Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 21. schůze rady města

Usnesení 21. schůze rady města 1

konané dne 31. 7. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

21. schůze rady města konané dne 31. 7. 2023

 

21/1/2023    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

21/2/2023    Prezentace bytových domů u nádraží

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

prezentaci bytových domů u nádraží.

21/3/2023    Dohoda o provedené záchranného archeologického výzkumu

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu, uzavíranou s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice, IČO 14450542, v souvislosti s odstraněním statických poruch domů č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči, za nabídkovou cenu max. 10 000,00 Kč bez DPH, 12 100,00 Kč včetně 21 % DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody dle usnesení č. 21/2/2023-I.
T: 15. 08. 2023

21/4/2023    Dodatek SOD na vypracování prováděcí PD kanalizace Štěpánov

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na výstavbu splaškové kanalizace v místní Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO 27482782, kterým se na žádost této společnosti upravuje termín předání vypracované projektové dokumentace do
31. 08. 2023.

21/5/2023    Rozsah opravy živičného povrchu komunikací v místní části Klenovka

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s návrhem společnosti KAVE Bau s.r.o. na provedení opravy živičného povrchu komunikací po výstavbě kanalizace a kanalizačních přípojek v místní části Klenovka v celém rozsahu dotčených komunikací při navýšení ceny prací o částku do 2 000 000,00 Kč.

21/6/2023    Návrh Osadního výboru Klenovka na pořízení sportovních cvičebních prvků

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením pěti sportovních cvičebních prvků dle návrhu Osadního výboru Klenovka a s jejich umístěním na pozemky p.č. 5/2 a p.č. 226/1 v k.ú. Klenovka.

II.    Rada města Přelouče rozhoduje,

že sportovní cvičební prvky do Klenovky budou pořízeny ve variantě s bezpečnostní gumovou dopadovou plochou prorůstající travou, za cenu cca 180 000,00 Kč včetně DPH.

21/7/2023    Výstavba skateboardového hřiště pod parkem v Přelouči

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

návrh na umístění a vizualizační návrh řešení skateboardového hřiště na pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Přelouč.

21/8/2023    Kanalizační přípojka pro klubovnu u tenisového hřiště Klenovka

I.    Rada města Přelouče nesouhlasí

na základě cenové nabídky zhotovitele splaškové kanalizace v Klenovce ve výši 407 850,06 Kč bez DPH s výstavbou kanalizační přípojky pro objekt klubovny u tenisového hřiště.

21/9/2023    Podání žádosti o dotaci na projekt „Elektromobil – PS Přelouč“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o dotaci z MPSV – výzvy NPO č. 31_23_066 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II na projekt „Elektromobil – PS Přelouč“ s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 1 072 000,00 Kč bez DPH, které budou vzhledem k ex post proplácené podpoře financovány nejprve z rozpočtu města.

II.     Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotaci dle usnesení č. 21/9/2023-I.
T: 31. 10. 2023

21/10/2023    Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“, uzavřené se společností PWB stavby, s.r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO 01434837, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 13 906,15 Kč bez DPH, 16 826,44 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/10/2023-I.
T: 7. 8. 2023

21/11/2023    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 50/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 21/11/2023-I.
T: 31. 8. 2023

III.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1453/4 a p.č. 1850/9, oba v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnes. č. 21/11/2023-III.
T: 31. 8. 2023

V.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 39/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnes. č. 21/11/2023-V.
T: 31. 8. 2023

21/12/2023    Výpověď nájemní smlouvy

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč, uzavřené dne 2. 8. 2017 mezi městem Přelouč a p. M.S., bytem Přelouč.

21/13/2023    Pronájem pozemků

I.    Rada města Přelouče odkládá

záměr na pronájem části pozemku p.č. 924/23 o výměře 45 m2, části pozemku p.č. 930/1 o výměře 55 m2 (spoluvlastnický podíl města 42/58), pozemku p.č. 1971/2 o výměře 73 m2 (spoluvlastnický podíl města 6/174), pozemku p.č. st. 2476 o výměře 27 m2 (spoluvlastnický podíl města 6/174), vše v k.ú. Přelouč.

21/14/2023    Zápis komise pro rozvoj města

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení stavu chodníků a komunikací zpracovaný Komisí pro rozvoj města.

21/15/20236    Přehled množství KO uloženého na skládku za 2. čtvrtletí 2023

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 2. čtvrtletí 2023 pro uplatnění třídící slevy.

21/16/2023    Schválení platových výměrů ředitelkám mateřské a základní školy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitelky ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice s platností od 1. 8. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitelky MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice s platností od 1. 9. 2023.

21/17/2023    Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města do 50 tis. Kč

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace na rok 2023 z rozpočtu města pro  Lenox z.s. ve výši 10 000,00 Kč na náklady spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců v Autokempu Buňkov (doprava účastníků, ubytování osobních asistentů hráčů, pronájem sportovní haly a finanční příspěvek osobním asistentům).

II.    Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 18/22/2023-II. ze dne 12. 6. 2023 (schválení Veřejnoprávní smlouvy č. D37/2023 uzavřené meziměstem Přelouč a Základní školou a praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. na poskytnutí dotace na pořízení speciálně upraveného vícemístného automobilu).

III.    Rada města Přelouče schvaluje

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Lenox z.s. ve výši 10 000,00 Kč na náklady spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců v Autokempu Buňkov (doprava účastníků, ubytování osobních asistentů hráčů, pronájem sportovní haly a finanční příspěvek osobním asistentům).
-    Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. na poskytnutí investiční dotace ve výši 20 000,00 Kč na pořízení speciálně upraveného vícemístného automobilu.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D37/2023 a č. D41/2023 dle usnesení č. 21/17/2023-III.
T: 21. 8. 2023

21/18/2023    Pronájem bytu v ul. Sluneční

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 13 o vel. 1+kk v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční 1414, Přelouč, p. B.S., trvale bytem Žáravice  od 1. 8. 2023 na dobu neurčitou.

21/19/2023    Prodloužení pronájmu bytu v ul. Za Fontánou

I.    Rada města Přelouče uděluje

výjimku z pravidel Podmínky užívání bytu č. 2 a 14 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč ze dne 30. 5. 2022.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p. N.K., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023.

21/20/2023    Pronájem sociálního bytu v ul. Choceňská

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 1, 2+kk o vel. 38 m2, ul. Choceňská 877, Přelouč p.T.T., trvale bytem s platností od data nástupu na dobu 1 roku.

21/21/2023    Uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. Za Fontánou

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na bytu č. 16 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p. E.T., trvale bytem Československé armády 1665, Přelouč, na dobu určitou od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023.

 

 

 

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 1. 8. 2023 9:48
Datum poslední aktualizace: 1. 8. 2023 9:56
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi