD Přelouč.

104/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8.10. 2010.

104/  4 Dopis E. Č. ze dne 13.10. 2010.

104/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14.10. 2010.

 

  1. SCHVALUJE :

 

104/  6 Rozšíření parkovací zóny v ul. Tůmy Přeloučského pro obyvatele a vlastníky nemovitostí

            v bytových domech č.p. 132, 134 a 135 v Přelouči.

104/  7 Smlouvu o dílo č. 15/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Luďkem Rulíkem, IČ

             64221245 na opravu plotu v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči.

104/  8 Smlouvu o správcovství a údržbě podchodu pro pěší uzavřenou mezi městem Přelouč a

            Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

104/  9 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 8/2003/VPS uzavřené mezi statutárním městem

            Pardubice a městem Přelouč, ve znění jejího dodatku č. 1, o výkonu přenesené působnosti, dle

            kterého bude Magistrát města Pardubic namísto MěÚ Přelouč vykonávat přenesenou působnost

            na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města Přelouče do 31.12. 2012.

104/10 Znění vyhlášeného záměru na prodej pozemků v k.ú. Přelouč firmě Volaris s.r.o. dle

             předloženého návrhu.

104/11 Smlouvu o poskytování služby č. 05319 uzavřenou mezi městem Přelouč a BYTTHERM  spol.

            s r.o. , Jičínská 91, Trutnov 541 01 na provádění odečtů, rozúčtování nákladů na vytápění dle

            odečtů  indikátorů topných nákladů, teplou a studenou vodou dle vodoměrů.

104/12 Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

104/13 S umístěním reklamního zařízení na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města

            Přelouče pro společnost Volaris (pozemek p.č. 541/9) a K2 Invest (pozemek p.č. 917/1) – oba

            v k.ú. Přelouč za účelem reklamy bytové výstavby v Přelouči.

104/14 S použitím znaku města Přelouče ve Velké turistické encyklopedii Pardubického kraje.

104/15 S vedením spoje č. 13 linky č. 620110 na zastávku Přelouč, Masarykovo nám. za předpokladu,

            že spoj nebude odstaven na Masarykově nám. a bude ukončen v zastávce Přelouč, autobusové

            nádraží.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

104/16 Na prodej pozemků v k.ú. Přelouč za cenu 300,-Kč/m2 společnosti Volaris s.r.o. dle

            předloženého seznamu.

 

 

  1. PRODLUŽUJE :

 

104/17 Termín splnění úkolu rady města č. 102/29 do 8.11. 2010.

 

 

  1. NEPŘIJÍMÁ :

 

104/18 Nabídku ZUŠ na bezplatný převod hudebního nástroje Tenor 1252 získaný darovací smlouvou

            od zřizovatele v pořizovací ceně 30 000,- Kč a souhlasí s vyřazením tohoto majetku

            z evidence.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

104/19 Žádost Linky bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8 o finanční příspěvek na provoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                                  místostarosta

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč