Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ oznamuje, že dne 29. 9. 2023 bude celý úřad pro veřejnost uzavřen.

 • MěÚ oznamuje že ve dnech 24.10., 23.11., 30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

 • Dne 3. 10. 2023 se bude  ve 22 hodin na programu České televize ČT art vysílat televizní dokument Umění dabingu 2023, a v repríze na ČT art dne  9. 10 ve 2,40 hodin v noci.

Usnesení 23. schůze rady města

Usnesení 23. schůze rady města 1

konané dne 4. 9. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

23. schůze rady města konané dne 4. 9. 2023

 

23/1/2023           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

23/2/2023           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2023.

23/3/2023           Přístavba budovy základní školy Smetanova č.p. 1509 ve Školní ulici č.p. 1510

 1. Rada města Přelouče schvaluje  

smlouvu o dílo na vypracování stavební části projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na přístavbu budovy základní školy Smetanova čp. 1509 ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice, IČO 13179527, za cenu 312 000,00 Kč (neplátce DPH).

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 23/3/2023-I.

T: 15. 9. 2023

23/4/2023           Pilotní stavební projekt města Přelouč v rámci digitalizace stavebnictví

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

nabídku společnosti Proconom Software, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec, IČO 07156863, na pilotní stavební projekt v rámci digitalizace stavebnictví.

23/5/2023           Pronájem pozemků pro výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily v Přelouči

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost společnosti RT Investment, s.r.o., Zahradní 252, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČO 09431659, o dlouhodobý pronájem částí pozemků p.č. 300/1, p.č. 749/3, p.č. 404/1 a p.č. 1780/1, vše v k.ú. Přelouč, za účelem výstavby a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.

 1. Rada města Přelouče nesouhlasí

se žádostí společnosti RT Investment, s.r.o., Zahradní 252, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ 09431659, o dlouhodobý pronájem částí pozemků p.č. 300/1, p.č. 749/3, p.č. 404/1 a p.č. 1780/1, vše v k.ú. Přelouč, za účelem výstavby a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.

23/6/2023           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč, GasNet, s.r.o. a K2 invest s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 917/1, p.č.

917/29, p.č. 917/30 a p.č. 1820/30, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 23/6/2023-I.

T: 15. 9. 2023

23/7/2023           Dohoda o ukončení smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.p. 1714 v Přelouči, uzavřené dne 10. 1. 2019 mezi městem Přelouč a spolkem Energie jinak z.s., Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČO 22753044.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy dle usnesení č. 23/7/2023-I.

T: 15. 9. 2023

23/8/2023           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu 6/174 pozemku p.č.st. 2476 o výměře 27 m2 v k.ú. Přelouč, p.J.K., bytem Přelouč, za cenu 1 000,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 23/06, uzavíranou mezi městem a p. J.K., bytem Přelouč, na prodej spoluvlastnického podílu 6/174 pozemku p.č.st. 2476 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 1283/33 o výměře 155 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.P.M., bytem Velká Bukovina za cenu 36 450,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 23/07, uzavíranou mezi p.P.M., bytem Velká Bukovina  a městem Přelouč, na odkup spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 1283/33 v k.ú. Přelouč.

23/9/2023           Žádost o pronájem pozemků

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost spolku Vrbová stáj z.s., se sídlem Tupesy 15, o pronájem pozemků p.č. 108/30 a p.č. 108/31 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

23/10/2023         Dodatek pachtovní smlouvy

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO 25282778, kterým se upravuje seznam propachtovaných pozemků a s tím související výše pachtovného.

23/11/2023         Dodatek smlouvy o dílo „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986–989, Přelouč“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986–989, Přelouč“, uzavřený se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 8 750,35 Kč bez DPH, 10 587,92 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 23/11/2023-I.

T: 15. 9. 2023

23/12/2023         Dodatek smlouvy o dílo „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“, uzavřené se společností PWB stavby, s.r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO 01434837. kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 173 892,50 Kč bez DPH, 210 409,93 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 23/12/2023-I.

T: 12. 9. 2023

23/13/2023         Zápis KMS Mělice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 27. 8. 2023.

23/14/2023         Návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku.

23/15/2023         Zápis Komise sociální a zdravotní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 5/2023 ze zasedání Komise sociální a zdravotní ze dne 28. 8. 2023.

23/16/2023         Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1714, ze dne 2. 2. 2015 s platností od 1. 9. 2023.

23/17/2023         Pronájem bytu v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 4 o vel. 1+kk, v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č. 1414, Přelouč, Ing. J.D., trvale bytem Valy s platností od 1. 10. 2023 na dobu neurčitou.

23/18/2023         Výměna bytu v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výměnu bytu č. 3 o vel. 1+0 za byt č. 5 o vel. 1+0 v ulici Za Fontánou, č.p. 433, Přelouč, p.P.K., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 9. 2023

23/19/2023         Pronájem bytů v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 2 v bytovém domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.L.F., trvale bytem Spytovice na dobu určitou s platností od 5. 9. 2023 do 31. 11. 2023.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 3 o vel. 1+0, v bytovém domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.N.K., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023.

23/20/2023         Ukončení smluvního vztahu

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení smluvního vztahu mezi objednavatelem Martinem Pardusem a městem Přelouč na střežení objektů Pultem centralizované ochrany, smlouva č. 072/09.

23/21/2023         Návrh programu zasedání ZM  

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta    

Datum vložení: 5. 9. 2023 12:14
Datum poslední aktualizace: 5. 9. 2023 12:19
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, pondělí 25. 9. 2023
jasno 20 °C 8 °C
úterý 26. 9. jasno 23/12 °C
středa 27. 9. zataženo 27/14 °C
čtvrtek 28. 9. polojasno 26/15 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi