Obsah

usnesení 33. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 26.5.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________  _33. schůze rady města konané dne 26.5. 2008______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

33/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 19.5. 2008.

33/  2 Informace velitele Městské policie Přelouč o navržených opatřeních v oblasti veřejného  

          pořádku.

33/  3 Splnění úkolu rady města č. 22/8 a 31/35.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

33/  4 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Par-

           dubice, Pernštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Czechman Triatlon“ u

           písníků Lohenice – Mělice v termínu 7.6. 2008.

33/  5  Prodloužení nájemní smlouvy pí. H.M. na byt

           v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2008 do 31.5. 2009.

33/  6 Vyhlášení zadávacího řízení podle předložených zadávacích podmínek na realizaci stavby 

           keramické dílny a bytu správce v rámci II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova v Kladenské

           ul. v Přelouči.

33/  7 Pronájem prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na se-

          zónu 2008 p. J.F.  Kutná Hora za celkovou cenu 31 000,- Kč.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

33/  8 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova zakoupit interaktivní tabuli v celkové 

           ceně 77 169,- Kč z investičního fondu.

33/  9 V ZŠ Smetanova s převodem finančních darů přijatých v roce 2008 ve výši 64 069,- Kč z re-

           zervního fondu do investičního fondu.

33/10 S požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže zakoupit kopírovací stroj do kance-

           láře DDM v pořizovací ceně do 40 000,- Kč z provozní dotace na rok 2008.

 

    IV.     VYDÁVÁ :

 

33/11 Nařízení obce č. 2/2008 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

 

     V.     DOPORUČUJE :

 

33/12 Zastupitelstvu města Přelouče schválit pořízení změny regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

33/13 Oddělení dopravy MěÚ Přelouč prominout poplatek za zábor veřejného prostranství  klubu 

          Auto-Moto veteráni, Přelouč na akci „Sraz a  jízda historických vozidel“ konané dne 30.8. 2008 

          na Masarykově nám. v Přelouči.

 

   VI.     POSTUPUJE :

 

33/14 K řešení v bezpečnostní a dopravní komisi stížnost Mgr. Šárky Duškové, bytem Škudly 42, na

           dopravní situaci v obci Škudly  .

 

 

 

 

 

 VII.     JMENUJE :

 

33/15 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na realizaci stavby keramické

          dílny a bytu správce v rámci II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova v Kladenské ul. v Přelouči

          ve složení: Pavel Myška (náhradník Ing. Jiří Jura), Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdraži-

          lová), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav Zelený), Josef Štěpánek (náhradník Liboš Hujer),

          Ing. Lukáš Kuchyňka (náhradník Jiří Dobruský), Jaromír Runkas (náhradník MUDr. Jiří

          Prokopec).

   

 VIII.     DELEGUJE :

 

33/16 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na

          realizaci stavby keramické dílny a bytu správce v rámci II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova

          v Kladenské ul. v Přelouči Mgr. Lubora Pacáka (náhradník Jan Bezdíček).

 

    IX.     NEDOPORUČUJE :

 

33/17 Stanovit dopravní značení v ul. Pražská v Přelouči dle stížnosti p. P.P.,

           bytem Přelouč.

 

     X.     NEPROMÍJÍ :

 

33/18 L.V., naposledy bytem Přelouč, zbývající poplatek z prodlení  dle

          usnesení Okresního soudu v Pardubicích o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy č.j.

          36 E 948/2007-9 ve výši 20 000,- Kč.

33/19 J.H., bytem Přelouč, částku 20 000,- Kč ze zbýva-

          jícího dopočítaného poplatku z prodlení ve výši  87 463,- Kč.

 

    XI.     RUŠÍ :

 

33/20 Část usnesení rady města č. 32/14 ze dne 12.5. 2008 a to tak, že se z usnesení vypouští text

           „prodejní místo č. 3 p. J.F.,Kutná Hora za celkovou cenu

           31 000,- Kč“.

 

   XII.     ZAMÍTÁ :

 

33/21 Žádost Charity Přelouč o finanční příspěvek pro mateřské centrum Kubíček z důvodu vyčerpá-

          ní  fondu rady města na rok 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                        místostarosta

 

 

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč