Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že v týdnu od 04.07. do 12.07.2024 je technik odboru dopravy nepřítomen z důvodu čerpání dovolené.
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 43. schůze rady města

Usnesení 43. schůze rady města 1

konané dne 17. 6. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

43. schůze rady města konané dne 17. 6. 2024

 

43/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

43/2/2024           Přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2024.

43/3/2024           Žádost o schválení přesunu financí z rezervního fondu do fondu investic

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Přelouč, na převod částky ve výši 35 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic.

43/4/2024           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2024

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2024.

43/5/2024           Vklad infrastrukturního majetku města so a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 60108631. 

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prohlášení vkladatele města Přelouč o vnesení infrastrukturního majetku v jeho vlastnictví jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 60108631.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit zápis o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí (infrastrukturního majetku města Přelouč) do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 60108631.

43/6/2024           Žádost občanů z Husovy ulice v Přelouči o odstranění zvýšených ostrůvků

 1. Rada města Přelouče schvaluje

žádost občanů z Husovy ulice v Přelouči o odstranění zvýšených ostrůvků na komunikaci v této ulici.

43/7/2024           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 41/83 v k.ú. Mělice o výměře 9 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství vodních cest ČR, za pozemek p.č. 1764/10 výměře 9 m2, oddělený z pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví města Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. 24/06, uzavíranou mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 41/83 v k.ú. Mělice za pozemek p.č. 1764/10 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 609/20 o výměře 10 m2, odděleného z pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. L.R., bytem Přelouč, za cenu 9 500,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 24/08, uzavíranou mezi p. L. R.,Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 609/20 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej dále uvedených pozemků v k.ú. Škudly p. M.D., Přelouč, za cenu 195 000,00 Kč: pozemek p.č.st. 71 o výměře 74 m2, oddělený z pozemků p.č. 304/1 a p.č. 304/4, pozemek p.č.st. 72 o výměře 12 m2, oddělený z pozemku p.č. 304/2, pozemek p.č.st. 73 o výměře 68 m2, oddělený z pozemku p.č. 304/3, pozemek p.č. 304/3 o výměře 91 m2 a pozemek p.č. 304/1 o výměře 210 m2, vše dle geometrického plánu č. 121-101/2022.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 24/07, uzavíranou mezi p. M. D., Přelouč a městem Přelouč, na prodej pozemků p.č.st. 71, p.č.st. 72, p.č.st. 73, p.č. 304/3 a p.č. 304/1, vše v k.ú. Škudly a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 304/1 v  k.ú. Škudly, ve prospěch města z důvodu uložení veřejného osvětlení.

43/8/2024           Žádost o pronájem pozemků

 1. Rada města Přelouče zamítá

žádost společnosti 8m group, a.s., se sídlem Polská 1184/10, Praha 2, o pronájem pozemku p.č. 310/23 v k.ú. Lohenice u Přelouče a pozemků p.č. 541/1 a p.č. 548 v k.ú. Přelouč, za účelem zřízení fotovoltaiky.

43/9/2024           Pronájem nebytových prostor

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. Z.M., bytem Přelouč, na pronájem nebytových prostor v č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, na dobu určitou od 1. 6. do 31. 12. 2024, za nájemné ve výši 8 520,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 43/9/2024-I.

T: 30. 6. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1516 ve Sluneční ulici v Přelouči, o celkové výměře 16 m2 neziskové organizaci Pampeliška Přelouč, z.s., Sluneční 1516, Přelouč, za účelem využití jako kancelář pro tuto organizaci, za roční nájemné 17 040,00 Kč.

43/10/2024         Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/10/2024-I.

T. 30. 6. 2024

43/11/2024         Zřízení věcného břemene ve prospěch města

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 41/57 v k.ú. Mělice, ve prospěch města z důvodu uložení odvodnění uličních vpustí v místní části Mělice.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/11/2024-I.

T: 31. 7. 2024

43/12/2024         Aktualizace návštěvních řádů dětských hřišť

 1. Rada města Přelouče stanovuje

dle požadavku Městské policie Přelouč provozní dobu všech dětských hřišť v Přelouči a místních částech od 6.00 do 21.00 h.

43/13/2024         Návrh na ukončení nájemní smlouvy na byt ve Sportovní ulici

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

z důvodu plánované rekonstrukce budovy o neprodloužení nájemní smlouvy na byt ve Sportovní ulici č.p. 1338, Přelouč, uzavřené na dobu určitou do 31. 12. 2024 mezi městem Přelouč a manželi E.

43/14/2024         Zadávací řízení veřejné zakázky „Městský park Přelouč – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Městský park Přelouč – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“.

43/15/2024         Zápis OV Mělice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 2. 6. 2024.

43/16/2024         Zápis KMS Štěpánov

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 5/2024 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 5. 6. 2024.

43/17/2024         Zápis Komise bezpečnostní a dopravní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise bezpečnostní a dopravní ze dne 23. 5. 2024.

43/18/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2024

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města:

 • Pionýr, z.s. – Pionýrské centrum Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na úhradu nákladů za dopravu pro děti na letní tábor v Budislavi u Litomyšle,
 • Spokojení LIŠÁCI z.s. ve výši 5 000,00 Kč na pořízení sportovního vybavení, nákup karetních a deskových her, nákup spotřebního a kancelářského materiálu na dětské dílničky a tvoření s dětmi v rámci projektu „Aktivní léto v Přelouči“.
 1. Rada města Přelouče schvaluje
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D44/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pionýrem, z.s. – Pionýrským centrem Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na úhradu nákladů za dopravu pro děti na letní tábor v Budislavi u Litomyšle,
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D45/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spokojenými LIŠÁKY z.s. na poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč na pořízení sportovního vybavení, nákup karetních a deskových her, nákup spotřebního a kancelářského materiálu na dětské dílničky a tvoření s dětmi v rámci projektu „Aktivní léto v Přelouči“.
 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 43/18/2024-II.

T: 1. 7. 2024

43/19/2024         Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ v Přelouči

 1. Rada města Přelouče povoluje

pro školní rok 2024/2025 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveným prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Mateřské škole Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice

- v sedmi třídách na 27 dětí,

- ve dvou třídách na 25 dětí.

Mateřské škole Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice

- ve dvou třídách na 26 dětí

za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

43/20/2024         Jmenování členů školské rady základních škol v Přelouči

 1. Rada města Přelouče jmenuje
 • členem školské rady při Základní škole Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice pana Ing. Pavla Hrdého, Přelouč a pana Martina Macháčka, Přelouč,
 • členem školské rady při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice pana Ing. Ivana Moravce, Přelouč a paní Marcelu Gryčovou, Přelouč,

na období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2027.

43/21/2024         Návrh OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

43/22/2024         Žádosti o prodloužení nájemních smluv

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě Za Fontánou 433, Přelouč s p. P. K., na dobu určitou od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024, pod podmínkou úhrady nedoplatku z vyúčtování za rok 2023 nejdéle do 30. 11. 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě Za Fontánou 433, Přelouč s p. E. N., na dobu určitou od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024, pod podmínkou úhrady nedoplatku z vyúčtování za rok 2023 nejdéle do 30. 11. 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v domě Za Fontánou 433, Přelouč s p. K. O., na dobu určitou od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024, pod podmínkou úhrady nedoplatku z vyúčtování za rok 2023 nejdéle do 30. 11. 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě Za Fontánou 433, Přelouč s p. D. T., na dobu určitou od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024, pod podmínkou úhrady nedoplatku z vyúčtování za rok 2023 nejdéle do 30. 11. 2024.

43/23/2024         Návrh OZV o veřejném pořádku

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku.

43/24/2024         Návrh OZV o stanovení školských obvodů mateřských škol

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů mateřských škol.

43/25/2024         Návrh na zrušení nařízení města Přelouče č. 2/2014

 1. Rada města Přelouče vydává

nařízení města Přelouče, kterým se ruší nařízení č. 2/2014 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

43/26/2024         Zřízení nové pracovní pozice – správce parku

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o zřízení pracovní pozice Správce Městského parku v organizaci Technické služby města Přelouče dle předloženého návrhu.

43/27/2024         Návrh na schválení změny stanov spol. VaK Pardubice a.s.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu stanov spol. VaK Pardubice a.s., IČO 60108631, se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

43/28/2024         Návrh zástupce města do představenstva spol. Přístav Pardubice, a.s.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města navrhnout jako zástupce města Přelouč do představenstva spol. Přístav Pardubice, a.s. starostu pana Martina Šmída.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 25. 6. 2024 8:42
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2024 8:48
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi