Obsah

usnesení 102. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 20.09.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________102. schůze rady města konané dne 20.9. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

102/  1 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 8.9. 2010.

102/  2 Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a

            evropských fondů k návrhu změny přeložky silnice I/2 v Přelouči.

102/  3 Dopis manželů J. a O. M. bytem Přelouč o zachování

            zeleného pásu kolem jejich domu.

 

 1. SCHVALUJE :

 

102/  4 Smlouvu o dílo na „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“  uzavřenou

            mezi městem Přelouč a CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany.

102/  5 Dodatek č. 2 uzavřené smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha

            8, IČ 00014915 na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč,

            ČSA“,  který navyšuje sjednanou cenu prací o 470 978,-Kč včetně DPH na částku 83 507 935,-

            Kč vč. DPH a prodlužuje termín dokončení stavby z 31.10. 2011 do 12.01. 2012.

102/  6 Přijetí daru ve formě pronájmu automobilu Nissan včetně pohonných hmot v celkové hodnotě

            12 994,- Kč pro  Dům dětí a mládeže Přelouč od firmy  ELMET, spol. s r.o.

102/  7 Smlouvu o výkonu autorského dozoru na projekt „Zateplení objektu Mateřské školy Kladenská 

            1332, Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická

            1243,  530 03 Pardubice.

102/  8 Smlouvu o dílo č. T20100917A na „přípravné, dokončovací práce a zateplení stropní

            konstrukce ZŠ Masarykovo nám. 45, Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a IZOTRADE

            s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6.

102/  9 Uzavřenou dohodu o splátkách ze dne 14.9. 2010 na splácení dluhu ve výši 26 434,- Kč

            s manželi A.a O. E., trvale bytem Přelouč v 18ti 

            měsíčních splátkách počínaje měsícem září 2010 splatných následovně:

 • 1.-17. splátka ve výši 1.500,- Kč každý měsíc nejdéle do posledního dne příslušného

                   kalendářního měsíce,

 • 18. splátka ve výši 934,- Kč nejdéle do 15. 2. 2012.

102/10 Finanční příspěvek z kulturního fondu :

 • 7 000,-Kč Klubu maminek a dětí Sluníčko na pořádání akcí
 • 5 000,-Kč Mgr. Baborákové na zájezd s dětmi do Rudolfina na koncert
 • 4 000,-Kč pí. Danihelkové na  pořádání výstavy v městské knihovně.

102/11 Návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 30.9. 2010.

102/12 Termíny konání schůzí rady města na 11.10., 25.10. a 8.11. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SOUHLASÍ :

 

102/13S tím, aby dle § 711 odst. 2 písm. b ) občanského zákoníku byla dána výpověď s tříměsíční 

            výpovědní lhůtou nájemcům, manželům Arnoštovi nar. 22.9. 1968 a Ol´ze nar. 26.11. 1975

            Ertelovým, z nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 1338 ve Sportovní ul. v Přelouči, a to z důvodu

            nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající

            trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním

            bytu. Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího

            po měsíci,  v němž bude výpověď nájemci doručena a skončí posledním dnem třetího

            kalendářního měsíce. V písemném vyhotovení výpovědi budou nájemci poučeni  dle ust. § 711

            odst. 3 Občanského zákoníku.  Ve smyslu § 712 odst. 5 občanského zákoníku jim bude

            oznámeno,  že město Přelouč má pro jmenované zajištěno přístřeší.

102/14 Se snížením kapacity Základní školy praktické Přelouč ze 75 na 61 žáků s platností od 1.1.

            2011.

102/15 S rozšířením nabídky vzdělávání Základní školy praktické Přelouč o další obor – Základní

            škola speciální – kód 79-01-B/01 – s platností od 1.1. 2011.

 

 1. ROZHODUJE :

 

102/16 O podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené se Stavebním podnikem Přelouč, s.r.o. na

             pronájem prostor pro skladování muzejního depozitáře ke dni 30.9. 2010.

102/17 O přestěhování muzejního depozitáře z prostor Stavebního podniku Přelouč, s.r.o. do volných

             prostor přeloučské Sokolovny v termínu do 31.12. 2010.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

102/18 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2255/3 v k.ú. Přelouč

            spočívající v právu zřídit reklamní pilon ve prospěch pozemku p.p.č. 322/33 v k. ú. Přelouč na

            dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

102/19 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2010.

102/20 Zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

102/21 Zastupitelstvu města vzít na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků při projednávání

            zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč - Lipiny.

102/22 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, odst. IV

            ze dne 23.6. 2010, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemků v k.ú. Škudly.

102/23 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 6/2010 o

            místních poplatcích.

102/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej bytu č.  136/2 v č.p.  136 v ul. Tůmy

             Přeloučského v Přelouči za cenu dle znaleckého posudku.

102/25 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ  prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

             všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujících ve volbách do Senátu Parlamentu

             ČR a v komunálních volbách v Přelouči.

102/26 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

            pí.Mgr. Miluši Horské na akci „Pohádkové odpoledne“ pořádané dne 23.9. 2010 od 15.00 do

            17.30 hodin v Přelouči.

 

 1. POVĚŘUJE :

 

102/27 P. Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

            Senátu Parlamentu ČR a komunálních voleb konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

 

 

 1. KRITICKY HODNOTÍ :

 

102/28 Činnost oddělení územního plánování MěÚ Přelouč při plnění usnesení XXIV. zasedání

            Zastupitelstva města Přelouče ze dne 23.6. 2010, odst. III, bod 1) a 2).

 

 1. UKLÁDÁ :

 

102/29 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady dne 25.10. 2010 materiál o konkrétním postupu

             při prosazování přeložky silnice č. I/2 ve smyslu vyjádření KrÚ Pardubického kraje ze dne

             7.9. 2010 .

102/30 Tajemníkovi MěÚ zajistit ihned instalaci plakátovací plochy na pozemku města „travnaté

             ploše“ na Pernštýnském náměstí.

102/31 Řediteli Technických služeb  města Přelouče instalovat v termínu do 30.9. 2010 na pozemek

            města „travnaté ploše“  na Pernštýnském náměstí ozdobné květináče se zelení.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

102/32 Návrh Stavebního podniku Přelouč, s.r.o. na zvýšení nájemného od 1.10. 2010 za prostory pro

            skladování muzejního depozitáře.

 

 1. RUŠÍ :

 

102/33 Usnesení rady města č. 99/15 ze dne 26.7. 2010 o uzavření dohody o splátkách s p. Michalem

            Demeterem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                 ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                         místostarosta


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: