Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 25.6.2009

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 25.6. 2009______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výborů

majetkového, finančního a kontrolního, stanoviska a návrhy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, nabídku společnosti KASI na odkup celé budovy Agry, rozpočtová opatření IV rozpočtu města pro rok 2009, stanovení názvů nových ulic, majetkové převody, dodatek smlouvy s VOLARIS, s.r.o.,  změnu zřizovací listiny Technických služeb města Přelouče a ZUŠ Přelouč a připomínku Mgr. B.k vyhlášenému záměru.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, ing. Kumstýřová, Mgr. Culek.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 2.6. 2009.

                                                   2) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 29.5. 2009.

                                                   3) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 7.6. 2009.

                                                   4) Stanoviska výboru majetkového ze dne 22.6.2009.

                                                   5) Stanoviska výboru finančního ze dne 24.6. 2009.

                                                   6) Nabídku  KASI s. r.o.  Pardubice ze dne 9.6. 2009  na odkup

                                                       administrativní budovy Agry v Přelouči a sdělení ze dne 24.6. 2009

                                                       o pozastavení jednání o prodeji budovy.

                                                   7) Připomínku Mgr. P. B. ze dne 18.6. 2009 k nízké ceně pozemků

                                                       a rozhoduje o její nedůvodnosti z těchto důvodů: Město nebylo

                                                       schopno zajistit vybudování infrastruktury v lokalitě Na obci.

                                                       Pozemky, které byly nabídnuty k prodeji za účelem výstavby rodin-

                                                       ných domů  nejsou zasíťovány na hranici pozemků, a proto byl

                                                       zastupitelstvem města vyhlášen v dubnu 2006 záměr na prodej

                                                       za cenu 400,- Kč/m2 s dalšími podmínkami prodeje (zpracování

                                                       zastavující studie této lokality, vybudování veškerých inženýrských

                                                       sítí a jejich bezplatné předání do vlastnictví města a jednotlivých

                                                       správců inženýrských sítí). Na tento záměr nepřišla žádná nabídka

                                                       a při konzultaci  zájemců tito požadovali podstatně nižší cenu. Z

                                                       výše uvedených důvodů schválilo zastupitelstvo města v lednu

                                                       2007 vyhlášení nového záměru se sníženou cenou za 300,- Kč/m2.

 

  III.     SCHVALUJE :  1) Program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                         2) Rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že výdaje

                                             budou činit   237 732 tis. Kč s použitím financí z minulých let ve výši

                                             22 669 tis. Kč.                                                                                              

                                         3) Odprodej pozemku p.p.č. 1471/22 o výměře 513 m2 a pozemku p.p.č.

                                              1471/23 o výměře 549 m2 oba v k.ú. Přelouč p. J.P., bytem  Přelouč za celkovou cenu 852 790,- Kč.

                                         4) Kupní smlouvu na prodej pozemků p.p.č. 1471/22 a p.p.č. 1471/23 v k.ú.

                                              Přelouč za cenu 852 790,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J.

                                              P, bytem Přelouč.

                                         5) Odkoupení pozemku p.p.č. 1283/34 o  výměře 245 m2 v k.ú. Přelouč za

                                              cenu 150,- Kč/m2.

                                         6) Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na prodej po-

                                              zemku v lokalitě Na obci uzavřené dne 27.8. 2007 mezi městem Přelouč

                                              a společností VOLARIS, s.r.o.

                                         7) Odprodej pozemků st.p.č. 101/1 o výměře 35 m2, st.p.č.  101/2 o výměře

                                              13 m2 a st.p.č. 100 o výměře 20 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče

                                              sportovnímu klubu SK SKI Nemošice za cenu 27 472,- Kč.

                                          8) Odprodej pozemků st.p.č. 1784 o výměře 103 m2, p.p.č. 351/4  o výměře

                                              1 139 m2 a p.p.č. 353/3  o výměře 463 m2 v k.ú. Přelouč Klubu českých

                                               turistů Přelouč, Hlávkova, Přelouč za cenu 170 500,- Kč.

                                          9) Odprodej pozemku p.p.č. 237/13  o výměře 279 m2 v k.ú. Přelouč               

                                               PaedDr. M.J., bytem Přelouč za cenu

                                               223 479,- Kč.

                                         10)Odprodej pozemku p.p.č. 237/11 o výměře 597 m2 v k.ú. Přelouč

                                               manželům Ing. J.R. a V.R., DiS., bytem

                                              Přelouč za cenu 320 000,- Kč.

                                         11) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 237/11 o výměře 597 m2

                                               v k.ú. Přelouč takto:

                                               1. Manželé Ing. J.R. a V.R. Dis., bytem, Přelouč za cenu 320 000,- Kč.

                                               2. Pan P.M., bytem Přelouč za cenu 308 649,- Kč.

                                               3. Manželé M., bytem Přelouč za cenu 301 485,- Kč.

                                         12) Odprodej pozemku p.p.č. 237/6 o výměře 638 m2 v k.ú. Přelouč Ing.

                                               K. L., bytem Přelouč za cenu 351 538,- Kč.

                                         13) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 237/6 o výměře 638 m2

                                               v k.ú. Přelouč takto:

                                               1. Ing. K.L., bytem Přelouč za cenu 351 538,-

                                                   Kč.

                                               2. Pan P.M., bytem Přelouč za cenu 329 846,- Kč.

                                               3. Manželé M., bytem Přelouč za cenu 322 190,- Kč.  

                                         14) Odprodej pozemku p.p.č. 237/12 o výměře 635 m2  v k.ú. Přelouč p.

                                               P.M., Přelouč za cenu 328 295,- Kč.

                                         15) Odprodej pozemku p.p.č. 1475/1 o výměře 712 m2  v k.ú. Přelouč

                                                manželům T.M. a T.M., bytem

                                                Přelouč za cenu 516 912,- Kč.

                                         16) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 1475/1 o výměře 712 m2

                                                v k.ú. Přelouč takto:

                                                1. Manželé T.M. a T.M., bytem,         

                                                    Přelouč za cenu 516 912,- Kč.

                                                2. Pan P.M., bytem Přelouč za cenu 368 104,- Kč.

                                         17) Odprodej pozemku p.p.č. 1475/12 o výměře 709 m2  v k.ú. Přelouč  

                                               manželům Ing. O.Š. a M.Š., DiS, bytem Přelouč za cenu 806 892,- Kč.

                                         18) Pořadí zájemců o odprodej pozemku 1475/12 o výměře 709 m2  v k.ú.

                                               Přelouč takto:

                                               1. Manželé Ing. O.Š. a M.Š., DiS, bytem  

                                                   , Přelouč za cenu 806 892,- Kč.

                                               2. Pan P.M., bytem Přelouč za cenu 366 553,- Kč.

                                         19) Odprodej pozemku p.p.č. 1475/11 o výměře 684 m2  v k.ú. Přelouč

                                                manželům M.Š. a A.Š., bytem Přelouč za cenu 581 400,- Kč.

                                         20) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 1475/11 o výměře 684 m2

                                                v k.ú. Přelouč takto:

                                                1. Manželé M.Š. a A.Š., bytem Přelouč za cenu 581 400,- Kč.

                                                2. Pan P. H., bytem Přelouč za cenu 479 000,- Kč

                                                3. Pan P.M., bytem, Přelouč za cenu 353 628,- Kč.

 

 

 

 

IV.              VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej části pozemku p.p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                                 cca 20 m2 za cenu minimálně 500 Kč/m2.

                                                            2) Na prodej volné bytové jednotky č. 1456/2 o velikosti 1+1 o

                                                                 výměře 42,78 m2 v č.p. 1455, 1456, 1457 v ul. Pardubické v

                                                                 Přelouči za cenu 790 000 Kč.

                                                            3) Na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se všemi

                                                                 součástmi a příslušenstvím v areálu bývalého Automobilo-

                                                                 vého opravárenského závodu, dnešním areálu společnosti

                                                                 EXCALIBUR ARMY za cenu minimálně 2 900 000,- Kč

                                                                 (dle znaleckého posudku č. 64-09 vypracovaného Ing. Milo-

                                                                 slavem Kalousem dne 17.6. 2009):

                                                                 stavby : stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, stavba bez

                                                                 č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, stavba bez č.p. na pozemku st.

                                                                 p.č. 582/30, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/36, stavba

                                                                 bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/37, stavba bez č.p. na

                                                                 pozemcích st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2,

                                                                 pozemky : st.p.č. 582/28 o výměře 160 m2, st.p.č. 582/29 o

                                                                 výměře 216 m2, st.p.č. 582/30 o výměře 1122 m2, st.p.č.

                                                                 582/31 o výměře 928 m2, st.p.č. 582/32 o výměře 818 m2,

                                                                 st.p.č. 582/34 o výměře 3285 m2, st.p.č. 582/36 o výměře

                                                                 832 m2, st.p.č. 582/37 o výměře 825 m2, st.p.č. 2226 o výměře

                                                                 494 m2, st.p.č. 2227/1 o výměře 808 m2, st.p.č. 2228/1 o vý-

                                                                 měře 625 m2, p.p.č. 1859/1 o výměře 9646 m2, p.p.č.1928/2

                                                                 o výměře 1366 m2, p.p.č. 1928/4 o výměře 1556 m2.

                                                            4) Na prodej níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč včetně

                                                                 staveb (povrchů) za cenu minimálně 2 130 000,- Kč (dle

                                                                 znaleckého posudku č. 66-09 vypracovaného Ing. Miloslavem

                                                                 Kalousem dne 20.6. 2009):

                                                                 p.p.č. 1859/22 o výměře 59 m2, p.p.č. 1860/2 o výměře 509

                                                                 m2 , p.p.č. 436/5 o výměře 241 m2, p.p.č. 436/6 o výměře

                                                                 267 m2, p.p.č. 437/4 o výměře 242 m2, p.p.č. 437/5 o výměře

                                                                 175 m2, p.p.č. 2151 o výměře 1016 m2, p.p.č. 447/4 o výměře

                                                                 4998 m2, p.p.č. 427/5 o výměře 729 m2, p.p.č. 427/15 o

                                                                 výměře 658 m2, p.p.č. 427/21 o výměře 2894 m2, p.p.č. 427/1

                                                                 o výměře 423 m2.            

 

     V.     SOUHLASÍ : S navýšením rozpočtu na akci „dopravní zklidnění centra“ o částku 12 mil. Kč

                                      s tím,  že v případě nedostatku volných finančních prostředků bude tato částka

                                      přechodně pokryta z účelově vázaných prostředků z Fondu na reformu veřejné    

                                      správy.

 

    VI.      VYDÁVÁ : 1) Změnu č.2 zřizovací listiny Základní umělecké školy Přelouč, okres

                                        Pardubice v úplném znění s účinností od 1.7. 2009.

                                    2) Změnu č. 2 zřizovací listiny Technických služeb města Přelouče v úplném

                                        znění s účinností od 1.7. 2009.

 

   VII.     ROZHODUJE : O názvu nových ulic vzniklých výstavbou rodinných a bytových domů

                                            v Přelouči a schvaluje jejich následující názvy :

                                            -  v lokalitě „Na obci“ ulice Seifertova, Flosova a Divišova, u prodloužení

                                               ulic zachovat názvy Palackého a Vrchlického,

                                            -  v lokalitě „Na Hodinářce“ ulice Edvarda Beneše, Prof. Pleskota,   

   Tesánkova a Dr. Quise, u prodloužení ulice Kladenská zachovat její

    název.     

 

      

 VIII.     DOPLŇUJE : Na základě připomínky ze dne 18.6. 2009 ke zveřejněnému záměru dle

                                        znění usnesení  XVII. zasedání zastupitelstva čl.V, odst. 5) ze dne

                                        2.6. 2009 usnesení o vyhlášeném záměru tak, že vyhlašuje záměr na

                                        prodej pozemků oddělených z p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč dle GP č.

                                        1589-110/2007 vyhotoveným dne 18.2. 2008 Ing. Pavlem B., a to                                

                                         pozemků p.p.č. 541/10 o výměře 571 m2, p.p.č. 541/11 o výměře 439 m2,

                                        p.p.č. 541/12 o výměře 539 m2, p.p.č. 541/13 o výměře 469 m2, p.p.č.

                                        541/23 o výměře 756 m2, p.p.č. 541/14 o výměře 445 m2, p.p.č. 541/15

                                         o výměře 410 m2, p.p.č. 541/24 o výměře 621 m2, p.p.č. 541/25 o výměře

                                         621 m2, a díly p, al, z, y, u, v, w, x pozemku p.p.č. 541/1 o celkové výměře

                                        374 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 300,- Kč/m2 společnosti Volaris, s.r.o.

                                        IČ: 27512827. Zveřejnění záměru v doplněném znění zajistí odbor správy

                                        majetku.

 

    IX.     RUŠÍ : Usnesení XVI. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4. 2009, odst. III, bod 6) a 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                         místostarosta

                                                                 

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi