Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 96. schůze rady města konané

dne 24.7.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
96. schůze rady města konané dne 24.7.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

96/ 1 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne
4.7. 2006.
96/ 2 Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na práv-
ní oddělení ke dni 30.6. 2006.
96/ 3 Připomínky p. J.M. k návrhu nájemní smlouvy,
přičemž stanovuje v souladu s platnými právními předpi-
sy nájemné za byt ozn.D4 v domě č.p. 1567, ul. Jana Dítěte
v Přelouči ve výši 4 077 Kč měsíčně.
96/4 Že osobami odpovědnými za výkon agendy souvisejících
s komunálními volbami je pan Luděk Novák a slečna Jolana
Tuhá.
96/5 Částečné splnění úkolu rady města č. 87/20
96/6 Storno pohledávky č. 316/04 dlužné nájemné za pozemky ve
výši 91 232 Kč, nájemce J.Č. bytem Lhota
z důvodu posunutí termínu splatnosti radou města.

II. SCHVALUJE :

96/ 7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a Východočeskou plynárenskou, a.s. spočívající v právu zří-
zení a provozování plynárenského zařízení na části pozemku p.p.
č. 938/1 v k.ú. Přelouč.
96/8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. spočívající v právu stavby energetické-
ho díla, jeho provozu, údržby a oprav na části pozemku p.p.č.
938/31 v k.ú. Přelouč.
96/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a RCD Radiokomunikace spol. s r.o. spočívající v právu ulo-
žení kabelu přípojky nn, jeho provozu, údržby a oprav na pozem-
cích p.p.č. 226/1 a p.p.č. 238/1 v k.ú. Klenovka.
96/ 10Prodloužení nájemní smlouvy p. A.E. na byt č. 2
v Pražské ul., č.p. 17 v Přelouči na dobu určitou od 1.8. 2006 do
31.7. 2007 za podmínky úhrady dlužného nájemného do
31.8. 2006.
96/ 11Odpis v příloze č. 3 navržených pohledávek nedobytných, preklu-
dovaných, promlčených a pohledávek, u kterých se nepodařilo
zjistit před uplynutím příslušné lhůty potřebné údaje k jejich vy-
máhání, v celkové výši 103 383,94 Kč.
96/12Odpis v příloze č. 4 uvedených 41 pohledávek vzniklých na zá-
kladě nesprávně vyměřených platebních výměrů cizincům bez
trvalého pobytu v Přelouči, v celkové částce 20 538,- Kč.
96/13Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a vyúčtování
služeb za období do 30.6. 2006 ve výši 8 658,- Kč ve 12ti měsíčních
splátkách, z toho 1. splátku ve výši 958,- Kč a 2. – 12. splátku ve
výši 700,- Kč s pí. M.R.,
Přelouč.
96/14Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občan-
ským sdružením SK OMT Pardubice, ul. Pernštýnská 14,
Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“
na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 26.8.2006.
96/15Vystavení svých dat na webovém portálu JDTMVČ (jednotná
digitální mapa východních Čech).
96/16Výdej dat projektantům a geodetům pro investiční akce jiných
investorů z JDTMVČ.
96/17Výši poplatku za archivaci a manipulaci s daty z JDTMVČ.
96/18 Použití vybraných poplatků k údržbě JDTMVČ po odečtení režijních
nákladů

III. ROZHODUJE :

96/19Nejvhodnější nabídku na realizaci díla „Městský kamerový
dohlížecí systém - Přelouč - II.etapa“ podal uchazeč: obchodní
jméno: Konektel, a.s., sídlo: Vídeňská 55, Brno 639 00, nabídková
cena vč.DPH: 613 520Kč. Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí
stanovenému komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, která o
svém rozhodnutí vypracovala zprávu o hodnocení nabídek dne
24.7.2006.

IV. SOUHLASÍ :

96/20S podnájmem bytu ozn. A4 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemce P.B., za pod-
mínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydle-
ní a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného po-
dle příslušných platných právních předpisů.Smlouva o podnájmu bude
uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.
96/21S podnájmem bytu ozn. B1 v čp. 1565 ulice Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně A.H., za podmínky, že byt bude dán
do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne
výši věcně usměrnovaného nájemného podle příslušných platných
právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a
bude v jedné kopii předložena městu.
96/22S podnájmem bytu ozn. E7 v čp. 1568 ulice Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně B.Č, trvale bytem Studentská 1351, Přelouč
za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu
bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného
podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu
bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.
96/23S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů
v Přelouči, Veverkova č.p. 1520 z p. P.C. na pí. D.K.
včetně práva nájmu k bytu č. 29.
92/24S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt. č.1 v ulici Pražská, čp.
921 na dobu určitou 6 měsíců s tím, že se pan A.K. zaváže uhradit
v průběhu trvání této nájemní smlouvy zbývající částku nedoplatku na
vyúčtování služeb za rok 2005, dopočítaný poplatek z prodlení a místní
poplatky za odpad za rok 2006.


V DOPORUČUJE :

96/25 Zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky vedené pod č.
51/03 Práv. na dlužné sociální dávce – příspěvku na výživu ve
výši 38 594 Kč z důvodu jejího promlčení po uplynutí desetileté
lhůty a současně nevymahatelnosti pro nedostatečný majetek
dlužníka.

VI. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

96/26Na pronájem zemědělských pozemků p.p.č. 123/1 (PK)
o výměře 9 960 m2, p.p.č. 124 (PK) o výměře 2 622 m2,
p.p.č. 125/1 (PK) o výměře 11 358 m2, p.p.č. 125/2 (PK)
o výměře 2 252 m2, p.p.č. 125/3 (PK) o výměře
1 221 m2 a p.p.č. 125/2 (PK) o výměře 1 343 m2, vše v
k.ú. Škudly za minimální roční cenu 1% z ceny půdy).

VII. UKLÁDÁ :

96/27Vedoucímu SMI předložit radě města dne 28.8. 2006 návrh změny ceny
pozemkové parcely 300/1 v k.ú. Přelouč.
96/28Vedoucímu odboru SMI a řediteli TS předložit radě města dne 14.8.2006
návrh řešení sociálního zázemí pro pracovníky TS v ulici Sportovní.
96/29Komisi bezpečnostní a dopravní předložit návrh řešení vyhrazeného
stání u bytových domů ve městě.

VIII. ZAMÍTÁ :

96/30Uhradit nájemci panu J.M. bytem ozn.D4 v domě č.p.
1567, ul. Jana Dítěte v Přelouči stěhovací náklady a náklady spojené
se změnou adresy na doklady.
96/31Žádost paní J.Z. o zřízení věcného břemene
spočívající v právu chůze a jízdy k hotelu Sport přes pozemek PČ
1970.
96/32Návrh změny u mostu Valy - Mělice, který spočívá ve zrušení části
cyklostezky a chodníku ve staničení 0,010 – 0,070km vpravo ve
směru staničení.

IX. RUŠÍ :

96/33Usnesení rady města č.93/13

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

V pátek 15. 7. po 14 hodině připlula LOĎ TAJEMSTVÍ do našeho města

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi