Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 17. schůze rady města

Usnesení 17. schůze rady města 1

konané dne 29. 5. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

17. schůze rady města konané dne 29. 5. 2023

 

 

17/1/2023    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

17/2/2023    Protipovodňová opatření v místní části Lhota – Škudly

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo, uzavíranou za částku 362 000,00 Kč bez DPH, 438 020,00 Kč vč. 21 % DPH, se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro umístění stavby včetně příslušné inženýrské činnosti pro protipovodňové opatření v místní části Lhota, kterým budou převedeny povodňové průtoky Q5 mimo její zastavěné území.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo, uzavíranou za částku 200 000,00 Kč bez DPH, 242 000,00 Kč vč. 21 % DPH, se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně příslušné inženýrské činnosti pro protipovodňové opatření v místní části Škudly, kterým bude v případě srážek odvodněna terénní deprese na pozemku p.č. 282 v k.ú. Škudly.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv o dílo dle usnesení č. 17/2/2023 – I., II.
                T: 15. 6. 2023

17/3/2023    Smlouvy o poskytnutí dotace z podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2023 na akce „Polanského Přelouč“ a „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2023“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

- Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2023 (ev. č. smlouvy: OKSCR/23/22648) na akci „Polanského Přelouč“, uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
- Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2023 (ev. č. smlouvy: OKSCR/23/22647) na akci „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2023“, uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

II.    Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kubínové zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace dle usnesení č. 17/3/2023-I.
T: 23. 6. 2023

17/4/2023    Zadávací řízení veřejné zakázky „Lávka ev.č.  L-001 Přelouč – oprava“ – Smlouva o dílo

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“ s dodavatelem MDS solution s. r. o., Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 07674856, za nabídkovou cenu 11 177 480,02 Kč bez DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 17/4/2023-I.
T: 12. 6. 2023

17/5/2023    Dohoda o ukončení smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dohodu o ukončení smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování, uzavíranou mezi Zásilkovnou s.r.o. a městem Přelouč, se kterou bude ukončen pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy dle usnesení č. 17/5/2023-I.
T: 30. 6. 2023

17/6/2023    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a Gasnet, s.r.o., a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 39/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 17/6/2023-I.
T: 30. 6. 2023

17/7/2023    Pronájem pozemku

I.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 157/13 v k.ú. Přelouč o výměře cca 30 m2 p. TJ., bytem Přelouč, za účelem skladování dřeva, pěstování zeleniny a zachytávání dešťové vody do sudů, za nájemné 24,00 Kč/m2/rok.

17/8/2023    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 7/2 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, z vlastnictví p. J.P., bytem Přelouč, za cenu 1 500,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 23/03, uzavíranou mezi p. J.P., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 7/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 289 o výměře 10 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 6 v k.ú. Mělice, z vlastnictví p. M. Š., bytem Sezemice, za cenu 3 000,00 Kč.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 23/04, uzavíranou mezi p.M.Š., bytem Sezemice, p.L.D., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 289 v k.ú. Mělice.

17/9/2023    Dodatek č. 2 SoD „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ s dodavatelem STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže, IČO 03564240, se zvýšením ceny o 989 894,84 Kč bez DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 17/9/2023-I.
T: 30. 5. 2023

17/10/2023    Kapacita mateřských a základních škol

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

informace k plánovanému rozšiřování kapacity přeloučských mateřských a základních škol

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města finanční částku na zpracování projektu Základní škola Přelouč, Smetanova 1509 okres Pardubice – zvýšení kapacity 2. stupně v ulici Školní.

17/11/2023    Návrh smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s
Pověření pro svozovou společnost SOP a.s. k vykazování produkce odpadu za město Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

pověření pro svozovou společnost SOP a.s. k vykazování produkce odpadu za město Přelouč.

17/12/2023    Zápis Komise sociální a zdravotní

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 4/2023 ze zasedání Komise sociální a zdravotní ze dne 17. 5. 2023.


17/13/2023    Pronájem obecního bytu ve Lhotě pod Přeloučí

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu o vel. 3+1 ve Lhotě pod Přeloučí č.p. 56 p. S.H., trvale bytem Přelouč, s platností od 1. 6. 2023 na dobu určitou do 31. 5. 2024.

17/14/2023    Výběrové řízení na funkci ředitele TS

I.    Rada města Přelouče odkládá

vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky Technických služeb města Přelouče z důvodu konkretizace podmínek výběrového řízení.

17/15/2023    Udílení ceny Reprezentant školy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výsledky cen reprezentant školy za školní rok 2022-2023.

17/16/2023    Návrh na vydání souhlasu s užitím znaku města

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s užitím znaku města ve výroční zprávě za rok 2022 organizace Laxus z.ú.

17/17/2023    Návrh darovací smlouvy – oslavy gymnaziálního vzdělávání

I.    Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 14/21/2023 ze dne 17. 4. 2023 (rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Gymnáziu a grafické střední odborné škole Přelouč na oslavy 70 let gymnaziálního vzdělávání).

II.    Rada města ruší

usnesení č. 15/18/2023 ze dne 3. 5. 2023 (darovací smlouva poskytnutí finančního daru Gymnáziu a grafické střední odborné škole Přelouč na oslavy 70 let gymnaziálního vzdělávání).

III.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč Spolku přátel Gymnázia a grafické SOŠ, IČO 07082631, se sídlem Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč na oslavy 70 let gymnaziálního vzdělávání v Přelouči.     

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na oslavy 70 let gymnaziálního vzdělávání v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem přátel Gymnázia a grafické SOŠ, IČO 07082631, se sídlem Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč.

17/18/2023    Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2022

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2022“.

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 12. 6. 2023 10:14
Datum poslední aktualizace: 12. 6. 2023 10:23
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi