Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 57. schůze rady města

konané dne 30.3.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________    57. schůze rady města konané dne 30. 3. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

     I.     BERE  NA  VĚDOMÍ :

 

57/  1 Petici občanů proti výškové bytové výstavbě v Přelouči Na Hodinářce.

57/  2 Změnu platového tarifu u ředitelky Školní jídelny Přelouč s platností od 1.4. 2009.

57/  3 Kupní smlouvu ze dne 16.12. 1959, na jejímž podkladě město Přelouč jako nástupnická

          organizace ONV Přelouč nabylo do svého vlastnictví nemovitost č.p. 192 (Divišovu vila) včetně

          příslušných pozemků za cenu 91 938,- Kč.

57/  4 Informaci právního zástupce obchodní společnosti Handicap Servis, s.r.o.  o možnosti převodu

          obchodního podílu společnosti na třetí osobu.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

57/  5 Kupní smlouvu na prodej pozemku st.p.č. 2815 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč

          a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4.

57/  6 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1453/9 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč

          a p. J.S., bytem Přelouč.

57/  7 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1277/17 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem

          Přelouč a p. P.V., bytem, Přelouč.

57/  8 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1781/18 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem

          Přelouč a manželi L.G.a J.G., oba bytem

          Přelouč.

57/  9 Kupní smlouvu na odkup pozemku p.p.č. 758/2 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč

           a V.S., Sopřeč.

57/10 Změnu platů vedoucích Kulturních služeb Přelouč a Technických služeb města Přelouče  

          s platností od 1.4. 2009 (změna Nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech

          zaměstnanců  ve veřejných službách a správě v platném  znění) dle předloženého návrhu.

57/11Odměny členům komisí za období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008 ve výši:

          1 500,- Kč/člen/rok přestupkové komisi a komisi SPOZ,

             800,- Kč/člen/rok komisi školské a kulturní, komisi sociálně zdravotní, komisi bezpečnostní a

                                          dopravní, sportovní komisi, komisím místní samosprávy, komisi pro rozvoj

                                           města.

57/12 Od 1.4. 2009 zvýšení osobních příplatků o 600,- Kč pro ředitele (pedagogy) škol a školských

          zařízení Přelouč z I. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009.

57/13 Dohodu o mimosoudním narovnání uzavřenou mezi Tepelnými zdroji, s.r.o. Přelouč, Ekoma

          Bohemia, s.r.o. Choltice a městem Přelouč.

57/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0229/08 ze dne 14.5. 2008 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Univerzitou Pardubice.

57/15 Termín schůze rady města dne 11.5., 18.5., 1.6. a 15.6. a termín zasedání zastupitelstva města

           v úterý 26.5. a 25.6. 2009.

57/16 Znění odpovědi rady města k Petici občanů proti výškové bytové výstavbě v Přelouči Na Hodi-

          nářce.

57/17 Smlouvu o vytvoření díla „památník československé samostatnosti v Přelouči“ s akad. sochař-

          kou D. Š., Hořice v Podkrkonoší.

57/18 Dohodu o narovnání týkající se č.p. 17 a č.p. 921 v ul. Pražská v Přelouči uzavřenou mezi Ing.

          P.B., bytem, Přelouč a městem Přelouč.

57/19 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 15 000,- Kč Klubu maminek a dětí Sluníčko na

          úhradu nájmu v roce 2009.

          

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

57/20 Na základě vyjádření ÚORP s vyjmutím nezabudovaného sportovního vybavení a zařízení, poři-

          zovaného v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ

          1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV,  v případě souhlasu zhotovitele stavby

          z jeho dodávky a s následným pořízením na základě samostatného výběrového řízení.

57/21 S použitím znaku města Přelouče na propagačních materiálech a plakátech na akci „Den

          otevřených dveří“ pořádaných firmou Excalibur Army v Přelouči dne 9.5. 2009.

57/22 S navýšením částky o 20 000,- Kč na nákup drobného hmotného majetku z provozních prostřed-

          ků ZUŠ Přelouč (k usnesení RM č. 54/19).

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

57/23 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XII. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.5. 2004, odst.

          III, bod 14).

57/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odprodej pozemku p.p.č. 2277 o výměře 181 m2,

          pozemku st.p.č. 231  o výměře 20 m2 a stavby bez č.p. na pozemku st.p.č. 231 v k.ú. Přelouč za

          cenu minimálně 130 000,- Kč.

57/25 Zastupitelstvu města vzít na vědomí Petici občanů proti výškové bytové výstavbě v Přelouči

          Na Hodinářce.

57/26 Zastupitelstvu  města zařadit do rozpočtového opatření II rozpočtu města na rok 2009 částku

          ve výši 320 000,- Kč na pořízení hlasovacího, řídícího a evidenčního zařízení.  

 

   V.     JMENUJE :

 

57/27 Nového člena konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč:

          Mgr. Ing. Vlastu N. za Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělo-

          výchovy.

 

  VI.     ODVOLÁVÁ :

 

57/28 Člena konkurzní komise za Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělový-

          chovy Mgr. Luboše M. pro konkurz na funkci ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč.

 

 VII.     STANOVÍ :

 

57/29 Výši osobního příplatku na 2 450,- Kč/měsíc  ředitelce Školní jídelny Přelouč s účinností od 1.4.

           2009.

 

VIII.     UKLÁDÁ :

 

57/30 Předsedům komisí přerozdělit v termínu do 30.4. 2009 odměny  jednotlivým členům komisí.

 

   IX.     RUŠÍ :

 

57/31 Část usnesení rady města č. 55/18 o termínu konání zasedání zastupitelstva.

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi