Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Strategický plán rozvoje města byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2014

Vážení spoluobčané,

Strategický plán rozvoje města je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Strategický plán rozvoje města by měl přispět k lepšímu zacílení záměrů města do budoucna a tím i ke zlepšení života ve městě.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.esfcr_logo

Doprava a infrastruktura

Strategický plán ekonomického rozvoje města Přelouče

esfr_logo

Prioritní oblast A
Doprava a infrastruktura

 

Po kliknutí na jednotlivé nadpisy se vám zviditelní text konkrétní části akčního plánu. Zde budou průběžně doplňovány informace o postupu v realizaci jednotlivých úkolů.

Koncepce vnitřní dopravy, vytipování kritických míst / jevů a řešení

Vypracovat dlouhodobý investiční plán zásadních rekonstrukcí a modernizací dopravní infrastruktury na území města. Každoročně zajistit realizaci aktivit definovaných plánem, které zlepší technický stav vybraných problémových pozemních komunikací ve městě a místních částech.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor stavební - Lubomír Novotný

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy, Komise pro rozvoj města

MěÚ - Odbor správy majetku

Výstupy:

 • studie doporučených řešení včetně řešení proveditelnosti
 • realizace dílčích rekonstrukcí = modernizované komunikace
 • snížení počtu kritických míst v dopravě ve městě
 • zrychlení dopravy                 - zvýšení bezpečnosti dopravy

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 05. 2016 Jsou zpracovány projektové dokumentace stavebních úprav „regenerace panelového sídliště“ ve třech etapách,
 • Etapa I. - mezi ulicemi Školní a Studenstská, pro stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení, projekt řeší obnovu komunikací, byl zachován stávající režim dopravy s rozdělením na část pěší a vozovek pro silniční vozidla;
 • Etapa II. – Studenstská – Jižní, zpracovatel připravuje projektovou dokumentaci, která počítá s navýšením parkovacích míst, řešení odstraní kritické místo parkování vozidel v rozporu s právními předpisy.
 • Etapa III. – východní část ulice Jižní – připravuje se projektová dokumentace a realizují výkupy pozemků.
 • Komise bezpečnostní a dopravy projednala na dubnovém jednání problematiku kriticky zaplněné ulice K. Čapka ostavenými vozidly, poukázala na nedodržování předpisů při parkování vozidel na místní komunikaci, zejména v místech křižovatek a připojení účelových komunikací. Bude zpracován návrh řešení pro jednání v rámci městského úřadu a návrh dalších postupů.

Efektivní systém parkování

Vypracovat systém parkování ve městě – regulace parkování na místních komunikacích zejména v lokalitách s hromadnou bytovou zástavbou, možnost vydávání rezidenčních karet, apod.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor stavební - Lubomír Novotný

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy

Výstupy:

 • studie řešení efektivního parkování ve městě - návrh opatření
 • systém parkování ve městě

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2014 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • Příprava podkladů - Řešení bude navazovat na výše uvedený bod
 •  
 •  

Řešení dopravy v klidu ve vybraných lokalitách

Řešit organizaci parkování na sídlišti U školy prostřednictvím výběru nejvhodnější varianty a zrealizovat projekt regenerace ploch u nákladového nádraží.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy

Komise pro rozvoj města

Výstupy:

 • nové parkovací plochy
 • nová parkovací stání

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí zdroje

Časování

2015 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 15. 11. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč kolaudační souhlas s užíváním stavby „Parkoviště u čp. 1489, Přelouč“, které se nachází ve vnitrobloku bytových domů v ulici Karla Čapka.
 • 11. 10. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto projektová dokumentace pro provádění stavby na 3. část regenerace sídliště U Školy v Přelouči. Týká se části sídliště okolo bytových domů čp. 1368 – čp. 1373. Dokumentace řeší též rekonstrukci stávajících parkovacích stání a rozšiřuje i počet parkovacích míst v této lokalitě. Realizace navržených úprav je předpokládána v průběhu roku 2018.
 • 29. 9. 2017 byla převzata od společnosti PRODIN a. s. Pardubice projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči. Tato ulice by měla být rekonstruována od napojení na ulici SBS po Ledrovu ulici. V rámci zadání projektu bylo požadováno řešení maximálně využít možností pro parkování osobních automobilů v této lokalitě. S realizací prací se uvažuje v průběhu roku 2018.
 • 26. 9. 2017 byla městem Přelouč převzata dokončená rekonstrukce parkoviště u čp. 1489 v ulici Karla Čapka v Přelouči. Součástí stavby bylo odstranění nepoužívaných boxů na popelnice a zřízení míst pro umístění kontejnerů a nádob na komunální odpad a separovaný sběr. Rekonstrukcí došlo k radikální proměně povrchu parkoviště a příjezdové komunikace, které předtím vykazovaly značné nerovnosti a četné statické poruchy.
 • 2. 8. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na regeneraci 3. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. T této etapě je rovněž řešena rekonstrukce stávajících parkovacích stání a dochází i k výstavbě nových parkovacích stání, jichž se na sídlišti nedostává.
 • 31. 7. 2017 převzala společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice staveniště pro rekonstrukci parkoviště u kotelny čp. 1489 v ulici Karla Čapka. Jeho stav nebyl v dobrém technickém stavu a rekonstrukce je více než potřebná.
 • 24. 7. 2017 převzala společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice staveniště pro rekonstrukci ulic Tomášova, Zborovská a Tylova. Součástí prací je i výstavba nových parkovacích míst v Tomášově ulici, u křižovatky se Zborovskou ulicí.
 • 12. 6. 2017 schválila Rada města Přelouče při své schůzi smlouvu o dílo na rekonstrukci parkoviště u č.p. 1489 v Přelouči. Zhotovitelem se stala na základě výběrového řízení společnost M-SILNICE a. s. Pardubice, práce by měly být zahájeny v červenci tohoto roku. V jenom z bodů této schůze se rada města seznámila s projektovým řešením rekonstrukce chodníků v Hradecké a Nádražní ulici, kde mají být v části k podchodu pod železniční tratí zřízena nová parkovací stání. V dalším z bodů schůze rozhodla rada města o výběru nejvhodnější nabídky na regeneraci 2. etapy sídliště U školy v Přelouči. I zde byla úspěšná se svou nabídkou společnost M-SILNICE a. s. Pardubice. V rámci této akce budou též rekonstruována stávající parkovací stání a vzniknou nová parkovací stání v této části sídliště, rozšířeno bude i stávající parkoviště u silnice na Benešovice. Realizace prací by měla proběhnout do konce letošního roku.
 • 31. 5. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci parkoviště u čp. 1489 v ulici Karla Čapka v Přelouči. Nejvhodnější nabídku z hlediska zadávacích podmínek podala společnost M-Silnice, a. s., OZ Střed Chrudim. Rovněž tohoto dne byla převzata od společnosti VDI PROJEKT s. r. o. Praha projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na rekonstrukci chodníku v Nádražní a Hradecké ulici v části od křižovatky s ulicí K. H. Máchy v Nádražní ulici po rybářský dům v Hradecké ulici, s odbočením k podchodu pod železniční tratí. V této odbočce jsou navržena nová parkovací stání pro osobní automobily, která jsou v této oblasti města značně potřebná.
 • 15. 5. 2017 bylo vyhlášeno na profilu zadavatele města Přelouč zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci parkoviště u čp. 1489 v ulici Karla Čapka v Přelouči. Stávající povrch parkoviště i příjezdové komunikace je značně poškozen a jejich celková oprava je více než potřebná.
 • 26. 4. 2017 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu parkoviště v Jaselské ulici, naproti hlavnímu vstupu do výrobního areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o.
 • 10. 4. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o právu provést stavbu s konkurzním správcem bývalého Vojenského opravárenského podniku 081 Přelouč, s. p., přeloučským občanům známým pod názvem „zbrojovka“, týkající se jednoho pozemku v Jaselské ulici, která umožní požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení stavbu „Parkoviště a zastávky BUS v ul. Jaselská Přelouč“. Jedná se, mimo jiné, o výstavbu nového parkoviště proti vstupu do výrobního areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o., na pozemku, který odkoupilo město Přelouč od Českých drah, s. o.
 • 27. 2. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na rekonstrukci chodníků v Nádražní a Hradecké ulici. Její součástí bude i návrh na rozšíření možností parkování v této oblasti vybudováním nových parkovacích stání v Hradecké ulici v části k podchodu pod železniční tratí.
 • 6. 10. 2016 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci a rozšíření stávající parkoviště u areálu společnosti BISS, s. r. o., v Jaselské ulici v Přelouči. Po jeho realizaci by zde bylo zřízeno 59 parkovacích stání, kterých se v této lokalitě nedostává.
 • 13. 6. 2016 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na regeneraci I. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. Značnou část prováděných prací bude tvořit rekonstrukce stávajících a výstavba nových parkovacích stání v prostoru Studentské ulice. To by mělo pomoci k řešení složité situace s parkováním v této části sídliště.
 • 2. 6. 2016 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na 2. etapu rekonstrukce panelového sídliště U školy v Přelouči. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní. Tato dokumentace řeší mimo jiné podstatné navýšení parkovacích míst v uvedené oblasti.
 • 25. 1. 2016 schválila rada města Přelouče smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění a zadání stavby a autorský dozor projektanta na 2. etapu regenerace sídliště U školy. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní. Jednou z oblastí řešených v této dokumentaci je i rozšíření počtu parkovacích míst v uvedené lokalitě, podstatné to bude u parkoviště pod bývalou kotelnou při silnici na Benešovice. Zde bude instalována kamera městského kamerového dohlížecího systému pro zajištění ochrany parkujících vozidel.
 • 7. 1. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, o povolení rekonstrukce a výstavby nových parkovacích stání v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – 1. etapa“. V rámci této etapy dojde ke značnému navýšení počtu parkovacích stání v prostoru Studentské ulice.
 • 21. 12. 2015 proběhla kolaudace dokončených stavebních prací na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici. Kolaudována byla mimo jiné objekty rovněž i nově vybudovaná parkovací stání pro osobní automobily.
 • 18. 12. 2015 proběhlo kolaudační řízení parkovacího pruhu v Kladenské ulici u budovy čp. 845, užívané Junákem, Klubem Sluníčko a jinými volnočasovými aktivitami.
 • 16. 12. 2015 byly městem převzaty od společnosti COLAS CZ, a.s., Praha dokončené stavební práce na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici. Součástí prováděných prací bylo značné rozšíření počtu parkovacích stání, kterých je v této lokalitě velký nedostatek.
 • 3. 12. 2015 byly městem převzaty od společnosti MIKOSTAV s.r.o. Klešice dokončené stavební práce na výstavbě parkovacího pruhu v Kladenské ulici u areálu mateřské školy. Tento by měl sloužit pro dočasné odstavování osobních automobilů rodičů přivážejících své děti do této školy.
 • 1. 12. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby na první část regenerace panelového sídliště U školy. Jeden ze stavebních objektů obsažených v této dokumentaci řeší podstatné rozšíření počtu parkovacích míst v této části sídliště, konkrétně ve Studentské ulici.
 • 27. 10. 2015 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na SO 101 stavby „Dukelské náměstí (přednádraží ČD), Přelouč“, jehož součástí je vytvoření 28 parkovacích míst typu K + R a P + R v prostoru Dukelského náměstí a přilehlé části Nádražní ulice. Tato stavba je součástí připravovaného přestupního terminálu veřejné dopravy v Přelouči.
 • 8. 10. 2015 zahájila společnost MIKOSTAV Klešice s.r.o. stavební práce na parkovacím pruhu v Kladenské ulici u čp. 845.
 • 17. 9. 2015 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo na výstavbu parkovacího pruhu v Kladenské ulici se společností MIKOSTAV s.r.o. Klešice jakožto vítězem zadávacího řízení na realizaci této veřejné zakázky.
 • 24. 9. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu parkovacího pruhu v Kladenské ulici u čp. 845, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Na základě této skutečnosti bude přistoupeno k vlastní realizaci uvedeného záměru.
 • 2. 7. 2015 nabylo právní moci stavební povolení na rekonstrukci parkoviště pro osobní automobily v lokalitě bytových domů u Račanského rybníčka, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 15. 6. 2015 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na výstavbu parkovacího pruhu v Kladenské ulici u čp. 845, bývalý dělnický či pionýrský dům, dnes sídlo Junáka a dalších volnočasových aktivit. Vytvořená parkovací místa by měla umožnit dočasné parkování osobních automobilů rodičů přivážejících své děti do mateřské školy a přispět tak k zabezpečení průjezdnosti a bezpečnosti silničního provozu v Kladenské ulici, též v souvislosti s otevřením nové požární stanice na sídlišti U školy.
 • 29. 5. 2015 nabylo právní moci stavební povolení na stavbu parkoviště u nádraží Českých drah a.s., vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 30. 4. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na první a druhou část regenerace panelového sídliště U školy. Oproti vypracované studii z roku 2014 došlo ke značnému rozšíření kapacity parkoviště v jihozápadní části sídliště u silnice III. třídy směrem na Benešovice.
 • 13. 4. 2015 byla společností M.I.S., a.s., Hradec Králové předána vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby parkoviště na pozemku odkoupeném městem od Českých drah a.s. u nákladové části přeloučského nádraží.
 • 29. 11. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby parkoviště u nádraží Českých drah, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 4. 11. 2014 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci Dukelského náměstí (přednádraží). Projekt řeší celkovou rekonstrukci daného prostoru od křižovatky s ulicí K. H. Máchy až po Jaselskou ulici. Jeho součástí je i zřízení nových parkovacích míst na komunikacích a oprava parkoviště vedle hotelu u nádraží, čímž dojde jeho zkapacitnění.
 • 29. 8. 2014 byla společností M.I.S., a.s., Hradec Králové předána vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na parkoviště, které by mělo být realizováno na pozemku odkoupeném městem od Českých drah a.s. u nákladové části přeloučského nádraží.
 • 1. 8. 2014 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby rekonstrukce parkoviště pro osobní automobily v lokalitě bytových domů u Račanského rybníčka. Realizací této stavby by měl být řešen špatný technický stav povrchu parkoviště, což umožní jeho zkapacitnění.
 • 23. 5. 2014 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná studie regenerace panelového sídliště U školy, obsahující analytickou, ekonomickou, dokladovou a výkresovou část. Její součástí je i prvotní návrh rozšíření možností parkování jakožto jedné z problematiky života charakterizované občany v této části města.

Zvýšení průjezdnosti křižovatek

Podporovat a vytvářet opatření pro zkapacitnění křižovatek např. prostřednictvím prodlužování odbočovacích pruhů ve vytížených směrech, doplnění světelné signalizace a vzájemně propojovat křižovatky prvky inteligentního řízení dopravy, telematika.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor stavební - Lubomír Novotný

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy

Výstupy:

 • dopravní studie s návrhem zvýšení průjezdnosti křižovatek
 • zvýšení bezpečnosti křižovatek
 • zrychlení dopravy

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování - Pardubický kraj

Časování

2014 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • Problematika zatím nebyla řešena
 •  
 •  

Rekonstrukce komunikací pro pěší

Zlepšovat fyzický stav městských chodníků v souladu s bezbariérovostí, vypracovat dlouhodobý plán rekonstrukcí a oprav městských chodníků a v rozpočtu města každoročně vyčlenit částku, která bude určena na realizaci aktivit definovaných v investičním plánu dle harmonogramu (pořadníku).

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy; Komise pro rozvoj města

Výstupy:

 • plán rekonstrukcí a oprav chodníků v majetku města
 • modernizované komunikace pro pěší
 • nové komunikace pro pěší
 • zvýšení bezpečnosti dopravy
 • bezbariérovost komunikací pro pěší

Finanční zdroje

externí financování

Časování

2015 - 2022

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 15. 12. 2017 byla převzata od společnosti M – SILNICE Pardubice a.s. dokončená rekonstrukce Tomášovy, Zborovské a Tylovy ulice. Rekonstruovány byly nejen chodníky, ale i vozovka ve všech uvedených ulicích. Stavbu provázely značné problémy, související s nutností přeložky plynovodu ve Zborovské ulici z důvodu nedostatečné hloubky jejího uložení pod povrchem komunikace a chodníků.
 • 1. 12. 2017 byla převzata od společnosti MATEX HK s. r. o. dokončená stavba nového spojovacího chodníku mezi ulicemi Smetanova a Obránců míru, podél budovy základní školy Smetanova čp. 1509. Rovněž byla tento den převzata od této společnosti dokončená rekonstrukce chodníku v ulici U Rybníčka.
 • 27. 11. 2017 byla převzata od společnosti Prodin a. s. Pardubice projektová dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči. Navržené práce plánuje město Přelouč realizovat v roce 2018.
 • 15. 11. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč kolaudační souhlas s užíváním stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Kladenská, Přelouč“. Jedná se o chodník podél areálu mateřské školy mezi ulicemi Smetanova a Školní.
 • 24. 10. 2017 nabylo právní moci rozhodnutí – stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, kterým byl vydán souhlas se stavbou chodníků v místní části Lhota. Jedná se o chodníky podél silnice I/2 při průtahu obcí. Jejich realizace je možná až po výstavbě splaškové kanalizace., která by měla proběhnout v roce 2018.
 • 23. 10. 2017 bylo předáno staveniště společnosti MATEX HK s.r.o. Hradec Králové pro výstavbu nového chodníku, spojujícího Smetanovu ulici s ulicí Obránců míru v Přelouči, podle budovy základní školy čp. 1509, a pro rekonstrukci chodníku v ulici U Rybníčka v Přelouči, od čp. 803 k čp. 829. Obě tyto stavby by měly být realizovány ještě v letošním roce.
 • 17. 10. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč kolaudační souhlas s užíváním stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Sladkovského, Přelouč“. Jedná se o nově opravený chodník od hospody „U Albíny“ k domu Adventistů sedmého dne.
 • 11. 10. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto projektová dokumentace pro provádění stavby na 3. část regenerace sídliště U Školy v Přelouči. Týká se části sídliště okolo bytových domů čp. 1368 – čp. 1373. Jako v ostatních částech sídliště tak i zde je navržena celková rekonstrukce komunikací pro pěší a dochází i k jejich rozšíření. Realizace navržených úprav je předpokládána v průběhu roku 2018. Téhož dne proběhla v Praze na Státním fondu dopravní infrastruktury konzultace projektu chodníků v místní části Lhota. Za město Přelouč se jí zúčastnil vedoucí Odboru správy majetku a dále zástupce zpracovatele projektové dokumentace, společnosti DI Projekt s.r.o. Město Přelouč se snaží získat na tuto finančně náročnou akci dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a konzultace projektové dokumentace je jednou z podmínek pro úspěšnost jejího získání. Realizaci chodníku by mohla proběhnout ve druhé polovině roku 2018 za předpokladu dokončení splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek, jejíž stavba by měla být v průběhu měsíce října 2017 zahájena.
 • 2. 10. 2017 byla převzata od společnosti VDI Projekt s.r.o. Praha vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v Havlíčkově ulici. Rekonstrukce se týká celého jejího rozsahu, tj. od křižovatky s Pražskou ulicí až po přechod do Luční ulice. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., má rovněž v plánu umístit do země v této ulici vrchní rozvod elektrické energie, ale až v roce 2020. Vzhledem k této skutečnosti je možné provést uvažovanou rekonstrukci až po tomto datu.
 • 29. 9. 2017 byla převzata od společnosti Dlažba vysoké Mýto, s.r.o., dokončená rekonstrukce chodníku v Kladenské ulici v Přelouči, v části mezi ulicemi Smetanova a Školní, podél areálu mateřské školy.
 • 29. 9. 2017 byla převzata od společnosti PRODIN a. s. Pardubice projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči. Tato ulice by měla být rekonstruována od napojení na ulici SBS po Ledrovu ulici. V rámci zadání projektu bylo požadováno řešení maximálně využít možností pro parkování osobních automobilů v této lokalitě. S realizací prací se uvažuje v průběhu roku 2018.
 • 30. 8. 2017 proběhla za účasti starostky, referenta dotací a projektanta konzultace záměru a projektu bezbariérové trasy na Úřadu vlády ČR, sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Tato konzultace je jednou z podmínek pro získání státní dotace na tento projekt.
 • 28. 8. 2017 byla převzata městem Přelouč dokončená rekonstrukce chodníku ve Sladkovského ulici, v části mezi hospodou U Albíny a domem Adventistů sedmého dne. Obyvatelé města, kteří tudy procházejí a znali původní stav chodníku, tuto změnu k lepšímu jistě ocení.
 • 22. 8. 2017 byla převzata od společnosti NOVOSTAV KOMUNIKACE, a. s., dokončená rekonstrukce chodníku na Masarykově náměstí v Přelouči, v prostoru okolo soch sv. Jana Nepomuckého. Nový povrch chodníku jistě zlepšil této části náměstí jeho původní vzhled.
 • 15. 8. 2017 převzala společnost DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o. staveniště na rekonstrukci chodníku podél areálu mateřské školy v Kladenské ulici v Přelouči, mezi ulicemi Smetanova a Školní. Do konce měsíce září 2017 by měl být stávající, místy nevyhovující chodník z betonových dlaždic 30 x 30 cm nahrazen novým chodníkem z betonové zámkové dlažby. Městu Přelouč se podařilo na realizaci této zakázky získat dotaci ve výši téměř 800.000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
 • 9. 8. 2017 proběhla za účasti vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu Přelouč a projektanta na Státním fondu dopravní infrastruktury konzultace projektu bezbariérové trasy, kterou město připravuje k realizaci na rok 2018. Ta by měla spojit nově vybudovaný přestupní terminál veřejné dopravy na Dukelském náměstí a autobusové nádraží.
 • 2. 8. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na regeneraci 3. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. V této etapě je rovněž řešena rekonstrukce stávajících a výstavba nových komunikací pro pěší v části sídliště od Jižní ulice směrem k rodinným domům Na Obci.
 • 25. 7. 2017 byla převzata od společnosti VDI PROJEKT s. r. o. Praha projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby na výstavbu spojovacího chodníku mezi ulicemi Smetanova a Obránců míru u budovy základní školy. V trávě vyšlapaná cesta by měla být nahrazena chodníkem se zámkovou dlažbou. S realizací této akce je uvažováno ještě v letošním roce. Tento den byla rovněž převzata od společnosti VDI PROJEKT s. r. o. Praha projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na rekonstrukci chodníku v ulici U Rybníčka. Chodník není v dobrém technickém stavu a rekonstrukce je potřebná. Termín realizace je však závislý na získání finančních prostředků z rozpočtu města.
 • 24. 7. 2017 převzala společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice staveniště pro rekonstrukci ulic Tomášova, Zborovská a Tylova. Podstatnou část prací na této zakázce tvoří rekonstrukce komunikací pro pěší. Práce by měly trvat přibližně 3 měsíce.
 • 18. 7. 2017 převzala společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. staveniště pro rekonstrukci chodníku ve Sladkovského ulici v Přelouči, v části od hospody „U Albíny“ po dům Církve adventistů sedmého dne. Práce by zde měly probíhat 6 týdnů.
 • 10. 7. 2017 se rada města seznámila na své schůzi se situačním řešením projekčního návrhu rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Přelouči. Tuto ulici chce město v celém rozsahu rekonstruovat, neboť jak vozovka, tak i chodníky jsou ve špatném technickém stavu. Rekonstrukci připravované městem na rok 2018 by měla předcházet rekonstrukce plynovodního potrubí, kterou by měla zajišťovat společnost GridServices, s. r. o.
 • 19. 6. 2017 rozhodla rada města o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci chodníku ve Sladkovského ulici v Přelouči. Nejvhodnější nabídku podala společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., se kterou rovněž rada města schválila uzavření smlouvy o dílo. Jedná se o chodník od hospody „U Albíny“ k domu Církve adventistů sedmého dne. Práce by měly proběhnout v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku.
 • 12. 6. 2017 se Rada města Přelouče na své schůzi seznámila s projekčním řešením uvažované rekonstrukce chodníku v Hradecké a Nádražní ulici v Přelouči. Rovněž schválila smlouvu o právu použití pozemku k provedení této stavby se společností KASI majetková a. s., a to vzhledem ke skutečnosti, že část uvažované stavby se nachází na pozemcích ve vlastnictví jmenované společnosti. V rámci této schůze byla rovněž schválena smlouva o dílo se společností NOVOSTAV komunikace a. s. na rekonstrukci chodníku na Masarykově náměstí okolo sochy sv. Jana Nepomuckého. Realizace prací by měla proběhnout v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku. Jedním z dalších bodů této schůze bylo schválení výběru zhotovitele regenerace 2. etapy sídliště U školy v Přelouči. Tím by měla být společnost M-SILNICE a. s. Pardubice. Podstatný rozsah této stavební akce je tvořen rekonstrukcí stávajících a částečně i výstavbou nových chodníků, realizace by měla proběhnout do konce letošního roku.
 • 31. 5. 2017 byla převzata od společnosti VDI PROJEKT s. r. o. Praha projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na rekonstrukci chodníku v Nádražní a Hradecké ulici v části od křižovatky s ulicí K. H. Máchy v Nádražní ulici po rybářský dům v Hradecké ulici, s odbočením k podchodu pod železniční tratí. Rovněž tohoto dne byla převzata od společnosti VDI PROJEKT s. r. o. Praha projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na rekonstrukci chodníku na Masarykově náměstí v Přelouči, v části okolo sochy svatého Jana Nepomuckého. Zde by mělo dojít k náhradě nevzhledných betonových dlaždic novou zámkovou dlažbou v barevném provedení a s netradiční pokládkou.
 • 29. 5. 2017 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici v Přelouči, podél areálu mateřské školy. Nejvhodnější nabídku podala společnost DLAŽBA Vysoké Mýto, s.r.o., se kterou bylo radou města rovněž schváleno uzavření smlouvy o dílo.
 • 10. 5. 2017 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci chodníků podél silnice I/2 v Pardubické ulici v Přelouči. Jedná se o chodníky mezi kruhovým objezdem na Sokolovském náměstí a křižovatkou Pardubické ulice s ulicemi Karla Čapka a 28. října.
 • 5. 5. 2017 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci Tomášovy a Zborovské ulice. Součástí prací je i celková rekonstrukce chodníků v části Zborovské ulice od Opatovické ulice po křižovatku s Českobratrskou ulicí. S realizací je uvažováno ve druhé polovině roku 2017.
 • 2. 5. 2017 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na rekonstrukci ulic Zborovská, Tomášova a Tylova v Přelouči. Nejvhodnější nabídku podala společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice.
 • 27. 3. 2017 schválila Rada města Přelouče zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na rekonstrukci ulic Zborovská, Tomášova a Tylova v Přelouči. S realizací prací se počítá ještě v letošním roce, po dokončení rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici, kterou jako investor zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
 • 13. 3. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností PRODIN a. s. Pardubice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby pro rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči. V jejím rámci by mělo dojít k celkové rekonstrukci této městské komunikace mimo části již dříve rekonstruovaného chodníku mezi ulicemi Svazu bojovníků za svobodu a Veverkovou.
 • 27. 2. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvy o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na rekonstrukci chodníků v Nádražní a Hradecké ulici a v Havlíčkově ulici. V Nádražní a Hradecké ulici jde o chodník od křižovatky Nádražní ulice s ulici K. H. Máchy až po rybářský dům v Hradecké ulici včetně části Hradecké ulice k podchodu pod železniční tratí. U Havlíčkovy ulice bude řešena rekonstrukce chodníků po obou stranách ulice od Pražské ulice po křižovatku s ulicemi Žižkovou, Střelovou a Bratrouchovskou, dále pak rekonstrukce jednostranného chodníku až k přechodu do Luční ulice. U obou těchto akcí se předpokládá finanční spoluúčast na realizaci pomocí vhodného dotačního programu.
 • 23. 2. 2017 byly městem převzaty od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice, vypracované bezpečnostní audity pro rekonstrukci chodníků v Pardubické ulici v Přelouči v části od Sokolovského náměstí po křižovatku s ulicemi Karla Čapka a 28. října a pro výstavbu chodníků podél silnice I/2 v místní části Lhota. Tyto dokumenty jsou nutnou součástí žádostí o dotaci z fondů Evropské unie na realizaci uvedených akcí.
 • 13. 12. 2016 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na výstavbu chodníků v místní části Lhota podél silnice I/2. S jejich realizací se počítá po dokončení potrubních řádů kanalizace, které jsou plánovány v závěru roku 2017 a v roce 2018.
 • 30. 11. 2016 byla převzata od společnosti VDI Projekt s.r.o. Praha vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v Pardubické ulici od Sokolovského náměstí po křižovatku s ulicí Karla Čapka. Předpoklad termínu realizace prací v případě získání podpory z Integrovaného regionálního operačního programu pro specifický cíl „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ je v roce 2018.
 • 24. 11. 2016 proběhla na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze za účasti projektanta, vedoucího Odboru správy majetku města Přelouč a zpracovatele žádosti o dotaci konzultace projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici v Přelouči mezi Smetanovou a Školní ulicí podél areálu mateřské školy. Město Přelouč předpokládá podat žádost o finanční dotaci na realizaci této akce z programu fondu ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatřením ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017.
 • 13. 9. 2016 byla městem Přelouč převzata od společnosti AVE Kolín, s.r.o., rekonstrukce chodníku ve Stantejského ulici. Rovněž v tento den byl převzat nový chodník v Hradeckého ulici, spojující přechody přes komunikaci II. třídy na nadjezd přes železniční trať a přes místní komunikaci k nádraží, jehož stavbu prováděla stejná společnost.
 • 25. 8. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Zborovské a Tomášovy ulice, tedy i komunikací pro pěší. Ta bude navazovat na rekonstrukci kanalizační stoky ve Zborovské ulici, kterou plánuje na rok 2017 společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 • 23. 8. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, kterým byla povolena změna stavby před dokončením týkající se prostorového uspořádání Tylovy ulice v Přelouči. Tato změna byla vyvolána akceptovanými připomínkami účastníků stavebního řízení, vedeného v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí této místní komunikace.
 • 5. 8. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v Pardubické ulici od Sokolovského náměstí po křižovatku s ulicí Karla Čapka. Na realizaci prací se předpokládá podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu pro specifický cíl „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
 • 11. 7. 2016 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na rekonstrukci chodníků v ulicích Hradecká a Stantejského. Ze šesti podaných nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka společnosti AVE Kolín s.r.o. s nabídkovou cenou 313.974,11 Kč bez DPH. Vznikne tak nový chodník spojující přechody pro chodce v Hradecké ulici a rekonstrukce se dočká chodník ve Stantejského ulici, který je ve velmi špatném technickém stavu.
 • 24. 6. 2016 nabylo právní moci stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce chodníku podél silnice č. I/2 u městského kina, Přelouč“, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku od ulice Československé armády po ulici Karla Čapka. Pro realizaci této akce bylo nutné vykoupit část pozemku pod chodníkem od soukromých vlastníků. Součástí prací bude i výstavba metropolitní sítě pro napojení blízkého kamerového bodu.
 • 13. 6. 2016rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na regeneraci I. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. Z šesti uchazečů, kteří se zúčastnili výběrového řízení, podala nejvhodnější nabídku společnost COLAS, a. s., Praha s cenou 6,450.000 Kč bez DPH. Podstatnou část prováděných prací bude tvořit rekonstrukce stávajících a výstavba nových komunikací pro pěší.
 • 27. 5. 2016 nabylo právní moci stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce chodníku v ulici Stantejského, Přelouč“, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku od Žižkovy ulice po čp. 707. Jeho současný stav je po provedených pokládkách inženýrských sítí v minulosti zcela nevyhovující.
 • 2. 5. 2016 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na rekonstrukci chodníků v místní části Štěpánov. Nejvhodnější nabídku podala společnost NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. Hradec Králové s cenou 4,857.899 Kč bez DPH.
 • 7. 4. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí o povolení stavby chodníku v Hradecké ulici v Přelouči, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Jedná se o nový chodník přes pozemek vedle rybářského domu mezi přechody přes silnici II/333 k autobusovému nádraží a přes Hradeckou ulici směrem k vlakovému nádraží. Stávající obloukový chodník v tomto místě podél komunikace bude odstraněn.
 • 4. 4. 2016 byly otevřeny obálky s nabídkami uchazečů v zadávacím řízení na rekonstrukci chodníků v místní části Štěpánov, které bylo organizováno společně se zadávacím řízením na rekonstrukci veřejného osvětlení. Nabídku do této části zadávacího řízení podalo celkem 16 společností.
 • 31. 3. 2016 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníku v Pardubické ulici u městského kina v části od ulice Československé armády po ulici Karla Čapka. V současné době jsou projednávány se soukromými vlastníky kupní smlouvy na odkoupení částí pozemků v jejich vlastnictví, které zasahují až do plochy veřejného chodníku.
 • 30. 3. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, kterým byla povolena změna stavby před dokončením týkající se prostorového uspořádání Tylovy ulice v Přelouči. Tato změna byla vyvolána akceptovanými připomínkami účastníků stavebního řízení, vedeného v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí této místní komunikace.
 • 16. 3. 2016 byla městem převzata od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníku ve Stantejského ulici v Přelouči. Vzhledem k tomu, že v převážní části této ulice nejsou pozemky ve vlastnictví města Přelouč, bude tato rekonstrukce provedena pouze v části navazující na Žižkovu ulici po čp. 707. S realizací se uvažuje ještě v letošním roce.
 • 15. 3. 2016 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč souhlas se záměrem odstranění části stávajícího chodníku na křižovatce ulic Hradecké a Sportovní. K tomu by mělo dojít v souvislosti se stavbou spojovacího chodníku mezi přechody přes Hradeckou ulici a silnici II/333 vedoucí směrem na železniční nadjezd. V místě oblouku v křižovatce dochází vlivem kolizního působení vozidel k vyvalování silničních obrubníků a místo se stává nebezpečným. Snížením výšky osazení obrubníků nad komunikaci se tomuto problému zabrání a vzhledem k nové výstavbě spojovacího chodníku bude moci být stávajícím chodník v tomto úseku odstraněn.
 • 17. 2. 2016 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci chodníku ve Sladkovského ulici v Přelouči. Jedná se o část chodníku od čp. 168 (hospoda U Albíny) po čp. 173 (dům Církve adventistů sedmého dne).
 • 29. 1. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby chodníku v Hradecké ulici v Přelouči, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Jedná se o nový chodník přes pozemek vedle rybářského domu, který bude spojovat přechod k autobusovému nádraží přes komunikaci II. třídy na nadjezd přes železniční trať a přechod přes Hradeckou ulici směrem k vlakovému nádraží. Stávající obloukový chodník v tomto místě podél komunikace bude odstraněn.
 • 25. 1. 2016 schválila rada města Přelouče smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění a zadání stavby a autorský dozor projektanta na 2. etapu regenerace sídliště U školy. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní. Jednou z oblastí řešených v této dokumentaci je rekonstrukce komunikací pro pěší v uvedené lokalitě.
 • 15. 1. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rozšíření rozsahu rekonstrukce Tylovy ulice v Přelouči. Tato změna byla vyvolána akceptovanými připomínkami účastníků stavebního řízení, vznesenými v rámci tohoto správního aktu.Rovněž proběhlo kolaudační řízení místa pro přecházení v Havlíčkově ulici v Přelouči. Tím byl odstraněn nebezpečný přístup pro pěší do Luční ulice, který byl doposud možný pouze z prostoru stávající křižovatky. Další záležitostí týkající se tohoto dne bylo podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků v místní části Štěpánov, kterou pro město zpracovala společnost PRODIN, a. s., Pardubice.
 • 7. 1. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, o povolení stavby rekonstrukce chodníků v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – 1. etapa“. Tato etapa rekonstrukce sídliště zahrnuje prostor mezi ulicemi Školní a Studentskou.
 • 5. 1. 2016 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci chodníků v místní části Štěpánov. Realizace této stavby v rozsahu pouze podél silnice III/32218 procházející obcí je plánována za pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ještě v letošním roce.
 • 21. 12. 2015 proběhla kolaudace dokončených stavebních prací na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici. Kolaudovány byly mimo jiné objekty rovněž rekonstruované i nově postavené komunikace pro pěší.
 • 18. 12. 2015 proběhlo kolaudační řízení parkovacího pruhu v Kladenské ulici u budovy čp. 845, užívané Junákem, Klubem Sluníčko a jinými volnočasovými aktivitami. Součástí stavby byl i nový chodník, který slouží pro spojení od bytových domů Na Hodinářce do centra města.
 • 16. 12. 2015 byly městem převzaty od společnosti COLAS CZ, a.s., Praha dokončené stavební práce na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici. Značnou část z objemu prováděných prací tvořila rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší, ale prováděla se i výstavba nových.
 • 8. 12. 2015 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici v Přelouči. Jedná se o chodník podél areálu mateřské školy mezi ulicemi Smetanova a Školní.
 • 3. 12. 2015 byly městem převzaty od společnosti MIKOSTAV s.r.o. Klešice dokončené stavební práce na výstavbě parkovacího pruhu v Kladenské ulici u budovy čp. 845, užívané Junákem, Klubem Sluníčko a jinými volnočasovými aktivitami. Součástí stavby je i nový chodník, který bude sloužit pro spojení od bytových domů Na Hodinářce do centra města.
 • 1. 12. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby na první část regenerace panelového sídliště U školy. Jeden ze stavebních objektů obsažených v této dokumentaci řeší kompletní rekonstrukci komunikací pro pěší v této části sídliště.
 • 27. 11. 2015 byla městem převzata od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci chodníků ve Štěpánově. Týká se hlavní měrou chodníků podél silnice III. třídy procházející obcí, jsou v ní ale řešeny i chodníky podél místní komunikace na konci obce od Přelouče vpravo a u točny autobusů.
 • 29. 10. 2015 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníku ve Sladkovského ulici v části mezi bývalou prodejnou potravin a modlitebnou Církve adventistů sedmého dne. Po prováděných pokládkách kabelových sítí v minulosti je povrch chodníku z nestejnorodého materiálu a značně nerovný. Rovněž byla od stejné společnosti převzata projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na výstavbu nového chodníku, propojujícího stávající přechody přes silnici na nadjezd nad tratí ČD u obchodního střediska TESCO a přes Hradeckou ulici vedle domu Českého rybářského svazu, místní organizace Přelouč. Ten by měl odstranit pohybu chodců mimo chodník a současně řešit úpravu uvolňujících se obrubníků v přilehlé křižovatce. Téhož dne převzala společnost MIKOSTAV Klešice s.r.o. od města staveniště pro výstavu místa pro přecházení v Havlíčkově ulici v Přelouči.
 • 27. 10. 2015nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na SO 101 stavby „Dukelské náměstí (přednádraží ČD), Přelouč“, jehož součástí je kompletní rekonstrukce chodníků v prostoru Dukelského náměstí a přilehlé části Nádražní ulice. Tato stavba je součástí připravovaného přestupního terminálu veřejné dopravy v Přelouči.
 • 20. 10. 2015nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby nového chodníku ve Štěpánově. Tento chodník je součástí projektu celkové rekonstrukce chodníků v místní části Štěpánov a na základě požadavku komise místní samosprávy je odkloněn od silnice III. třídy a prochází po pozemcích až za požární nádrží.Tohoto dne se rovněž uskutečnila konzultace projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v místní části Štěpánov na Státním fondu dopravní infrastruktury za účasti zástupce města a projekční společnosti PRODIN, a.s., Pardubice. Jejím účelem bylo posouzení dokumentace pracovníky fondu a včasné napravení případných jimi vznesených připomínek, které by jinak ovlivnily možnost získání státní dotace, o kterou chce město na tuto akci pro příští rok žádat.
 • 12. 10. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na první část regenerace panelového sídliště U školy. Součástí projektu je i celková rekonstrukce komunikací pro pěší v prostoru mezi ulicemi Školní a Studentská.
 • 9. 10. 2015 byla městem převzata od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci chodníků ve Štěpánově. Vypracovaná dokumentace řeší nedobrý stav chodníků v rozsahu celé této místní části.
 • 8. 10. 2015 zahájila společnost MIKOSTAV Klešice s.r.o. stavební práce na parkovacím pruhu v Kladenské ulici u čp. 845. Součástí této akce je i výstavba nového chodníku u čp. 845, umožňujícího lepší přístup od bytových domů Na Hodinářce směrem k centru města.
 • 7. 10. 2015 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice upravená projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci Tylovy ulice v Přelouči. Změna podchycuje městem akceptované požadavky, uplatněné účastníky v rámci stavebního řízení pro povolení stavby.
 • 24. 9. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu parkovacího pruhu v Kladenské ulici u čp. 845, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Součástí této stavební akce je i nový chodník podél oplocení pozemku u domu čp. 845, který bude sloužit obyvatelům nové bytové zástavby “Na Hodinářce“ pro lepší přístup směrem k centru města.
 • 17. 9. 2015 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo na výstavbu parkovacího pruhu v Kladenské ulici u čp. 845 se společností MIKOSTAV s.r.o. Klešice jakožto vítězem zadávacího řízení na realizaci této veřejné zakázky. Součástí stavby je i nový chodník umožňující lepší přístup od bytových domů Na Hodinářce směrem k centru města.
 • 14. 8. 2015 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici. Jedná se o chodník podél oplocení areálu mateřské školy v části od Smetanovy ulice po Školní ulici.
 • 31. 7. 2015 byla městem převzata od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice projektová dokumentace pro územní řízení na nový chodník ve Štěpánově, v části u požární nádrže. Tato dokumentace je součástí snahy města o celkové řešení stavu chodníků v této místní části.
 • 30. 6. 2015 byla městem převzata od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice studie rekonstrukce Stantejského ulice. Tato ulice není ve své podstatné části dosud rozměrově určena a uvedená studie tuto skutečnost napravuje. Bude sloužit jako podklad pro výkup potřebných pozemků od soukromých vlastníků, neboť vlastnictví pozemků města pod navrženou komunikací je minoritní. Součástí studie je i řešení chodníků pro pěší.
 • 16. 6. 2015 nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu místa pro přecházení přes silnici III. třídy č. III/33810 v Havlíčkově ulici včetně související novostavby a rekonstrukce chodníku. Realizací záměru by měl být vyřešen bezpečný přístup chodců z Havlíčkovy do Luční ulice.
 • 15. 6. 2015 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na výstavbu parkovacího pruhu v Kladenské ulici u čp. 845, bývalý dělnický či pionýrský dům, dnes sídlo Junáka a dalších volnočasových aktivit. Součástí projektu je i chodník pro pěší podél stávajícího oplocení u domu, umožňující pohyb po této straně komunikace od bytových domů Na Hodinářce směrem k centru města.
 • 23. 5. 2015 nabylo právní moci stavební povolení na rekonstrukci Tylovy ulice. Tato místní komunikace je převážně využívána chodci jako spojnice Pražské a Zborovské ulice.
 • 9. 3. 2015 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníku v Nádražní ulici. Týká se chodníku před budovou bývalé polikliniky, a to jeho části od křižovatky s ulicí K. H. Máchy po vstup do provozu společnosti ELMET, spol. s r.o. Tohoto dne rovněž schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo se společností PRODIN a.s. Pardubice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení ve Štěpánově. Dokumentace by měla řešit chodníky podél silnice III. třídy a u místní komunikace v jižní části obce.
 • 5. 3. 2015 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci Tylovy ulice. Tato řeší kompletní rekonstrukci zmíněné komunikace, spojující Pražskou a Zborovskou ulici, která je určena převážně pro pěší provoz.
 • 15. 12. 2014 byla městem převzata od společnosti MIKOSTAV s.r.o Klešice dokončená stavba nového chodníku a opěrné zídky v Libušině ulici, naproti hlavnímu vstupu do Domova u fontány. Stavba byla provedena v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo a následně byla zkolaudována Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 28. 11. 2014 byly městem převzaty od společnosti MIKOSTAV s.r.o. Klešice dokončené stavební práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy, v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo. Tyto byly následně Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč zkolaudovány.
 • 4. 11. 2014 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci prostoru před nádražím Českých drah. Tato obsahuje mimo jiné kompletní rekonstrukci komunikací pro pěší v části od ulice K. H. Máchy po Jaselskou ulici.
 • 31. 10. 2014 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na místo pro přecházení v Havlíčkově ulici. Dokumentace řeší bezpečné komunikační napojení pro chodce z Havlíčkovy do Luční ulice zřízením místa pro přecházení přes silnici III. třídy a výstavbou nových či rekonstrukcí stávajících přilehlých chodníků.
 • 30. 10. 2014 byly městem převzaty od společnosti Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. dokončené práce na výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/32211 na Mokošín, u nové výstavby rodinných domů v lokalitě Na Obci. Vše bylo následně zkolaudováno Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 27. 10. 2014 zahájila společnost MIKOSTAV s.r.o. Klešice stavební práce na výstavbě nového chodníku a opěrné zídky v Libušině ulici, naproti hlavnímu vstupu do Domova u fontány.
 • 20. 10. 2014 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo na výstavbu nového chodníku a opěrné zídky v Libušině ulici se společností MIKOSTAV s.r.o. Klešice jakožto vítězem zadávacího řízení na realizaci této veřejné zakázky.
 • 9. 10. 2014 nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu nového chodníku a opěrné zídky v Libušině ulici, naproti hlavnímu vstupu do Domova u fontány.
 • 6. 10. 2014 byly společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. zahájeny práce na výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/32211 na Mokošín, u nové výstavby rodinných domů v lokalitě Na Obci.
 • 1. 10. 2014 bylo zahájeno zveřejněním na profilu zadavatele města Přelouč zadávací řízení na výběr zhotovitele výstavby nového chodníku a opěrné zídky v Libušině ulici, naproti hlavnímu vstupu do Domova u fontány.
 • 30. 9. 2014 byly od zhotovitele městem převzaty dokončené stavební práce na III. etapě regenerace sídliště Obránců míru. Jejich součástí byla i rekonstrukce chodníků v ulici Obránců míru, v úseku mezi ulicemi Smetanovou a Školní. Vše bylo následně Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč zkolaudováno.
 • 3. 9. 2014 zahájila společnost MIKOSTAV s.r.o. Klešice stavební práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy, v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo.
 • 23. 8. 2014 nabylo právní moci stavební povolení na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy.
 • 14. 8. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby místa pro přecházení přes silnici III. třídy č. III/33810 v Havlíčkově ulici včetně související novostavby chodníku. Budoucí realizací záměru by měl být vyřešen bezpečný přístup chodců z Havlíčkovy do Luční ulice.
 • 28. 7. 2014 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy, se společností MIKOSTAV s.r.o. Klešice, jakožto s vítězem zadávacího řízení této veřejné zakázky. Téhož dne bylo rovněž schváleno uzavření smlouvy o dílo na výstavbu nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/32211 na Mokošín, u nové výstavby rodinných domů, a to se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
 • 25. 7. 2014 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na chodník a opěrnou zídku v Libušině ulici. Tato řeší návrh nového chodníku naproti hlavnímu vstupu do Domova u fontány, umožňujícího přímé napojení chodníku z Libušiny ulice na chodník v Přemyslově ulici bez nutnosti vstupu chodců do vozovky.
 • 21. 7. 2014 byla městem převzata dokončená rekonstrukce ulice Československé armády v její části mezi ulicemi Žižkovou a Smetanovou včetně oboustranných chodníků v uvedeném úseku. Vše bylo následně zkolaudováno Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 3. 7. 2014 bylo zahájeno zveřejněním na profilu zadavatele města Přelouč zadávací řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy. Rovněž tento den bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele výstavby nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice na Mokošín, u nových rodinných domů v lokalitě Na Obci.
 • 16. 6. 2014 se uskutečnila na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze za účasti zástupce města a projektanta, společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové, konzultace projektové dokumentace na akci „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“ v souvislosti se získáním státní finanční dotace na její realizaci.
 • 2. 6. 2014 byla zahájena rekonstrukce ulice Československé armády v její části mezi ulicemi Žižkovou a Smetanovou. Její součástí byla i rekonstrukce chodníků pro pěší po obou stranách ulice v uvedeném úseku. Práce prováděla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • 29. 5. 2014 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku v Hradecké a Nádražní ulici. Jednalo se jednostranný chodník podél stávající zástavby, převážně rodinných domů, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy.
 • 23. 5. 2014 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná studie regenerace panelového sídliště U školy. Její součástí je i návrh rekonstrukce stávajících a výstavba nových komunikací pro pěší v této části města.
 • 13. 5. 2014 obdrželo město informaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury o schválení dotačních prostředků na akci „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“, na základě podané žádosti. Za názvem této akce se skrývá výstavba nového chodníku včetně veřejného osvětlení podél silnice na Mokošín, u výstavby nových rodinných domů v lokalitě na Obci.
 • 5. 5. 2014 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na regeneraci III. etapy sídliště Obránců míru se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. Hradec Králové jakožto vítězem zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Jedná se o prostor okolo ulice Obránců míru, mezi ulicemi Smetanovou a Školní. Součástí prací je i rekonstrukce chodníků v daném úseku.

Polabská cyklostezka

Aktivně spolupracovat s Krajským úřadem Pardubického kraje při přípravě a realizaci projektu Polabská cyklostezka (Pardubice – Přelouč – Kladruby).

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Město Pardubice, obce podél Labské cyklostezky

Výstupy:

 • propojení po levém břehu řeky Labe měst Pardubice -  Přelouč - Kladruby n. L.
 • km cyklostezek

Finanční zdroje

Rozpočet města, rozpočty měst a obcí, externí financování

Časování

2015 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • leden 2017 členské obce obdržely pozemkové elaboráty s uvedením vlastníků dotčených pozemků, se kterými byla zahájena jednání o odkupu (směně)pozemků pro cyklostezku
 • 16. 12. 2016 Svazku obcí Pardubická labská byla předána dokončená studie proveditelnosti (trasování cyklostezky)
 • 20. 4. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se spol. Transconsult s.r.o. Hradec Králové na zpracování vyhledávací studie trasování cyklostezky Pardubice – Týnec nad Labem.
 • 13. 11. 2015 byl Krajským úřadem PK zaregistrován DSO Pardubická labská, jehož účelem a cílem je realizace projektu "Cyklostezka Pardubice - Týnec nad Labem" včetně doprovodné infrastruktury.
 • 31. 8. 2015 do tohoto termínu schválila zastupitelstva všech členských obcí Zakládací smlouvu a Stanovy svazku obcí Pardubická labská
 • 16. 4. 2015 Zastupitelstvo města Přelouče schválilo záměr, aby se město Přelouč stalo členem spolku obcí Pardubická labská za předpokladu ročního finančního plnění 35 tis. Kč, jakož to členského příspěvku.
 • 17. 12. 2014 pracovní schůzka zástupců členských obcí budoucího svazku, na které byla představena rozpracovaná studie proveditelnosti cyklostezky Pardubice – Týnec nad Labem
 • 25. 9. 2014 Zastupitelstvo města Přelouče schválilo záměr zpracování studie proveditelnosti Labské cyklostezky a Smlouvu o poskytnutí finanční podpory městu Pardubice ve výši 42 tis. Kč na zpracování Studie proveditelnosti Labské cyklostezky
 • 17. 7. 2014 společné jednání zástupců statutárního města Pardubice, měst Přelouč a Chvaletice a obcí Srnojedy, Valy, Semín, Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Trnávka a Kojice, kde všichni zúčastnění deklarovali zájem na realizaci výstavby Labské cyklostezky a shodli se na založení spolku obcí, který by se stal institucí zajišťující přípravu a vlastní realizaci Labské stezky.

Cyklotrasy a „cykloinfrastruktura“ po městě

Rozvíjet cyklistickou dopravu ve městě prostřednictvím rozvoje infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Zajistí průjezdnost města pro cyklistickou dopravu, včetně návaznosti cyklistických tras.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor stavební - Lubomír Novotný

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy

Odbor správy majetku

Výstupy:

 • studie cyklistické dopravy ve městě
 • pruhy pro cyklisty na stávajících komunikacích
 • km stezek pro cyklisty
 • doplňková infrastruktura pro cyklisty

Finanční zdroje

rozpočet města, externí financování -tuzemské dotační zdroje, EU fondy

Časování

2014 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • Příprava podkladů - Probíhá shromažďování dat o dopravních intenzitách a směrování tras, bude řešeno s některými výše uvedenými projekty
 •  
 •  

Cyklostezky do okolních obcí

Připravit projekty zajištění dopravní dostupnosti pro cyklisty z Přelouče do okolních obcí. Jako první připravit projekt propojení Přelouč – Lhota a Přelouč – Břehy.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města - Bc. Irena Burešová, Ing. Ivan Moravec

Realizace/spolupráce:

Odbor stavební; Odbor správy majetku; obce v rámci ORP

Výstupy:

 • km cyklostezek do okolních obcí

Finanční zdroje

Rozpočet města, rozpočty obcí, externí financování - tuzemské dotační zdroje, EU fondy

Časování

2015 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • Cyklostezka Přelouč – Lhota Dne 13. 3. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností PRODIN a. s. Pardubice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby pro cyklostezku Přelouč – Lhota. Realizace akce se předpokládá za finanční spoluúčasti vhodného dotačního programu (SFDI, IROP).
 • Cyklostezka Přelouč – Klenovka Rovněž dne 13. 3. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností PRODIN a. s. Pardubice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby pro cyklostezku Přelouč – Klenovka. I zde bude město hledat možnosti finanční spoluúčasti při její realizaci pomocí dotačního programu.
 • Cyklostezka Přelouč – Klenovka – Veselí Dne 12. 12. 2016 převzalo město od společnosti PRODIN a.s. Pardubice projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na cyklostezku Přelouč – Klenovka. K pozdějšímu dokončení dokumentace došlo z důvodu řešení majetkových poměrů souvisejících s umístěním cyklostezky v úseku od Březiňského rybníka do Veselí, neboť skutečný průběh její navržené trasy neodpovídal majetkově vlastnictví dle katastru nemovitostí. Musely by být prováděny složité směny pozemků a rovněž požadavek Lesů České republiky, s.p., na parametry cyklostezky (šířka, únosnost) by stavbu značně prodražil. Proto bude cyklostezka řešena pouze mezi Přeloučí a Klenovkou, od řešení mezi Klenovkou a Veselím se ustoupilo a v tomto úseku bude zachována stávající cyklotrasa.
 • Cyklostezka Přelouč – Klenovka (dále Veselí, Valy) 16. 9. 2015 rozhodla výkonná rada Mikroregionu Podhůří Železných hor o výstavbě 1. části cyklostezek napříč mikroregionem PŽH a to v trase Přelouč – Klenovka – Veselí - Valy. Do 31. 12. 2015 bude na základě smlouvy vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na realizaci této 1. části cyklostezky.
 • Cyklostezka Přelouč – Lhota Od roku 2009 město vede jednání se soukromými vlastníky pozemků dotčených stavbou cyklostezky. V současné době je vykoupeno cca 50 % pozemků od soukromých vlastníků. Další část soukromých vlastníků odmítá svoje pozemky odprodat za účelem výstavby cyklostezky, některé další pozemky jsou blokovány v exekučních řízeních vedených s vlastníky pozemků.
 • Cyklostezka Přelouč – Břehy nelze realizovat, dotčené území je blokováno pro výstavbu vodního díla Stupeň Přelouč II. Cyklostezka Přelouč – Břehy je vyprojektována jako součást nového přemostění Labe a kanálu.

Systém autobusových zastávek

Prověřit efektivnost umístění autobusových zastávek ve městě a vytipovat další vhodná místa pro vybudování nových zastávek (např. u firmy SVOS, spol. s r.o., u nádraží ČD aj.). Na základě zpracované studie zrealizovat projekt výstavby autobusové zastávky u firmy KIEKERT-CS, s.r.o. ve směru do města.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy

Komise pro rozvoj města

Výstupy:

 • nové autobusové zastávky
 • zmenšení docházkové vzdálenosti na autobusové zastávky

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování

Časování

2015 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 10. 4. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o právu provést stavbu s konkurzním správcem bývalého Vojenského opravárenského podniku 081 Přelouč, s. p., přeloučským občanům známým pod názvem „zbrojovka“, týkající se jednoho pozemku v Jaselské ulici, která umožní požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení stavbu „Parkoviště a zastávky BUS v ul. Jaselská Přelouč“. Jedná se, mimo jiné, o zřízení nové autobusové zastávky v Jaselské ulici, v blízkosti výrobního areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o.
 • 13. 12. 2015 k tomuto datu se ruší spoj MHD č. 17 Pardubická (Brunnthaller, SVOS) z důvodu, že ani v jednom směru nebyla zastávka v období od 14.12.2014 do 12.12.2015 využívána.
 • 27. 10. 2015 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na SO 101 stavby „Dukelské náměstí (přednádraží ČD), Přelouč“, jehož součástí je zřízení pěti nových autobusových zastávek v prostoru Dukelského náměstí. Tato stavba souvisí s připravovaným přestupním terminálem veřejné dopravy v Přelouči.

Jízdní řády

Každoročně uspořádat společné setkání zástupců klíčových zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších významných institucí s koordinátorem autobusové veřejné dopravy z Krajského úřadu Pardubického kraje za účelem revize stavu dopravní obslužnosti a korekce jízdních řádů a/nebo pracovních dob, vyučování a apelovat na krajské zastupitele Pardubického kraje, aby nedocházelo ke snižování počtu spojů autobusové dopravy do/z Přelouče.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Odbor stavební

Zaměstnavatelé - soukromý i veřejný sektor

Obce v rámci ORP

Vzdělávací instituce

Výstupy:

 • 1x za rok setkání zástupců klíčových zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších významných institucí s koordinátorem autobusové veřejné dopravy z KÚ Pardubického kraje
 • optimalizované jízdní řády

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • Koordinátor veřejné dopravy KÚ Pardubického kraje pořádá pravidelně 2x ročně společné pracovní jednání se zástupci všech obcí k návrhům změn jízdních řádů. Občané a firmy svoje připomínky či návrhy průběžně během roku předávají na oddělení dopravy a komunikací MěÚ Přelouč, které je uplatňuje u koordinátora veřejné dopravy.

Obchvat města

Vytvořit podmínky a aktivně podporovat urychlení vybudování obchvatu města. / Učinit kroky potřebné k zahájení výstavby obchvatu města a aktivně podporovat urychlenou realizaci tohoto projektu.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Ředitelství silnic a dálnic

Výstupy:

 • připravenost města na výstavbu obchvatu města
 • dokončené projekční práce     - obchvat města (přeložka silnice I/2)

Finanční zdroje

Státní rozpočet

Časování

2020+

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -

Splavnění Labe do Pardubic

Aktivně spolupracovat s Ředitelstvím vodních cest na přípravě a realizaci projektu splavnění Labe do Pardubic, “protlačovat“ zájmy a projekty města. Naplánovat a koordinovat investice a aktivity vyvolané výstavbou plavebního kanálu na území města - využít rekreační a volnočasové možnosti, které splavnění nabídne.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Ředitelství vodních cest, Ministerstvo dopravy ČR, Pardubický kraj

Výstupy:

 • Společné aktivity partnerů vedoucí k realizaci stavby.
 • Příprava dílčích investic a aktivit vyvolaných výstavbou plavebního kanálu - volnočasové a rekreační možnosti

Finanční zdroje

Státní rozpočet, rozpočet města, soukromé investice

Časování

2015 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Napojení na dálnicí D11

Společně s okolními obcemi aktivně lobbovat za zlepšení kvality komunikace, která město a okolí napojuje na dálnici D11.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Ředitelství silnic a dálnic, Pardubický kraj, okolní obce, významní zaměstnavatelé  

Výstupy:

 • nový most přes Labe,
 • km zrekonstruované příjezdové komunikace k dálnici D11

Finanční zdroje

Státní rozpočet a rozpočet Pardubického kraje, externí financování

Časování

2015 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Kanalizace v místních částech

Připravit projekty na zavedení kanalizační sítě do místních částí a zajistit jejich realizaci.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Výstupy:

 • vybudování kanalizačního systému a jeho napojení na stokovou síť

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování - státní rozpočet, fondy EU, kraj

Časování

2015 - 2022

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -

 

 

 • 26. 9. 2017 byla převzata od společnosti IKKO Hradec Králové, s. r. o., vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Klenovka včetně jejího napojení výtlačným řádem na kanalizační řád města Přelouč. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby a vlastní realizaci bude dále zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
 • 29. 6. 2017 vyslovilo Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání souhlas s podáním návrhu Zastupitelstvu Pardubického kraje na upřesnění koncepce odkanalizování místní části Mělice, a to převedením odpadních vod do Lohenic, odkud budou čerpány na čistírnu odpadních vod v Přelouči.
 • 12. 6. 2017 přijala Rada města Přelouče na své schůzi doporučení zastupitelstvu města k vyjádření jeho souhlasu s podáním návrhu na upřesnění koncepce odkanalizování místní části Mělice v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Koncepce obsahuje dvě variantní řešení, a to buď vybudování čistírny odpadních vod pro 280 EO u obce nebo přečerpávání odpadních vod do Lohenic, odkud jsou opět čerpány na čistírnu do Přelouče. Na základě rozhodnutí budoucího provozovatele kanalizace v Mělicích, společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. , byla zastupitelstvu doporučena varianta s přečerpáváním odpadních vod do Lohenic.
 • 2. 6. 2017 byla podána žádost o územní rozhodnutí pro výstavbu kanalizace v místní části Klenovka včetně jejího napojení na kanalizační systém města Přelouč.
 • 31. 10. 2016 byla podepsána se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace ve Štěpánově včetně jejího napojení na kanalizační řád Přelouče.
 • 22. 4. 2016 byl s projekční kanceláří IKKO Hradec Králové, s.r.o., uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na splaškovou kanalizaci v místní části Klenovka. Důvodem jeho uzavření byla změna legislativy platná od 1. 1. 2016, která zamezuje podélné ukládání inženýrských sítí do komunikací I., II. a III. třídy. Tím bylo prakticky ochromeno odkanalizování obcí v celé České republice. Do doby, než se tento „zmetek“ podaří našim zákonodárcům napravit, nelze v projektování pokračovat a dodatkem byl prodloužen termín vypracování projektové dokumentace s ohledem na tuto skutečnost.
 • 15. 12. 2015 byla podepsána dohoda mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., o převodu investorství výstavby splaškové kanalizace (stoková část a domovní přípojky) v místních částech Lhota a Škudly. Dohoda vychází ze skutečnosti, že územní rozhodnutí i stavební povolení pro tuto uvažovanou stavbu byla vydána na město Přelouč, ale dle podmínek dotačního programu, ze kterého by v případě úspěšnosti bylo financováno 60% stavebních nákladů, musí být investorem stavby vlastník čistírny odpadních vod, na kterou bude kanalizace napojena, tedy společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Tento převod investorství byl schválen zastupitelstvem města již v roce 2014.
 • 18. 11. 2015 byla uzavřena s projekční kanceláří IKKO Hradec Králové, s.r.o., smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na splaškovou kanalizaci v místní části Klenovka. Její součástí je i inženýrská činnost spočívající v podání žádostí o umístění stavby kanalizace a její povolení se všemi potřebnými přílohami. V případě bezproblémového postupu lze předpokládat, že by do konce roku 2016 měly být vyřízeny všechny náležitosti potřebné pro vlastní realizaci stavby. Ta však závisí na získání potřebných finančních prostředků, nejpravděpodobněji dotačních, neboť město samo není schopno takovéto finančně nákladné stavby realizovat ze svého rozpočtu.
 • 12. 11. 2015 byly městem převzaty od společnosti IKKO Hradec Králové, s.r.o., vypracované studie na odkanalizování místních částí Štěpánov a Mělice. Každá je zpracována v několika variantách s posouzením jejich kladných i negativních stránek a s vyčíslením předpokládaných finančních nákladů na jejich realizaci. Po výběru optimálních variant pro jednotlivé místní části z hlediska budoucího provozu a investičních nákladů bude se studiemi dále pracováno z hlediska úpravy Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, který je základním strategickým dokumentem v této oblasti.
 • 12. 10. 2015 bylo objednáno u projekční kanceláře IKKO Hradec Králové s.r.o. vypracování studií na řešení splaškových kanalizací v místních částech Štěpánov a Mělice. Termín jejich předání městu je do konce roku 2015.

Odkanalizování rozvojových ploch ve městě

Připravit a zrealizovat projekty odkanalizování rozvojových ploch ve městě.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

VaK Pardubice, vlastníci pozemků

Výstupy:

 • připravenost rozvojových ploch pro zástavbu

Finanční zdroje

Externí finanční zdroje - VaK Pardubice, soukromé zdroje

Časování

2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Metropolitní síť

Rozšířit metropolitní síť do dalších lokalit ve městě a místních částech.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Městský úřad Přelouč - oddělení informatiky, Bc. Jiří Malý

Spolupráce/partneři:

Odbor správy majetku, Městská policie

Výstupy:

 • v páteřních trasách položení plastových chrániček

Finanční zdroje

rozpočet města, externí finanční zdroje - fondy EU, státní rozpočet

Časování

2014-2015

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • srpen 2016
  • započaty přípravy ke zpracování projektové dokumentace k položení 3ks HDPE trubek v ul. Zborovská a ukončení u kruhové křižovatky u obchodního domu BILLA. Zde bude též primárně napojen kamerový bod přes optickou síť.
 • duben 2016
  • propojení stávající trasy z ul. Račanská, přes ul. Palackého až k jižní části sídliště. Dokončena celá trasa z městského úřadu k sídlišti v délce 1200m.
 • březen 2016
  • započaty přípravy ke zpracování projektové dokumentace od křížení ulic Československé armády – Pardubická (u kina) východním směrem k čp.91. Tato trasa bude hlavně sloužit k propojení kamerového systému přes optickou síť.
 • leden 2016
  • započaty přípravy ke zpracování projektové dokumentace k propojení již dokončených etap pokládky HDPE trubek od křížení ulic Československé armády – Pardubická (u kina). Jedná se o napojení objektů mateřské školy Za Fontánou, sportovní haly a základní školy v Kladenské ul.
 • listopad 2015
  • v rámci IV. etapy regenerace panelového sídliště byly položeny 3ks HDPE trubek. Po zafouknutí optického kabelu bude v první fázi sloužit tato trasa pro přenos dat z kamerového bodu umístěného na budově č.p. 1232.
 • září - říjen 2015
  • pokračování v páteřní trase Masarykovo nám. – nám. 17 listopadu, položení 3ks HDPE chrániček spolu s odbočkami do budovy jídelny a mateřské školky v Kladenské ul. v délce 265m od křížení ulic Školní – Obránců míru po ulici Studentská. Následné propojení s již dříve položenou trasou končící v ul. Edvarda Beneše
  • pokračování v páteřní trase z ul. Československé armády (budova úřadu) na Dukelské nám. Propojení dvou již zrealizovaných částí v délce 120m od křížení ulic Hradecká – Sportovní po ulici Hradecká – Svazu bojovníků za svobodu
  • projektová fáze pokračování trasy z ul. Račanská přes ul. Palackého na nám. 17. listopadu
 • listopad 2014
  • položení 3ks HDPE chrániček v délce 280m od křížení ulic Hradecká – Svazu bojovníků za svobodu po ul. Nádražní – K.H.Máchy (páteřní trasa k Dukelskému nám.)
  • dokončení trasy 1 ks HDPE chráničky v délce 30m k domu s pečovatelskou službou
  • spojení dvou dříve položených tras 3 HDPE chráničkami v délce 145m v ul. Hálkova k ul. Račanská a dokončení celé trasy z Pernštýnského náměstí, ulicí Račanskou, rozdělením do ul. Libušina a ul. Palackého pro následné propojení s nám. 17. listopadu
 • srpen 2014
  • propojení 1 ks HDPE chrániček v délce 25m nové a staré budovy základní školy na Masarykově náměstí. Následné zafouknutí optického kabelu a zajištění trvalého propoje obou budov (počítačová síť).
 • červenec 2014
  • položení 3ks HDPE chrániček v délce 180m od křížení ulic Československé armády – Žižkova po ul. Obránců míru – Školní (páteřní trasa z Masarykova nám. na sídliště)

Modernizace veřejného osvětlení

Připravit a zrealizovat projekt modernizace veřejného osvětlení ve městě a místních částech.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Technické služby města Přelouč

Výstupy:

 • snížení energetické náročnosti a zlepšení technického stavu osvětlovací soustavy města Přelouče a jeho místních částí

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí finanční zdroje

Časování

2015 - 2022

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 15. 12. 2017 byla převzata od společnosti M – SILNICE Pardubice a.s. dokončená rekonstrukce Tomášovy, Zborovské a Tylovy ulice. Součástí této rekonstrukce bylo i veřejné osvětlení ve všech uvedených ulicích, v LED provedení svítidel s dálkovým ovládáním jejich provozu.
 • 10. 12. 2017 byla převzata od společnosti Mopos Communications, a.s., Pardubice dokončená výstavba veřejného osvětlení u 10 rodinných domů v místní části Lohenice, u nové komunikace vpravo pří výjezdu na Mělice. Rovněž byla tohoto dne převzata od téže společnosti dokončená rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vrchlického ulici v Přelouči, v části od křižovatky s ulicí Palackého na konec levostranné zástavby při výjezdu na Mokošín. Veškeré osvětlení je provedeno v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 6. 12. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas s umístěním stavby veřejného osvětlení, které bude prováděno v rámci stavby bezbariérové trasy spojující vlakové a autobusové nádraží v Nádražní a Hradecké ulici v Přelouči. Jedná se o nasvětlení upravených přechodů pro chodce na autobusovém nádraží, na silnici na nadjezd přes železniční trať a přes Hradeckou ulici u rybářského domu a dále o veřejné osvětlení části Hradecké ulice k podchodu pod železniční tratí, kde by mělo být při stavbě bezbariérové trasy realizováno nové parkoviště. S touto stavbou uvažuje město v roce 2018.
 • 5. 12. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč kolaudační souhlas s užíváním stavby, týkající se veřejného osvětlení, realizovaného v rámci rekonstrukce chodníku v Kladenské ulici v Přelouči, mezi ulicemi Smetanova a Školní, podél areálu mateřské školy.
 • 23. 11. 2017 byla převzata od společnosti Mopos Communications, a.s., dokončená rekonstrukce veřejného osvětlení ve vnitrobloku bytových domů za poštou v Přelouči, v prostoru mezi Pardubickou ulicí a ulicí Tůmy Přeloučského. Opět použita moderní LED svítidla s dálkovým ovládáním jejich provozu.
 • 22. 10. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas s rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulici Boženy Němcové v Přelouči. Ta by měla být součástí celkové rekonstrukce této městské komunikace, s jejíž zahájením uvažuje město Přelouč v roce 2018. Opět je navržena moderní LED technologie svítidel s dálkovým ovládáním jejich provozu.
 • 11. 10. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto projektová dokumentace pro provádění stavby na 3. část regenerace sídliště U Školy v Přelouči. Týká se části sídliště okolo bytových domů čp. 1368 – čp. 1373. Rovněž i v této části sídliště je navržena celková rekonstrukce veřejného osvětlení se svítidly v LED provedení s dálkovým ovládáním jeho provozu. Realizace navržených úprav je předpokládána v průběhu roku 2018.
 • 9. 10. 2017 bylo předáno společnosti Mopos Communications, a. s., staveniště pro rekonstrukci 1. etapy veřejného osvětlení ve vnitrobloku u bytových domů za poštou a ve Vrchlického ulici a pro výstavbu nového veřejného osvětlení u lokality 10 rodinných domů vpravo při výjezdu z místní části Lohenice na Mělice. Opět je ve všech případech uvažováno s moderním LED osvětlením včetně dálkové regulace jeho provozu. Práce budou realizovány ještě v letošním roce.
 • 2. 10. 2017 byla převzata od společnosti VDI Projekt s.r.o. Praha vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v Havlíčkově ulici. Rekonstrukce se týká celého jejího rozsahu, tj. od křižovatky s Pražskou ulicí až po přechod do Luční ulice. Součástí projektu je rekonstrukce veřejného osvětlení v celé Havlíčkově ulici, až na konec města směrem na Jankovice. I zde je navrženo moderní LED osvětlení s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 29. 9. 2017 byla převzata od společnosti PRODIN a. s. Pardubice projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči. Tato ulice by měla být rekonstruována od napojení na ulici SBS po Ledrovu ulici. Součástí prací bude i celková rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu. S realizací prací se uvažuje v průběhu roku 2018.
 • 26. 9. 2017 byla převzata od společnosti Dlažba vysoké Mýto, s.r.o., dokončená rekonstrukce chodníku v Kladenské ulici v Přelouči, v části mezi ulicemi Smetanova a Školní, podél areálu mateřské školy. Její součástí je i celková rekonstrukce veřejného v tomto úseku v LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 18. 9. 2017 byla podepsána smlouva o dílo se společností Mopos Communications, a. s., na rekonstrukci veřejného osvětlení ve vnitrobloku bytových domů za poštou a ve Vrchlického ulici a na výstavbu nového veřejného osvětlení v Lohenicích, u lokality 10 rodinných domů při výjezdu na Mělice. Veškeré osvětlení bude provedeno dle standardu města v LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu. Zprovozněno by mělo být do konce letošního roku.
 • 4. 9. 2017 schválila Rada města Přelouče na své schůzi uzavření smlouvy o dílo se společností Mopos Communications, a.s., Pardubice, na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení ve vnitrobloku u bytových domů za poštou a ve Vrchlického ulici v Přelouči a na výstavbu nového veřejného osvětlení u lokality 10 rodinných domů v místní části Lohenice, vpravo při výjezdu na Mělice. Tak jako u všech současných realizací veřejného osvětlení, tak i těchto případech bude použito moderní LED osvětlení s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 15. 8. 2017 převzala společnost DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o. staveniště na rekonstrukci chodníku podél areálu mateřské školy v Kladenské ulici v Přelouči, mezi ulicemi Smetanova a Školní. Součástí této akce je i rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 2. 8. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na regeneraci 3. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. T této etapě je rovněž řešena rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 24. 7. 2017 převzala společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice staveniště pro rekonstrukci ulic Tomášova, Zborovská a Tylova. Součástí prací je i rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 10. 7. 2017 se rada města seznámila na své schůzi se situačním řešením projekčního návrhu rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Přelouči. Tuto ulici chce město v roce 2018 celém rozsahu rekonstruovat. Rekonstruováno bude i veřejné osvětlení, a to v moderní LED technologii s dálkovým řízením jeho ovládání.
 • 30. 6. 2017 bylo na profilu zadavatele města Přelouč vyhlášeno zadávací řízení na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení ve vnitrobloku za bytovými domy u pošty a ve Vrchlického ulici v Přelouči a na výstavbu nového veřejného osvětlení u 10 rodinných domů v místní části Lohenice, vpravo na konci obce při výjezdu na Mělice. Ve všech uvedených místech bude použito moderní LED osvětlení s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 12. 6. 2017 přijala Rada města Přelouče rozhodnutí, která se týká modernizace veřejného osvětlení. Jedná se o výběr nejvhodnější nabídky na rekonstrukci 2. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči, v jejímž rámci by mělo dojít k celkové rekonstrukci veřejného osvětlení v této části sídliště, a to náhradou za moderní LED osvětlení s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 31. 5. 2017 byla převzata od společnosti VDI PROJEKT s. r. o. Praha projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na rekonstrukci chodníku v Nádražní a Hradecké ulici v části od křižovatky s ulicí K. H. Máchy v Nádražní ulici po rybářský dům v Hradecké ulici, s odbočením k podchodu pod železniční tratí. Její součástí je rovněž rekonstrukce části veřejného osvětlení, a to v úseku od křižovatky s ulicí Svazu bojovníků za svobodu po křižovatku se silnicí II/322 na nadjezd nad železniční tratí a dále v části k podchodu pod železniční tratí.
 • 13. 5. 2017 nabylo právní moci územní rozhodnutí, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci veřejného osvětlení podél silnice I/2 v Pardubické ulici v Přelouči. Jedná se o část komunikace mezi kruhovým objezdem na Sokolovském náměstí a křižovatkou Pardubické ulice s ulicemi Karla Čapka a 28. října. Mělo by být instalováno moderní LED osvětlení s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 5. 5. 2017 nabylo právní moci územní rozhodnutí, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci veřejného osvětlení v Tomášově a Zborovské ulici. Osvětlení by mělo být rekonstruováno v celém rozsahu uvedených ulic, a to v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 20. 4. 2017 schválila Rada města Přelouče zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci chodníku podle areálu mateřské školy v Kladenské ulici v Přelouči, mezi ulicemi Smetanova a Školní. Součástí této akce je i rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dálkovým ovládání provozu osvětlení.
 • 29. 3. 2017 nabylo právní moci územní rozhodnutí, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vrchlického ulici v Přelouči. Zastaralé osvětlení s chybějícím stožárem bude nahrazeno moderním osvětlením v LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 13. 3. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností PRODIN a. s. Pardubice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby pro rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči. Její součástí bude i rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu. Rovněž v rámci stejné schůze schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností PRODIN a. s. Pardubice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby pro cyklostezku Přelouč – Lhota. Její součástí bude i v celé její délce veřejné osvětlení, v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 6. 3. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas na výstavbu veřejného osvětlení u nové lokality rodinných domů v Lohenicích, vpravo na konci obce při výjezdu na Mělice. I zde bude osvětlení provedeno v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
 • 27. 2. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvy o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na rekonstrukci chodníků v Nádražní a Hradecké ulici a v Havlíčkově ulici. Její součástí bude i návrh rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s jeho dálkovým ovládáním, u Hradecké ulice v části k podjezdu pod železniční tratí, v Havlíčkově ulici to bude po celé její délce.
 • 30. 11. 2016 byla převzata od společnosti VDI Projekt s.r.o. Praha vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v Pardubické ulici od Sokolovského náměstí po křižovatku s ulicí Karla Čapka. Její součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedeném úseku v moderní LED technologii.
 • 24. 11. 2016 proběhla na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze za účasti projektanta, vedoucího Odboru správy majetku města Přelouč a zpracovatele žádosti o dotaci konzultace projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici v Přelouči mezi Smetanovou a Školní ulicí podél areálu mateřské školy. Součástí této akce je i rekonstrukce veřejného osvětlení v daném úseku v moderní LED technologii. Město Přelouč předpokládá podat žádost o finanční dotaci na realizaci této akce z programu fondu ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatřením ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017.
 • 10. 10. 2016 byla městem Přelouč převzata od společnost AVE Kolín, s.r.o., 1. a 2. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Klenovka. Vzhledem k problémům dodavatele svítidel s výrobou některých jejich druhů a z toho plynoucím pozdním dodávkám těchto svítidel došlo ke značnému prodlení oproti plánovanému termínu dokončení prací.
 • 6. 10. 2016 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci a rozšíření stávajícího parkoviště u areálu společnosti BISS, s. r. o., v Jaselské ulici v Přelouči. Její součástí je i nové veřejné osvětlení v LED technologii, které zde doposud chybí.
 • 3. 10. 2016 byla městem převzata od společnosti E-dir s.r.o. Kasalice vypracovaná projektová dokumentace na výstavbu veřejného osvětlení u komunikace pro 9 rodinných domů v Lohenicích. V souladu s koncepcí veřejného osvětlení města Přelouče jsou použita svítidla s LED technologií a dálkovou regulací provozu.
 • 25. 8. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Zborovské a Tomášovy ulice. Týká se i rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto ulicích.
 • 8. 8. 2016 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas k výstavbě veřejného osvětlení u přístupové komunikace k novostavbě rodinného domu čp. 1811 v prodloužení Choceňské ulice. Tato svým rozsahem nevelká stavba zahrnuje instalaci 2 osvětlovacích stožárů.
 • 5. 8. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v Pardubické ulici od Sokolovského náměstí po křižovatku s ulicí Karla Čapka. Součástí dokumentace bude i celková rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedeném úseku. Na realizaci prací se předpokládá podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu pro specifický cíl „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
 • 3. 8. 2016 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas s umístěním stavby veřejného osvětlení v parku u sokolovny. Na jeho základě bude možné realizovat nasvětlení zde umístěných pomníků, což přispěje k lepší orientaci občanů procházejících parkem v nočních hodinách.
 • 17. 6. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby pro rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Lhota, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Stavba je rozdělena na dvě etapy. První etapa řeší osvětlení silnice 1. třídy I/2, druhá etapa pak zbytek obce. Toto rozdělení je provedeno s ohledem na možnost získání dotace na výstavbu chodníků podél silnice I/2, neboť část veřejného osvětlení je nutné provádět v souběhu s výstavbou chodníků. Opět je zde navržena moderní LED technologie s dálkovým ovládáním osvětlení.
 • 13. 6. 2016 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na regeneraci I. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. Součástí prováděných prací bude rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dálkovým ovládáním. Tato část regenerace řeší prostor mezi ulicemi Školní a Studentskou.
 • 29. 6. 2016 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní rozhodnutí na rekonstrukci I. etapy veřejného osvětlení ve vnitrobloku bytových domů u ulice Tůmy Přeloučského v Přelouči. Týká se to prostoru za poštou, za panelovými domy čp. 132 – čp. 135. Na základě tohoto správního rozhodnutí je možné stavbu realizovat.
 • 2. 6. 2016 byla městem převzata od společnosti E-dir s.r.o. Kasalice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vrchlického ulici v Přelouči. V rámci uvažované rekonstrukce by mělo být v této ulici nahrazeno nevyhovující stávající osvětlení novým osvětlení, opět v LED technologii s moderním dálkovým ovládáním. Tohoto dne byla rovněž převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na 2. etapu rekonstrukce panelového sídliště U školy v Přelouči. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní. Rovněž tato dokumentace obsahuje mimo jiné rekonstrukci veřejného osvětlení v uvedené oblasti ve stejné technické úrovni jako ve Vrchlického ulici.
 • 2. 5. 2016 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov. Nejvhodnější nabídku podala společnost Mopos Communications, a.s. Pardubice s nabídkovou cenou 1,209.086 Kč bez DPH.
 • 4. 4. 2016 převzala společnost AVE Kolín, s.r.o. od města Přelouč staveniště pro rekonstrukci 1. a 2. etapy veřejného osvětlení v místní části Klenovka. Dle uzavřené smlouvy o dílo by měly být práce dokončeny nejpozději do 27. června 2016, zhotovitel však uvažuje se zkrácením tohoto termínu. Toho dne byly rovněž otevřeny obálky s nabídkami uchazečů v zadávacím řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov, které bylo organizováno společně se zadávacím řízením na rekonstrukci chodníků. Nabídku do této části zadávacího řízení podalo celkem 8 společností.
 • 23. 3. 2016 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové aktualizace projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení plánovaného parkoviště u nádraží Českých drah, s.o., které by mělo být stavěno v rámci přestupního terminálu veřejné dopravy v Přelouči. Byla provedena záměna původně navržených svítidel za inteligentní svítidla s možností dálkového ovládání a regulace.
 • 24. 2. 2016 předal projektant elektro Ing. Josef Havlíček vypracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení ve vnitrobloku bytových domů ohraničeném ulicemi Pardubickou, Československé armády, Tůmy Přeloučského a Riegrovou. Dokumentace je rozdělena na 2. etapy s možností jejich postupné realizace. Opět jsou navržena svítidla v LED technologii s možností inteligentního dálkového ovládání celého zapínacího okruhu či jednotlivých svítidel.
 • 22. 2. 2016 byla podána žádost o příspěvek na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov do programu úspor elektrické energie, který je každoročně vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky pod názvem EFEKT. Výše příspěvku by mohla činit více jak 1 milion korun a s jeho pomocí by tato místní část získala nové moderní osvětlení v LED technologii s možností inteligentního dálkového ovládání celé soustavy či jednotlivých svítidel.
 • 25. 1. 2016 25. 1. 2016 schválila rada města Přelouče smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění a zadání stavby a autorský dozor projektanta na 2. etapu regenerace sídliště U školy. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní. Jednou z oblastí řešených v této dokumentaci je rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedené lokalitě s pomocí moderních LED svítidel s inteligentním ovládáním. V rámci této schůze souhlasila rada města rovněž s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu EFEKT 2016 na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov a schválila příkazní smlouvu se specializovanou společností na zpracování této žádosti. V případě kladného výsledku by realizace akce proběhla ještě v letošním roce.
 • 15. 1. 2016 byla podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků v místní části Štěpánov. Součástí projektové dokumentace je i rekonstrukce veřejného osvětlení v rozsahu téměř celé místní části v LED provedení s moderním systémem regulace intenzity osvětlení, bohužel však jako neuznatelný náklad, na který nebude v rámci této žádosti poskytnuta dotace. V současné době se posuzuje možná výše úspor předpokládaných realizací veřejného osvětlení proti současnému stavu pro eventuální podání žádosti o dotaci do programu EFEKT 2016.
 • 11. 1. 2016 rozhodla Rada města Přelouče svým usnesením o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky, týkající se I. a II. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Klenovka. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč AVE Kolín, s.r.o., za nabídkovou cenu 2,322.998 Kč bez DPH. Jiným svým usnesením při této schůzi rada města zrušila usnesení, kterým dříve schválila podání žádosti o dotaci do programu EFEKT 2016. Posuzováním podkladů třemi nezávislými energetickými auditory bylo dospěno k závěru, že by nebylo dosaženo podmínkami dotace požadované výše úspory energie z důvodu poddimenzování počtu osvětlovacích těles v této místní části v době výstavby veřejného osvětlení.
 • 1. 1. 2016 nabyla právní moci změna rozhodnutí o umístění stavby, vydaná Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, týkající se veřejného osvětlení v Tylově ulici. Změna umístění stožáru veřejného osvětlení včetně příslušných částí kabelového rozvodu byla vyvolána akceptovanými připomínkami účastníků v rámci řízení o povolení stavby rekonstrukce Tylovy ulice.
 • 21. 12. 2015 proběhla kolaudace dokončených stavebních prací na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici. Kolaudováno bylo mimo jiné objekty rovněž i nově vybudované veřejné osvětlení v LED technologii.
 • 1. 12. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby na první část regenerace panelového sídliště U školy. Jeden ze stavebních objektů obsažených v této dokumentaci řeší celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení v této části sídliště v moderní LED technologii s možností dálkového ovládání jednotlivých svítidel i celé rekonstruované části zapínacího obvodu.
 • 16. 12. 2015 byly městem převzaty od společnosti COLAS CZ, a.s., Praha dokončené stavební práce na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici. Součástí prováděných prací byla kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v této části sídliště s použitím svítidel v moderní LED technologii.
 • 30. 11. 2015 schválila Rada města Přelouče svým usnesením zadávací podmínky k veřejné zakázce na I. a II. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Klenovka. Jiným usnesením rovněž schválila, že pro uvedenou zakázku bude podána žádost o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016 (program EFEKT 2016), kde by bylo možné v případě kladného posouzení žádosti získat státní příspěvek ve výši až 2 miliony Kč.
 • 27. 11. 2015 byla městem převzata od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci chodníků ve Štěpánově. Tato obsahuje mimo jiné kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v této místní části.
 • 24. 11. 2015 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas pro rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov, která bude prováděna v rámci rekonstrukce komunikací pro pěší v této části města. Na základě tohoto správního rozhodnutí lze stavbu realizovat.
 • 10. 11. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby pro stavební objekt 401 – veřejné osvětlení, který je součástí připravovaného přestupního terminálu veřejné dopravy v rámci úpravy Dukelského náměstí (přednádraží ČD) V Přelouči. Tento objekt zahrnuje výstavbu nového moderního osvětlení v technologii LED v celém prostoru od křižovatky s ulicí K. H. Máchy a po začátek Jaselské ulice.
 • 20. 10. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby nového chodníku a veřejného osvětlení ve Štěpánově. Tento chodník a veřejné osvětlení na pozemcích za požární nádrží je součástí projektu celkové rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v místní části Štěpánov.
 • 6. 10. 2015 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas k rekonstrukci veřejného osvětlení v Kladenské ulici v Přelouči, která by měla být prováděna v souběhu s rekonstrukcí chodníku podél areálu mateřské školy v části mezi ulicemi Smetanovou a Školní.
 • 12. 10. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na první část regenerace panelového sídliště U školy. Součástí projektu je i celková rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru mezi ulicemi Školní a Studentská v LED technologii.
 • 9. 10. 2015 byla městem převzata od společnosti PRODIN, a.s., Pardubice projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci chodníků ve Štěpánově. Její součástí je i dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v rozsahu celé této místní části.
 • 28. 8. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení v místní části Klenovka. Na základě této skutečnosti je možné přistoupit k plánování realizace uvedené stavby.
 • 14. 8. 2015 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici. Jedná se o chodník podél oplocení areálu mateřské školy v části od Smetanovy ulice po Školní ulici. Její součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení v daném úseku.
 • 10. 8. 2015 byl městem převzat od společnosti E-dir s.r.o. Kasalice doplněk projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Lhotě. Tento navazuje na již vypracovanou projektovou dokumentaci a řeší návrh osvětlení komunikace u bývalých družstevních bytovek.
 • 7. 5. 2015 byla městem převzata od společnosti E-dir s.r.o. Kasalice projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Lhotě. Dokumentace je rozdělena do dvou částí, a to část řešící veřejné osvětlení komunikace první třídy a část řešící osvětlení zbývajících místních komunikací. Toto rozdělení je provedeno s ohledem na plánovanou výstavu chodníků podél komunikace první třídy a získání státní dotace na tento záměr.
 • 1. 5. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení v Tylově ulici, kde veřejné osvětlení dosud chybí a jeho výstavba by měla být součástí celkové rekonstrukce této místní komunikace.
 • 9. 3. 2015 byla městem převzata od společnosti E-dir s.r.o. Kasalice úprava projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Klenovce. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti celkové rekonstrukce v celé místní části byla dokumentace rozdělena do tří samostatných úseků s možností jejich samostatné realizace. Tohoto dne rovněž schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo se společností PRODIN a.s. Pardubice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení ve Štěpánově. Dokumentace by měla řešit rekonstrukci veřejného osvětlení v rozsahu celé obce kromě části u „okálů“, kde již bylo nové veřejné osvětlení realizováno.
 • 5. 3. 2015 byla městem převzata od společnosti DI PROJEKT s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci Tylovy ulice. Její součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení této komunikace, určené převážně pro pěší provoz.
 • 5. 2. 2015 byl vydán Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč kolaudační souhlas s užíváním stavby veřejného osvětlení v Tupesech. Tato místní část jako první v rámci celé Přelouče získala kompletní moderní veřejné osvětlení se systémem dálkového ovládání a řadí se tím mezi průkopníky takovéhoto způsobu provozu veřejného osvětlení v České republice.
 • 10. 12. 2014 byly městem převzaty od zhotovitele, společnosti MATEX HK s.r.o. Hradec Králové, dokončené práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Tupesy.
 • 28. 11. 2014 byly městem převzaty od společnosti MIKOSTAV s.r.o. Klešice dokončené stavební práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy, v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo. Tyto byly následně Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč zkolaudovány.
 • 4. 11. 2014 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci prostoru před nádražím Českých drah. Tato obsahuje mimo jiné kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v části od ulice K. H. Máchy po Jaselskou ulici.
 • 30. 10. 2014 byly městem převzaty od společnosti Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. dokončené práce na výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/32211 na Mokošín, u nové výstavby rodinných domů v lokalitě Na Obci. Vše bylo následně zkolaudováno Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 6. 10. 2014 byly společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. zahájeny práce na výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/32211 na Mokošín, u nové výstavby rodinných domů v lokalitě Na Obci.
 • 30. 9. 2014 byly od zhotovitele městem převzaty dokončené stavební práce na III. etapě regenerace sídliště Obránců míru. Jejich součástí byla i rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Obránců míru, v úseku mezi ulicemi Smetanovou a Školní. Vše bylo následně Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč zkolaudováno.
 • 3. 9. 2014 zahájila společnost MIKOSTAV s.r.o. Klešice stavební práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy, v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo.
 • 23. 8. 2014 nabylo právní moci stavební povolení na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 19. 8. 2014 zahájila společnost MATEX HK s.r.o. Hradec Králové práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Tupesy.
 • 28. 7. 2014 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy, se společností MIKOSTAV s.r.o. Klešice, jakožto s vítězem zadávacího řízení této veřejné zakázky. Téhož dne bylo rovněž schváleno uzavření smlouvy o dílo na výstavbu nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/32211 na Mokošín, u nové výstavby rodinných domů, a to se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
 • 21. 7. 2014 byla městem převzata dokončená rekonstrukce ulice Československé armády v její části mezi ulicemi Žižkovou a Smetanovou včetně rekonstruovaného veřejného osvětlení v uvedeném úseku. Vše bylo následně zkolaudováno Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 3. 7. 2014 bylo zahájeno zveřejněním na profilu zadavatele města Přelouč zadávací řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy. Rovněž tento den bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele výstavby nového chodníku a veřejného osvětlení podél silnice na Mokošín, u nových rodinných domů v lokalitě Na Obci.
 • 16. 6. 2014 byla městem převzata od společnosti PEN – projekty energetiky s.r.o. Pardubice vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Tupesech. Projektová dokumentace řeší kompletní obnovu veřejného osvětlení v této místní části.
 • 12. 6. 2014 byla městem převzata od společnosti E-dir s.r.o. Kasalice vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Klenovce. Projektová dokumentace řeší kompletní obnovu veřejného osvětlení v této místní části.
 • 7. 6. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení v místní části Tupesy, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 2. 6. 2014 byla zahájena rekonstrukce ulice Československé armády v části mezi ulicemi Žižkovou a Smetanovou. Její součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedeném úseku. Práce jsou prováděny společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. jakožto vítězem zadávacího řízení této veřejné zakázky. Tohoto dne rovněž schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo se společností MATEX HK s.r.o. Hradec Králové na rekonstrukci veřejného osvětlení v Tupesech. V tomto případě město využilo skutečnost, že zde bude probíhat výstavba nových rozvodů distribuční sítě elektrické energie společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a práce budou probíhat v souběhu s touto stavbou.
 • 29. 5. 2014 byla městem převzata od společnosti M.I.S., a.s., Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici, a to v úseku mezi ulicemi SBS a K. H. Máchy.
 • 5. 5. 2014 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na regeneraci III. etapy sídliště Obránců míru se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. Hradec Králové. Jedná se o prostor okolo ulice Obránců míru, mezi ulicemi Smetanovou a Školní. Součástí prací je i rekonstrukce veřejného osvětlení v daném úseku.

Doplnění technické infrastruktury v průmyslových zónách

Zajistit doplnění technické infrastruktury v lokalitách určených územním plánem pro výrobu a skladování.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Vlastníci rozvojových pozemků, Městský úřad - odbor správy majetku

Výstupy:

 • technická infrastruktura v lokalitách určených územním plánem pro výrobu a skladování;
 • ha ploch pro výrobu 

Finanční zdroje

Soukromé zdroje

Časování

2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi