Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 14. 9. 2017

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 14. 9. 2017

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo žádost CFGA o výpůjčku pozemků za účelem vybudování FotbalParku Přelouč, zprávu o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice a Mělice, žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města TJ Sokol, žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náboženské obci Církve československé husitské Přelouč, dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace s FK Přelouč, návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2017, majetkové převody, odkup spoluvlastnických podílů, záměr uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě se spol. KK Investiční s.r.o. a umístění hřiště v Lohenicích.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)   Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města.

2)   Stanoviska výboru majetkového ze dne 5. 9. 2017.

3)   Stanoviska výboru finančního ze dne 5. 9. 2017.

4)   Stanoviska výboru kontrolního ze dne 4. 9. 2017.

5)   Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 7. 8. 2017.

6)   Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 27. 8. 2017.

7)   Žádost společnosti KK Investiční s.r.o., IČ: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim o uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 15/28.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se k projednání do programu zařazuje bod 10a) s názvem odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 532/2 a p.č. 536/2 a dále, že se stahuje z jednání programu původně navržený bod č. 12) III. etapa výstavby Na Hodinářce – záměr na prodej pozemku.
 2. Veřejnoprávní smlouvu č. D43/2017 uzavřenou mezi městem Přelouč a TJ Sokol Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 150.000,00 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci na opravu stropu budovy TJ Sokol (havárie).
 3. Veřejnoprávní smlouvu č. D44/2017 uzavřenou mezi městem Přelouč a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přelouči o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 20.000,00 Kč jako účelovou dotaci na výměnu plynového kotle a dvou plynových kamen
 4. Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D27/2017
 5. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2017 s tí, že příjmy budou činit 170.968 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 197.466 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 26.498 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 6. Směnu pozemku p.č. 130/57 o výměře 1.545 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 o výměře 1.286 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč, vše ve vlastnictví společnosti SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056, za pozemky p.č. 202/25 o výměře 1.538 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 o výměře 5.058 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 o výměře 14.757 m2 v k.ú. Přelouč a p.č. 356/1 o výměře 692 m2 v k.ú. Valy nad Labem, vše ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu v cenách směňovaných pozemků.
 7. Směnnou smlouvu č. 17/08, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056, na směnu pozemků p.č. 130/57 v k.ú.. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč, za pozemky p.č. 202/25 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 v k.ú. Přelouč a p.č. 356/1 v k.ú. Valy nad Labem.
 8. Prodej pozemku p.č. 121/2 o výměře 555 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče panu F. W., bytem Přelouč, za cenu 111.000,00 Kč.
 9. Kupní smlouvu č. 17/17, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem F. W., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 121/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 10. Prodej pozemku p.č. 268/6 o výměře 377 m2 v k.ú. Škudly Ing. J. M., bytem Litomyšl, za cenu 105.500,00 Kč.
 11. Kupní smlouvu č. 17/18, uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. J. M., bytem . Litomyšl, na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly.
 12. Odkoupení pozemku p.č. 382/110 o výměře 156 m2, odděleného z pozemku p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2274-20/2017, od Českých drah, a.s. za cenu 52.000,00 Kč za účelem realizaci stavby „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“.
 13. Souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemku p.č. 1794/30 v k.ú. Přelouč.
 14. Koupi spoluvlastnických podílů o velikosti ¾ na pozemcích parcelní číslo 532/2 o celkové výměře 122 m2, druh pozemku orná půda a parcelní číslo 536/2 o celkové výměře 341 m2, druh pozemku orná půda to vše zapsáno na LV č. 367 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, pro katastrální území Lhota pod Přeloučí, obec Přelouč do vlastnictví města Přelouč, a to za kupní cenu 62.250,00 Kč, jak byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 10. 10. 2016, č. 52/3885-2016, o ceně nemovitostí – pozemků p.č. 532/2 a 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, vyhotoveným Ing. Jindřichem Krpatou, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
 15. Kupní smlouvu, uzavřenou mezi městem Přelouč a neznámými dědici po V. K. naposledy bytem Lange Str. Frankfurt nad Mohanem, spolková republika Německo) zastoupenými, opatrovníkem Jensem Petersenem, advokátem se sídlem Falkensteiner Str. 58, 603 22 Frankfurt nad Mohanem, na prodej spoluvlastnického podílu ¾ na pozemcích p.č. 532/2 a p.č. 536/2, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. Se záměrem pořízení změny č. 3 Územního plánu Přelouč.
 2. Se záměrem poskytnout výpůjčku pozemků p.č. 310/23 a 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, půjčiteli Česká fotbalgolfová asociace, za účelem vybudování FotbalParku Přelouč po dokončení změny funkčního využití dotčených pozemků v územním plánu města.
 3. Se snížením výměry pozemku p.č. 75/76 v k.ú. Lohenice u Přelouče, který byl schválen k propachtován společnosti LIPONOVA, a.s., z původní výměry 5 885 m2 na výměru 4 135 m2, z důvodu plánované výstavby hřiště na tomto pozemku.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. O poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu města pro TJ Sokol Přelouč ve výši 150.000,00 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci na opravu stropu budovy TJ Sokol (havárie).
 2. O poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu města pro Náboženskou obec Církve československé husitské v Přelouči ve výši 20.000,00 Kč jako účelovou dotaci na výměnu plynového kotle a dvou plynových kamen.
 3. O ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D27/2017 s Fotbalovým klubem Přelouč na 60. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané v roce 2017, který se neuspořádal.

 

 • UKLÁDÁ :

 

 1. Starostce města seznámit se s projektem FotbalGolf Parku Osadní výbory Lohenice a Mělice, Komisi pro dopravu a komisi pro rozvoj města a získat jejich stanoviska.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost pana V. D., bytemPřelouč o odkup pozemku p.č. 938/47 v k.ú. Přelouč.
 2. Žádost pana J.M., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

 

 • RUŠÍ :

 

 1. Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne 29. 6. 2017, odst. II. bod 3) a odst. II. bod 4), kterými byla schválena směna pozemků mezi městem Přelouč a společností SVOS spol. s r.o. a směnná smlouva mezi městem Přelouč a společností SVOS spol. s r.o.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

 

 

Datum vložení: 18. 9. 2017 9:32
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2017 9:38
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi