Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

usnesení 55. schůze rady města

konané dne 9.3.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

_____________________ _55. schůze rady města konané dne 9.3. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

55/  1 Žádost Plain Energy Praha 2 o vydání souhlasu s umístěním fotovoltaické elektrárny na katastru

          Klenovka.

55/  2 Dopis p. M.F.,  Přelouč o přezkoumání prodeje nemovitého

          majetku města.

55/  3 Plnění programového prohlášení rady města za rok 2008.

55/  4 Zprávu o průběhu zpracování projektové dokumentace nové budovy městského úřadu.

55/  5 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 4.3. 2009.

55/  6 Informaci o elektronických systémech podpory zasedání zastupitelstev města (hlasovací

          zařízení).

55/  7 Informace zástupců a.s. Euroclinicum k zamýšlené optimalizaci využití prostor Přeloučské

          polikliniky.

55/  8 Ústní informace velitele Městské policie Přelouč.

55/  9 Splnění úkolu rady města č. 53/41.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

55/10Návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

55/11 Převzetí nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v areálu autoparku uzavřené mezi VUSS

          Pardubice a společností Excalibur Army spol. s r.o.

55/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem

          Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na části pozemků p.p.č. 924/23, p.p.č. 924/33 a  p.p.č. 924/35

          v k.ú. Přelouč.

55/13 Dohodu uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, ve věci

           zajištění odběru a fakturace energií a nákladů, nutných k provozu tělocvičny budované v rámci

           akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP

           NUTS II SV, které jsou dodávány přes odběrná místa hrazená základní školou.

55/14 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt  v Přelouči na dobu určitou 28.2. 2010.

55/15 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.M. na byt nouzového bydlení v Přelouči na dobu určitou do 30.9. 2009.

55/16 Smlouvu o provedení interního auditu s ing. Janou U., Liberec  ve

           smyslu zák. č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě.

55/17 Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení interního auditu se společností C.P.A. Audit, spol. s r. o.

55/18 Termíny konání schůzí rady města na 23.3., 30.3.,  6.4. a 27.4. a termín zasedání zastupitelstva

           města dne 7.5. 2009.

55/19 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 2 000,- Kč na činnost o.s. Kontakt Ústí n. Orlicí.

55/20 Smlouvu o dílo „na renovaci Mariánského sloupu pod hřbitovem v Přelouči“ uzavřenou mezi

          městem Přelouč a Ladislavem J. – Renovace a výroba zámků, Přelouč.

55/21 Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci mezi městem Přelouč a Obvodním oddělení Policie

          ČR Přelouč.

55/22 Uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem pozemku p.č. 94/1 s p. F.

          L, Pardubice za účelem umístění atrakcí.

55/23 Udělení výjimky z pokynu tajemníka č. 2/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

          malého rozsahu“ pro zpracování realizační dokumentace pro výběrové řízení a realizaci

          stavby nové budovy MěÚ firmou Mydat, s.r.o. Přelouč.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

55/24 S provedením úprav výběhu pro odchycené psy.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

55/25 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2009.

55/26 Zastupitelstvu města vydat změnu č. 1 územního plánu města Přelouče formou „Opatření

          obecné povahy číslo OOP 1/2009“, na základě ověření, že územní plán není v rozporu s po-

          litikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky

          dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

55/27 Zastupitelstvu města schválit vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných v rámci

          projednání návrhu změny č. 1 územního plánu města Přelouče tak, jak je uvedeno v odůvod-

          nění „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2009“.

55/28 Zastupitelstvu města schválit rozsah změny č. 2 územního plánu města Přelouče tak, jak jsou

          specifikovány v příloze č.1 „Územního plánu Přelouč – rozsah změn II“.

55/29 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o příjmech města za pronájem sloupů veřejného

          osvětlení  pro umístění reklamních poutačů na území města Přelouče za rok 2007 a 2008.

55/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč

          o výměře cca 42 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

55/31 Zastupitelstvu schválit odkoupení pozemku p.p.č. 758/2 v k.ú. Přelouč o výměře 190 m2 za

          cenu maximálně 200,- Kč/m2.

55/32 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.4. 2009

          v této výši:

          - člen rady města                    1 910,- Kč

          - předseda výboru, komise     1 560,- Kč

          - člen zastupitelstva                   660,- Kč.

55/33 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny  předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy

          zastupitelstva města, s účinností od 1.4. 2009 ve výši 1 560,- Kč.

55/34 Zastupitelstvu města stanovit, že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu

          výkonu více funkcí kumulovat.

55/35 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu evid.č. 918352892  uzavřenou mezi Českou

          republikou – Ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod nepotřebného vojenského

          majetku – areálu autoparku.

55/36 Zastupitelstvu města schválit využití budov č.p. 25, 26 a 27 v Přelouči pro kulturní a vzdělávací

          účely.

55/37 Zastupitelstvu města schválit v rámci I. rozpočtového opatření částku ve výši 262 000,- Kč na

          zpracování studie proveditelnosti záměru výstavby „Kulturního centra města“.

55/38 Zastupitelstvu města, aby uložilo tajemníkovi MěÚ vypracování znaleckého posudku ocenění

          Divišovy vily.

55/39 Zastupitelstvu města schválit pro jmenovanou komisi pro vypracování projektové dokumentace

          nové budovy městského úřadu pravomoc pro rozhodování operativních věcí při projektování

          výstavby městského úřadu.

55/40 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas se žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného ope-

          račního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“.

 

    V.     JMENUJE :

 

55/41 Tyto členy povodňové komise města Přelouče: předseda – Bc. Irena Burešová,

           místopředseda: Ing. Ivan Moravec,

           tajemník komise – Ing. Jiří Myšička,

           členové – Karel Šilhavý, Bc. Martin Karabec, Květa Bocianová, Martin Macháček, Otakar

           Sibera a Lubomír Novotný,

           zapisovatelky – Jiřina Hutlová, Olga Stašová a  Jiřina Dlasková,

           spolupracující členové – Luboš H., Zdeněk P.  a  Jiří K..

55/42 Komisi pro vypracování projektové dokumentace nové budovy MěÚ ve složení : Ing. Ivan

           Moravec – předseda komise,  členové – Ing. Vlastimil Hývl, Ing. Václav Damborský, Pavel

           Myška, Lubomír Novotný, Ing. Ivan Hývl, Luděk Novák.

 

   VI.     ROZHODUJE :

 

55/43 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Dostavba areálu ZŠ Smetanova –

          Přelouč – II. etapa – parkoviště, zpevněné plochy a oplocení“, která je součástí akce  „Sportovní

          areál ZŠ Smetanova, Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/O2.00056, financované z ROP NUTS II

          SV, podal uchazeč:

          obchodní jméno : NOVOSTAV, spol. s r.o.

          sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH: 2 848 251,00 Kč,

          - ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : KOBLA, spol. s r.o.

          sídlo: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

          nabídková cena vč. DPH : 3 342 662,00 Kč,

          - ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.

          sídlo: Kolbenova 259, 198 21 Praha 9

          nabídková cena vč. DPH: 3 680 397,00 Kč

          - ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

           obchodní jméno : MIROS dopravní stavby, a.s.

           sídlo: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

           nabídková cena vč. DPH: 3 768 353,00 Kč

           - rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

           zprávě o hodnocení a posouzení nabídek z 2.3. 2009.

55/44 O stažení vyhlášeného záměru na prodej p.p.č. 2278/2 o výměře 139 m2 z úřední desky.

55/45 O stažení vyhlášeného záměru na prodej pozemku p.č. 461/24 o výměře 15 588 m2 v k.ú.

          Přelouč z důvodu zmenšení výměru pozemku o 296 m2, který zůstane ve vlastnictví města

          z úřední desky.

 

   VII.     VYDÁVÁ :

 

55/46 Nařízení města Přelouče č.1/2009 „o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení

          a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území  města Přelouče a

          místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

 

  VIII.     VYVĚŠUJE :

 

55/47 Upřesněný záměr na prodej pozemku p.č. 461/27 o výměře 15 292 m2 v k.ú. Přelouč  zmenšený

           o pozemek o velikosti 296 m2, který zůstane ve vlastnictví města.

 

    IX.     ŽÁDÁ :

 

55/48 Osadní výbor Klenovka o stanovisko k umístění fotovoltaické elektrárny na katastrálním

           území  Klenovka.

 

      X.     NEDOPORUČUJE :

 

55/49 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 758/8 v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

 

     XI.     ZAMÍTÁ :

 

55/50 Žádost manželů E. o pronájem pozemku na hrázi písníků Mělice.

55/51 Žádost strážníka R.H. na úhradu školného na Metropolitní univerzitě Praha z rozpočtu

          města.

55/52 Žádost vedoucí Městské knihovny Přelouč o navýšení fondu odměn.

 

     XII.     UKLÁDÁ :

 

55/53 Předsedovi komise pro vypracování projektové dokumentace nové budovy městského úřadu

          průběžně informovat na zasedáních rady a zastupitelstva města o průběhu výstavby.

55/54 Tajemníkovi MěÚ zajistit  vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely č. 2278/2 o výměře

           139 m2 v souladu se zněním usnesení zastupitelstva města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi