Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 79. schůze rady města konané

dne 5.12.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
79. schůze rady města konané dne 5.12.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

79/ 1 Výsledky voleb do školských rad při přeloučských základních školách.
79/ 2 Vyúčtování XI. ročníku Ceny Františka Filipovského v dabingu roku 2005.
79/ 3 Předání Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přelouče p. MVDr. Zdeňku Zemanovi.
79/ 4 Informaci ved. odboru SMI k projektu rekonstrukce MŠ Za Fontánou v Přelouči.
79/ 5 Splnění úkolu rady města č. 63/37.

II. SCHVALUJE :

79/ 6 Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství města Přelouče na rok 2006.
79/ 7 Výplatu mimořádné odměny za rok 2005 pro vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.
79/ 8 Zřízení věcného břemene na části pozemků p.p.č. 432/1, p.p.č. 433/1 a p.p.č. 433/3 v k.ú. Přelouč spočívající v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením a údržbou přívodního a odpadního potrubí pro rybníky ve prospěch Českého rybářského svazu MO Přelouč.
79/ 9 Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí pečovatelské služby uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.
79/10 Prodej 5 ks starých skruží p. P.T., Hradecká za celkovou cenu 500,- Kč.
79/11 Změnu č. 1 organizačního řádu MěÚ Přelouč s účinností od 1.1. 2006 s výjimkou změny uvedené v příloze 1A), která nabývá účinnosti dnem 1.3. 2006.
79/12Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného za březen 2005 až červenec 2005 ve výši 4 650,- Kč a průběžného poplatku z prodlení ke dni 1.8. 2005 ve výši 1 383,- Kč v 15ti měsíčních splátkách, z toho 1. – 14. splátku po 400,- Kč a 15. splátku ve výši 433,- Kč s p. V.Š, bytem Přelouč.
79/13 Návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 15.12. 2005.
79/14 Nájemné z podporovaných bytů ve výši 45,- Kč/měs./1m2 (bez služeb).

III. SOUHLASÍ :

79/15 S požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže nakoupit 5 ks repasovaných počítačů v celkové hodnotě cca 32 000,- Kč z dotace poskytnuté zřizovatelem v rozpočtu města pro rok 2005.
79/16 S nájemným v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Jana Dítěte 1562 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1562, ve výši 5,- Kč/1 m2/měsíc započitatelné plochy bytu.
79/17 S II. změnou závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace pro rok 2005 – navýšení mzdového limitu DDM na 105 000,- Kč a zvýšení dotace Technických služeb o 37 000,- Kč.
79/18 S použitím znaku města na vozidlech pečovatelské služby a jmenovkách pracovnic Pečovatelské služby Přelouč s účinností od 1.1. 2006.

IV. JMENUJE :

79/19 Za město Přelouč do školské rady :
- ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45: Mgr. Pavla Culka, ing. Ivana Moravce
- ZŠ Přelouč, Smetanova 1509: Jaroslava Faitla, Mgr. Věru Mělicharovou
- Zvláštní škola Přelouč: Hanu Novotnou, Lydii Válkovou.
79/20 Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. ve složení: Pavel Myška (náhradník Josef Štěpánek), Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdražilová), Miroslav Manžel (náhradník Ilona Grohmannová), ing. Libor Hůlka (náhradník ing. Jiří Krejčí).

V. ROZHODUJE :

79/21 Zadání veřejné zakázky na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. bude provedeno formou užšího řízení s omezením počtu zájemců na 5 losováním.

VI. DELEGUJE :

79/22 Jako zástupce zadavatele do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. Irenu Burešovou (náhradník Jaroslav Kocourek).

VII. POVĚŘUJE :

79/23 Starostku města Irenu Burešovou dohledem nad průběhem losování, omezujícím počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul., na 5 zájemců.

VIII. STANOVÍ :

79/24 Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky na rekonstrukci objektu č.p. 1414 v Libušině ul. bude nejnižší nabídková cena.
79/25 Cenu za prodej „Přelouč v běhu staletí“ DVD 150,- Kč/ks a videokazety na 100,- Kč/ks.

IX. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

79/26 Na pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Škudly za roční nájemné minimálně ve výši 1% z ceny půdy:
č. 123/1 (PK) o výměře 9 960 m2, č. 124 (PK) o výměře 2 622 m2, č. 125/1 (PK) o výměře 11 358 m2, č. 125/2 (PK) o výměře 2 252 m2, č. 125/3 (PK) o výměře 1 221 m2, č. 125/5 (PK) o výměře 1 343 m2.

X. DOPORUČUJE :

79/27 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu názvu Zvláštní školy Přelouč, okres Pardubice na Základní školu praktickou Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.1. 2006.
79/28 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 1 ke Zřizovací listině Zvláštní školy Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.1. 2006.
79/29 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením V. rozpočtu města pro rok 2005.
79/30 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
a) na prodej pozemků p.p.č. 433/6 o výměře 38 m2, p.p.č. 433/7 o výměře 2 147 m2 a p.p.č. 433/8 o výměře 254 m2 za cenu minimálně 10,- Kč/m2 a p.p.č. 431/2 o výměře 861 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 20,- Kč/m2,
b) na směnu pozemku p.p.č. 938/29 o výměře 1038 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1301/26 o výměře 301 m2, p.p.č. 1297/36 o výměře 1374 m2, p.p.č. 1297/44 o výměře 190 m2 a p.p.č. 1297/37 o výměře 150 m2 v k.ú. Přelouč,
c) na prodej pozemků p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 a p.p.č. 938/40 o výměře 658 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.
79/31 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XIV. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.9. 2004, odst. IV, bod 3) v tomto znění: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na směnu částí pozemků p.p.č. 938/1 a p.p.č. 938/2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1297/36 o výměře 1374 m2, p.p.č. 1297/44 o výměře 190 m2 a p.p.č. 1301/26 o výměře 301 m2 v k.ú. Přelouč.
79/32 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit část usnesení XII. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.5. 2004, odst. III, bod 9) tak, že se z textu vypouští pozemek p.p.č. 462 včetně objektů nacházejících se na tomto pozemku, p.p.č. 460/14 a p.p.č. 463/11.
79/33 Zastupitelstvu města Přelouče doporučit Ministerstvu obrany ČR odprodej pozemku p.p.č. 462 včetně objektů nacházejících se na tomto pozemku a p.p.č. 460/14 a 463/11 v k.ú. Přelouč firmě SVOS spol. s. r. o. Přelouč, Choceňská 877.
79/34 Zastupitelstvu města Přelouče schválit úplatný převod spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemcích p.p.č. 321/10 o výměře 7 422 m2, p.p.č. 322/33 o výměře 6 152 m2 a st.p.č. 1389 o výměře 12 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu dle znaleckého posudku.
79/35 Zastupitelstvu města Přelouče vydat :
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 7/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 8/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 1/2004, o místních poplatcích
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 10/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Tupesy, Lhota, Škudly, Klenovka a Štěpánov
- obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 11/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se ruší a plně nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003.
79/36 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemku p.p.č. 1301/30 o výměře 278 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 250,- Kč/m2.


XI. VYDÁVÁ :

79/37 Nařízení města Přelouč č. 9/2005, kterým se mění nařízení města Přelouč č. 1/2000, o povinnostech při zajišťování zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic, vydané podle § 27, odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
79/38 Nařízení města Přelouč č. 12/2005, kterým se ruší nařízení města č. 2/2001 ve znění nařízení č. 6/2005, Tržní řád.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi