Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 29. schůze rady města

Usnesení 29. schůze rady města 1

konané dne 20. 11. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

29. schůze rady města konané dne 20. 11. 2023

 

29/1/2023           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

29/2/2023           Informace o rezignaci zastupitele

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

že dne 13. 11. 2023 byla starostovi města doručena rezignace na mandát člena Zastupitelstva města Přelouče pana Ing. Ondřeje Šetiny.

29/3/2023           Osvědčení o nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva

 1. Rada města Přelouče osvědčuje,

že se dnem 14. 11. 2023 stal členem Zastupitelstva města Přelouče pan Martin Chyba, náhradník z kandidátní listiny „Koalice občanů Přelouče“, kterému rada vydala osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Přelouče dnem 14. 11. 2023.

29/4/2023           Nabídka majetku zřizovateli a jeho vyřazení z evidence

 1. Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s jeho vyřazením z evidence, a to prodejem případně likvidací, jedná se o dvě chladící skříně UR 600.

29/5/2023           Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2023 – změna č. 2

 1. Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 2 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2023.

29/6/2023           Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města Přelouče na rok 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2023.

29/7/2023           Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2024

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2024.

29/8/2023           Dodatek kupní smlouvy

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 kupní smlouvy č. 23/06, uzavřené mezi městem a p.J.K., bytem Přelouč, na prodej spoluvlastnického podílu 6/174 pozemku p.č.st. 2476 v k.ú. Přelouč. Dodatkem se mění způsob úhrady kupní ceny včetně poplatků, a to formou splátek splatných do 15. 6. 2024.

29/9/2023           Prodej pozemků

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku pč. 1781/28 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.M.V., bytem Přelouč, za cenu 4 500,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1781/29 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.P.M., bytem Břehy, za cenu 4 500,00 Kč.

29/10/2023         Bezúplatný převod majetku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o bezplatném převodu majetku č. 23/10, uzavíranou mezi městem a Technickými službami města Přelouče, na převod světelného vánočního stromku.

29/11/2023         Dodatek č. 2 SoD „Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26“, uzavřené se společností ALFA CZ s.r.o., Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové, IČO 25921894, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 24 800,00 Kč bez DPH, 30 008,00 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 29/11/2023-I.

T: 27. 11. 2023

29/12/2023         Požadavky na rozpočet pro rok 2024

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných v požadovaném termínu, tj. do 15. 11. 2023, u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2024.

29/13/2023         Zadávací řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ – výběr dodavatele

 1. Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       ERMO spol. s r. o.

Sídlo dodavatele:                           Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              15062201

Nabídková cena:                             6 060 336,30 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě
o hodnocení nabídek.

29/14/2023         Zadávací řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč“ – výběr dodavatele

 1. Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                           Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO dodavatele:                              25953818

Nabídková cena:                             7 468 129,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       MIROS Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                           Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny

IČO dodavatele:                              27523934

Nabídková cena:                             7 942 040,93 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       KVIS Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                           Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČO dodavatele:                              46506934

Nabídková cena:                             8 185 326,94 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

29/15/2023         Uplatnění náhrady škody za původním zhotovitelem stavby „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“

 

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informace o možnostech uplatnění náhrady škody za původním zhotovitelem stavby „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“, společností RAF Stavby s.r.o., IČO 28714989 se sídlem

 1. Rada města rozhoduje

o uplatnění náhrady škody za původním zhotovitelem stavby „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“, společností RAF Stavby s.r.o., IČO 28714989 se sídlem formou přihlášení pohledávky ve výši 2 243 157,63 Kč, za společností RAF Stavby s.r.o., IČO 28714989, se sídlem: Pařížská 1323/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem podle § 168 nebo § 169 insolvenčního zákona u insolvenčního správce společnosti RAF Stavby s.r.o.

29/16/2023         Zápis OV Klenovka

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 9/2023 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 5. 11. 2023.

29/17/2023         Zápis KMS Lhota – Škudly

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 2. 10. 2023.

29/18/2023         Zápis KMS Štěpánov

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8. 11. 2023.

29/19/2023         Městská autobusová doprava Přelouč – schválení jízdního řádu linky

 1. Rada města Přelouče schvaluje

jízdní řád městské autobusové dopravy Přelouč linky č. 655101 Přelouč-Mělice-Lohenice-Štěpánov-Přelouč s platností od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024.

29/20/2023         Vydání Změny č. 4 územního plánu Přelouč

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče vydat Změnu č. 4 územního plánu Přelouč na základě ověření, že změna územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

29/21/2023         Návrh dohody o narovnání

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Atelier T-plan, s.r.o., IČO 26483734, se sídlem Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4.

29/22/2023         Zápis Komise sociálně zdravotní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 6/2023 ze zasedání Komise sociální a zdravotní ze dne 8. 11. 2023.

29/23/2023         Prodloužení pronájmu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v bytovém domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.L.F., , trvale bytem Spytovice na dobu určitou s platností od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023.

29/24/2023         Zřízení funkčního místa „referent GIS“ v oddělení informatiky

 1. Rada města Přelouče zřizuje

funkční místo „referent geografického informačního systému GIS“ v oddělení informatiky.

 1. Rada města Přelouče stanovuje

celkový počet zaměstnanců úřadu na 92 s účinností od 1. 1. 2024.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

změnu přílohy č. 3 vnitřního předpisu č. R 14/2022 „Organizační řád městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 1. 2024.

29/25/2023         Dodatek smlouvy o provedení kontroly hospodaření

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení kontroly hospodaření (veřejnoprávní kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací), uzavřené mezi městem Přelouč a firmou AUDIT OBCE s. r. o.

29/26/2023         Návrhy smluv od společnosti NEVAJGLUJ a.s.

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci o návrhu smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků od společnosti NEVAJGLUJ a.s.

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci o návrhu smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu od společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

29/27/2023         Schválení smlouvy o zabezpečení ostrahy majetku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 003/13 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a Gymnáziem a grafickou střední odbornou školou Přelouč

                se sídlem:           Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

                provozovna:      Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

                provozovna:      Jaselská 1507, 535 01 Přelouč

                IČO:                       72543159.

29/28/2023         Odměny pro ředitele škol a školských zařízení

 1. Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 2. pololetí 2023 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

29/29/2023         Návrh na výplatu mimořádných odměn

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

29/30/2023         Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky TS Přelouč

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Technických služeb města Přelouče, konané dne 20. 11. 2023.

 1. Rada města Přelouče jmenuje

s účinností od 1. 1. 2024 Ing. Zdeňka Mrkvičku do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.

 

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta    

Datum vložení: 22. 11. 2023 11:34
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2023 11:48
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 27. 2. 2024
slabý déšť 11 °C 6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C
pátek 1. 3. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi