Obsah

Usnesení 54. schůze rady města konané

Typ: ostatní
dne 13.12.2004

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
54. schůze rady města konané dne 13.12.2004

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

54/ 1 Předložené cenové nabídky na vypracování plánu odpadového hospodářství města Přelouče.
54/ 2 Splnění úkolu č 50/34.
54/ 3 Vyjádření stavebního úřadu ke stížnosti ve věci řešení problematiky hluku z provozovny v domě č.p. 29 v Přelouči s tím, že doporučuje stěžovatelce uplatnit svá práva u Krajské hygienické stanice Pardubice, popřípadě soudní cestou.
54/ 4 Vyúčtování X. ročníku Ceny Františka Filipovského v dabingu roku 2004.
54/ 5 Zápis z komise pro rozvoj města ze dne 7.12. 2004.
54/ 6 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 8.11. 2004.
54/ 7 Informaci o zahájení činnosti kontaktního místa Krajské hospodářské komory v budově MěÚ.

II. SCHVALUJE :

54/ 8 Uzavření kupní smlouvy o prodeji speciálního automobilu – cisternové stříkačky z roku 1974 obci Býšti za cenu 48 000,- Kč.
54/ 9 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. b) OZV č. 2/2003 výjimku na pořádání nočních hudebních produkcí pro Jamaica Bowling Club Přelouč ve dnech pondělí až čtvrtek v čase od 22.00 do 24.00 hod. a ve dnech pátek až neděle od 22.00 do 02.00 hod. na dobu od 1.1. 2005 do 31.12. 2005.
54/10 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč z fondu vzdělávacích projektů pro Polabský Zlatý pruh na pořádání výstavy Vodní plochy a cesty Přeloučska.
54/11 V souladu s nařízením obce č. 2/2001 (tržní řád) prodej jmelí v rámci akce „Svazek jmelí pro Junáka“ středisku Junák Přelouč ve dnech od 13. 12. do 17.12. 2004.

III. JMENUJE :

54/12 Komisi pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky na vypracování plánu odpadového hospodářství města Přelouč ve složení: ing. Klápová, p. Myška , p. Paďour , ing. Damborský a MVDr. Jadrníček.
54/13 Komisi pro prevenci kriminality ve složení:
manažer – ing. Lukáš Kuchyňka
členové – Irena Burešová, Bc. Petr Veselý, kpt. Vlastimil Němec, por.Martin Břeň, Mgr. Šárka Dušková a Pavel Myška.

IV. DOPORUČUJE :

54/14 Zastupitelstvu města Přelouče vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.
54/15 Zastupitelstvu města souhlasit s delegováním pravomoci schvalovat rozpočtová opatření dotací na radu města.
54/16 Opět Zastupitelstvu města Přelouče schválit výpověď Smlouvy o sdružení uzavřené mezi městem Přelouč a Diakonií Přelouč.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 24. 5. 2013
Poslední aktualizace: 10. 7. 2017 23:05
Autor: Miroslav Tkáč