Obsah

usnesení 101. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 06.09.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________101. schůze rady města konané dne 6.9. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1.   BERE NA VĚDOMÍ :

 

101/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 24.8. 2010.

101/  2 Zápis z 2. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

            úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

101/  3 Žádost HC Jestřábi Přelouč o zvýšení kontrol Městské policie Přelouč v prostoru

            hokejbalového hřiště a o vybudování oplocení.

101/  4 Žádost pí. V. R., bytem Š. o přidělení bytu.

 

   II.       SCHVALUJE :

 

101/  5 Uzavřenou dohodu o splátkách ze dne 23.8. 2010 na splácení dluhu ve výši 15 263,-Kč a

            2 477,-Kč s p. P. S., trvale bytem  Přelouč ve čtyřech měsíčních

            splátkách splatných takto:

 1. splátka ve výši 4 000,- Kč nejdéle do 31.8. 2010,
 2. splátka ve výši 5 632,- Kč nejdéle do 30.9. 2010,
 3. splátka ve výši 5 631,- Kč nejdéle do 31.10. 2010,
 4. splátka ve výši 2 477,- Kč nejdéle do 10.11. 2010.

101/  6 Změnu osobního příplatku řediteli Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 dle předloženého

            návrhu.

101/  7 Dohodu o skončení nájmu prodejního místa č. 2 u písníků Lohenice –Mělice uzavřenou mezi

            městem Přelouč a pí. I. R.

101/  8 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

            k pozemku p.p.č. 1938 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

101/  9 Smlouvu o zřízení věcných břemen k pozemkům p.p.č. 749/3, p.p.č. 917/1, p.p.č. 1817/6 a

            p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech Republic,

            a.s.

101/10 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Lohenice – 9 RD, veřejné osvětlení“ uzavřenou mezi městem

            Přelouč a ERMO, s.r.o., Na Střezině 694, 500 03 Hradec Králové.

101/11 Dohodu o ukončení smlouvy o umístění věci – 2 ks nápojových automatů ve sportovní hale a

            1 ks automatu na autobusovém nádraží -  z důvodu nerentability, uzavřenou mezi městem

            Přelouč a Delikomat, s.r.o.,  Modřice.

101/12 Smlouvu o dílo č. 2/2010 s ing. arch.  Milanem Košařem, ArchiKo, Husova 1848, 530 03

            Pardubice, IČ 70165807 na výkon autorského dozoru architekta při akci „Výstavba nové

            budovy Městského úřadu Přelouč – změna 2008“.

101/13 Navýšení mzdového limitu  (účet 521) na rok 2010 z 215 000,- Kč na 275 000,-Kč  pro Dům

            dětí a mládeže Přelouč.

101/14 Přijetí daru v podobě finančního příspěvku od firem IGNITECH Přelouč ve výši 1 000,- Kč,

            AL-ART Chvaletice ve výši 1 000,- Kč a MYDAT Přelouč ve výši 5 000,- Kč a věcných darů

            od Krtkův ráj Přelouč v hodnotě 700,- Kč a Z. Švec v hodnotě 550,- Kč pro Dům dětí a

            mládeže.

 

 

 

 

 

 

 

101/15 Zřízení pracovního místa na zkrácený úvazek pro funkci koordinátora výchovných aktivit

            s platností od 1.10. 2010 na dobu určitou 1 rok. Podmínkou pro zřízení místa je poskytnutí

            příspěvku od úřadu práce v plné výši na vytvoření tohoto pracovního místa a skutečnost, že

            koordinátor si bude sám zajišťovat prostory, kde bude tuto činnost vykonávat, např. prostory

            příspěvkových organizací apod.

101/16 Smlouvu o nájmu nebytových prostor (učebny)  uzavřenou mezi Základní uměleckou školou

            Přelouč a občanským sdružením Filmáč.

 

 1.  SOUHLASÍ :

 

101/17 A doporučuje prominout poplatek za jeden měsíc za zábor veřejného prostranství žadatelky pí.

            J. K.

101/18 S textem a rozsahem příloh žádosti o zařazení změny do aktualizace Zásad územního rozvoje

            Pardubického kraje a rozsahu doložených příloh.

 

 1. POVOLUJE :

 

101/19 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2010/2011 ve 3. ročníku na 32 žáků Základní školy

            Přelouč, Smetanova 1509 dle § 23,  odst. 5 zákona 561/2004 Sb.

 

 1. ROZHODUJE :

 

101/20 O vydání křišťálového lustru, který je evidován jako součást kulturní památky č. 29625/6-

            4656,  z majetku města novému majiteli č.p. 192 v Přelouči, firmě ELMET, s.r.o. Přelouč.

101/21 Nevyhovět námitkám stěžovatele firmy STAFI-FINALIZACE STAVEB, s.r.o., Ostřešany

            320, 530 02 Pardubice, IČ 25968203 v právním zastoupení advokátní kanceláře JUDr. Pavla

            Jelínka, Ph.D, proti oznámení zadavatele o vyřazení jeho nabídky z veřejné zakázky „Zateplení

            objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“.

101/22 Nevyhovět námitkám stěžovatele firmy IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680,  530 02

            Pardubice, IČ 25298968 proti oznámení zadavatele o vyřazení jeho nabídky z veřejné zakázky

            „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“.

101/23 V rámci schváleného rozpočtu o provedení těchto stavebních prací v městském kině:

dokončení rekonstrukce toalet, odstranění vchodové mříže, nové bezpečnostní vchodové dveře, nové vchodové dveře do promítací kabiny, v rámci rekonstrukce chodby a předsálí úprava stěn, položení nové dlažby, nové osvětlení, renovace radiátorů a renovace dveří.

 

 1.  VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

101/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1836/22 v k.ú. Přelouč

            spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. na

            dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-Kč plus DPH.

 

 1. RUŠÍ :

 

101/25 Usnesení rady města č. 100/28 ze dne 2010, kterým bylo odsouhlaseno uzavření dohody s

             p. P. S. o ukončení nájmu bytu  v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. UKLÁDÁ :

 

101/26 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.10. 2010 opravu odpadního kanálu od rybníka

             v místní části Škudly.

101/27 Tajemníkovi předložit na schůzi rady města dne 20.9. 2010 zprávu o rozsahu oprav chodníku

             před úřadem v místní části Lhota.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

101/28 Žádost pí. K. Š. o finanční příspěvek pro sportovní činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                             ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                               místostarosta

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: