Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 96. schůze rady města konané

dne 24.7.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
96. schůze rady města konané dne 24.7.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

96/ 1 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne
4.7. 2006.
96/ 2 Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na práv-
ní oddělení ke dni 30.6. 2006.
96/ 3 Připomínky p. J.M. k návrhu nájemní smlouvy,
přičemž stanovuje v souladu s platnými právními předpi-
sy nájemné za byt ozn.D4 v domě č.p. 1567, ul. Jana Dítěte
v Přelouči ve výši 4 077 Kč měsíčně.
96/4 Že osobami odpovědnými za výkon agendy souvisejících
s komunálními volbami je pan Luděk Novák a slečna Jolana
Tuhá.
96/5 Částečné splnění úkolu rady města č. 87/20
96/6 Storno pohledávky č. 316/04 dlužné nájemné za pozemky ve
výši 91 232 Kč, nájemce J.Č. bytem Lhota
z důvodu posunutí termínu splatnosti radou města.

II. SCHVALUJE :

96/ 7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a Východočeskou plynárenskou, a.s. spočívající v právu zří-
zení a provozování plynárenského zařízení na části pozemku p.p.
č. 938/1 v k.ú. Přelouč.
96/8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. spočívající v právu stavby energetické-
ho díla, jeho provozu, údržby a oprav na části pozemku p.p.č.
938/31 v k.ú. Přelouč.
96/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a RCD Radiokomunikace spol. s r.o. spočívající v právu ulo-
žení kabelu přípojky nn, jeho provozu, údržby a oprav na pozem-
cích p.p.č. 226/1 a p.p.č. 238/1 v k.ú. Klenovka.
96/ 10Prodloužení nájemní smlouvy p. A.E. na byt č. 2
v Pražské ul., č.p. 17 v Přelouči na dobu určitou od 1.8. 2006 do
31.7. 2007 za podmínky úhrady dlužného nájemného do
31.8. 2006.
96/ 11Odpis v příloze č. 3 navržených pohledávek nedobytných, preklu-
dovaných, promlčených a pohledávek, u kterých se nepodařilo
zjistit před uplynutím příslušné lhůty potřebné údaje k jejich vy-
máhání, v celkové výši 103 383,94 Kč.
96/12Odpis v příloze č. 4 uvedených 41 pohledávek vzniklých na zá-
kladě nesprávně vyměřených platebních výměrů cizincům bez
trvalého pobytu v Přelouči, v celkové částce 20 538,- Kč.
96/13Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a vyúčtování
služeb za období do 30.6. 2006 ve výši 8 658,- Kč ve 12ti měsíčních
splátkách, z toho 1. splátku ve výši 958,- Kč a 2. – 12. splátku ve
výši 700,- Kč s pí. M.R.,
Přelouč.
96/14Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občan-
ským sdružením SK OMT Pardubice, ul. Pernštýnská 14,
Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“
na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 26.8.2006.
96/15Vystavení svých dat na webovém portálu JDTMVČ (jednotná
digitální mapa východních Čech).
96/16Výdej dat projektantům a geodetům pro investiční akce jiných
investorů z JDTMVČ.
96/17Výši poplatku za archivaci a manipulaci s daty z JDTMVČ.
96/18 Použití vybraných poplatků k údržbě JDTMVČ po odečtení režijních
nákladů

III. ROZHODUJE :

96/19Nejvhodnější nabídku na realizaci díla „Městský kamerový
dohlížecí systém - Přelouč - II.etapa“ podal uchazeč: obchodní
jméno: Konektel, a.s., sídlo: Vídeňská 55, Brno 639 00, nabídková
cena vč.DPH: 613 520Kč. Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí
stanovenému komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, která o
svém rozhodnutí vypracovala zprávu o hodnocení nabídek dne
24.7.2006.

IV. SOUHLASÍ :

96/20S podnájmem bytu ozn. A4 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemce P.B., za pod-
mínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydle-
ní a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného po-
dle příslušných platných právních předpisů.Smlouva o podnájmu bude
uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.
96/21S podnájmem bytu ozn. B1 v čp. 1565 ulice Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně A.H., za podmínky, že byt bude dán
do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne
výši věcně usměrnovaného nájemného podle příslušných platných
právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a
bude v jedné kopii předložena městu.
96/22S podnájmem bytu ozn. E7 v čp. 1568 ulice Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně B.Č, trvale bytem Studentská 1351, Přelouč
za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu
bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného
podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu
bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.
96/23S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů
v Přelouči, Veverkova č.p. 1520 z p. P.C. na pí. D.K.
včetně práva nájmu k bytu č. 29.
92/24S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt. č.1 v ulici Pražská, čp.
921 na dobu určitou 6 měsíců s tím, že se pan A.K. zaváže uhradit
v průběhu trvání této nájemní smlouvy zbývající částku nedoplatku na
vyúčtování služeb za rok 2005, dopočítaný poplatek z prodlení a místní
poplatky za odpad za rok 2006.


V DOPORUČUJE :

96/25 Zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky vedené pod č.
51/03 Práv. na dlužné sociální dávce – příspěvku na výživu ve
výši 38 594 Kč z důvodu jejího promlčení po uplynutí desetileté
lhůty a současně nevymahatelnosti pro nedostatečný majetek
dlužníka.

VI. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

96/26Na pronájem zemědělských pozemků p.p.č. 123/1 (PK)
o výměře 9 960 m2, p.p.č. 124 (PK) o výměře 2 622 m2,
p.p.č. 125/1 (PK) o výměře 11 358 m2, p.p.č. 125/2 (PK)
o výměře 2 252 m2, p.p.č. 125/3 (PK) o výměře
1 221 m2 a p.p.č. 125/2 (PK) o výměře 1 343 m2, vše v
k.ú. Škudly za minimální roční cenu 1% z ceny půdy).

VII. UKLÁDÁ :

96/27Vedoucímu SMI předložit radě města dne 28.8. 2006 návrh změny ceny
pozemkové parcely 300/1 v k.ú. Přelouč.
96/28Vedoucímu odboru SMI a řediteli TS předložit radě města dne 14.8.2006
návrh řešení sociálního zázemí pro pracovníky TS v ulici Sportovní.
96/29Komisi bezpečnostní a dopravní předložit návrh řešení vyhrazeného
stání u bytových domů ve městě.

VIII. ZAMÍTÁ :

96/30Uhradit nájemci panu J.M. bytem ozn.D4 v domě č.p.
1567, ul. Jana Dítěte v Přelouči stěhovací náklady a náklady spojené
se změnou adresy na doklady.
96/31Žádost paní J.Z. o zřízení věcného břemene
spočívající v právu chůze a jízdy k hotelu Sport přes pozemek PČ
1970.
96/32Návrh změny u mostu Valy - Mělice, který spočívá ve zrušení části
cyklostezky a chodníku ve staničení 0,010 – 0,070km vpravo ve
směru staničení.

IX. RUŠÍ :

96/33Usnesení rady města č.93/13

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi