Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 24. 10. 2023

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 24. 10. 2023

 

VI./1/2023          Program zasedání

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. 

VI./2/2023          Zpráva o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním zastupitelstva města.

VI./3/2023          Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 16. 10. 2023.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 18. 10. 2023.

VI./4/2023          Návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice a Klenovka  

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 8. 10. 2023.  

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 7/2023 ze dne 3. 9. 2023 a č. 8/2023 ze dne 1. 10. 2023.

VI./5/2023          Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2023

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2023 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit

331 446 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 386 413 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 54 966 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

VI./6/2023          Majetkové převody

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč o výměře 10 m2 p.M.L., a p.J.L.,, oba bytem Přelouč, za cenu 13 000,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 23/08, uzavíranou mezi městem a p.M.L. a p.J.L., oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. VI./6/2023-II.

T: 15. 11. 2023

 1. Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p.V.J., bytem Oldřichov v Hájích, o odkoupení pozemku p.č. 199/3 v k.ú. Mělice (na břehu Labe), z důvodu zachování průchodnosti podél toku Labe a možnosti rybolovu pro veřejnost.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č. 910/4, p.č. 910/21, p.č. 910/22, p.č. 1780/23, p.č. 1780/44, p.č. 1841/2, p.č. 1841/20, p.č. 1841/21, p.č. 1841/24, p.č. 1841/26, p.č. 1841/27, p.č. 1841/29, p.č. 1841/30, p.č. 2004/6 a p.č. 2258, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemků p.č. 910/4, p.č. 910/21, p.č. 910/22, p.č. 1780/23, p.č. 1780/44, p.č. 1841/2, p.č. 1841/20, p.č. 1841/21, p.č. 1841/24, p.č. 1841/26, p.č. 1841/27, p.č. 1841/29, p.č. 1841/30, p.č. 2004/6 a p.č. 2258, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvu o bezúplatném převodu dle usnesení č. VI./6/2023-VI.

T: 15. 11. 2023

 1. Zastupitelstvo města Přelouče přijímá

nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemků p.č. 1417/91, p.č. 1780/31, p.č. 1794/22, p.č. 1841/12, p.č. p.č. 1841/25, p.č. 1940/3, p.č. 2004/4, p.č 2004/7, 2004/8, 2020/2 a 2004/3, vše v k.ú. Přelouč, do vlastnictví města.

VI./7/2023          Přístavba budovy Základní škola Smetanova č.p. 1509 ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči

 1. Zastupitelstvo města Přelouče souhlasí

s úhradou finančních nákladů Pardubického kraje, spojených se změnou projektové dokumentace úprav zeleně v areálu Gymnázia a grafické odborné střední školy v Přelouči a souvisejících s plánovanou přístavbou budovy základní školy ve Školní ulici č.p. 1510 (předběžně cca 85 000,00 Kč vč. DPH).

 1. Zastupitelstvo města Přelouče souhlasí

s bezúplatným převzetím části pozemku p.č. 905/24 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 145 m2 z vlastnictví Pardubického kraje, který převážně slouží pro přístup ke hlavnímu vstupu budovy základní školy ve Smetanově ulici č.p. 1509 ve vlastnictví města Přelouče.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče souhlasí

s realizací stavebních úprav na části pozemku p.č. 905/24 v k.ú. Přelouč, uvedené v odst. II., dle projektové dokumentace, zajištěné Pardubickým krajem pro úpravu zeleně v areálu Gymnázia a grafické odborné střední školy v Přelouči.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče souhlasí

se směnou části pozemku p.č. 905/24 v k.ú. Přelouč o výměře 231,84 m2 ve vlastnictví Pardubického kraje, který bude zastavěn přístavbou budovy základní školy č.p. 1510, za pozemek p.č. 905/30 v k.ú. Přelouče ve vlastnictví města Přelouče.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit veškeré úkony spojené s realizací usnesení č. VI./7/2023 pod body č. I. a IV.

VI./8/2023          Aktualizace Programu rozvoje obce

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
 1. Aktualizaci dokumentu „Program rozvoje obce – Město Přelouč“ na období 2023–2029.

VI./9/2023          Převod spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách – návrh darovacích smluv

 1. K převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách BD Přelouč – Jana Dítěte 1562
 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod spoluvlastnických podílů města ve výši id. 51/100 na jednotkách č.: 1562/1, 1562/2, 1562/3, 1562/4, 1562/6, 1562/7, 1562/8, 1562/9, 1562/10, 1562/11, 1562/12, 1562/13, 1562/14, 1562/15, 1562/16, 1562/17, 1562/18, 1562/19, 1562/20, které jsou vymezeny ve stavbě bytového domu č. p. 1562, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2741 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11839 a jednotky na LV č. 12801, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, v kontextu smlouvy o sdružení investorů obsahující závazek k budoucímu bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu města Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč.

 1. Zastupitelstvu města Přelouče schvaluje

bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1562/5, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1562, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2741 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11839 a jednotka na LV č. 12801, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu na darování spoluvlastnických podílů na nemovité věci uzavřenou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč.

 1. Zastupitelstvu města Přelouče pověřuje

starostu města uzavřením darovací smlouvy mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč, dle výše uvedeného.

 

 1. K převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách BD Přelouč – Jana Dítěte 1563
 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod spoluvlastnických podílů města ve výši id. 51/100 na jednotkách č.: 1563/1, 1563/2, 1563/3, 1563/4, 1563/6, 1563/7, 1563/8, 1563/9, 1563/10, 1563/11, 1563/12, 1563/13, 1563/14, 1563/15, 1563/16, 1563/17, 1563/18, 1563/19, /1563/20, které jsou vymezeny prohlášením vlastníka ve stavbě bytového domu č. p. 1563, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2740 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11838 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1563/5, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1563, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2740 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11838 a jednotka na LV č. 12807, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu na darování spoluvlastnických podílů na nemovité věci uzavřenou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče pověřuje

starostu města uzavřením darovací smlouvy mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč, dle výše uvedeného.

 

 1. K převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách BD Riegrova – Přelouč
 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod spoluvlastnických podílů města ve výši id. 51/100 na jednotkách č.: 1537/2, 1537/3, 1537/4, 1537/5, 1537/6, 1537/7, 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1539/1, 1539/2, 1539/3, 1539/4, 1539/5, 1539/6, 1539/7, 1539/8, 1539/9, 1539/10, 1540/2, 1540/3, 1540/4, 1540/5, 1540/6, 1540/7, 1540/8, 1540/9, 1540/10, které jsou vymezeny prohlášením vlastníka ve stavbě bytového domu č. p. 1537, 1538, 1539, 1540, ul. Riegrova a ul. Tůmy Přeloučského, oboje město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2647 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11272 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1537/1, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1537 v ul. Riegrova, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2647 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11272 a jednotka na LV č. 12806, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1540/1, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2647 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11272 a jednotka na LV č. 12806, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu na darování spoluvlastnických podílů na nemovité věci uzavřenou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče pověřuje

starostu města uzavřením darovací smlouvy mezi městem Přelouč a družstvem Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč.

VI./10/2023        Změna termínu zahájení pořízení Změny č. 5 územního plánu Přelouč

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

změnu termínu zahájení pořízení Změny č. 5 územního plánu Přelouč, a to z roku 2023 na rok 2024.

 

Martin Š M Í D                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 25. 10. 2023 16:49
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2023 16:55
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi