Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 69. schůze rady města

konané dne 24.8.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________69. schůze rady města konané dne 24.8. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

69/  1 Žádost  Jiřího T., o podporu na vybudování optické sítě na území města

          Přelouč technologií FTTB.

69/  2 Právní stanovisko k pravidlům pohybu vozidel v oblasti lohenicko-mělických písníků.

69/  3 Zprávu o aktuálním stavu vymáhaných pohledávek k 30.6. 2009.

69/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 13.8. 2009.

69/  5 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na „zajištění ostatní dopravní obslužnosti města

          Přelouče v režimu závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě na vymezených

          linkách města“.

69/  6 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 19.8. 2009.

69/  7 Splnění úkolu rady města č. 68/15.

69/  8 Seznam nedobytných pohledávek Technických služeb města Přelouče.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

69/  9 Smlouvu o poskytování záručního servisu zařízení EPS v objektu sportovní haly v ul. Za Fon-

          tánou v Přelouči se společností Trade FIDES, a.s. Dornych 57, 617 00 Brno, IČ 619 74 731.

69/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká 672,

          500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, prováděných v

          rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, finan-

          cované z ROP NUTS II SV, který navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši

          568 104,00 Kč na 3 701 148,00 Kč včetně DPH.

69/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-2005275/VB/01 o zřízení  věcného břemene

          na p.p.č. 20/25 a 20/17 v k.ú. Štěpánov s ČEZ  Distribuce, a.s. Děčín.

69/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-2005158/VB/1 o zřízení věcného břemene

          na pozemku p.č. 2020/1 a st.p.č.  81 v k.ú. Přelouč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.        

69/13 Smlouvu o zkušebním připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkové-

           ho přenosu dat na pult centrální ochrany a vyhodnocování požárně-taktických informací s

           Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526,

           530 02 Pardubice, v rámci akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. – Přelouč“.

69/14 Smlouvu o dílo č. 91549 na částečnou výměnu stávajících oken v budově Základní školy

          Smetanova 1509, Přelouč se společností Geus okna, a.s. Praha.

69/15 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt   v Přelouči na dobu určitou do 31.8. 2010.

69/16 Směrnici Městské policie Přelouč č.1/2009 „Zbraně a střelivo“ s účinností od 1.10. 2009.

69/17 Smlouvu o dílo č. 1506/09/c uzavřenou mezi Městem Přelouč a KOSS Kolín s.r.o. na opravu

          terasy Základní školy praktické Přelouč.

69/18 Odpis 35 ks nedobytných pohledávek Technických služeb města Přelouče dle předloženého

          seznamu v částkách do 20 000,- Kč a v celkové částce 75 002,40 Kč.

69/19 Rámcovou smlouvu č. EIDEL/95/072009 uzavřenou mezi městem Přelouč a Eldentity,a.s. Praha

          na poskytování služeb souvisejících se správou a vydáváním bezpečnostních předmětů,

          komerčních serverových certifikátů pro potřeby městské policie.

69/20 Smlouvu o dílo na „rekonstrukci parku a osazení uměleckého díla u Sokolovny“ uzavřenou

          mezi městem Přelouč a K+N stavební společností, s.r.o. Pardubice.

 

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

69/21 S uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV s.r.o., Stře-

          lecká 672, 500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, prová-

          děných v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,

          financované z ROP NUTS II SV, který navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši

          568 104,00 Kč na 3 701 148,00 Kč včetně DPH.

69/22 S konáním „Lanového dne“ pořádaného Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem

          Přelouč ve dnech 4. – 5. září  2009 v dolní části parku.

69/23 S prodejem nepotřebného movitého majetku, které město koupilo od Ministerstva obrany ČR

          při převodu areálu kasáren v Přelouči za minimální ceny uvedené v seznamu:

          - vrtačka stolní                              2 ks                 1 050,- Kč

           - lis mechanický                          1 ks                  1 050,- Kč

           - ohýbačka na plech ruční           1 ks                  1 800,- Kč

           - pila ruční el. kotoučová            1 ks                     750,- Kč

           - pila pásová                                1 ks                  2 400,- Kč

           - stroj dřevoobráběcí dlabací       1 ks                  2 400,- Kč

           - stroj dřevoobráběcí hoblovací   3 ks                  2 400,- Kč

           - vrtačka stojanová                       1 ks                 1 350,- Kč

           - odsávač prachu elektrický         1 ks                  1 050,- Kč

           - stůl svařovací odsávací              1 ks                 1 500,- Kč

           - kamna saunová                          1 ks                 2 550,- Kč

           - skříň ohnivzdorná dvoukřídlá   7 ks                  1 500,- Kč.

 

 IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

69/24 Na prodej pozemků st.p.č. 124 o výměře 408 m2, p.p.č. 16/44 o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54

          o výměře 11 m2 v k.ú. Klenovka za cenu 185 000 Kč (dle znaleckého posudku č. 44/3477-2009

          vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou dne 28.7. 2009).

69/25 Na prodej pozemků st.p.č. 135 o výměře 86 m2, p.p.č. 16/40 o výměře 982 m2 a p.p.č. 16/50 o

          výměře 304 m2 v k.ú. Klenovka za cenu 160 000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 45/3478-2009

          vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou dne 28.7. 2009).

 

   V.     ROZHODUJE :

 

69/26 Jako zadavatel veřejné zakázky o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Veolia Transport Vý-

          chodní Čechy a.s., Na ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČ 25945408, jehož nabídka byla podle

          hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší  nabídkovou cenou. Nabídková cena

          na smluvní období byla stanovena ve výši 15 164 000,- Kč.

69/27 O jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2010 u městských bytů  s „regulovaným    

           nájemným“ v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a prováděcími právními předpisy, a to:

-          u dřívější kategorie bytu I o 56,17% - 44,07 Kč/m2

-          u dřívější kategorie bytu II o 63,34% - 39,66 Kč/m2

-          u dřívější kategorie bytu I  (byty služební) se nová výše nájemného snižuje o 25%.

S platností od 1.1. 2010 u nově uzavíraných nájemních smluv a smluvně sjednaného nájemného

k městským bytům o zvýšení:

-          u dřívější kategorie bytu I o 47,99% - 44,07 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu II o 54,80% - 39,66 Kč/m2.

 

 

 

 

 

 

 

   VI.     VYPOVÍDÁ :

 

69/28 V tříměsíční výpovědní lhůtě nájemci V.Š, nájem  bytu č. 4 o veli-

           kosti 1+1 s příslušenstvím v domě v Přelouči, a to pro hrubé porušová-

           ní povinností nájemce podle § 711 odst. 2 písm. b) a dále podle písm. d) občanského zákoníku,

           a to jednak zejména z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného a úhrad za plnění  poskyto-

           vaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad

           za plnění  poskytovaná  s užíváním bytu a dále poplatku z prodlení, kdy konkrétně dluh na ná-

           jemném a úhradách při naposledy stanovené nejvyšší měsíční úhradě 1 464,- Kč činil k 31.7.

           2009 již částku 15 141,- Kč a dluh na poplatku z prodlení více než 12 000,- Kč, a jednak z dů-

           vodu zjištění, že dlouhodobě v předchozím období umožnil bez souhlasu pronajímatele užívání

           bytu 3. osobě, aniž by nahlásil její osobní údaje dle § 689 odst. 2 občanského zákoníku, kdy

           sám byt bezdůvodně neužíval a neužívá popř. užívá jen občas.  Tříměsíční výpovědní lhůta

           začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude tato výpo-

           věď doručena nájemci a skončí posledním dnem třetího kalendářního měsíce této lhůty. Dle

           ust. § 712 odst. 5 občanského zákoníku se pronajímatel zavazuje poskytnout po skončení nájmu

           přístřeší.

 

  VII.     DOPORUČUJE :

 

69/29 Zastupitelstvu města schválit v rozpočtovém opatření V rozpočtu města pro rok 2009 částku ve

          výši 100 000 Kč jako příspěvek města na dostavbu Hospice Chrudim.

69/30 Řediteli Technických služeb města Přelouče, v případě poskytovaných služeb soukromým

           osobám a firmám, vybírat na objednané služby zálohy.

69/31 Řediteli Technických služeb  města Přelouče provést výběrové řízení na zajištění účetních prací

           a ekonomického poradenství pro technické služby  z důvodu nepřiměřeně vysokých výdajů na

           tyto činnosti v současné době.

 69/32 Oddělení silničního hospodářství MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

            všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujících ve volbách do Poslanecké

            sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 9.-10. října  2009 při konání předvolebních

            mítinků. 

 

 VIII.     UDĚLUJE :

 

69/33 V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 na žádost SDH Lohenice výjimku na pořádá-

           ní hudební produkce „Rozlučka s létem“ dne 28.8. 2009  v areálu „břízky“ Lohenice do 01,00

           hod. dne 29.8. 2009.

 

   IX.     UKLÁDÁ :

 

69/34 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 7.9. 2009 stanovisko k možnosti využití 

           tepelných kolektorů za účelem položení optické technologie.

69/35 Tajemníkovi MěÚ zadat zpracování projektové dokumentace  na dětské hřiště za benzinou firmě

           Antoš, s.r.o.  Trutnov.

 

    X.     RUŠÍ :

 

69/36 Usnesení rady města č. 68/8 ze dne 10.8. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

  XI.     ZAMÍTÁ :

 

69/37 Společnou žádost majitelů nemovitostí č.p. 1326 – 1331 v ul. Jahnova v Přelouči o změnu

          parcel jejich zkrácením a ponecháním přístupové cesty.

69/38 Žádost o.s. Centred, Pardubice o finanční příspěvek na provoz internetového prostoru pro

          seniory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena B u r e š o v á                                                                        Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                              místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi