Obsah

usnesení 11. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 16.4.2007

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 11. schůze rady města konané dne 16.4. 2007____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

11/  1 Žádost  Mgr. M. Saivera o sdělení záměrů města s pozemky p.č. 94/1 a 94/12 v k.ú. Pře-

          louč.

11/  2 Stanovisko právního oddělení k pravidlům financování pro osadní výbory a komise místních

           samospráv.

11/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 27.3. 2007.

11/  4 Změnu  klienta u příspěvku města Středisku rané péče SPRP Praha.

11/  5 Vzdání se funkce ředitelky ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice Mgr. Věry Pětioké.

11/  6 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 12.4. 2007.

 

 

    II.     SCHVALUJE :

 

11/  7 Znění kupní smlouvy na prodej budovy č.p. 169 a pozemku st.p.č. 186/2 v k.ú. Přelouč.

11/  8 Návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

11/  9 Plat vedoucímu Kulturních služeb města Přelouče p. Jaromíru Markovi dle předloženého návrhu

          s platností od 1.4. 2007.

11/10 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

-          14 000,- Kč pro SR ZŠ Smetanova, Přelouč na akademii,

-            7 000,- Kč pro Náboženskou obec církve čs. husitské na pořádání výstavy a koncertů,

-            3 000,- Kč pí. Housové na pořádání výtvarné soutěže

-            8 000,- Kč pro SR při ZŠ Masarykovo nám., Přelouč na akademii

-            3 000,- Kč p. Zdeňku Jechovi na akci „Kde končí svět“

-          40 000,- Kč SR při ZUŠ Přelouč na pořádané kulturní akce.

11/11 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu :

-          7 000,- Kč pro Jakub klub na tábor „Putování historií“

-          4 000,- Kč pro Klub důchodců na zájezd do muzea Zlín a Luhačovic

-          2 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost na pořádání akcí pro děti

-          30 000,- Kč pro SR při ZUŠ na zájezd na Slovensko a soutěž.

11/12 Realizaci návrhů dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 12.4. 2007.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

11/13 S podnájmem bytu ozn. C3 v č.p. 1566 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce ing. M.

          J., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu

          výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

          podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně

          a bude v jedné kopii předložena městu.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

11/14 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2007.

11/15 Zastupitelstvu města schválit pravidla o tvorbě a použití prostředků Fondu na reformu veřejné

          správy.

11/16 Zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh zadání „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

 

11/17 Zastupitelstvu města vzít na vědomí přímé zadání zpracování „Regulačního plánu Přelouč –

          Klenovka“ ing. arch. Mudruňkovi.

11/18 Zastupitelstvu města schválit pořízení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

11/19 Zastupitelstvu města schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 050 167,46,- Kč za rok 2006 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.

11/20 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1417/73 v k.ú. Přelouč o vý-

           měře cca 800 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

11/21 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. Přelouč o výměře

           517 m2 za cenu minimálně 150,- Kč/m2.

11/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 64/1 v k.ú. Přelouč o výměře

           cca 40 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

11/23 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 938/2 a části pozemku p.p.č. 938/42 z vlastnictví města za část pozemku p.p.č. 931/3, vše v k.ú. Přelouč.

11/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu dílu „b“ pozemku p.p.č. 1936/1 o výměře 1 m2

          z vlastnictví města za díl „a“ pozemku st.p.č. 671 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přelouč.

11/25 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2296 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč za

           za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

11/26 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílu „c“ pozemku st.p.č. 536 o výměře 10 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

11/27 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílu „d“ pozemku st.p.č. 467 o výměře 11 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

11/28 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.p.č. 1297/1 o výměře 237 m2, p.p.č.

          1297/41 o výměře 131 m2 a p.p.č. 1301/32 o výměře 89 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu  dle

          znaleckého posudku 72 260,- Kč.

11/29 Zastupitelstvu města udělit   výjimku z územního plánu pro stavbu budovy obchodů a služeb p. Hutly na části pozemku p.č. 881/2  za podmínky předchozího schválení vzhledu stavby  komisí pro rozvoj města a  radou města.

11/30 Zastupitelstvu města nabídnout právnímu zástupci vlastníků pozemků p.č. 94/1 a 94/12 odkup

          těchto pozemků do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náhrady spojené

          se zpracováním posudku budou hrazeny z rozpočtu města a výběr znalce ponechá město na zvá-

          žení vlastníků pozemků.

11/31 Zastupitelstvu města schválit Pravidla financování pro osadní výbory a komise místních samo-

          správ.

11/32 Zastupitelstvu města požádat Pardubický kraj o bezúplatný převod bývalé silnice č. II/333 z

           majetku Pardubického kraje na město Přelouč ( pozemky p.č.: 1791/19, 1791/11 a 1791/3),  která byla rozhodnutím odboru dopravy KÚ PK vyřazena ze silniční sítě z důvodu jejího zařazení do sítě místních komunikací města Přelouče.

11/33 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2006.

11/34 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu stavebního pozemku st.p.č. 209/1 o výměře

          268 m2 za část p.p.č. 881/2 o výměře 368 m2.

 

   V.     NEDOPORUČUJE :

 

11/35 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka o vý-

          měře maximálně 800 m2 za cenu minimálně 200,- Kč/m2.

11/36 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku č. 83 (PK) o výměře 3 190 m2, č. 123/1

           (PK) o výměře 9 960 m2 , č. 125/2 (PK) o výměře 2 252 m2 a č. 125/5 (PK) o výměře 1 343 m2

           v k.ú. Škudly u Přelouče za cenu minimálně 25,- Kč/m2.

 

  VI.     POVĚŘUJE :

 

11/37 Mgr. Věru Pětiokou po nástupu do důchodu dne 13.6. 2007 řízením školy na dobu určitou, a to

          do 30.6. 2007.

 

 

 

  VII.     RUŠÍ :

 

11/38 Na základě doporučení bezpečnostní a dopravní komise usnesení rady města č. 9/30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                               místostarosta 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: