Obsah

usnesení 1. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 22.11. 2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________1. schůze rady města konané dne 22.11. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

1/  1 Předloženou informaci o řešení přístupu k nemovitostem z parkoviště v ul. Tůmy Přeloučského.

1/  2 Změnu platového výměru u ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč s platností od 22.11. 2010.

1/  3 Sdělení Autoklubu České republiky, federace motocyklového sportu, Radka Hutly a AMK Zlatá   

        přilba Pardubice o pořádání závodu Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze 5.2. 2011 

        v prostorách písníku Lohenice – Mělice.

1/  4 Informaci vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu MěÚ o umístění výherních hracích

        přístrojů.

 

 1. SCHVALUJE :

 

1/  5 IV. změnu závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace pro rok 2010.

1/  6 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt č. 2 v Palackého ul. č.p. 923

        v Přelouči na dobu určitou od 1.12. 2010 do 28.2. 2011.

1/  7 Dohodu o ukončení nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. D. P.,

        bytem Svazu bojovníků za svobodu  č.p. 660, Přelouč.

1/  8 Odstoupení města Přelouč od smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč

        uzavřené dne 18.1. 2010 mezi městem Přelouč a J.  K. – P. z důvodu neplacení

        nájemného ke dni 31.12. 2010, pokud do 30.11. 2010 nezaplatí dlužné nájemné.

1/  9 Odměny za 2. pololetí 2010 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle

        § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce dle předloženého návrhu.

1/10 Podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/ho Městského úřadu

        Přelouč dle předloženého návrhu.

1/11 Znění vyhlášeného záměru na prodej pozemku p.p.č. 312/3 v k.ú. Přelouč.

1/12 Znění vyhlášeného záměru na prodej pozemku p.p.č. 1781/16 v k.ú. Přelouč.

1/13 Smlouvu o dílo na realizaci stavby přechodu pro chodce vč. přisvětlení  v místní části Lhota

        uzavřenou mezi městem Přelouč a AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha 10.

1/14 Smlouvu č. P/BVB/2010/046 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle ustanovení

        § 50a – 50b Občanského  zákoníku a dle příslušných ustanovení zákona o pozemních

        komunikacích č. 13/1997 Sb.  k umístění a provozování vedení uzavřenou mezi městem Přelouč a

        Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle.

1/15 Smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

        546/56, 145 05 Praha 4 a městem Přelouč na akci „Výstavba SSZ Lhota u Přelouče“.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

1/16 S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna převést z investičního fondu do výnosů

        částku 36 780,-Kč na opravu plynového konvektomatu.

1/17 S vestavbou místnosti do půdního prostoru v č.p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči p.

        M.B. při splnění daných podmínek.

1/18 S vyřazením přístřešku, vedeném v soupisu základních prostředků města na účtu 021 600 –

        ostatní stavby pod inv. č.  910110 s účetní hodnotou 30 278,00 Kč, z majetku města z důvodu

        jeho špatného technického stavu ústřední likvidační komisí.

1/19 S rozšířením parkovací zóny vnitrobloku u č.p. 1537 – 1540 dle Nařízení obce č. 5/2010 o

        vlastníky nemovitostí č.p. 406, 411, 412, 413 a 423 v ul. Riegrova s účinností od 1.4. 2011.

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

1/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2011.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

1/21 Na prodej pozemku p.p.č. 312/3 o výměře 2 329 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

        380 000,- Kč.

1/22 Na prodej pozemku p.p.č. 1781/16 o výměře 7 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 300,- Kč/m2.

 

 1. ZŘIZUJE :

 

1/23 Komise rady města :

 • SPOZ,
 • Školskou a kulturní,
 • sportovní,
 • bezpečnostní a dopravní,
 • pro rozvoj města,
 • sociálně zdravotní,
 • komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města.          

 

 1. JMENUJE :

 

1/24 Předsedou komise SPOZ – Jaroslava Jarolíma,

        členy – Libuši Machačovou, Marii Novákovou, Marii Žáčkovou, Mgr. Jitku Myšičkovou,

        Bohumilu Divišovou, Jaroslavu Šimonovou, Janu Zieglerovou a Ludmilu Turynovou.

1/25 Předsedkyni školské a kulturní komise – Mgr. Věru Jelínkovou,

        členy – Jitku Honsovou, Máriu Bořkovou, Mgr. Danu Dostálovou, Ladislavu Hývlovou, Hanu

        Novotnou, Mgr. Zuzanu Jánskou a Miroslava Nedbala.

1/26 Předsedou sportovní komise - ing. Pavla Hrdého,

        členy – Libora Cápaye, Zdeňka Honse, Leoše Cirkla, ing. Miroslava Kumstýře a ing. Jana Daška.

1/27 Předsedou bezpečnostní a dopravní komise – Bc. Petra Veselého,

         členy – ing. Pavla Matouše, Martina Macháčka, Otto Foršta, ing. Martina Moravce, Ph.D.,

         Lubomíra Novotného, Karla Šilhavého, Mgr. Jiřího Zimu, Mgr. Martina Karabce a Jiřího

         Dobruského.

1/28 Předsedou komise pro rozvoj města – Mgr.Lubora Pacáka,

        členy – RSDr. Ladislava Roušara, Radka Hutlu, Vlastu Havránkovou, ing. Radku Stárkovou a 

        Jana Bezdíčka.

1/29 Předsedou komise sociálně zdravotní – MVDr. Zdeňka Zemana,

        členy – Annu Kulakovskou, MUDr. Lenku Roušarovou, Ludmilu Marešovou, Ritu Hudcovou,

        Jana Pultra a Květu Bocianovou.

1/30 Předsedou komise pro otevírání obálek – ing. Václava Damborského,

        členy – ing. Ivu Lehárovou a Miroslava Nedbala

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

1/31 Žádost p. O. B. o dotaci ve výši  240 000,- Kč na provoz informačního centra v roce

        2011.

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                   ing. Ivan M o r a v e c

                           starostka                                                                                 místostarosta

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč