Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 23.4.2009

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

________________XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 23.4. 2009_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo žádost Euroclinica, a.s. o souhlas s prodejem nemovitosti, zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy majetkového  výboru, stanoviska a návrhy osadního výboru Klenovka, petici občanů proti výškové zástavbě v Přelouči Na Hodinářce, majetkové převody, kupní smlouvy na prodej bytů v č.p. 1455 – 1457, kupní smlouvu s firmou Volaris, použití výtěžku z výherních hracích přístrojů, informaci o nabytí nemovitosti č.p. 192, opravu tiskové chyby.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Pacák, MVDr. Jadrníček a RSDr. Čapský.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedá-

                                                        ním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                   2) Stanoviska výboru majetkového ze dne 20.4. 2009.

                                                   3) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 7.4. 2009.

                                                   4) Petici občanů proti výškové bytové výstavbě v Přelouči Na 

                                                       Hodinářce.

                                                   5) Kupní smlouvu ze dne 16.12. 1959, na jejímž podkladě město

                                                        Přelouč jako nástupnický subjekt ONV Přelouč nabylo do svého

                                                        vlastnictví nemovitost č.p. 192 (Divišova vila) včetně příslušných

                                                         pozemků za cenu 91 938,- Kčs.

                                                   6) Tiskovou opravu zřejmé nesprávnosti data konání XV. zasedání

                                                        Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 19.3. 2009 (k tiskové

                                                        opravě dochází z důvodu nesprávně uvedeného data 23.3. 2009 v

                                                        usnesení zastupitelstva).

 

III.             SCHVALUJE : 1) Program XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                         2) Vzorovou kupní smlouvu na prodej bytů v domech č.p. 1455, 1456 a

                                              1457 v ul. Pardubická v Přelouči.

                                           3) Seznam kupujících, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy na byty

                                                v domech č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči.

                                           4) Kupní smlouvu na prodej pozemků p.p.č. 541/10, p.p.č. 541/11, p.p.č.

                                                541/12, p.p.č. 541/13, p.p.č. 541/14, p.p.č. 541/15, p.p.č. 541/23, p.p.č.

                                                541/24 a  p.p.č.541/25 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč

                                                a společností Volaris s.r.o.

                                            5) Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 265 115,- Kč za

                                                rok 2008 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné

                                                občany města Přelouče.

                                            6) Odprodej pozemku p.p.č. 1417/18 o výměře 553 m2 v k.ú. Přelouč p.

                                                 J.P. Přelouč za cenu  444 060,- Kč.

                                            7) Odprodej pozemku p.p.č. 1417/19 o výměře 549 m2 v k.ú. Přelouč p.

                                                 J.P:, bytem Přelouč za cenu  440 850,- Kč.

                                             8) Odprodej pozemku p.č. 2308/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Přelouč p. Č.Š.  bytem, Přelouč za cenu 15 300,- Kč.

                                             9) Odprodej pozemku p.p.č. 2278/2 o výměře 139 m2 v k.ú. Přelouč pí.

                                                  I.S., bytem Řečany n. Labem za cenu

                                                 125 000,- Kč z důvodu, že je v zájmu města, aby zde i nadále působila

                                                  společnost EPOS KREDIT, s.r.o.

 

                                         10) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 2278/2 v k.ú. Přelouč takto:

                                               1. I.S.,, za cenu 900,- Kč/m2

                                               2. M.F., za cenu 1 000,- Kč/m2.

                                         11) Smlouvu o poskytnutí věcného daru č. KRPH-32150-1/ČJ-2009-0500IT

                                                uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ministerstvem

                                                vnitra ČR.  

                                         12) Záměr požádat o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/17 o výměře

                                                270 m2 v k.ú. Přelouč pod místní komunikací z vlastnictví ČR s přísluš-

                                                ností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

                                                do vlastnictví města Přelouč.

 

    IV.     SOUHLASÍ : Se zrušením kategorizace budovy č.p. 268 na pozemku st.p.č. 315 v k.ú.

                                       Přelouč a jejím odprodejem pouze za podmínky rozšíření povinně poskytova-

                                       ných zdravotnických odborností Přeloučskou poliklinikou a.s. v Přelouči 

                                       v tomto rozsahu:

                                       odbornost 001 – všeobecné lékařství                    počet pracovišť – ordinací   5

                                                       002 – praktické lékařství pro děti a dorost                                        3

                                                       014 – zubní lékařství                                                                         2

                                                       101 – vnitřní lékařství                                                                       3

                                                       103 – diabetologie                                                                             2

                                                       201 – rehabilitační a fyzik. medicína                                                1

                                                       205 – pneumologie a ftizeologie (plicní)                                          1 

                                                       209 – neurologie                                                                                1

                                                       404 – dermatovenerologie (kožní)                                                     1

                                                       501 – chirurgie                                                                                   1

                                                       603 – gynekologie a porodnictví                                                       1

                                                       801 – klinická biochemie (laboratoř)                                                 1

                                                       809 – radiologie a zobrazování metody                                             2

                                                       902 – fyzioterapie                                                                              2

                                                       989 – DRNR (sanitky)                                                                       1

                                                       lékárna                                                                                                1

                                                   

 

     V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, st.p.č. 77/1

                                                               o výměře cca 445 m2 a pozemku p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2

                                                                                                    v k.ú. Lhota p. Přeloučí za cenu minimálně 1 970 000,- Kč.

                                                           2) Na prodej pozemku p.p.č. 2277 o výměře 181 m2, pozemku st.

                                                                p.č. 231 o výměře 20 m2 a stavby bez č.p. na pozemku st.p.č.

                                                                231 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 130 000,- Kč.

                                                           3) Na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se všemi

                                                                součástmi a příslušenstvím  v areálu bývalého vojenského

                                                                autoparku za cenu dle znaleckého posudku :

                                                                stavby: stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2555,

                                                                stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2556, stavba bez č.p na

                                                                pozemku st.p.č. 2557, stavba  bez č.p. na pozemku st.p.č.

                                                                2558, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2559, stavba bez č.p

                                                                na pozemku st.p.č. 2560, stavba bez č.p na pozemku st.p.č.

                                                                2561, stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2562, stavba bez č.p

                                                                na pozemku st.p.č. 2563, stavba bez č.p na pozemku st.p.č.

                                                                2564, stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2565, stavba bez č.p

                                                                na pozemku st.p.č. 2566, stavba bez č.p na pozemku st.p.č.

                                                                2777, stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2779, stavba bez č.p

                                                                na pozemku st.p.č. 2780, stavba bez č.p na pozemku st.p.č.

                                                                2781, stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2782 pozemky: st.p.č.

                                                                2555 o výměře 995 m2, st.p.č. 2556 o výměře 498 m2, st.p.č.

                                                                2557 o výměře 702 m2, st.p.č. 2558 o výměře 54 m2, st.p.č.

                                                                2559 o výměře 487 m2, st.p.č. 2560 o výměře 32 m2, st.p.č.

                                                                2561 o výměře 218 m2, st.p.č. 2562 o výměře 18 m2, st.p.č.

                                                                2563 o výměře 1 027 m2, st.p.č. 2564 o výměře 591 m2, st.p.č.

                                                               2565 o výměře 618 m2, st.p.č. 2566 o výměře 1 193 m2, st.p.č.

                                                               2777 o výměře 219 m2 ,st.p.č. 2778 o výměře 26 m2, st.p.č.

                                                               2779 o výměře 740 m2, st.p.č. 2780 o výměře 745 m2, st.p.č.            

                                                               2781 o výměře 93 m2, st.p.č. 2782 o výměře 92 m2, p.p.č.

                                                               460/14 o výměře 23 469 m2, p.p.č. 462 o výměře 10 241 m2

 

    VI.     RUŠÍ : 1) Usnesení XII. zasedání zastupitelstva města ze dne 18.12. 2008, odst. III, bod 21).

                           2) Usnesení XII. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.5. 2004, odst. III, bod 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                                              místostarosta

��<s��p�

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-size:0�p'��p�sp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi