Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 102. schůze rady města

konané dne 20.09.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________102. schůze rady města konané dne 20.9. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

102/  1 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 8.9. 2010.

102/  2 Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a

            evropských fondů k návrhu změny přeložky silnice I/2 v Přelouči.

102/  3 Dopis manželů J. a O. M. bytem Přelouč o zachování

            zeleného pásu kolem jejich domu.

 

 1. SCHVALUJE :

 

102/  4 Smlouvu o dílo na „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“  uzavřenou

            mezi městem Přelouč a CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany.

102/  5 Dodatek č. 2 uzavřené smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha

            8, IČ 00014915 na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč,

            ČSA“,  který navyšuje sjednanou cenu prací o 470 978,-Kč včetně DPH na částku 83 507 935,-

            Kč vč. DPH a prodlužuje termín dokončení stavby z 31.10. 2011 do 12.01. 2012.

102/  6 Přijetí daru ve formě pronájmu automobilu Nissan včetně pohonných hmot v celkové hodnotě

            12 994,- Kč pro  Dům dětí a mládeže Přelouč od firmy  ELMET, spol. s r.o.

102/  7 Smlouvu o výkonu autorského dozoru na projekt „Zateplení objektu Mateřské školy Kladenská 

            1332, Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická

            1243,  530 03 Pardubice.

102/  8 Smlouvu o dílo č. T20100917A na „přípravné, dokončovací práce a zateplení stropní

            konstrukce ZŠ Masarykovo nám. 45, Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a IZOTRADE

            s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6.

102/  9 Uzavřenou dohodu o splátkách ze dne 14.9. 2010 na splácení dluhu ve výši 26 434,- Kč

            s manželi A.a O. E., trvale bytem Přelouč v 18ti 

            měsíčních splátkách počínaje měsícem září 2010 splatných následovně:

 • 1.-17. splátka ve výši 1.500,- Kč každý měsíc nejdéle do posledního dne příslušného

                   kalendářního měsíce,

 • 18. splátka ve výši 934,- Kč nejdéle do 15. 2. 2012.

102/10 Finanční příspěvek z kulturního fondu :

 • 7 000,-Kč Klubu maminek a dětí Sluníčko na pořádání akcí
 • 5 000,-Kč Mgr. Baborákové na zájezd s dětmi do Rudolfina na koncert
 • 4 000,-Kč pí. Danihelkové na  pořádání výstavy v městské knihovně.

102/11 Návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 30.9. 2010.

102/12 Termíny konání schůzí rady města na 11.10., 25.10. a 8.11. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SOUHLASÍ :

 

102/13S tím, aby dle § 711 odst. 2 písm. b ) občanského zákoníku byla dána výpověď s tříměsíční 

            výpovědní lhůtou nájemcům, manželům Arnoštovi nar. 22.9. 1968 a Ol´ze nar. 26.11. 1975

            Ertelovým, z nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 1338 ve Sportovní ul. v Přelouči, a to z důvodu

            nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající

            trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním

            bytu. Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího

            po měsíci,  v němž bude výpověď nájemci doručena a skončí posledním dnem třetího

            kalendářního měsíce. V písemném vyhotovení výpovědi budou nájemci poučeni  dle ust. § 711

            odst. 3 Občanského zákoníku.  Ve smyslu § 712 odst. 5 občanského zákoníku jim bude

            oznámeno,  že město Přelouč má pro jmenované zajištěno přístřeší.

102/14 Se snížením kapacity Základní školy praktické Přelouč ze 75 na 61 žáků s platností od 1.1.

            2011.

102/15 S rozšířením nabídky vzdělávání Základní školy praktické Přelouč o další obor – Základní

            škola speciální – kód 79-01-B/01 – s platností od 1.1. 2011.

 

 1. ROZHODUJE :

 

102/16 O podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené se Stavebním podnikem Přelouč, s.r.o. na

             pronájem prostor pro skladování muzejního depozitáře ke dni 30.9. 2010.

102/17 O přestěhování muzejního depozitáře z prostor Stavebního podniku Přelouč, s.r.o. do volných

             prostor přeloučské Sokolovny v termínu do 31.12. 2010.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

102/18 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2255/3 v k.ú. Přelouč

            spočívající v právu zřídit reklamní pilon ve prospěch pozemku p.p.č. 322/33 v k. ú. Přelouč na

            dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

102/19 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2010.

102/20 Zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

102/21 Zastupitelstvu města vzít na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků při projednávání

            zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč - Lipiny.

102/22 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, odst. IV

            ze dne 23.6. 2010, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemků v k.ú. Škudly.

102/23 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 6/2010 o

            místních poplatcích.

102/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej bytu č.  136/2 v č.p.  136 v ul. Tůmy

             Přeloučského v Přelouči za cenu dle znaleckého posudku.

102/25 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ  prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

             všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujících ve volbách do Senátu Parlamentu

             ČR a v komunálních volbách v Přelouči.

102/26 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

            pí.Mgr. Miluši Horské na akci „Pohádkové odpoledne“ pořádané dne 23.9. 2010 od 15.00 do

            17.30 hodin v Přelouči.

 

 1. POVĚŘUJE :

 

102/27 P. Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

            Senátu Parlamentu ČR a komunálních voleb konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

 

 

 1. KRITICKY HODNOTÍ :

 

102/28 Činnost oddělení územního plánování MěÚ Přelouč při plnění usnesení XXIV. zasedání

            Zastupitelstva města Přelouče ze dne 23.6. 2010, odst. III, bod 1) a 2).

 

 1. UKLÁDÁ :

 

102/29 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady dne 25.10. 2010 materiál o konkrétním postupu

             při prosazování přeložky silnice č. I/2 ve smyslu vyjádření KrÚ Pardubického kraje ze dne

             7.9. 2010 .

102/30 Tajemníkovi MěÚ zajistit ihned instalaci plakátovací plochy na pozemku města „travnaté

             ploše“ na Pernštýnském náměstí.

102/31 Řediteli Technických služeb  města Přelouče instalovat v termínu do 30.9. 2010 na pozemek

            města „travnaté ploše“  na Pernštýnském náměstí ozdobné květináče se zelení.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

102/32 Návrh Stavebního podniku Přelouč, s.r.o. na zvýšení nájemného od 1.10. 2010 za prostory pro

            skladování muzejního depozitáře.

 

 1. RUŠÍ :

 

102/33 Usnesení rady města č. 99/15 ze dne 26.7. 2010 o uzavření dohody o splátkách s p. Michalem

            Demeterem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                 ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                         místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi