Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská policie

Organizační zařazení

Město Přelouč > Zastupitelstvo > Rada města > Starosta

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Městská Policie Přelouč

Organizační struktura:

 

Zřizovatel:
 • zastupitelstvo města Přelouč
Zastupitelstvo města a rada města pověřila řízením městské policie a kontrolní činností v pracovněprávních záležitostech:
 • velitel  Leoš Slavík, Dis.
 • zástupce velitele
Přímý výkon služby:
 • 14 strážníků

 

Stálá služba: 24 hodin denně. Telefon: 466959660

 

 

Městská policie plní úkoly na úsecích :

a) Ochrany veřejného pořádku.
b) Dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
c) Odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích.
d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.

a) Úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku:

1) Chrání práva a oprávněné zájmy fyzických osob, zejména před útoky na jejich život, zdraví a osobní integritu, na jejich čest, svobodu a důstojnost.

2) Chrání majetek města, fyzických a právnických osob, především před poškozováním a krádežemi.

3) Zabraňují porušování pravidel občanského soužití, zejména rvačkám, výtržnictví, vandalismu, rušení nočního klidu a poškozování obecně prospěšných zařízení.

4) Spolupůsobí při dohledu na dodržování zákonů a předpisů zejména na úseku:

 • lesního a vodního hospodářství,
 •  ochrany životního prostředí,
 •  boje proti alkoholové a nealkoholové toxikománii,
 •  protipožárních opatření,
 • ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Vzájemné vztahy městské policie k orgánům obcí a Policie ČR stanoví zvláštní předpis.

b) Úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu:

l) Podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

2) Jestliže to vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu řídí a usměrňují dopravu.

3) Zajišťují místa dopravních nehod a vzniklou situaci hlásí Policii ČR.

4) V součinnosti s Policií ČR zastavují vozidla zejména :

 • při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • při pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech, věcech, zbraních, výbušninách, střelivu, omamných látkách apod.

5) Předkládá službě na úseku dopravních přestupků :

 • Zprávu o výsledku objasňování přestupku, pokud o něm sám nerozhodne a přestupek, nemůže být vyřízen jinak,
 • poznatky o zjištěných závadách na komunikacích a dopravním značení,
 • oznamují uložené pokuty v blokovém řízení.

6) Od služby dopravní policie může vyžadovat výkon služby s příslušnou technikou v místech, kde nepostačuje dohled vykonávaný vlastními silami.

c) Úkoly na úseku odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích:

Strážníci městské policie odhalují přestupky, které podle zvláštních předpisů objasňují nebo oznamují příslušným orgánům a pokud zákon stanoví, rozhodují o nich.

d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.

l) Stanice městské policie využívá k preventivním opatřením především přímý výkon služby. Provádí opatření k předcházení trestné činnosti. Přitom spolupracuje s občany a ostatními zainteresovanými orgány a využívá jejich podnětů a poznatků k policejní práci.

2) Využívá prostředků daných zákonem k upozornění na zjištěné nedostatky s žádostí o nápravu a provedení odpovídajících opatření ze strany občanů a organizací.

Kontaktní spojení

Telefon: 466959660
Tísňové volání (z mobilu se dovoláte do pardubic): 156

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Slavík Leoš, Dis. vedoucí organizační složky 466 959 660