Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 28.2.2008

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 28.2. 2008__________

 

Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska výboru majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, náklady na odpadové hospodářství, dostavba areálu ZŠ Kladenská, program prevence kriminality a bezpečnosti dopravy města Přelouče na rok 2008, daň z nemovitostí, majetkové převody, zavedení MHD ve městě, výstavba sociálního objektu pro oddíl hokejbalu, předpokládaný termín výstavby autobusového nádraží, odměny členům výborů, zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci na teritoriu města Přelouče, seznámení se strategickým plánem Leader.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

       I.      VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : MVDr. Jadrníček, MUDr. Prokopec, p. Ziegler.

 

     II.       BERE NA VĚDOMÍ :  1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedá-

                                                             ním zastupitelstva města.

                                                         2) Stanoviska výboru majetkového dle usnesení ze dne 27.2. 2008.

                                                         3) Stanoviska finančního výboru dle zápisu ze dne 25.2. 2008

                                                         4) Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisu ze dne 8.1. a  5.2.

                                                              2008.

                                                         5) Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 17.1. 2008.

                                                         6) Návrhy osadního výboru Lohenice dle zápisu ze dne 22.2. 2008.

                                                         7) Zprávu o nákladech v oblasti odpadového hospodářství.

                                                         8) Návrh rady města o zavedení hromadné autobusové dopravy ve

                                                             městě a místních částech.

                                                         9) Zprávu Policie ČR, OO Přelouč o bezpečnostní situaci na teri-

                                                             toriu města Přelouč a Obvodního oddělení PČR Přelouč za rok

                                                             2007.

                                                       10) Prohlášení firmy AGROKOM CZ, spol s r.o., že odstupuje od

                                                              záměru odkoupit pozemek p.č. 1964/16 o výměře 3 021 m2.

 

     III.     SCHVALUJE : 1) Program IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                           2) Ukončení činnosti hipoterapie v areálu Základní školy, ul.Kladenská,

                                                Přelouč ke dni 30.6. 2008 z důvodu finanční a provozní náročnosti.

                                           3) Program prevence kriminality a bezpečnosti dopravy města Přelouče na

                                                rok 2008.

                                           4) Rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2008.

                                           5) Že v případě získání dotace pro Hokejbalový klub Jestřábi Přelouč zařa-

                                                dí do rozpočtu města Přelouče na rok 2009 částku 720 000,- Kč.

                                           6) Odměny členům výborů kontrolního, finančního a majetkového (kteří

                                                nejsou zaměstnanci MěÚ) a osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mě-

                                                lice za rok 2007 ve výši 800,-Kč/člen/rok.

                                           7) Odkoupení pozemků p.p.č. 1277/16 o výměře 129 m2 a p.p.č. 1301/40 o

                                                výměře 29 m2 za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

                                           8) Odkoupení pozemku p.p.č. 2301/25 o výměře 255 m2 v k.ú. Přelouč za

                                                cenu  maximálně 75,-Kč/m2.

                                           9) Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 273 včetně budovy bez č.p. (ambity)

                                                na pozemku st.p.č. 273, ohradních zdí katolického hřbitova, kříže na

                                                pozemku p.p.č. 476/1, kříže na pozemku p.p.č. 479/2 a studny na

                                                pozemku p.p.č. 479/2, vše v k.ú. Přelouč.

 

 

                                          10) Směnu pozemku p.p.č. 1781/15 o výměře 110 m2 v k.ú. Přelouč z vla-

                                                stnictví města za pozemek st.p.č. 209/1 o výměře 268 m2 v k.ú. Přelouč

                                                z vlastnictví p. R.H., bytem Lohenice, Přelouč.

 

                                           11) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 1964/15 v k.ú. Přelouč

                                                 takto:

                                                 1. společnost AGROKOM CZ spol. s r.o. se sídlem 28. října 1525,

                                                     Přelouč za cenu 262,- Kč/m2,

                                                 2. P.N., Přelouč, F.N.,

                                                     , Přelouč, P.N., Přelouč za cenu 255,- Kč/m2.

                                            12) Odprodej pozemku p.p.č. 1964/15 o výměře 2 010 m2 společnosti

                                                   AGROKOM CZ spol. s r.o. se sídlem 28. října 1525, Přelouč za cenu

                                                   526 620,- Kč.

                                            13) Odprodej pozemku p.p.č. 1964/16 o výměře  3 021 m2 p. D.

                                                  H., bytem Přelouč za cenu 755 250,- Kč.

                                            14) Odprodej pozemku p.p.č. 460/27 o výměře 9 370 m2 a pozemku st.p.č.

                                                   1826 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč společnosti SVOS spol. s r.o.  se

                                                   sídlem Choceňská 877, Přelouč za cenu 2 530 170,- Kč.

                                            15) Termín zahájení akce „Autobusové nádraží Přelouč“ na 29.9. 2009.

                                         

    IV.     SOUHLASÍ : S přepracováním projektové dokumentace II. etapy dostavby areálu Základní

                                       školy, ul. Kladenská v Přelouči dle požadavků vedení školy.

 

     V.     ROZHODUJE : Že nevyužije tzv. místní koeficient a nebude zvyšovat daně z nemovitosti na

                                           katastru města a místních částí.

 

    VI.     POTVRZUJE : Že bylo seznámeno se Strategickým plánem LEADER MAS Železnohorský

                                          region, o.s. na období 2008- 2013.

 

   VII.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na směnu pozemků p.p.č. 2305 o výměře 48 m2 a p.p.č. 

                                                              1780/26 o výměře 21 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za

                                                               pozemky p.p.č. 301/1 o výměře 1371 m2, p.p.č. 760 o výměře

                                                               357 m2 a p.p.č. 907/26 o výměře 14 m2 v k.ú. Přelouč s finan-

                                                               čním vyrovnáním ve výši dle znaleckého posudku.

                                                           2) Na prodej částí pozemků p.p.č. 259/1 a p.p.č. 587/4 v k.ú.

                                                                Lohenice u Přelouče o celkové výměře cca 120 m2 za cenu

                                                                minimálně 250,- Kč/m2.

                                                           3) Na prodej části pozemku p.p.č. 758/8 o výměře cca 100 m2 v

                                                                k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                           4) Na prodej pozemku p.p.č. 460/19 a části p.p.č. 460/21 v k.ú.

                                                                Přelouč za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

                                                           5) Na prodej pozemku p.p.č. 460/20, p.p.č. 460/22, p.p.č. 460/23,

                                                               části pozemku p.p.č. 460/24 a části pozemku p.p.č. 1964/7 v

                                                               k.ú. Přelouč za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

                                                           6) Na prodej části pozemku p.p.č. 541/1 o výměře cca 11 m2 v

                                                                k.ú. Přelouč za cenu 300,- Kč/m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIII.     NESCHALUJE : Podání žádosti o dotaci města Přelouče jako investora na akci „Výstavba

                                             sociálního objektu pro oddíl hokejbalu“.

 

     IX.     UKLÁDÁ : Předsedům výborů zastupitelstva přerozdělit v termínu do 31.3. 2008 odměny

                                    mezi jednotlivé členy výborů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                        Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi