Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 83. schůze rady města konané

dne 23.1.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
83. schůze rady města konané dne 23.1.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

83/ 1 Změnu platových tarifů u ředitelů přeloučských škol a školských zařízení s platností od 1.1. 2006 (zák. č. 330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – přílohy č. 1 a č. 2 tohoto nařízení – stupnice platových tarifů).
83/ 2 Změnu platových tarifů s platností od 1.1. 2006 u vedoucích příspěvkových organizací (zák. č. 330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – přílohy č. 1 a č. 2 tohoto nařízení – stupnice platových tarifů).
83/ 3 Výpověď PhDr. Svatavy Krpatové ze smlouvy o správě městských bytových a nebytových domů k 31.7. 2006.
83/ 4 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 10.1. 2006.
83/ 5 Souhrnný seznam pohledávek Města Přelouč sestavený ke dni 31.12. 2005.

II. SCHVALUJE :

83/ 6 Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
83/ 7 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č na na dobu určitou od 1.2. 2006 do 31.1. 2007.
83/ 8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.J. na dobu určitou od 1.2. 2006 do 31.1. 2007.
83/ 9 Prodloužení nájemní smlouvy p. L.R. na dobu určitou od 1.3. 2006 do 28.2. 2007.
83/10 Dohodu o změně č. 2 veřejnoprávní smlouvy č. 1/2003 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Břehy.
83/11 Návrh smlouvy o nájmu části společných částí domu čp. 135 za účelem umístění a provozování zařízení pro přenos dat.
83//12Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na část pozemku p.p.č. 1468/1 v k.ú. Přelouč.
83/13 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na část pozemku p.p.č. 1781/1 v k.ú. Přelouč.
83/14 Uzavření smluv o zřízení věcných břemen mezi městem Přelouč vlastníkem stavby Přelouč – vodovod, kanalizace a plynovod pro RD Lipiny na části pozemků p.p.č. 938/31, p.p.č. 940/10, p.p.č. 1275/2, p.p.č. 1836/6, p.p.č. 1836/7, p.p.č. 1274/43 a p.p.č. 1274/49 v k.ú. Přelouč.
83/15 Rozšíření separace odpadu o bio-odpad (odpad ze zeleně).
83/16 Finanční příspěvky :
- 5 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů, okrsku č. 14 na činnost v roce 2006,
- 5 000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Přelouč na činnost v roce 2006.

III. SOUHLASÍ :

83/17 S návrhem Pardubického kraje, aby za člena Řídícího týmu v rámci aktivit projektu 3.3 SROP byl za obce s rozšířenou působností nominován ing. Pavel Šotola, místostarosta města Hlinsko.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

83/18 Na pronájem nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 2x měsíčně na dobu 2 hodin v dopoledních hodinách za cenu min. 200,-Kč/1 hod. plus DPH.

V. DOPORUČUJE :

83/19 Zastupitelstvu města Přelouče nevyhovět námitce spoluvlastníků pozemků p.p.č. 94/1 a 94/12 k územnímu plánu města Přelouč.
83/20 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 59/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 4 110,- Kč.
83/21 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením I rozpočtu města pro rok 2006.
83/22 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 938/41 o výměře 203 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.
83/23 Zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatný převod těchto nemovitostí z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Ministerstvo obrany ČR do vlastnictví města na základě zákona č. 174/2003 Sb.:
pozemky : p.p.č. 1859/1, p.p.č. 582/31, p.p.č. 582/34, p.p.č. 1928/2, p.p.č. 1928/4, st.p.č. 2226, st.p.č. 2227/1, st.p.č.2228/1, st.p.č. 582/28, st.p.č. 582/29, st.p.č. 582/30, st.p.č. 582/32, st.p.č. 582/36, st.p.č. 582/37 budovy: budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, budova bez č.p. na pozemku st. p.č. 582/30, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/36, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/37, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2227/1, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1. Pozemek p.p.č. 1859/1 bude převeden jen v případě, že budou bezúplatně převedeny všechny výše uvedené nemovitosti.
83/24 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 1297/37 o výměře 150 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 150 Kč/m2.
83/25 Zastupitelstvu města Přelouče uložit zástupci města p. Myškovi na valné hromadě VaK Pardubice, a.s. konané dne 9.2. 2006 hlasovat takto:
- pro schválení koupě Biologické čistírny odpadních vod v Pardubicích – Semtíně od společnosti Aliachem, a.s. IČ 60108916 s podmínkou, že konečné znění smlouvy o převodu vlastnictví BČOV bude před jejím uzavřením předloženo ke schválení valné hromadě společnosti VaK, a.s.
- nesouhlasit s poskytnutím ručitelského prohlášení města Přelouče pro VaK Pardubice, a.s. ve výši odpovídají podílu na základním kapitálu společnosti.
83/26 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odměny členům výborů kontrolního, finančního, majetkového a osadních za rok 2005 ve výši 800,-Kč/člena.
83/27 Zastupitelstvu města Přelouče uložit předsedům výborů přerozdělit výši odměn mezi jednotlivé členy výborů dle jejich aktivity v termínu do 28.2. 2006.

VI. ROZHODUJE :

83/28 Že zadání veřejné zakázky na přestavbu objektu č. 935 v ul. Za Fontánou bude provedeno formou užšího řízení s omezením počtu zájemců na 5 losováním.
83/29 Že při rekonstrukci ul. Pražská, Masarykova nám. a ul. Hradecká budou osazeny parkovací automaty.

VII. JMENUJE :

83/30 Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na přestavbu objektu čp. 935 v ul. Za Fontánou ve složení: Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský), Miroslav Manžel (náhradník Ilona Grohmannová), Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdražilová), Josef Štěpánek (náhradník Jaroslav Zelený).

VIII. DELEGUJE :

83/31 Jako zástupce zadavatele do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na přestavbu objektu čp. 935 v ul. Za Fontánou p. Jaroslava Kocourka (náhradník Jaroslav Paďour).

IX. POVĚŘUJE :

83/32 Starostku města pí. Irenu Burešovou dohledem nad průběhem losováním, omezujícím počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na přestavbu objektu Za Fontánou č.p. 935 v Přelouči na 5 zájemců.

X. STANOVÍ :

83/33 Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky na přestavbu objektu č.p. 935 v ul. Za Fontánou bude nejnižší nabídková cena.

XI. RUŠÍ :

83/34 Usnesení rady města č. 80/4.

XII. UKLÁDÁ :

83/35 Předsedům osadních výborů a komisí místní samosprávy vypracovat v termínu do 28.2. 2006 zprávu o činnosti jako součást výroční zprávy města za rok 2005.
83/36 Komisi bezpečnostní a dopravní předložit v termínu do 28.2. 2006 návrh systému placení parkovného ve středu města (část ulice Pražská a Hradecká) s přihlédnutím k zajištění zásobování dotčených obchodů a parkování soukromých vozidel vlastníků dotčených nemovitostí.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi