Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky

Usnesení 36. schůze rady města

Usnesení 36. schůze rady města 1

konané dne 4. 3. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

36. schůze rady města konané dne 4. 3. 2024

 

36/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

36/2/2024           Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce ul. Sportovní, Přelouč“ - výběr dodavatele

 1. Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sportovní, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                           Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO dodavatele:                              25344447

Nabídková cena:                             19 444 000,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                           Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO dodavatele:                              25953818

Nabídková cena:                             19 659 717,17 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Skanska a.s.

Sídlo dodavatele:                           Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO dodavatele:                              26271303

Nabídková cena:                             20 237 910,59 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

36/3/2024           Zadávací řízení VZ „Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510, Přelouč“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510, Přelouč“.

36/4/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi společností Telco Infrastructure, s.r.o.  a městem Přelouč, na zřízení věcného břemene k pozemkům p.č 48/1, p.č. 59/2, p.č. 61/3, p.č. 116, p.č. 394/1, p.č. 394/20, p.č. 396/1, p.č. 396/36, p.č. 396/39, p.č. 396/40, p.č. 469/1, p.č. 469/2, p.č. 471/2, p.č. 471/10, p.č. 471/11, p.č. 474/10, p.č. 474/14, p.č. 475/1, p.č. 475/2, p.č. 749/3, p.č. 760, p.č. 763/1, p.č. 763/5, p.č. 874/1, p.č. 876/1, p.č. 876/2, p.č. 881/1, p.č. 881/5, p.č. 881/9, p.č. 882/2, p.č. 882/6, p.č. 905/16, p.č. 905/17, p.č. 905/18, p.č. 905/21, p.č. 905/26, p.č. 905/27, p.č. 907/19, p.č. 916/1, p.č. 917/27, p.č. 917/29, p.č. 917/30, p.č. 1780/19, p.č. 1781/2, p.č. 1781/25, p.č. 1781/26, p.č. 1796/3, p.č. 1811/3, p.č. 1812/17, p.č. 1812/18, p.č. 1812/19, p.č. 1812/22, p.č. 1812/24, p.č. 1817/4, p.č. 1817/6, p.č. 1817/9, p.č. 1820/3, p.č. 1863/3, p.č. 1969, p.č.1984, p.č. 2158/3, p.č. 2187/2, 2187/6, p.č. 2190/2, p.č. 2191/1, p.č. 2197, p.č. 2198/1, p.č. 2198/2, p.č. 2199, p.č. 2200, p.č. 2201, p.č. 2202, p.č. 2203, p.č. 2204, p.č. 2205, p.č. 2209, p.č. 2211, p.č. 2218/1, p.č. 2219, p.č. 2220 a p.č. 2246/1, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle usnesení č. 36/4/2024-II.

T: 31. 3. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemene k pozemkům p.č. 1850/20, 6.č. 1850/9, p.č. 1850/14 a p.č. 1850/19, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle usnesení č. 36/4/2024-IV.

T: 31. 3. 2024

36/5/2024           Nájemní smlouva na akci „Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč“ za užívání silnice při prováděních stavebních prací

 1. Rada města Přelouče schvaluje

nájemní smlouvu za užívání silnice při provádění stavebních prací, uzavíranou s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031 na akci „Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč“, kterou se sjednává povinnost peněžité náhrady ve výši 48 380,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby dle usnesení č. 36/5/2024-I.

T: 11. 3. 2024

36/6/2024           Zápis KMS Tupesy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 1/2024 ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 10. 2. 2024.

36/7/2024           Žádost o schválení přesunu financí z rezervního fondu do fondu investic

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, na převod částky ve výši 190 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic.

36/8/2024           Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2023.

36/9/2024           Smlouva o dílo na projektové práce spojené s provozem MHD

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo uzavřenou s Ing. Pavlem Matoušem (IČO 09890416) se sídlem Hradec Králové, na projektové práce spojené s provozem městské autobusové dopravy v Přelouči provozované na náklady města Přelouče, a to na období od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dobruskému zajistit uzavření smlouvy o dílo na projektové práce dle usnesení č. 36/9/2024-I.

T: 31. 3. 2024

36/10/2024         Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace na standardizaci územního plánu Přelouč

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí dotace na konverzi Územního plánu města Přelouč do jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

36/11/2024         Potvrzení pracovního místa ředitelky ZŠ Přelouč, Smetanova 1509

 1. Rada města Přelouče potvrzuje

na pracovním místě ředitelky ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice paní Mgr. Magdu Pacákovou, s účinností od 1. 8. 2024 na dobu určitou 6 let v souladu s ustanovením § 166 odst.3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

36/12/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2024

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro:

 • Potravinovou banku Pardubice, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů služby.
 • KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2024.
 • Cross club Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na účast na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu (náklady spojené s provozem závodního vozidla), startovné, doprava a opravy vozidla AVIA 4x4 a úpravu motokrosového závodiště.
 • Římskokatolickou farnost Přelouč ve výši 50 000,00 Kč na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie v Přelouči na Svatém poli.
 1. Rada města Přelouče schvaluje
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D28/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice z.s. na poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů služby.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D29/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.  na poskytnutí dotace ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2024.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D30/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Cross club Přelouč z.s. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na účast na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu (náklady spojené s provozem závodního vozidla), startovné, doprava a opravy vozidla AVIA 4x4 a úpravu motokrosového závodiště.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D31/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Římskokatolickou farností Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 50 000,00 Kč na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie v Přelouči na Svatém poli.
 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 36/12/2024-II.

T: 28. 3. 2024

36/13/2024         Schválení přijetí dotace

 1. Rada města schvaluje přijetí

neinvestiční dotace 84 000,00 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 30. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 1. Rada města schvaluje

smlouvu č. KH/24/20611 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 30. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Ing. Moravcovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení č. 36/13/2024-II.

T: 31. 3. 2024

36/14/2024         Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. OSV/24/20838 o poskytnutí účelové dotace mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 1. Rada města Přelouče ukládá

pí Konvalinové zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle usnesení č. 36/14/2024-I.

T: 31. 3. 2024

36/15/2024         Smlouva o poskytnutí dotace pro jednotku SDH Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace ve výši maximálně
23 000,00 Kč na pořízení zásahových oděvů a pneumatik na vozidlo Renault včetně montáže pro jednotku SDH města Přelouč z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2024,
ev. č. smlouvy OKŘ/24/20479.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kvochovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace dle usnesení č. 36/15/2024-I.

T: 31. 3. 2024

36/16/2024         Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt ul. Sportovní

 1. Rada města Přelouče schvaluje

žádost p. J.N., Přelouč o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 na adrese Sportovní 1337, Přelouč, dohodou ke dni 31. 3. 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové sepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle usnesení č. 36/16/2024-I.

T: 15. 3. 2024.

36/17/2024         Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byty v ulici Za Fontánou 433

 1. Rada města Přelouče neschvaluje

žádost p. J.H., o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, od 1. 4. 2024.

 1. Rada města Přelouče neschvaluje

žádost p. L.P., o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, od 1. 4. 2024.

36/18/2024         Pravidla pro přidělování městských bytů

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informace o Pravidlech pro přidělování městských bytů.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 6. 3. 2024 14:24
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2024 14:29
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
zataženo 21 °C 10 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 14/8 °C
úterý 16. 4. déšť 10/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi