Obsah

USNESENÍ XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
USNESENÍ XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 28. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 28. 6. 2022

 

XXIV./1/2022     Program zasedání

   I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program XXIV. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

XXIV./2/2022     Zpráva o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitelstva města

   I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitelstva města.

XXIV./3/2022     Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

   I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 15. 6. 2022.

 II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 15. 6. 2022.

XXIV./4/2022     Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 

   I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice ze dne 13. 5. 2022.

 II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice dle zápisů ze dne 20. 5. 2022 a 12. 6. 2022. 

III.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 3/2022 ze dne 22. 4. 2022 a

zápisu č. 4/2022 ze dne 3. 6. 2022.

XXIV./5/2022     Návrh na poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 50 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů Jakub klubu po sloučení s Jakub klubem 18 (energie, mzdy).

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lohenice ve výši 50 000,00 Kč na pořízení přívěsného vozíku s plachtou za osobní automobil pro stříkačku PPS 12.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ, o.p.s. ve výši 20 000,00 Kč na vybavení nové budovy školy.

      V.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Římskokatolickou farnost Přelouč ve výši 50 000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou zdi u kostela sv.  Jakuba staršího.

    VI.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D32/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč ve výši 50 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů Jakub klubu po sloučení s Jakub klubem 18 (energie, mzdy).

  VII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lohenice ve výši 50 000,00 Kč na pořízení přívěsného vozíku s plachtou za osobní automobil pro stříkačku PPS 12.

VIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D36/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

     IX.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D38/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ, o.p.s. ve výši 20 000,00 Kč na vybavení nové budovy školy.

      X.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Římskokatolickou farností Přelouč ve výši 50 000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou zdi u kostela sv.  Jakuba staršího.

     XI.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D32/2022, č. D33/2022, č. D36/2022, č. D38/2022 a č. D39/2022 dle usnesení č. XXIV./5/2022-VI.-X.

T: 29. 7. 2022

XXIV./6/2022     Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2022

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2022 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 257 447 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 324 800 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 67 353 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XXIV./7/2022     Účetní závěrka města Přelouče za rok 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

účetní závěrku města Přelouče za rok 2021.

XXIV./8/2022     Závěrečný účet města Přelouče za rok 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče

po projednání závěrečného účtu souhlasí s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2021 bez výhrad.

XXIV./9/2022     Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnu spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 489/18 o výměře 75 m2, odděleného z pozemku p.č.  489/13 v k.ú. Přelouč, a pozemku p.č. 489/19 o výměře 280 m2, odděleného z pozemků p.č.  489/1 a p.č. 489/2 v k.ú. Přelouč, vše ve vlastnictví společnosti SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČ 609 13 834, za spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku p.č. 489/13 o výměře 2 494 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnnou smlouvu č. 22/04, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČ 609 13 834, na směnu spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 489/18 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 489/19 v k.ú. Přelouč, oba vlastnictví společnosti SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČ 609 13 834, za spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku p.č. 489/13 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-II.

T: 15. 7. 2022

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 938/55 o výměře 47 m2, odděleného z pozemku p.č. 938/1 v k.ú.  Přelouč, Ing. P.H, bytem Přelouč, za cenu 65 800,00 Kč.

      V.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/05, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. P.H., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 938/55 v k.ú. Přelouč.

    VI.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-V.

T: 15. 7. 2022

  VII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 246/5 o výměře 19 m2, odděleného z pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, manželům H., bytem Přelouč, za cenu 8 265,00 Kč.

VIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi H., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 246/5 v k.ú. Mělice.

    IX.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-VIII.

T: 30. 7. 2022

      X.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 149/6 o výměře 183 m2, odděleného z pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Klenovka, Bc. M.J., bytem Pardubice, za cenu 210 000,00 Kč.

    XI.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/12, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bc. M.J., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 149/6 v k.ú. Klenovka.

  XII.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-XI.

T: 30. 7. 2022

XIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č.st. 2647 o výměře 801 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, Přelouč, za cenu 961 200,00 Kč.

XIV.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/06, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Riegrova – Přelouč, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2647 v k.ú. Přelouč.

  XV.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-XIV.

T: 30. 7. 2022

XVI.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č.st. 2741 o výměře 459 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, Přelouč, za cenu 550 800,00 Kč.

XVII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Přelouč, Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2741 v k.ú. Přelouč.

XVIII.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-XVII.

T: 30. 7. 2022

XIX.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č.st. 2740 o výměře 459 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, se sídlem Jana Dítěte 1563, Přelouč, za cenu 550 800,00 Kč.

  XX.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Přelouč, Jana Dítěte 1563, se sídlem Jana Dítěte 1563, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2740 v k.ú. Přelouč.

XXI.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-XX.

T: 30. 7. 2022

XXII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č.st. 2756 o výměře 1224 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, se sídlem Jana Dítěte 1565, Přelouč, za cenu 1 468 800,00 Kč.

XXIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/07, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, se sídlem Jana Dítěte 1565, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2756 v k.ú. Přelouč.

XXIV.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-XXIII.

T: 30. 7. 2022

XXV.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č.st. 616/4 o výměře 491 m2 (dle GP č. 2656-204/2021) a pozemku p.č. 2158/4 o výměře 28 m2, odděleného z pozemku p.č. 2158, vše v k.ú. Přelouč, Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, se sídlem Veverkova 1520, Přelouč, za cenu 622 800,00 Kč.

XXVI.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Veverkova Přelouč, se sídlem Veverkova 1520, Přelouč, na prodej pozemků p.č. st. 616/4 a p.č. 2158/4, oba v k.ú. Přelouč.

XXVII.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXIV./9/2022-XXVI.

T: 30. 7. 2022

XXVIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č. 590/22, p.č. 590/23, p.č 590/25, p.č. 590/26 a p.č. 590/27, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, a pozemků p.č. 1841/23, p.č. 1841/31 a p.č. 1841/32, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 

XXIX.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemků p.č. 590/22, p.č. 590/23, p.č 590/25, p.č. 590/26 a p.č. 590/27, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí a pozemků p.č. 1841/23, p.č. 1841/31 a p.č. 1841/32, vše v k.ú. Přelouč.

XXX.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle usnesení č. XXIV./9/2022-XXIX.

T: 30. 7. 2022

XXIV./10/2022  Výpověď pachtovní smlouvy

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

výpověď části pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s. IČO 2528278. výpověď se týká pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

XXIV./11/2022  Návrh na Ujednání o nepřevedení podílu s bytovými družstvy

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem Jana Dítěte 1565, 535 01 Přelouč, IČO 26009846. 

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem Veverkova Přelouč, se sídlem Veverkova 1520, 535 01 Přelouč, IČO 25923358.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem Riegrova – Přelouč, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, IČO 25943111.

XXIV./12/2022  Návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smluvní dokumentaci se společností enteria a.s. Pardubice na realizaci projektu „Přelouč – Sídliště Hodinářka 2“

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smluvní dokumentaci sestávající ze smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101 a společností enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 27537790, za účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 sestávající z 10 bytových domů a 9 řadových domů.

XXIV./13/2022  Pořízení změny č. 5 Územního plánu Přelouč

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

o pořízení změny č. 5 Územního plánu Přelouč. Pořízení bude zahájeno v průběhu roku 2023.

XXIV./14/2022  Stanovení počtu členů zastupitelstva města Přelouče na volební období 2022-2026

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

že ve volebním období 2022-2026 bude Zastupitelstvo města Přelouče složeno z 21 zastupitelů.

XXIV./15/2022  Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

„Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2021“.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 29. 6. 2022
Poslední aktualizace: 29. 6. 2022 09:29
Autor: Bc. Miroslav Tkáč